Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Glosar de termeni - Termeni uzuali

Acces liber

Concept general privind publicarea materialelor de un anumit tip în mod deschis, și anume, într-un mod care să garanteze că acestea sunt accesibile și utilizabile de către cel mai mare grup posibil de utilizatori și pentru cel mai mare număr de cazuri de utilizare. Erasmus+ prevede o cerință de acces deschis pentru resursele educaționale și încurajează accesul liber la rezultatele cercetării și la date.

Acreditare

Proces care garantează că organizațiile care doresc să beneficieze de finanțare în cadrul unei acțiuni a programului Erasmus+ respectă un set de standarde calitative sau de condiții preliminare definite de Comisia Europeană pentru acea acțiune.

Beneficiar

În cazul în care un proiect este aprobat pentru un grant Erasmus+, organizația solicitantă devine beneficiar prin semnarea unui contract cu agenția națională sau cu Agenția Executivă care a selectat proiectul. În cazul în care cererea a fost formulată în numele altor organizații participante, partenerii pot deveni cobeneficiari ai grantului.

Calificare

Rezultat formal al unui proces de evaluare și de validare, care este obținut atunci când un organism competent stabilește că o persoană a realizat rezultate ale învățării la standarde date.

CEC (Cadrul european al calificărilor)

Un instrument european comun de referință care servește drept dispozitiv de traducere între diferite sisteme de educație și formare și între nivelurile acestora. Are ca scop îmbunătățirea gradului de transparență, comparabilitate și portabilitate a calificărilor în întreaga Europă, promovarea mobilității lucrătorilor și a elevilor/studenților, precum și facilitarea mobilității acestora și a învățării pe tot parcursul vieții, în conformitate cu Recomandarea 2008/C 111/01 a Parlamentului European și a Consiliului.

Cerere de propuneri

Invitație publicată din partea sau în numele Comisiei Europene pentru a prezenta, într-un anumit termen-limită, o propunere de acțiune care să corespundă obiectivelor urmărite și să îndeplinească cerințele impuse. Cererile de propuneri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) și/sau pe site-urile relevante ale Comisiei, agenției naționale sau Agenției Executive.

Certificat

În contextul Erasmus+, un document eliberat unei persoane care a finalizat o activitate de învățare în domeniul educației, formării și tineretului, după caz. Un astfel de document atestă prezența și, dacă este cazul, rezultatele învățării participantului la activitate.

Cofinanțare

Principiul cofinanțării implică faptul că o parte din costurile unui proiect sprijinit de UE trebuie să fie suportate de către beneficiar sau acoperite prin alte contribuții externe decât grantul UE.

Competențe-cheie

Seria de cunoștințe, competențe și atitudini de bază de care au nevoie toate persoanele pentru împlinire și dezvoltare personală, cetățenie activă, incluziune socială și angajare, astfel cum se descrie în Recomandarea din 22 mai 2018 a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Competențe de bază

Scris-citit, matematică, știință și tehnologie; aceste competențe sunt incluse în competențele-cheie.

Competențe digitale

Implică utilizarea cu încredere, spirit critic și responsabilitate a tehnologiilor digitale, precum și capacitatea de a le utiliza în procesul de învățare, la locul de muncă și pentru participarea în societate. Ele includ educația în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținuturi digitale (inclusiv programarea), siguranța (inclusiv bunăstarea digitală și competențele legate de securitatea cibernetică), chestiunile legate de proprietatea intelectuală, precum și soluționarea problemelor și gândirea critică.

Competențe transversale (competențe non-tehnice, abilități de viață)

Includ capacitatea de a gândi critic, de a fi curios și creativ, de a lua inițiativa, de a rezolva probleme și de a colabora, de a putea comunica eficient într-un mediu multicultural și interdisciplinar, de a se adapta la context, de a face față stresului și incertitudinii. Aceste competențe se încadrează în categoria competențelor-cheie.

Competențe verzi

Competențe fundamentale pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; ele pot fi generale, precum agricultura durabilă, protecția solului, utilizarea energiei și reducerea deșeurilor, sau mai tehnice, cum ar fi cunoștințe privind energia din surse regenerabile.

Consorțiu

Două sau mai multe organizații participante care își unesc forțele pentru a pregăti, a pune în aplicare și a monitoriza un proiect sau o activitate din cadrul unui proiect. Un consorțiu poate fi național (și anume, implică organizații stabilite în aceeași țară) sau internațional (implică organizații participante din țări diferite).

Contract de mobilitate/de studii

Un acord între organizația de trimitere și organizația-gazdă, precum și între persoanele participante, care definește obiectivele și conținutul perioadei de mobilitate pentru a asigura relevanța și calitatea acesteia. Poate fi, de asemenea, utilizat drept bază pentru recunoașterea perioadei petrecute în străinătate de către organizația-gazdă.

Coordonator/organizație coordonatoare

Organizație participantă care solicită acordarea unui grant Erasmus+ în numele unui consorțiu de organizații partenere.

Coordonatorul are obligații speciale prevăzute în acordul de grant.

Cursuri și activități de formare

Activități care au drept scop dezvoltarea competențelor profesionale ale unui profesor, ale unui formator sau ale unui alt membru al personalului printr-un program de învățare structurat, cu rezultate de învățare documentate la nivel individual și efectuate de formatori profesioniști sau de alți experți calificați. Activitățile pot lua diferite forme, cum ar fi învățarea în clasă, ateliere, învățarea pe teren etc.

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

Deplasarea cu mijloace de transport ecologice este definită ca fiind o călătorie în care se utilizează, în principal, mijloace de transport cu emisii scăzute, cum ar fi autobuzul, trenul sau co-voiajarea.

Dezvoltare profesională

Proces de îmbunătățire a capacităților profesionale ale participanților (cursanți și personal) prin dezvoltarea competențelor și expertizei și prin dobândirea de noi competențe, care sunt identificate în mod normal într-o analiză a nevoilor de dezvoltare. Dezvoltarea profesională cuprinde toate tipurile de oportunități de învățare, de la formări structurate și seminare până la oportunități de învățare informale.

Entitate afiliată

Următoarele entități pot fi considerate entități afiliate (în conformitate cu articolul 187 din Regulamentul financiar):

  • persoane juridice care au o legătură juridică sau de capital cu beneficiarii; această legătură nu este limitată la acțiune și nu este instituită doar pentru scopul punerii în aplicare a acesteia;
  • mai multe entități care îndeplinesc criteriile de acordare a unui grant și care formează împreună o entitate care poate fi tratată ca beneficiar unic, inclusiv în cazul în care entitatea este înființată în mod specific în scopul punerii în aplicare a acțiunii.

Entitățile afiliate trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și de neexcludere și, după caz, criteriile de selecție aplicabile solicitanților.

Eroare materială

Greșeală minoră sau inadvertență făcută neintenționat într-un document, care schimbă sensul acestuia, cum ar fi o greșeală de tipar sau adăugarea ori omisiunea neintenționată a unui cuvânt, a unei fraze sau cifre.

ESCO (Clasificarea europeană multilingvă a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor)

Identifică și clasifică abilitățile și competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața muncii, educația și formarea din UE în 25 de limbi europene. Sistemul oferă profiluri profesionale care arată relațiile dintre ocupații, aptitudini, competențe și calificări. ESCO a fost dezvoltată într-un format informatic deschis și este disponibilă pentru a fi utilizată de toată lumea în mod gratuit.

Europass

Platforma online Europass, o acțiune a Agendei pentru competențe în Europa, oferă persoanelor fizice și organizațiilor instrumente și informații online privind oportunitățile de învățare, cadrele calificărilor și calificările, orientări, informații privind competențele, instrumente de autoevaluare și documentarea competențelor și a calificărilor, precum și conexiunea cu oportunitățile de învățare și de ocupare a forței de muncă.

De asemenea, platforma Europass oferă instrumente și software pentru a sprijini certificatele semnate digital, astfel cum este anunțat în Planul de acțiune pentru educația digitală. Platforma este interconectată cu surse naționale de date privind oportunitățile de învățare și cu baze de date sau registre naționale privind calificările.

Forță majoră

Situație excepțională neprevăzută sau un eveniment excepțional neprevăzut care nu poate fi controlat de participant și care nu este imputabil erorii sau neglijenței acestuia.

IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii)

Întreprinderi (a se vedea definiția de mai sus) care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț total anual care nu depășește 43 de milioane EUR.

Instrumentele de transparență și de recunoaștere ale Uniunii Europene

Instrumente care ajută părțile interesate să înțeleagă, să aprecieze și, dacă este cazul, să recunoască rezultatele învățării și calificările în întreaga Uniune Europeană.

Internațional

În contextul Erasmus+, se referă la orice acțiune care implică cel puțin o țară participantă la program și cel puțin o țară parteneră.

Însoțitor

Un însoțitor acompaniază participanții (cursanți, cursanți adulți sau personal/lucrători de tineret) în cadrul unei activități de mobilitate, pentru a le garanta siguranța și pentru a le oferi sprijin și asistență, precum și pentru a facilita o învățare eficace în timpul experienței de mobilitate. Un însoțitor poate acompania participanții cu mai puține oportunități sau minorii și tinerii cu puțină experiență în afara propriei țări.

Întreprindere

Orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de dimensiune, de forma juridică sau de sectorul economic în care își desfășoară activitatea.

Întreprindere socială

Întreprindere care, indiferent de forma juridică, nu este înregistrată pe o piață reglementată în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (14) din Directiva 2004/39/CE și care: 1) în conformitate cu actul constitutiv, cu statutul sau cu orice alt document statutar de înființare, are ca obiectiv principal mai degrabă obținerea unui impact social pozitiv cuantificabil decât generarea de profit pentru proprietari, asociați și acționari, în cazul în care întreprinderea: a) furnizează servicii inovatoare sau bunuri care generează rentabilitate socială și/sau b) utilizează o metodă inovatoare de producție de bunuri sau servicii și metoda de producție respectivă reflectă obiectivul social al întreprinderii; 2) reinvestește profitul în primul rând pentru atingerea obiectivului principal și aplică proceduri și norme predefinite în orice situație în care profitul este distribuit acționarilor și proprietarilor, pentru a se asigura că orice distribuire a profitului nu subminează obiectivul principal; 3) este administrată în mod antreprenorial, responsabil și transparent, în special prin implicarea lucrătorilor, a clienților și/sau a acționarilor afectați de activitățile comerciale ale întreprinderii.

Învățare informală

Învățarea informală se referă la procesul de învățare în activitatea de zi cu zi, la locul de muncă, cu colegii etc. În principal, aceasta constă în a învăța prin practică și nu este organizată sau structurată în ceea ce privește obiectivele, termenele sau sprijinul pentru învățare; învățarea informală poate fi neintenționată din perspectiva cursantului. În domeniul tineretului, învățarea informală poate avea loc în cadrul inițiativelor de tineret, al discuțiilor de grup între colegi, prin activități de voluntariat și într-o varietate de alte situații.

Învățare nonformală

Învățarea nonformală se referă la învățarea care are loc în afara programei de învățământ oficiale. Învățarea nonformală utilizează o abordare participativă și centrată pe elev; ea este realizată de cursanți în mod voluntar și, prin urmare, este strâns legată de necesitățile, aspirațiile și interesele tinerilor. Prin faptul că oferă o sursă suplimentară și forme noi de învățare, aceste activități constituie, de asemenea, mijloace importante de ameliorare a performanțelor în instituțiile de învățământ și de formare oficiale, precum și de abordare a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare sau a tinerilor defavorizați, precum și de combatere a excluziunii sociale.

Învățare pe tot parcursul vieții

Toate tipurile de învățământ general, de educație și formare profesională, de învățare nonformală și informală urmate de-a lungul vieții, care au ca rezultat îmbunătățirea cunoștințelor, a capacităților și a competențelor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, culturală, socială și/sau legată de ocuparea forței de muncă, inclusiv furnizarea de servicii de consiliere și orientare.

Învățare reciprocă

O activitate de învățare reciprocă, care este reciproc benefică și implică schimbul de cunoștințe, idei și experiență între participanți. Practicile de învățare reciprocă permit interacțiunea cu alți participanți, cu colegii lor și participarea la activități în care aceștia pot învăța unii de la alții și pot îndeplini obiective educaționale, profesionale și/sau de dezvoltare personală.

Job shadowing - observarea directă la locul de muncă (experiență practică de învățare)

Scurtă ședere la o organizație parteneră din altă țară, cu scopul de a beneficia de formare urmărind practicienii în activitatea lor de zi cu zi în cadrul organizației-gazdă, de a face schimb de bune practici, de a dobândi abilități și cunoștințe și/sau de a construi parteneriate pe termen lung, prin metoda observației participative.

Licență deschisă

Modalitate prin care titularii de drepturi de autor (creatori sau alți titulari de drepturi) pot acorda publicului larg o permisiune legală de a utiliza gratuit lucrarea lor. În contextul cerinței Erasmus+ privind accesul liber, această licență deschisă trebuie să permită cel puțin utilizarea, adaptarea și distribuirea. Licența deschisă ar trebui indicată chiar în lucrare sau oriunde este distribuită lucrarea. Materialele educative cu licență deschisă se numesc „resurse educaționale deschise” (OER).

Lună

În contextul programului Erasmus+ și în scopul calculării grantului, o lună este egală cu 30 de zile.

Micro-certificat

Un micro-certificat este o dovadă recunoscută a rezultatelor învățării pe care un cursant le-a obținut în urma unei scurte experiențe de învățare, în conformitate cu standarde și cerințe transparente și în urma evaluării.

Dovada este inclusă într-un document certificat în care sunt menționate numele titularului, rezultatele obținute în urma activităților de învățare, metoda de evaluare, organismul emitent și, dacă este cazul, nivelul din cadrul calificărilor și creditele obținute. Micro-certificatele sunt deținute de cursanți, sunt partajabile și portabile și pot fi combinate cu certificate sau calificări mai generale.

Mobilitate în scopul învățării

Participarea la o activitate care cuprinde o perioadă de deplasare fizică în altă țară decât țara de reședință, combinată eventual cu o perioadă de participare virtuală, în vederea studiilor, formării sau învățării nonformale ori informale. Aceasta poate avea loc sub formă de stagii, ucenicii, schimburi de tineri, activități de predare sau participare la o activitate de dezvoltare profesională și poate include activități de pregătire, cum ar fi formarea în limba țării-gazdă, precum și activități de trimitere, primire și monitorizare.

Mobilitate mixtă

O combinație între mobilitatea fizică și o componentă virtuală, care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare.

Mobilitate virtuală

Un set de activități susținute de tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv e-învățarea, care realizează sau facilitează experiențe internaționale de colaborare, într-un context de predare, formare sau învățare.

MOOC

Abreviere pentru „cursuri online deschise și în masă” (Massive Open Online Course), un tip de curs care se desfășoară în totalitate online, este deschis pentru a fi accesat de oricine fără să presupună costuri, calificări de admitere sau alte restricții și implică adesea un număr mare de participanți. Astfel de cursuri pot avea componente care necesită prezența fizică, încurajând, de exemplu, organizarea de reuniuni ale participanților la nivel local și o evaluare formală, dar tind să utilizeze evaluarea inter pares, autoevaluarea și notarea automată. Cursurile MOOC pot varia semnificativ, fiind axate, de exemplu, pe sectoare, grupuri-țintă (de exemplu, cu accent pe formarea profesională, profesori etc.) sau metode de predare specifice. Cursurile MOOC finanțate prin programul Erasmus + trebuie să fie deschise tuturor și atât participarea, cât și certificatul sau atestatul de absolvire sunt gratuite pentru participanți. Cerința privind accesul liber pentru resursele educaționale se aplică, de asemenea, cursurilor MOOC și altor cursuri complete.

OID

ID-ul organizației (OID) identifică în mod unic organizația dumneavoastră între toate organizațiile participante la acțiunile Erasmus+ și ale Corpului european de solidaritate, acțiuni gestionate de agențiile naționale. Puteți utiliza OID-ul organizației dumneavoastră atunci când solicitați o acreditare sau un grant în cadrul acțiunilor Erasmus+ și ale Corpului european de solidaritate, acțiuni gestionate de agențiile naționale.

ONG european

În sensul prezentului program, este un ONG care își desfășoară activitatea prin intermediul unei structuri recunoscute oficial și este alcătuit dintr-un organism/secretariat european, stabilit legal, pentru o perioadă de cel puțin un an, într-o țară participantă la programul Erasmus+, și din organizații/sucursale naționale din cel puțin nouă țări participante la programul Erasmus+. Aceste organizații/sucursale naționale trebuie:

  • să aibă o legătură statutară dovedită cu organismul/secretariatul european;
  • să fie active în domeniile educației, formării și tineretului;
  • să desfășoare activități care sprijină punerea în aplicare a politicilor UE într-unul dintre aceste sectoare;

În plus:

  • ONG-urile europene active în domeniul educației și formării trebuie să fie active în cel puțin unul dintre următoarele domenii: educația și îngrijirea timpurie a copiilor, învățământul școlar, învățământul superior, educația și formarea profesională, educația adulților și să abordeze cel puțin un domeniu prioritar transsectorial major: educație favorabilă incluziunii și educație pentru incluziune socială, educație digitală, educație pentru o tranziție verde și ecologică.
  • ONG-urile europene din domeniul tineretului sunt active în special în cel puțin unul dintre următoarele domenii: participarea tinerilor, voluntariatul tinerilor, activitățile pentru tineret și incluziunea tinerilor. ONG-urile europene active în sectorul tineretului trebuie să desfășoare activități care sprijină punerea în aplicare a principalelor domenii ale Strategiei UE pentru tineret, inclusiv a obiectivelor pentru tineret.

Organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor

Societate privată care a) își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele etice și/sau b) pe lângă activitățile sale comerciale, desfășoară acțiuni cu valoare socială.

Organizație cu mai puțină experiență

Orice organizație sau instituție care, în ultimii șapte ani, nu a primit de mai mult de două ori sprijin în cadrul unui anumit tip de acțiune sprijinită de programul actual sau de programul precedent. Această categorie include categoria de „solicitanți pentru prima dată”, astfel cum este definită mai sus.

Organizație de trimitere

În unele acțiuni Erasmus+ (în special în acțiunile de mobilitate), organizația de trimitere este o organizație participantă care trimite unul sau mai mulți participanți la o activitate a unui proiect Erasmus+.

Organizație-gazdă

În unele acțiuni Erasmus+ (în special în acțiunile de mobilitate), organizația-gazdă este o organizație participantă care primește unul sau mai mulți participanți și organizează una sau mai multe activități ale unui proiect Erasmus+.

Organizație nou-venită

Orice organizație sau instituție care nu a primit anterior nici în calitate de coordonator, nici în calitate de partener sprijin în cadrul unui anumit tip de acțiune sprijinită de programul actual sau de programul precedent.

Organizație parteneră

O organizație parteneră este o organizație implicată oficial în proiect (cobeneficiari), dar care nu își asumă rolul de solicitant.

Organizație participantă

Orice organizație sau grup informal de tineri implicat(ă) în punerea în aplicare a unui proiect Erasmus+, în calitate de solicitant sau de partener.

Parteneri asociați

Aceștia sunt parteneri din sectorul public sau privat care contribuie la punerea în aplicare a unor sarcini/activități specifice ale proiectului sau care sprijină promovarea și sustenabilitatea proiectului, dar care, în ceea ce privește aspectele contractuale de gestionare, nu sunt considerați beneficiari și nu primesc nicio finanțare din partea programului ca parte a proiectului (aceștia nu au dreptul de a percepe costuri sau de a solicita contribuții).

Parteneriat

Un acord între un grup de instituții sau organizații pentru a desfășura activități și proiecte comune.

Participant cu mai puține oportunități

Persoanele cu mai puține oportunități sunt acele persoane care, din motive economice, sociale, culturale, geografice sau din motive de sănătate, din cauza faptului că provin din familii de migranți sau din motive precum un handicap, dificultăți educaționale sau orice alte motive, inclusiv cele care pot da naștere discriminării în temeiul articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se confruntă cu obstacole care le împiedică să aibă un acces eficace la oportunitățile oferite în cadrul programului.

Participanți

În contextul Erasmus+, participanții sunt considerați acele persoane implicate în totalitate într-un proiect și care, în unele cazuri, primesc o parte din grantul Uniunii Europene destinat să le acopere costurile de participare (în special de călătorie și de ședere).

Personal

Persoane care, în mod voluntar sau din motive profesionale, sunt implicate în educația, formarea sau învățarea nonformală a tinerilor, inclusiv profesori universitari, cadre didactice, formatori, directori școlari, lucrători de tineret și personal nedidactic.

Profil ocupațional

Setul de aptitudini, competențe, cunoștințe și calificări care este relevant de obicei pentru o anumită ocupație.

Proiect

Un set coerent de activități care sunt concepute și organizate cu scopul de a realiza obiective și rezultate bine definite.

Reprezentantul desemnat al entității juridice (LEAR)

În paralel cu validarea unei organizații în registrul participanților, reprezentantul sau reprezentanții legali ai acesteia trebuie să numească un reprezentant desemnat al entității juridice (LEAR). Rolul LEAR este esențial: odată ce este validat de Comisie, LEAR va fi autorizat:

• să gestioneze informațiile juridice și financiare cu privire la organizație;

• să gestioneze drepturile de acces ale persoanelor din organizație (dar nu la nivel de proiect);

• să numească reprezentanți ai organizației pentru a semna electronic acorduri de grant („semnatari legali” — LSIGN) sau situații financiare („semnatari financiari” — FSIGN) prin intermediul portalului pentru oportunități de finanțare și de ofertare.

Toate etapele pentru validarea LEAR sunt clarificate pe portalului pentru oportunități de finanțare și de ofertare.

Resurse educaționale deschise (OER)

Materiale educaționale de orice fel (de exemplu manuale, fișe de lucru, planuri de lecții, videoclipuri instructive, cursuri online, jocuri educative) care pot fi utilizate, adaptate și distribuite în mod liber. OER fie sunt disponibile sub o licență deschisă, fie aparțin domeniului public (protecția conferită de drepturile de autor a expirat). Materialele gratuite care nu pot fi adaptate și distribuite de public nu sunt OER.

Rezultatele învățării

Elemente pe care cursantul le cunoaște, le înțelege și este capabil să le realizeze la finalizarea unui proces de învățare, care sunt definite sub formă de cunoștințe, competențe și abilități.

Societate

Persoane juridice constituite în temeiul dreptului civil sau comercial, inclusiv societăți cooperative, și alte persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția celor non-profit.

Solicitant

Orice organizație participantă sau grup informal de tineri care depune o cerere de grant. Solicitanții pot depune cererea individual sau în numele altor organizații implicate în proiect. În cazul din urmă, solicitantul este, de asemenea, definit drept coordonator

Solicitant pentru prima dată

Înseamnă orice organizație sau instituție care, în ultimii șapte ani, nu a primit sprijin în calitate de coordonator de proiect (solicitant) în cadrul unui anumit tip de acțiune sprijinită de programul actual sau de programul precedent.

Stabilit

Se referă la o organizație sau la un organism care îndeplinește anumite condiții naționale (de înregistrare, declarare, publicare etc.) care îi permit organizației sau organismului în cauză să fie recunoscut(ă) în mod oficial de către autoritatea națională. În cazul unui grup informal de tineri, reședința legală a reprezentantului legal al acestuia este considerată ca având efecte echivalente în scopul eligibilității pentru o bursă Erasmus+.

Stagiu (perioadă de practică)

Perioadă de timp petrecută într-o întreprindere sau organizație din altă țară, cu scopul de a dobândi competențele specifice cerute pe piața forței de muncă, de a dobândi experiență în muncă și de a înțelege mai bine cultura economică și socială a țării respective.

Școală

Instituție care oferă educație generală, profesională sau tehnică la orice nivel, de la învățământul preșcolar la învățământul secundar superior, inclusiv educație și îngrijire timpurie a copiilor. Pentru a verifica eligibilitatea în domeniul „învățământului școlar”, consultați definiția școlilor eligibile din fiecare țară pe site-ul agenției naționale relevante.

Termen-limită de depunere a cererilor

Data finală până la care formularul de candidatură trebuie să fie depus la agenția națională sau la Agenția Executivă pentru a fi considerată eligibil.

Tineri

În contextul programului Erasmus+, persoanele cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani.

Transnațional

În contextul programului Erasmus+, cu excepția unor indicații contrare, se referă la orice acțiune care implică cel puțin două țări participante la program.

Țări partenere

Țări care nu participă integral la programul Erasmus+, dar care pot lua parte (în calitate de parteneri sau de solicitanți) la anumite acțiuni ale programului. Lista țărilor partenere Erasmus+ este descrisă în partea A din prezentul ghid, în secțiunea „Cine poate participa la programul Erasmus+?”.

Țări participante la program

Țări din UE și din afara UE care au înființat o agenție națională care participă cu drepturi depline la programul Erasmus+. Lista țărilor participante la programul Erasmus+ se regăsește în partea A din prezentul ghid, în secțiunea „Cine poate participa la programul Erasmus+?”.

Validarea învățării nonformale și informale

Proces de confirmare de către un organism autorizat a faptului că o persoană a dobândit rezultate ale învățării măsurate în raport cu un standard relevant și care constă în patru etape distincte:

1.

identificarea, prin dialog, a anumitor experiențe ale unei persoane;

2.

documentarea, pentru a face vizibile experiențele persoanei;

3.

o evaluare oficială a experiențelor respective și

4.

certificarea rezultatelor evaluării, care poate conduce la o calificare parțială sau completă.

Vizită de studiu

O deplasare prin care participantul cunoaște și studiază o altă organizație sau instituție, practicile și sistemele sale. Ea îi permite participantului să aibă o experiență de învățare bazată pe contactul direct și pe observarea metodelor și practicilor organizației-gazdă.

Vizită pregătitoare

Vizite în țara organizației-gazdă înainte de începerea activităților de mobilitate, pentru pregătirea și asigurarea calității ridicate a activităților respective. Exemplele includ sarcini pentru facilitarea aranjamentelor administrative și pentru a consolida încrederea și înțelegerea între organizațiile implicate.