Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Del C – Information till sökande

Alla potentiella sökande som tänker lämna in ett projektförslag med ansökan om EU-bidrag inom Erasmus+ uppmanas att läsa detta avsnitt noggrant. Det är utarbetat enligt gällande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget1  (nedan kallad EU:s budgetförordning). Alla avtalsmässiga och finansiella bestämmelser som är tillämpliga på bidragen redovisas i förlagan till bidragsavtal, som görs tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplatser eller de nationella programkontorens webbplatser samt av det centrala programkontoret på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal)2 . I händelse av avvikelser mellan den information som ges i denna handledning har bestämmelserna i förlagan till bidragsavtal företräde framför de bestämmelser som anges i del C.