Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Oprávnené krajiny

Členské štáty EÚ sa plne zúčastňujú na všetkých akciách programu Erasmus+. Okrem nich sú k programu v súlade s článkom 19 nariadenia o programe Erasmus+ pridružené tieto tretie krajiny:

 • členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Nórsko, Island, Lichtenštajnsko,
 • pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny: Severomacedónska republika, Turecká republika a Srbská republika.

Členské štáty EÚ a uvedené tretie krajiny pridružené k programu sa ďalej označujú ako „členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu“.

Na účasť na akciách programu Erasmus+ môžu byť navyše v súlade s článkom 20 nariadenia oprávnené právne subjekty z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a to v riadne odôvodnených prípadoch a ak to je v záujme Únie (ďalej len „tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu“).

Členské Štáty a tretie krajiny pridružené k Programu

Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa môžu v plnej miere zúčastniť tieto krajiny:

Členské štáty Európskej únie (EÚ)1

Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko

Tretie krajiny pridružené k  Programu2

 • Severné Macedónsko
 • Srbsko
 • Island
 • Lichtenštajnsko
 • Nórsko
 • Turecko

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k Programu

Nasledujúce krajiny sa môžu zúčastniť na niektorých akciách programu pod podmienkou, že sa dodržia osobitné kritériá alebo podmienky (presný zoznam krajín oprávnených na jednotlivé konkrétne akcie sa nachádza v časti B tohto sprievodcu). Finančné prostriedky budú prideľované organizáciám v jednotlivých krajinách v rámci ich území tak, ako sú uznané medzinárodným právom. Pri financovaní sa musia dodržať všetky obmedzenia týkajúce sa vonkajšej pomoci EÚ zavedené Európskou radou. Žiadosti musia byť v súlade so všeobecnými hodnotami EÚ – úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv príslušníkov menšín – stanovenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

Uvedené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, sú zoskupené podľa nástrojov vonkajšej činnosti EÚ, konkrétne nástrojov susedstva, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – nástroja Globálna Európa (NDICI – Globálna Európa)3  a nástroja predvstupovej pomoci (IPAIII)4 .

Západný Balkán (región 1)

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo5 , Čierna Hora

Východné susedstvo (región 2)

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko6 , Gruzínsko, Moldavsko, územie Ukrajiny, ako ho uznáva medzinárodné právo

Krajiny južného Stredozemia (región 3)

Alžírsko, Egypt, Izrael7 , Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína8 , Sýria9 , Tunisko

Ruská federácia (región 4)

Územie Ruska uznané medzinárodným právom

Región 5 Ázia10

 • Bangladéš, Bhután, Čína, Filipíny, India, Indonézia, Kambodža, Kórejská ľudovodemokratická republika, Laos, Malajzia, Maldivy, Mjanmarsko, Mongolsko, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam
 • Krajiny a územia s vysokými príjmami11 : Brunej, Hongkong, Japonsko, Kórejská republika, Macao, Singapur a Taiwan

Región 6 Stredná Ázia12

Afganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan

Región 7 Blízky východ

 • Irak, Irán, Jemen
 • Krajiny s vysokými príjmami: Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty

Región 8 Tichý oceán13

 • Cookove ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východný Timor
 • Krajiny s vysokými príjmami: Austrália, Nový Zéland

Región 9 Subsaharská Afrika14 ​​​​​​ [ft/]Z hľadiska migrácie sú kľúčové tieto tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu: Burkina Faso, Burundi, Etiópia, Gambia, Guinea, Južná Afrika, Južný Sudán, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Senegal, Sudán.

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Eritrea, Eswatini, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Južná Afrika, Južný Sudán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Región 10 Latinská Amerika

Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Salvádor, Uruguaj a Venezuela

Región 11 Karibik15

Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Kuba, Surinam, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Vincent a Grenadíny, a Trinidad a Tobago

Región 12 USA a Kanada

Spojené štáty americké, Kanada

Na uvedené tretie krajiny nepridružené k programu sa nevzťahujú nástroje vonkajšej činnosti EÚ:

Región 13

Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)

Región 14

Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo

Ďalšie informácie sa nachádzajú v podrobnom opise jednotlivých akcií programu v časti B tohto sprievodcu.

Požiadavky týkajúce sa víz a povolení na pobyt

Účastníci projektov programu Erasmus+ môžu potrebovať víza na pobyt v členskom štáte EÚ a v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine nepridruženej k programu, ktorá je hostiteľskou krajinou danej aktivity. Každá účastnícka organizácia zodpovedá za to, že pred uskutočnením plánovanej aktivity sú vybavené požadované povolenia (krátkodobé alebo dlhodobé víza alebo povolenia na pobyt). Dôrazne sa odporúča, aby sa potrebné povolenia žiadali od príslušných orgánov s dostatočným časovým predstihom, keďže tento proces môže trvať niekoľko týždňov. Výkonná agentúra a národné agentúry môžu organizáciám poskytnúť ďalšie poradenstvo a podporu, pokiaľ ide o víza, povolenia na pobyt, sociálne zabezpečenie atď. Všeobecné informácie o vízach a povoleniach na pobyt pri krátkodobých aj dlhodobých pobytoch sa nachádzajú na imigračnom portáli EÚ: https://ec.europa.eu/immigration/.                    

 • 1 Podľa článku 33 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/1764 z 5. októbra 2021 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria vrátane Grónska) [EUR-Lex – 32021D1764 – SK – EUR-Lex (europa.eu)] Únia zabezpečí, aby boli osoby a organizácie zo zámorských krajín a území oprávnené zúčastňovať sa na programe Erasmus+ podľa pravidiel programu a podmienok vzťahujúcich sa na členský štát, ku ktorému tieto zámorské krajiny a územia prináležia. To znamená, že osoby a organizácie zo zámorských krajín a území sú účastníkmi programu so statusom členského štátu EÚ alebo tretej krajiny pridruženej k programu, pričom členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu je členský štát, s ktorým sú prepojené. Zoznam zámorských krajín a území sa nachádza na stránke: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en. ↩ back
 • 2 V závislosti od podpisu dohody o pridružení medzi Európskou úniou a uvedenými krajinami. ↩ back
 • 3 Úradný vestník Európskej únie L 209/2021 (europa.eu). ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1529. ↩ back
 • 5 Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. ↩ back
 • 6 V súlade so závermi Rady z 12. októbra 2020 a vzhľadom na účasť Bieloruska na ruskej vojenskej agresii proti Ukrajine, ktorá bola uznaná v záveroch Európskej rady z februára 2022, EÚ prestala spolupracovať so zástupcami bieloruských verejných orgánov a štátnych podnikov. Ak sa situácia zmení, možno túto skutočnosť prehodnotiť. Medzitým EÚ naďalej spolupracuje s neštátnymi, miestnymi a regionálnymi aktérmi, prípadne zintenzívnila ich podporu, a to podľa potreby aj v rámci tohto programu. ↩ back
 • 7 Na všetky akcie vrátane finančnej podpory tretím stranám v prípadoch, keď sa na príslušnú akciu vzťahuje finančná podpora od prijímateľov grantu určená tretím stranám v súlade s článkom 204 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ, ktoré sú vykonávané na základe tohto sprievodcu programom, sa uplatňujú kritériá oprávnenosti uvedené v oznámení Komisie 2013/C-205/05 (Ú. v. EÚ C 205, 19.7.2013, s. 9 – 11). ↩ back
 • 8 Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov k tejto otázke. ↩ back
 • 9 V súlade so závermi Rady z apríla 2018 týkajúcimi sa Sýrie nie sú sýrske verejné podniky oprávnené na získanie financovania z programu Erasmus+. ↩ back
 • 10 Najmenej rozvinuté krajiny spomedzi týchto krajín možno nájsť na stránke: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf ↩ back
 • 11 Patria sem krajiny a územia podľa zoznamu krajín s vysokými príjmami, ktorý vytvorila organizácia OECD, a nie sú tým dotknuté stav ani zvrchovanosť akéhokoľvek územia, vymedzenie medzinárodných hraníc a názov akéhokoľvek územia, mesta alebo oblasti. ↩ back
 • 12 Pozri vyššie. ↩ back
 • 13 Pozri vyššie. ↩ back
 • 14 Pozri vyššie. ↩ back
 • 15 Najmenej rozvinuté krajiny spomedzi týchto krajín možno nájsť na stránke: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf ↩ back