Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie

O charte

Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať v rámci programu Erasmus+.

Udelenie ECHE je povinné pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v krajine zapojenej do programu a majú záujem zapojiť sa do projektov mobility jednotlivcov v oblasti vzdelávania a/alebo spolupráce v oblasti inovácie a osvedčených postupov v rámci programu Erasmus+.

Charta nie je povinná pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sídliace v partnerských krajinách. V týchto prípadoch sa uplatní rámec kvality stanovený v medziinštitucionálnych dohodách.

Ako sa udeľuje ECHE?

Výzva na predkladanie návrhov v súvislosti s udelením charty sa uverejňuje raz ročne.

Môžete si stiahnuť najnovší zoznam inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú držiteľmi ECHE.

ECHE sa udeľuje na celé obdobie trvania programu Erasmus+ do roku 2027. Projekty, ktoré sa začínajú v poslednom roku programu, majú predĺžený dátum platnosti a môžu trvať až tri roky (napr. do roku 2030).

Čo ECHE obsahuje?

Zásady ECHE boli upravené tak, aby boli v súlade s novými hlavnými bodmi programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027, ako je digitalizácia, začlenenie a udržateľnosť.

Medzi najdôležitejšie inovácie patrí záväzok osloviť nedostatočne zastúpené skupiny v projektoch mobility prostredníctvom stratégií začleňovania, využívanie ekologických postupov pri organizovaní činností programu Erasmus+, vykonávanie digitalizácie prostredníctvom iniciatívy európskej študentskej karty a mobilnej aplikácie Erasmus+, ako aj odhodlanie zvýšiť občiansku angažovanosť študentov, ktorí sa zúčastňujú na programe mobility.

Inštitúciám vysokoškolského vzdelávania je okrem toho adresovaná výzva, aby splnili požiadavky odporúčania Rady o automatickom vzájomnom uznávaní, s cieľom čo najrýchlejšie zabezpečiť úplné automatické uznávanie študijných pobytov v zahraničí, a to bez toho, aby študent musel vykonať ďalšie úlohy alebo absolvovať dodatočné skúšky.

Nové zásady ECHE boli vypracované po konzultácii s pracovnou skupinou ECHE, ktorú tvoria zástupcovia národných agentúr programu Erasmus+, odborníci na vysokoškolské vzdelávanie a zástupcovia študentských organizácií.

Informácie týkajúce sa dodržiavania podmienok ECHE nájdete v usmerneniach ECHE a v usmerneniach pre monitorovanie ECHE.

Sebahodnotenie

Vedúci pracovníci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania alebo koordinátori programu Erasmus+ môžu využiť nástroj sebahodnotenia ECHE na zlepšenie výsledkov svojej inštitúcie. Sebahodnotenie vám môže pomôcť posúdiť, ako dôsledne plní vaša organizácia ustanovenia charty.

Pripravuje sa nová verzia nástroja, ktorá bude prispôsobená novému programu na roky 2021 – 2027. Bude k dispozícii na tejto stránke.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).