Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosar de termeni - Termeni uzuali

Însoțitor

O persoană care însoțește participanții (cursanți, personal, tineri sau lucrători de tineret) în cadrul unei activități de mobilitate, pentru a le garanta siguranța și pentru a le oferi sprijin și asistență, precum și pentru a facilita o învățare eficace în timpul experienței de mobilitate. În cadrul activităților individuale, un însoțitor poate acompania participanții cu mai puține oportunități sau minorii și tinerii cu puțină experiență în afara propriei lor țări. În cazul activităților de grup în domeniul educației și formării, grupul trebuie să fie însoțit de membri calificați ai personalului educațional pentru a facilita procesul de învățare.

Acreditare

Proces care garantează că organizațiile care doresc să beneficieze de finanțare în cadrul unei acțiuni a programului Erasmus+ respectă un set de standarde calitative sau de condiții preliminare definite de Comisia Europeană pentru acea acțiune.

Entitate afiliată

Următoarele entități pot fi considerate entități afiliate (în conformitate cu articolul 187 din Regulamentul financiar):

 • persoane juridice care au o legătură juridică sau de capital cu beneficiarii; această legătură nu este limitată la acțiune și nu este instituită doar pentru scopul punerii în aplicare a acesteia;
 • mai multe entități care îndeplinesc criteriile de acordare a unui grant și care formează împreună o entitate care poate fi tratată ca beneficiar unic, inclusiv în cazul în care entitatea este înființată în mod specific în scopul punerii în aplicare a acțiunii.

Entitățile afiliate trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și de neexcludere și, după caz, criteriile de selecție aplicabile solicitanților, dar nu sunt luate în considerare în ceea ce privește criteriile minime de eligibilitate pentru componența consorțiului (dacă este cazul).

Solicitant

Orice organizație participantă sau grup informal de tineri care depune o cerere de grant.

Solicitanții pot depune cererea individual sau în numele altor organizații implicate în proiect. În cazul din urmă, solicitantul este, de asemenea, definit drept coordonator.

Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă EACEA, solicitanții sunt acei participanți care vor deveni beneficiari și entități afiliate în cadrul acordului de grant.

Termen-limită de depunere a cererilor

Data finală până la care cererea trebuie să fie depusă la agenția națională sau la Agenția Executivă pentru a fi considerată admisibilă.

Parteneri asociați

Aceștia sunt parteneri din sectorul public sau privat care contribuie la punerea în aplicare a unor sarcini/activități specifice ale proiectului sau care sprijină promovarea și sustenabilitatea proiectului, dar care, în ceea ce privește aspectele contractuale de gestionare, nu sunt considerați beneficiari și nu primesc nicio finanțare din partea programului ca parte a proiectului (aceștia nu au dreptul de a percepe costuri sau de a solicita contribuții).

Competențe de bază

Scris-citit, matematică, știință și tehnologie; aceste competențe sunt incluse în competențele-cheie.

Beneficiar

În cazul în care un proiect este aprobat pentru un grant Erasmus+, organizația (organizațiile) solicitantă (solicitante) devine (devin) beneficiar(i) prin semnarea unui contract cu agenția națională sau cu Agenția Executivă care a selectat proiectul. În cazul în care cererea a fost formulată în numele altor organizații participante, partenerii pot deveni cobeneficiari ai grantului.

Mobilitatea mixtă

O combinație între mobilitatea fizică și o componentă virtuală, care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare.

Cerere de propuneri

Invitație publicată din partea sau în numele Comisiei Europene pentru a prezenta, într-un anumit termen-limită, o propunere de acțiune care să corespundă obiectivelor urmărite și să îndeplinească cerințele impuse. Cererile de propuneri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) și/sau pe site-urile relevante ale Comisiei, agenției naționale sau Agenției Executive.

Certificat de participare

În contextul Erasmus+, un document eliberat unei persoane care a finalizat o activitate de învățare în domeniul educației, formării și tineretului, după caz. Un astfel de document atestă prezența și, dacă este cazul, rezultatele învățării participantului la activitate.

Eroare materială

Greșeală minoră sau inadvertență făcută neintenționat într-un document, care schimbă sensul acestuia, cum ar fi o greșeală de tipar sau adăugarea ori omisiunea neintenționată a unui cuvânt, a unei fraze sau cifre.

Cofinanțare

Principiul cofinanțării implică faptul că o parte din costurile unui proiect sprijinit de UE trebuie să fie suportate de către beneficiar sau acoperite prin alte contribuții externe decât grantul UE.

Societate

Persoane juridice constituite în temeiul dreptului civil sau comercial, inclusiv societăți cooperative, și alte persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția celor non-profit.

Consorțiu

Două sau mai multe organizații participante care își unesc forțele pentru a pregăti, a pune în aplicare și a monitoriza un proiect sau o activitate din cadrul unui proiect. Un consorțiu poate fi național (și anume, implică organizații stabilite în aceeași țară) sau internațional (implică organizații participante din țări diferite).

Coordonator/Organizație coordonatoare

Organizație participantă care solicită acordarea unui grant Erasmus+ în numele unui consorțiu de organizații partenere.

Coordonatorul are obligații speciale prevăzute în acordul de grant.

Competențe digitale

Implică utilizarea cu încredere, spirit critic și responsabilitate a tehnologiilor digitale, precum și capacitatea de a le utiliza în scopul învățării, la locul de muncă și pentru participarea în societate. Ele includ alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținuturi digitale (inclusiv programarea), siguranța (inclusiv bunăstarea digitală și competențele legate de securitatea cibernetică), chestiunile legate de proprietatea intelectuală, precum și soluționarea problemelor și gândirea critică.

Întreprindere

Orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de dimensiune, de forma juridică sau de sectorul economic în care își desfășoară activitatea.

Cadrul european al calificărilor (CEC)

Un cadru comun de referință cu opt niveluri de calificări, exprimate ca rezultate ale învățării cu niveluri tot mai mari de competență. Acestea servesc drept instrument de corespondență între diferite sisteme și niveluri de calificări. Scopul Cadrului european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (CEC) este acela de a îmbunătăți transparența, comparabilitatea și transferabilitatea calificărilor cetățenilor (JO 2017/C 189/03)

ESCO (Clasificarea europeană multilingvă a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor)

Identifică și clasifică aptitudinile și competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața muncii, educația și formarea din UE în 25 de limbi europene. Sistemul oferă profiluri profesionale care arată relațiile dintre ocupații, aptitudini, competențe și calificări. ESCO a fost dezvoltată într-un format informatic deschis și este disponibilă pentru a fi utilizată de toată lumea în mod gratuit.

Stabilit

Se referă la o organizație sau la un organism care îndeplinește anumite condiții naționale (de înregistrare, declarare, publicare etc.) care îi permit organizației sau organismului în cauză să fie recunoscut(ă) în mod oficial de către autoritatea națională. În cazul unui grup informal de tineri, reședința legală a reprezentantului legal al acestuia este considerată ca având efecte echivalente în scopul eligibilității pentru o bursă Erasmus+.

Statele membre ale Uniunii Europene și țările terțe asociate la program

Țări din UE și din afara UE care au înființat o agenție națională care participă cu drepturi depline la programul Erasmus+. Lista statelor membre ale UE și a țărilor terțe asociate la program se regăsește în partea A din prezentul ghid, în secțiunea „Cine poate participa la programul Erasmus+?”.

Europass

Platforma online Europass, o acțiune a Agendei pentru competențe în Europa, oferă persoanelor fizice și organizațiilor instrumente și informații online privind oportunitățile de învățare, cadrele calificărilor și calificările, orientări, informații privind competențele, instrumente de autoevaluare și documentarea competențelor și a calificărilor, precum și conexiunea cu oportunitățile de învățare și de ocupare a forței de muncă.

De asemenea, platforma Europass oferă instrumente și programe informatice pentru a sprijini certificatele semnate digital, astfel cum este anunțat în Planul de acțiune pentru educația digitală, prin intermediul acreditărilor digitale europene pentru învățare. Platforma este interconectată cu surse naționale de date privind oportunitățile de învățare și cu baze de date sau registre naționale privind calificările.

ONG european

În sensul prezentului program, este vorba despre un ONG care își desfășoară activitatea prin intermediul unei structuri recunoscute oficial și care este alcătuit dintr-un organism/secretariat european, stabilit legal, pentru o perioadă de cel puțin un an, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program și din organizații/sucursale naționale din cel puțin nouă state membre ale UE și țări terțe asociate la program. Aceste organizații/sucursale naționale trebuie:

 • să aibă o legătură statutară1  dovedită cu organismul/secretariatul european;
 • să fie active în domeniile educației, formării și tineretului.

Solicitant pentru prima dată

Orice organizație participantă care, în ultimii șapte ani, nu a primit sprijin în calitate de coordonator de proiect (solicitant) în cadrul unui anumit tip de acțiune sprijinită de programul actual sau de programul precedent.

Forță majoră

O situație excepțională neprevăzută sau un eveniment excepțional neprevăzut care nu poate fi controlat(ă) de participant și care nu este imputabil(ă) erorii sau neglijenței acestuia.

Competențe verzi

Competențe fundamentale pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; ele pot fi generale, precum agricultura durabilă, protecția solului, utilizarea energiei și reducerea deșeurilor, sau mai tehnice, cum ar fi cunoștințe privind energia din surse regenerabile.

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

Călătorie în cadrul căreia se utilizează, în principal, mijloace de transport cu emisii scăzute, cum ar fi autobuzul, trenul, bicicleta sau co-voiajarea.

Organizație care asigură găzduirea/Organizație-gazdă

Organizația (principală) care furnizează conținut educațional participanților la activitățile de mobilitate prin utilizarea propriilor resurse și expertiză. Organizația-gazdă cooperează cu organizația de trimitere pentru a defini rezultatele preconizate ale învățării și metodele care vor fi utilizate pentru realizarea acestora. Ulterior, aceasta execută programul de învățare și desfășoară activități de monitorizare și mentorat pe parcursul desfășurării activității.

Învățare informală

Învățarea care rezultă din activitățile și experiențele zilnice și care nu este organizată sau structurată din punctul de vedere al obiectivelor, al duratei sau al susținerii pentru procesul de învățare; aceasta poate fi neintenționată din perspectiva cursantului.

Internațional

În contextul programului Erasmus+, se referă la orice acțiune care implică cel puțin un stat membru al UE sau o țară terță asociată la program și cel puțin o țară terță care nu este asociată la program.

Job shadowing - observarea directă la locul de muncă

Scurtă ședere la o organizație parteneră din altă țară, cu scopul de a beneficia de formare urmărind practicienii în activitatea lor de zi cu zi în cadrul organizației-gazdă, de a face schimb de bune practici, de a dobândi competențe și cunoștințe și/sau de a construi parteneriate pe termen lung, prin metoda observației participative.

Competențe-cheie

Setul de cunoștințe, aptitudini și atitudini de bază de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, ocuparea unui loc de muncă, incluziune socială, un stil de viață durabil, o viață de succes în cadrul unor societăți pașnice, o gestionare a vieții care ține seama de aspecte legate de sănătate și o cetățenie activă, astfel cum este descris în Recomandarea 2018/C 189/01 a Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Mobilitate în scopul învățării

Acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru învățare nonformală sau informală.

Rezultatele învățării

Elemente pe care participantul le cunoaște, le înțelege și este capabil să le realizeze la finalizarea unui proces de învățare, care sunt definite sub formă de cunoștințe, competențe și aptitudini.

Entitate juridică

O persoană fizică sau o persoană juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul dreptului intern, al dreptului Uniunii sau al dreptului internațional, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să fie supusă unor obligații, sau o entitate care nu are personalitate juridică, astfel cum se menționează la articolul 197 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar.

Reprezentantul desemnat al entității juridice (LEAR)

Pentru acțiunea gestionată de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură, în paralel cu validarea unei organizații în registrul participanților, reprezentantul sau reprezentanții legali ai acesteia trebuie să numească un reprezentant desemnat al entității juridice (LEAR). Rolul LEAR este esențial: odată ce este validat de Comisie, LEAR va fi autorizat:

 • să gestioneze informațiile juridice și financiare cu privire la organizație;
 • să gestioneze drepturile de acces ale persoanelor din organizație (dar nu la nivel de proiect);
 • să numească reprezentanți ai organizației pentru a semna electronic acorduri de grant („semnatari legali” - LSIGN) sau situații financiare („semnatari financiari” - FSIGN) prin intermediul Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații.

Toate etapele pentru validarea LEAR sunt clarificate pe Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații.

Organizație cu mai puțină experiență

Orice organizație participantă care, în ultimii șapte ani, nu a primit de mai mult de două ori sprijin în cadrul unui anumit tip de acțiune sprijinită de programul actual sau de programul precedent. Această categorie include categoria de „solicitanți pentru prima dată”, astfel cum este definită mai sus.

Învățare pe tot parcursul vieții

Învățare în toate formele sale, fie formală, nonformală sau informală, în orice etapă a vieții și având ca rezultat o îmbunătățire sau o actualizare a cunoștințelor, a aptitudinilor, a competențelor și a atitudinilor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, culturală, socială sau legată de ocuparea forței de muncă, inclusiv asigurarea unor servicii de consiliere și orientare; aceasta include educația și îngrijirea timpurie, învățământul general, educația și formarea profesională, învățământul superior, educația adulților, activitățile pentru tineret și alte tipuri de învățare din afara contextelor formale de educație și formare și promovează, de regulă, cooperarea transsectorială și parcursurile de învățare flexibile.

Organizație nou-intrată

Orice organizație sau instituție care nu a primit anterior sprijin în cadrul unui anumit tip de acțiune sprijinită prin programul actual sau prin programul precedent, fie în calitate de coordonator, fie în calitate de partener.

Microcertificat

Un microcertificat este o dovadă recunoscută a rezultatelor învățării pe care un cursant le-a obținut în urma unei scurte experiențe de învățare, în conformitate cu standarde și cerințe transparente și în urma evaluării.

Dovada este inclusă într-un document certificat în care sunt menționate numele titularului, rezultatele obținute în urma activităților de învățare, metoda de evaluare, organismul emitent și, dacă este cazul, nivelul din cadrul calificărilor și creditele obținute. Microcertificatele sunt deținute de cursanți, sunt partajabile și portabile și pot fi combinate cu certificate sau calificări mai generale.

Contract de mobilitate/de studii

Un acord între organizația de trimitere și organizația-gazdă, precum și între persoanele participante, care definește obiectivele și conținutul perioadei de mobilitate pentru a asigura relevanța și calitatea acesteia. Poate fi, de asemenea, utilizat drept bază pentru recunoașterea perioadei petrecute în străinătate de către organizația-gazdă.

Lună

În contextul programului Erasmus+ și în scopul calculării grantului, o lună este egală cu 30 de zile.

MOOC

Abreviere pentru „Massive Open Online Course” (curs online deschis și în masă), un tip de curs care se desfășoară în totalitate online, este deschis pentru a fi accesat de orice persoană fără să presupună costuri, calificări de admitere sau alte restricții și implică adesea un număr mare de participanți. Aceste cursuri pot avea componente care necesită prezența fizică, încurajând, de exemplu, organizarea de reuniuni ale participanților la nivel local și o evaluare formală, dar tind să utilizeze evaluarea inter pares, autoevaluarea și notarea automată. Cursurile MOOC pot varia semnificativ, fiind axate, de exemplu, pe sectoare, grupuri-țintă (de exemplu, cu accent pe formarea profesională, profesori etc.) sau metode de predare specifice. Cursurile MOOC finanțate prin programul Erasmus + trebuie să fie deschise tuturor și atât participarea, cât și certificatul sau atestatul de absolvire sunt gratuite pentru participanți. Cerința privind accesul liber la resursele educaționale se aplică, de asemenea, cursurilor MOOC și altor cursuri complete.

Agenție națională

Un organism desemnat, responsabil cu gestionarea implementării programului la nivel național într-un stat membru sau într-o țară terță asociată la program. În fiecare țară pot exista una sau mai multe agenții naționale.

Autoritate națională

O autoritate responsabilă, la nivel național, cu monitorizarea și supravegherea gestionării programului într-un stat membru sau într-o țară terță asociată la program. În fiecare țară pot exista una sau mai multe autorități naționale.

Învățare nonformală

Învățarea care se desfășoară prin intermediul unor activități de învățare planificate, în cazul cărora există o formă de susținere pentru procesul de învățare, dar care nu face parte din sistemul formal de educație și formare.

Profil ocupațional

Setul de aptitudini, competențe, cunoștințe și calificări care este relevant de obicei pentru o anumită ocupație.

OID

ID-ul organizației (OID) identifică în mod unic organizația dumneavoastră între toate organizațiile participante la acțiunile Erasmus+ și ale Corpului european de solidaritate, acțiuni gestionate de agențiile naționale. Puteți utiliza OID-ul organizației dumneavoastră atunci când solicitați o acreditare sau un grant în cadrul acțiunilor Erasmus+ și ale Corpului european de solidaritate, acțiuni gestionate de agențiile naționale.

Acces liber

Concept general privind publicarea materialelor de un anumit tip în mod deschis, și anume într-un mod care să garanteze că acestea sunt accesibile și utilizabile de către cel mai mare grup posibil de utilizatori și pentru cel mai mare număr de cazuri de utilizare. Erasmus+ prevede o cerință de acces deschis pentru resursele educaționale și încurajează accesul liber la rezultatele cercetării și la date.

Resurse educaționale deschise (OER)

Materiale educaționale de orice fel (de exemplu manuale, fișe de lucru, planuri de lecții, videoclipuri instructive, cursuri online, jocuri educative) care pot fi utilizate, adaptate și distribuite în mod liber. OER fie sunt disponibile sub o licență deschisă, fie aparțin domeniului public (protecția conferită de drepturile de autor a expirat). Materialele gratuite care nu pot fi adaptate și distribuite de public nu sunt OER.

Licență deschisă

Modalitate prin care titularii de drepturi de autor (creatori sau alți titulari de drepturi) pot acorda publicului larg o permisiune legală de a utiliza gratuit lucrarea lor. În contextul cerinței Erasmus+ privind accesul liber, această licență deschisă trebuie să permită cel puțin utilizarea, adaptarea și distribuirea. Licența deschisă ar trebui indicată chiar în lucrare sau oriunde este distribuită lucrarea. Materialele educative cu licență deschisă se numesc „resurse educaționale deschise” (OER).

Participant la activitățile proiectelor Erasmus+:

Persoană care este implicată pe deplin într-un proiect și care poate beneficia de finanțare din partea Uniunii Europene menită să acopere costurile de participare (în special de călătorie și de ședere).  

Organizație participantă

Orice organizație sau grup informal de tineri implicat(ă) în punerea în aplicare a unui proiect Erasmus+, în calitate de coordonator sau de partener.

Organizație parteneră

În cazul acțiunilor gestionate de agențiile naționale, o organizație parteneră este o organizație implicată oficial în proiect (cobeneficiari), dar care nu își asumă rolul de coordonator.

Parteneriat

Un acord între un grup de instituții sau de organizații în vederea desfășurării de activități și de proiecte comune.

Participant cu mai puține oportunități

Persoanele cu mai puține oportunități sunt persoanele care, din motive economice, sociale, culturale, geografice sau din motive de sănătate, din cauza provenienței dintr-un context de migrație sau din motive precum un handicap sau dificultăți educaționale sau din orice alt motiv, inclusiv un motiv care ar putea da naștere la discriminare în temeiul articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se confruntă cu obstacole din cauza cărora nu pot avea acces efectiv la oportunități în cadrul programului.

Învățare reciprocă

O activitate de învățare reciprocă, care este reciproc benefică și implică schimbul de cunoștințe, idei și experiență între participanți. Practicile de învățare reciprocă permit interacțiunea cu alți participanți, cu colegii lor și participarea la activități în care aceștia pot învăța unii de la alții și pot îndeplini obiective educaționale, profesionale și/sau de dezvoltare personală.

Vizită pregătitoare

Vizite în țara organizației-gazdă înainte de începerea activităților de mobilitate, pentru pregătirea și asigurarea calității ridicate a activităților respective. Exemplele includ sarcini pentru facilitarea aranjamentelor administrative și pentru a consolida încrederea și înțelegerea între organizațiile implicate.

Dezvoltare profesională

Proces de îmbunătățire a capacităților profesionale ale participanților (cursanți și personal) prin dezvoltarea competențelor și expertizei și prin dobândirea de noi competențe, care sunt identificate în mod normal într-o analiză a nevoilor de dezvoltare. Dezvoltarea profesională cuprinde toate tipurile de oportunități de învățare, de la formări structurate și seminare până la oportunități de învățare informale.

Organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor

Societate privată care (a) își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele etice și/sau (b) pe lângă activitățile sale comerciale, desfășoară acțiuni cu valoare socială.

Proiect

Un set coerent de activități care sunt concepute și organizate cu scopul de a realiza obiective și rezultate bine definite.

Calificare

Rezultat formal al unui proces de evaluare și de validare, care este obținut atunci când un organism competent stabilește că o persoană a realizat rezultate ale învățării la standarde date.

Organizație-gazdă

O organizație participantă care primește participanți și organizează activități în cadrul unui proiect Erasmus+.

Școală

Instituție care oferă educație generală, profesională sau tehnică la orice nivel, de la învățământul preșcolar la învățământul secundar superior, inclusiv educație și îngrijire timpurie a copiilor. Pentru a verifica eligibilitatea în domeniul „învățământului școlar”, consultați definiția școlilor eligibile din fiecare țară pe site-ul agenției naționale relevante.

Elev

O persoană care este înscrisă în scopuri de învățare într-o instituție care oferă învățământ general, la orice nivel, de la educația și îngrijirea timpurie la învățământul secundar superior, sau o persoană școlarizată în afara unui context instituțional pe care autoritățile competente o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor.

Organizație de trimitere

O organizație participantă care trimite unul sau mai mulți participanți la o activitate din cadrul unui proiect Erasmus+.

Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)

Întreprinderi (a se vedea definiția de mai sus) care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț total anual care nu depășește 43 de milioane EUR.

Întreprindere socială

Întreprindere care, indiferent de forma juridică, nu este înregistrată pe o piață reglementată în sensul articolului 4 alineatul (21) din Directiva 2014/65/UE și care: (1) în conformitate cu actul constitutiv, cu statutul sau cu orice alt document statutar de înființare, are ca obiectiv principal mai degrabă obținerea unui impact social pozitiv cuantificabil decât generarea de profit pentru proprietari, asociați și acționari, în cazul în care întreprinderea: (a) furnizează servicii inovatoare sau bunuri care generează rentabilitate socială și/sau (b) utilizează o metodă inovatoare de producție de bunuri sau servicii și metoda de producție respectivă reflectă obiectivul social al întreprinderii; (2) reinvestește profitul în primul rând pentru atingerea obiectivului principal și aplică proceduri și norme predefinite în orice situație în care profitul este distribuit acționarilor și proprietarilor, pentru a se asigura că orice distribuire a profitului nu subminează obiectivul principal; (3) este administrată în mod antreprenorial, responsabil și transparent, în special prin implicarea lucrătorilor, a clienților și/sau a acționarilor afectați de activitățile comerciale ale întreprinderii.

Personal

O persoană care, cu titlu profesional sau pe bază de voluntariat, este implicată în educație, formare sau învățarea nonformală la toate nivelurile. Include cadrele didactice universitare, profesorii, inclusiv educatorii din instituțiile preșcolare, formatorii, directorii de unități de învățământ, lucrătorii de tineret, personalul sportiv, personalul din sectorul educației și îngrijirii timpurii, personalul nedidactic și alți profesioniști din domeniu care participă în mod regulat la promovarea învățării.

Legătură statutară

Această noțiune implică faptul că cooperarea dintre organizațiile vizate se bazează pe o relație formalizată/documentată, care nu se limitează la proiectul pentru care depun cerere organizațiile în cauză și care nu este instituită exclusiv în scopul punerii în aplicare a proiectului respectiv. Această legătură poate lua mai multe forme, de la una complet integrată (de exemplu, o „organizație-mamă” împreună cu filialele/entitățile afiliate naționale cu sau fără personalitate juridică) la una mai puțin integrată (de exemplu, o rețea care funcționează printr-o modalitate de aderare clar definită care implică, de exemplu: plata unei cotizații, semnarea unui contract/acord de aderare, definirea drepturilor și obligațiilor celor două părți etc.).

Vizită de studiu

O deplasare prin care participantul cunoaște și studiază o altă organizație sau instituție, practicile și sistemele sale. Ea îi permite participantului să aibă o experiență de învățare bazată pe contactul direct și pe observarea metodelor și practicilor organizației-gazdă.

Țări terțe care nu sunt asociate la program

Țări care nu participă integral la programul Erasmus+, dar care pot lua parte (în calitate de parteneri sau de solicitanți) la anumite acțiuni ale programului. Lista țărilor terțe care nu sunt asociate la program este descrisă în partea A din prezentul ghid, în secțiunea „Cine poate participa la programul Erasmus+?”.

Stagiu (perioadă de practică)

Perioadă de timp petrecută într-o întreprindere sau organizație din altă țară, cu scopul de a dobândi competențele specifice cerute pe piața muncii, de a dobândi experiență în muncă și de a înțelege mai bine cultura economică și socială a țării respective.

Transnațional

În contextul programului Erasmus+, în absența unor indicații contrare, se referă la orice acțiune care implică cel puțin două state membre ale UE și țări terțe asociate la program.

Competențe transversale (competențe non-tehnice, abilități de viață)

Includ capacitatea de a gândi critic, de a fi curios și creativ, de a lua inițiativa, de a rezolva probleme și de a colabora, de a putea comunica eficient într-un mediu multicultural și interdisciplinar, de a se adapta la context, de a face față stresului și incertitudinii. Aceste competențe se încadrează în categoria competențelor-cheie.

Instrumentele de transparență și de recunoaștere ale Uniunii Europene

Instrumente care ajută părțile interesate să înțeleagă, să aprecieze și, dacă este cazul, să recunoască rezultatele învățării și calificările în întreaga Uniune Europeană.

Validarea învățării nonformale și informale

Proces de confirmare de către un organism autorizat a faptului că o persoană a dobândit rezultate ale învățării măsurate în raport cu un standard relevant și care constă în patru etape distincte:

 1. identificarea, prin dialog, a anumitor experiențe ale unei persoane;
 2. documentarea, pentru a face vizibile experiențele persoanei;
 3. o evaluare oficială a experiențelor respective și
 4. certificarea rezultatelor evaluării, care poate conduce la o calificare parțială sau completă.

Locul de desfășurare

Locul fizic în care se desfășoară o activitate.

Cooperare virtuală

Orice formă de cooperare care utilizează instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor pentru a facilita și sprijini acțiunile relevante în cadrul programului.

Învățare virtuală

Dobândirea de cunoștințe, aptitudini și competențe prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informațiilor și comunicațiilor care permit participanților să aibă o experiență de învățare transnațională sau internațională relevantă.

Plan de lucru

O componentă a diviziunii activităților proiectului. Reprezintă un grup de activități de proiect care vizează obiective specifice comune.

Tineri

În contextul programului Erasmus+, persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani.

 • 1 Definită la termenul „legătură statutară” din prezentul glosar. ↩ back