Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2023. aasta programmijuhendi sisu.

Saate 2023. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

C osa. Teave taotlejatele

Kõigil potentsiaalsetel taotlejatel, kes kavatsevad esitada programmi „Erasmus+“ raames projektiettepaneku ELi rahalise toetuse saamiseks, palutakse hoolikalt tutvuda käesoleva jaotisega, mis on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046,1  edaspidi „ELi finantsmäärus“) kehtivate sätetega. Kõik toetuste suhtes kohaldatavad lepingutega seotud sätted ja finantssätted on esitatud toetuslepingu näidises, mis tehakse kättesaadavaks Euroopa Komisjoni või programmi „Erasmus+“ riiklike büroode veebisaitidel ning rakendusameti hallatavate meetmete puhul rahastus- ja hankeportaalis2 . Kui asjaomane teave erineb käesolevas juhendis esitatud teabest, on toetuslepingu näidise sätted ülimuslikud C osas esitatud sätete suhtes.

  • 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (1), ELT L 193, 30.7.2018, lk 1. ELi finantsmäärus on kättesaadav aadressil https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=ET.
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home