Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Del C – Information till sökande

Alla potentiella sökande som tänker lämna in ett projektförslag med ansökan om EU-bidrag inom Erasmus+ uppmanas att läsa detta avsnitt noggrant. Det har utarbetats enligt gällande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget 1 (EU:s budgetförordning).

Alla avtalsenliga och finansiella bestämmelser som tillämpas på de bidrag som beviljats presenteras i de mallar för bidragsavtal som finns tillgängliga för projekt som genomförs av Eacea på portalen för finansierings- och anbudsmöjligheter 2 och för projekt som genomförs av de nationella programkontoren på webbplatsen för det berörda nationella programkontorets webbplats för Erasmus+. Vid avvikelser från den information som presenteras i denna handledning gäller bestämmelserna i bidragsavtalen och standardbidragsavtalen framför bestämmelserna i del C.