Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stáže pre študentov

Prehľad

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať zahraničné stáže (napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách) doktorandov a študentov bakalárskeho a magisterského štúdia zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách účastniacich sa programu. Tieto príležitosti sú dostupné aj pre čerstvých absolventov.

Vďaka stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ si môžete zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti, získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia, alebo sa lepšie pripraviť na vlastné podnikanie. Prečítajte si viac o prínosoch zahraničných výmen.

Svoju stáž Erasmus+ môžete skombinovať so študijným pobytom v zahraničí.

Online jazyková podpora Erasmus+ vám pomôže naučiť sa jazyk používaný na vašom pracovisku.

Trvanie

Stáž v zahraničí môže trvať minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov.

Možnosť výmenného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžete ako študent alebo stážista využiť viackrát. Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane období štúdia v zahraničí) nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu.

„Cyklus“ znamená úroveň štúdia vymedzenú v európskom kvalifikačnom rámci (EQF):

  1. prvý cyklus (bakalársky alebo rovnocenný) EQF 5/6,
  2. druhý cyklus (magisterský alebo rovnocenný) EQF 7,
  3. tretí cyklus (doktorandský alebo rovnocenný) EQF 8.

V prípade jednocyklového vzdelávania (napr. medicína alebo architektúra) môžete v rámci programu Erasmus+ stráviť v zahraničí až 24 mesiacov.

Zahraničnej stáže sa môžete zúčastniť aj ako čerstvý absolvent. V tomto prípade sa vaša stáž musí uskutočniť do jedného roka od ukončenia štúdia. Navyše sa musíte prihlásiť v čase, keď ste ešte zapísaný vo vašej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Podmienky

Stáží sa môžu zúčastniť študenti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú signatármi Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie.

Vaša stáž musí byť relevantná z hľadiska vášho študijného odboru a osobnostného rozvoja a, ak je to možné, musí byť súčasťou vášho študijného programu.

Svoju stáž môžete vykonávať v akejkoľvek organizácii, ktorá sa nachádza v krajine účastniacej sa programu Erasmus+ (okrem inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ).

Uznávanie

Pred stážou v zahraničí

  1. Aby sa zabezpečila transparentná a efektívna príprava zahraničnej výmeny, vy, vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a prijímajúca organizácia musíte podpísať zmluvu o štúdiu. V tomto dokumente sú uvedené práva a povinnosti jednotlivých strán, podrobný program stáže, informácie o poistení a spôsob uznania vašej stáže po jej úspešnom dokončení.
  2. Od svojej vysielajúcej inštitúcie dostanete chartu študenta Erasmus+ s vysvetlením vašich práv a povinností, pokiaľ ide o vašu stáž v zahraničí.

Po stáži v zahraničí

  1. Prijímajúca organizácia/podnik pošle vám a vašej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania osvedčenie o stáži, a to obvykle do piatich týždňov po úspešnom ukončení stáže.
  2. Vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania uzná vašu stáž v zahraničí na základe splnenia záväzkov dohodnutých v zmluve o štúdiu, pričom nemôže vzniesť dodatočné požiadavky.
  3. Ak je vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu, informácie obsiahnuté v osvedčení o stáži by mali byť zahrnuté do dodatku k diplomu (nevzťahuje sa na čerstvých absolventov). V takomto prípade sa odporúča zaznamenať stáž do dokumentu Europass-Mobilita stážistu.

Finančná podpora

Ak máte záujem o príspevok na pokrytie vašich cestovných a životných nákladov, môžete požiadať o grant Erasmus+. K dispozícii je aj osobitné financovanie pre stážistov. Granty sa môžu líšiť v závislosti od rozdielov v životných nákladoch medzi vašou krajinou a krajinou určenia, počtu študentov, ktorí žiadajú o grant, vzdialenosti medzi krajinami a dostupnosti iných grantov.

Ak sa stáž uskutoční v rámci krajín účastniacich sa programu, požiadajte svoju národnú agentúru a vysielajúcu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania o informácie o platných sadzbách. K dispozícii je aj osobitná podpora pre študentov zo znevýhodneného prostredia alebo zo vzdialených krajín alebo regiónov účastniacich sa programu.

Výška grantov a pevné sadzby pre výmeny medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami sú uverejnené v sprievodcovi programom Erasmus+.

Bez ohľadu na to, či dostanete grant Erasmus+ v určitej alebo nulovej výške, podpíšete zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej sa uvedie dĺžka vášho pobytu, výška vášho grantu a vaše práva a povinnosti.  

Ak sa vaša stáž uskutoční v inej krajine účastniacej sa programu, vaša vysielajúca inštitúcia podpíše vašu zmluvu o poskytnutí grantu a bude zodpovedná za všetky príslušné platby.

Ak sa stáž uskutoční v rámci krajiny účastniacej sa programu a partnerskej krajiny, zmluvu o poskytnutí grantu podpíše inštitúcia v krajine účastniacej sa programu. Vaša vysielajúca a prijímajúca inštitúcia rozhodnú, ktorá z nich vám bude vyplácať vaše platby.

Môžete mať nárok na dodatočné granty od vašej inštitúcie, vlády atď. Viac informácií nájdete na stránkach European Funding Guide (Európsky sprievodca financovaním).

Ako podať žiadosť

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom oddelenia pre medzinárodne záležitosti alebo Erasmus+ vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Výberový proces, ktorý používa vaša vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, by mal byť spravodlivý a transparentný.

Ďalšie informácie

Zoznámte sa svojimi právami, ktoré máte počas svojho štúdia alebo stáže v zahraničí.

Ak hľadáte stáž Erasmus+, pozrite si stránky Erasmus Intern Traineeship Portal, ktoré vytvorila študentská sieť Erasmus (Erasmus Student Network).

Študenti, ktorí majú ďalšie otázky týkajúce sa účasti v programe Erasmus+, by si mali pred tým, ako sa skontaktujú so svojou inštitúciou alebo národnou agentúrou (v prípade krajín účastniacich sa programu Erasmus+), prečítať najčastejšie otázky.

Asociácia ESAA (Asociácia študentov a absolventov Erasmus+) ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.