Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

C osa. Teave taotlejatele

Kõigil potentsiaalsetel taotlejatel, kes kavatsevad esitada programmi „Erasmus+“ raames projektitaotluse ELi rahalise toetuse saamiseks, palutakse hoolikalt tutvuda käesoleva jaotisega, mis on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, edaspidi „ELi finantsmäärus“) 1 kehtivate sätetega.

Kõik toetuste suhtes kohaldatavad lepingutega seotud sätted ja finantssätted on esitatud toetuslepingu näidistes, mis tehakse EACEA elluviidavate projektide puhul kättesaadavaks rahastus- ja hankeportaalis 2 ning riiklike büroode elluviidavate projektide puhul asjaomase programmi „Erasmus+“ riikliku büroo veebisaidil. Kui asjaomane teave erineb käesolevas juhendis esitatud teabest, on toetuslepingute ja toetuslepingu näidiste sätted esimuslikud C osas esitatud sätete suhtes.