Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Del C – Information till sökande

Alla potentiella sökande som tänker lämna in ett projektförslag med ansökan om EU-bidrag inom Erasmus+ uppmanas att läsa detta avsnitt noggrant. Det är utarbetat enligt gällande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget[1] (EU:s budgetförordning).

Alla avtalsmässiga och finansiella bestämmelser som är tillämpliga på bidragen redovisas i förlagan till bidragsavtal, som görs tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplatser eller de nationella programkontorens webbplatser samt av det centrala programkontoret på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal)[2]. I händelse av avvikelser mellan den information som ges i denna handledning har bestämmelserna i förlagan till bidragsavtal företräde framför de bestämmelser som anges i del C.

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). EU:s budgetförordning finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN

  2. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home