Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Cuid C – Faisnéis d’iarratasóirí

Iarrtar ar na hiarratasóirí ionchasacha uile a bhfuil sé i gceist acu togra tionscadail a chur isteach chun tacaíocht airgeadais a fháil ón Aontas faoin gclár Erasmus+ an roinn seo a léamh go cúramach a dréachtaíodh i gcomhréir leis na forálacha is infheidhme de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh 1 (dá ngairtear ‘Rialachán Airgeadais an Aontais’ anseo feasta).

Maidir leis na forálacha conarthacha agus airgeadais uile a bhfuil feidhm leo maidir leis na deontais a dhámhtar, cuirtear i láthair sna comhaontuithe deontais samplacha iad, a chuirtear ar fáil le haghaidh tionscadal arna gcur chun feidhme ag EACEA sa Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana 2 . agus le haghaidh tionscadal arna gcur chun feidhme ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Náisiúnta Erasmus+ ábhartha. I gcás neamhréireachtaí leis an eolas a chuirtear i láthair sa Treoir seo, tá tosaíocht ag forálacha na gcomhaontuithe deontais agus na gComhaontuithe Deontais Samplacha (dá dtagraítear ina dhiaidh seo mar chomhaontú deontais samplach nó MGA) orthu sin i gCuid C.