Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Acțiunea Erasmus Mundus

Acțiunea Erasmus Mundus include:

 • Lotul 1: Programe de masterat comune Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM) și
 • Lotul 2: Măsuri de proiectare Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures – EMDM).

Această acțiune vizează încurajarea excelenței și internaționalizarea la nivel mondial a instituțiilor de învățământ superior prin intermediul programelor de studiu – la nivel de masterat – furnizate în comun și recunoscute în comun de instituțiile de învățământ superior stabilite în Europa și deschise instituțiilor din alte țări ale lumii.

Programele de masterat comune Erasmus Mundus și măsurile de proiectare Erasmus Mundus reprezintă două loturi independente. Nu există nicio obligație de a pune în aplicare o Măsură de proiectare Erasmus Mundus (EMDM) înaintea unui Program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM). Atribuirea unei măsuri de proiectare Erasmus Mundus (EMDM) nu presupune finanțarea automată în cadrul unui program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM), iar finalizarea unui proiect de măsuri de proiectare Erasmus Mundus (EMDM) nu reprezintă un criteriu de atribuire pentru un program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM).

Lotul 1: Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM)

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) sprijină programe transnaționale integrate de studii de nivel înalt, la nivel de masterat1 , oferite de un consorțiu internațional alcătuit din instituții de învățământ superior din diferite țări din întreaga lume și, dacă este cazul, din alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din afara acestuia, cu o experiență și interese specifice în domeniile de studiu/domeniile profesionale vizate.

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) sunt programe de excelență și trebuie să contribuie la integrarea și internaționalizarea Spațiului european al învățământului superior (EHEA). Caracterul specific al programelor de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) rezidă în nivelul lor ridicat de integrare/caracterul lor „comun” accentuat în cadrul instituțiilor participante și în excelența conținutului lor academic.

Obiectivele programelor de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM)

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) urmăresc să îmbunătățească atractivitatea și excelența învățământului superior european la nivel mondial și să atragă talente în Europa, printr-o combinație de:

 1. cooperare academică instituțională pentru a evidenția excelența europeană din învățământul superior și
 2. mobilitate individuală pentru toți studenții care participă la programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM), cu burse finanțate de UE pentru cei mai buni studenți care se înscriu.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru programele de masterat comune erasmus mundus?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus, propunerile de proiecte de programe de masterat comune Erasmus Mundus trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să fie:

 • entități juridice (organisme publice sau private);
 • instituții de învățământ superior stabilite în una dintre țările eligibile, și anume într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.

Instituții de învățământ superior stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program trebuie să dețină certificatul ECHE (Carta Universitară Erasmus).

Instituțiile de învățământ superior participante din țări terțe care nu sunt asociate la program nu au nevoie de o ECHE, dar vor trebui să adere la principiile acesteia.

Pot participa, de asemenea, dar nu în calitate de coordonatori, asociații sau organizații ale instituțiilor de învățământ superior, organizații publice sau private (inclusiv entitățile afiliate ale acestora) care contribuie în mod direct și activ la punerea în aplicare a programului EMJM (programul de masterat comun Erasmus Mundus), stabilite într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program. 

În plus, programul de studiu al EMJM poate beneficia, de asemenea, de implicarea partenerilor asociați (opțional).

Instituțiile de învățământ superior cu statut de parteneri cu drepturi depline trebuie să demonstreze, în etapa de depunere a cererii2 , că au îndeplinit cerințele privind asigurarea externă a calității din jurisdicția lor pentru programul comun. Acest lucru poate rezulta din faptul că (i) fie au implementat cu succes abordarea europeană privind asigurarea calității programelor comune (dacă legislația națională o permite), (ii) fie se pot baza pe o acreditare/evaluare specifică a programului comun sau (iii) a fiecărei componente naționale în temeiul căreia s-a elaborat programul de masterat comun Erasmus Mundus.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Componența consorțiului (Numărul și profilul organizațiilor participante)

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin 3 instituții de învățământ superior (care trebuie să fie beneficiari, nu entități afiliate) din 3 țări diferite, din cel puțin 2 state membre ale UE și/sau țări terțe asociate la program diferite.                                                                        

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările eligibile.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 74 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

În cazul programelor de masterat comune Erasmus Mundus (EMJMD, denumirea veche, și EMJM) finanțate anterior, cererile de reînnoire se pot depune numai cu un an înaintea încheierii contractului, cel mai devreme. În niciun caz, nu pot începe în același an universitar două ediții ale unui program de masterat finanțat prin două acorduri de grant diferite.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB

Înainte de a depune cererile, vă rugăm să consultați rubrica cu întrebări frecvente relevante de pe FTOP.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 15 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea?

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 1. Să includă un program de studii proiectat în comun și complet integrat care să respecte standardele pentru asigurarea calității programelor comune din Spațiul european al învățământului superior (EHEA)3  în vigoare la data depunerii proiectului de program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM). Aceste standarde acoperă toate aspectele-cheie ale programelor comune, în ceea ce privește proiectarea, punerea în aplicare, livrarea și asigurarea în comun a calității.

Pe lângă standardele pentru asigurarea calității programelor comune, programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) pun accentul pe următoarele proceduri comune de punere în aplicare:

 • cerințe comune privind admiterea studenților și norme/proceduri comune privind înscrierea, selecția, politica în materie de taxe, monitorizarea, examinarea/evaluarea performanței;
 • proiectare comună a programului și activități comune integrate de predare/formare, inclusiv o politică lingvistică stabilită de comun acord și o procedură comună de recunoaștere a perioadelor de studiu din cadrul consorțiului;
 • servicii comune oferite studenților (de exemplu, cursuri de limbi străine, asistență pentru viză);
 • activități comune de promovare și sensibilizare, pentru a asigura vizibilitatea la nivel mondial a EMJM, precum și a programului de burse Erasmus Mundus. Strategia de promovare trebuie să cuprindă un site specific integrat și cuprinzător (în limba engleză și în limba sau limbile de predare principale, dacă sunt diferite), care să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la program pentru studenți și pentru alte părți interesate relevante, precum viitorii angajatori;
 • gestiune administrativă și financiară comună la nivelul consorțiului;
 • este încurajată acordarea de diplome comune, în cazul în care legislația națională permite acest lucru.
 1. Să fie furnizate de un consorțiu de instituții de învățământ superior și, dacă este cazul, de alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din afara acestuia, stabiliți într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program. Consorțiul trebuie să implice cel puțin trei instituții de învățământ superior din trei țări diferite, dintre care cel puțin două trebuie să fie state membre ale UE și țări terțe asociate la program.

Toate instituțiile de învățământ superior cu statutul de parteneri cu drepturi depline (din statele membre ale UE, din țări terțe asociate la program sau din țări terțe care nu sunt asociate la program) trebuie să fie instituții care acordă diplome de masterat și să acorde studenților care îndeplinesc cerințele de absolvire fie o diplomă comună, fie o diplomă multiplă care să ateste absolvirea cu succes a programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM). Înainte de înscrierea primilor studenți la programul de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM), trebuie asigurat angajamentul instituțional necesar al tuturor organizațiilor care participă la consorțiul EMJM, pentru a se asigura un sprijin și o integrare instituționale solide. Acest angajament ia forma unui acord de parteneriat pentru un program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM), care trebuie să fie semnat de toate instituțiile partenere (inclusiv de partenerii asociați, dacă se consideră relevant). Instituțiile de învățământ superior participante din țări terțe care nu sunt asociate la program ar trebui să se angajeze să respecte principiile ECHE din respectivul acord de parteneriat. Acordul de parteneriat pentru programul de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM) va trebui să acopere toate aspectele academice, operaționale, administrative și financiare legate de punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM) și de gestionarea burselor EMJM (a se vedea mai jos). Un proiect de acord de parteneriat trebuie furnizat în etapa de depunere a cererii.

De asemenea, programul de studiu al EMJM poate beneficia de implicarea partenerilor asociați (opțional). Organizațiile respective contribuie indirect la punerea în aplicare a unor sarcini/activități specifice și/sau sprijină diseminarea și sustenabilitatea programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM). Această contribuție poate, de exemplu, să ia forma unui transfer de cunoștințe și de competențe, a unei oferte de cursuri complementare sau a unor posibilități de sprijin pentru detașare sau plasament. În ceea ce privește aspectele legate de eligibilitate și de gestionarea contractului, aceste organizații nu sunt considerate beneficiare ale finanțării din partea programului.

 1. Să recruteze studenți de elită din întreaga lume. Selecția, recrutarea și monitorizarea fiecărui student intră în sfera de competență exclusivă a consorțiului EMJM. Selecția studenților trebuie să fie organizată în mod transparent, imparțial și echitabil. Dintre acești studenți, unii pot beneficia de o bursă EMJM.

La un program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM) pot participa studenți înscriși la programe de masterat, care au obținut o primă diplomă de învățământ superior sau fac dovada unui nivel de învățământ echivalent recunoscut conform legislației naționale și practicilor țării/instituțiilor care acordă diploma. Prima generație de studenți înscriși trebuie să înceapă să studieze cel mai târziu în anul universitar care urmează anului de selecție a proiectului.

Pentru a garanta transparența deplină, precum și pentru a defini drepturile și responsabilitățile studenților înscriși, ambele părți (și anume, studenții înscriși și consorțiul EMJM) trebuie să semneze un contract de studii înainte de înscrierea studentului la program. Modelul de contract de studii trebuie să fie publicat pe site-ul programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM).

 1. Să includă mobilitate fizică obligatorie pentru toți studenții înscriși: parcursurile de mobilitate și mecanismul de recunoaștere a perioadelor de studiu între instituțiile partenere trebuie să fi fost convenite în cadrul consorțiului, în etapa depunerii propunerii de proiect.

Un program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM) trebuie să includă mobilitate fizică obligatorie pentru toți studenții înscriși (titulari de burse EMJM sau nu), care constă în cel puțin două perioade de studiu în două țări, dintre care cel puțin una trebuie să fie un stat membru al UE sau o țară terță asociată la program. Cele două țări trebuie să fie diferite de țara de reședință a studentului la momentul înscrierii. Fiecare dintre cele două perioade de studiu obligatorii trebuie să corespundă unui volum de lucru de cel puțin un semestru universitar (30 de credite ECTS sau echivalent)4 . Perioadele de mobilitate obligatorie nu pot fi înlocuite cu mobilitatea virtuală (învățare la distanță). Restul perioadelor de studiu pot fi organizate în mod liber. Toate perioadele de studiu din cadrul programului de masterat trebuie să aibă loc în instituții de învățământ superior care sunt partenere cu drepturi depline sau sub directa supraveghere a acestora.

Perioadele de mobilitate obligatorie nu pot fi înlocuite cu mobilitatea virtuală (învățare la distanță).

 1. Să promoveze schimbul de personal și cadre universitare invitate pentru a contribui la activitățile de predare, de formare, de cercetare și administrative.
 2. Finalizarea cu succes a programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM) trebuie să conducă la acordarea fie a unei diplome comune (și anume, o diplomă unică, eliberată de cel puțin două instituții de învățământ superior din țări diferite, dintre care cel puțin una trebuie să fie un stat membru al UE sau o țară terță asociată la program), fie a unor diplome multiple (și anume, cel puțin două diplome eliberate de două instituții de învățământ superior din țări diferite, dintre care cel puțin una trebuie să fie un stat membru al UE sau o țară terță asociată la program), fie a unei combinații a acestor două tipuri de diplome.

Diploma (diplomele) acordată (acordate) absolvenților trebuie să aparțină sistemelor de învățământ superior din țările în care își au sediul instituțiile de învățământ superior. Diploma (diplomele) trebuie recunoscută (recunoscute) reciproc de toate instituțiile de învățământ superior care au statutul de parteneri cu drepturi depline și care acordă diplome. Consorțiile trebuie să ofere studenților, la sfârșitul studiilor, un supliment comun la diplomă care să acopere întregul conținut al programului de masterat.

În faza de depunere a cererii, propunerile de programe de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) trebuie să prezinte programe de studii comune complet elaborate, gata să fie puse în aplicare și să fie promovate la nivel mondial imediat după selectare. Nu există limite în ceea ce privește disciplinele.

Elementele de mai jos ar trebui incluse în cerere ca principale rezultate preconizate pe parcursul punerii în aplicare a proiectului:

 • Site-ul proiectului
 • Materiale promoționale
 • Model de contract de studii
 • Model (modele) de diplomă
 • Procesele-verbale semnate ale reuniunilor de selecție
 • Rapoarte interne/externe de analiză a calității
 • Planul privind durabilitatea/planul de afaceri.

Solicitanților li se recomandă să limiteze numărul categoriilor de rezultate la maximum 15 în total.

Pe lângă contribuția financiară la derularea programelor comune de masterat (a se vedea secțiunea de mai jos privind regulile de finanțare), orice proiect finanțat prin Erasmus Mundus care se încheie în perioada 2021-2027 (inclusiv cele care au început în perioada 2014-2020) poate continua să se deruleze ca program de masterat Erasmus Mundus pe durata a maximum trei ediții suplimentare după încheierea acțiunii, cu condiția ca evaluarea acordurilor de grant efectuată de EACEA în etapa de raportare finală să aibă ca rezultat un punctaj de 75 de puncte sau mai mult. Programele de masterat în cauză trebuie să se angajeze (i) să respecte în continuare obiectivele, domeniul de aplicare și impactul preconizat al acțiunii, (ii) să asigure continuitatea cu programul de masterat finanțat anterior și (iii) să prezinte un raport de activitate la sfârșitul perioadei în cauză.

Impactul preconizat

La nivelul sistemului

 • Încurajarea cooperării academice în cadrul EHEA și în afara acestuia, prin sprijinirea predării și a calificărilor comune, prin îmbunătățirea calității și prin promovarea excelenței academice;
 • Consolidarea dimensiunii internaționale a învățământului superior prin cooperarea dintre instituțiile din Europa și din afara acesteia, precum și prin asigurarea mobilității studenților de elită din întreaga lume;
 • Creșterea sinergiilor dintre învățământul superior, inovare și cercetare;
 • Eliminarea barierelor din calea învățării prin îmbunătățirea accesului la educație de înaltă calitate și bazată pe inovare și prin facilitarea mobilității cursanților de la o țară la alta;
 • Satisfacerea nevoilor societății și ale pieței muncii;
 • Contribuția la dezvoltarea unor politici inovatoare în domeniul educației.

La nivel instituțional

 • Crearea mai multor oportunități de cooperare academică structurată și durabilă la nivel mondial pentru instituțiile de învățământ superior din Europa și din afara acesteia;
 • Îmbunătățirea calității programelor la nivel de masterat și a modalităților de supraveghere;
 • Intensificarea internaționalizării și a competitivității organizațiilor participante;
 • Sprijinirea creării de noi rețele și îmbunătățirea calității celor existente;
 • Sporirea atractivității organizației (organizațiilor) participante pentru studenții talentați;
 • Contribuția la politicile de internaționalizare ale instituțiilor de învățământ superior prin dezvoltarea sensibilizării internaționale cu ajutorul programelor lor de învățământ și al proiectării unor strategii cuprinzătoare de internaționalizare (cooperare instituțională și mobilitate transfrontalieră a persoanelor).

La nivel individual

 • Îmbunătățirea capacității de inserție profesională a studenților participanți;
 • Îmbunătățirea competențelor-cheie și a aptitudinilor studenților;
 • Crearea unor noi mentalități și abordări ale studiilor universitare prin experiența internațională, interdisciplinară, intersectorială și interculturală;
 • Consolidarea capacităților de colaborare în rețea și de comunicare ale studenților;
 • Sporirea contribuției individuale la economia și societatea bazate pe cunoaștere.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

Context și obiective generale

Scopurile și obiectivele generale ale proiectului și relevanța lor în raport cu programul de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM).

Valorile UE:

Propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.

Analiza nevoilor și obiective specifice

 • Justificarea proiectului și analiza nevoilor pe care se bazează propunerea;
 • Aspecte/provocări/lacune și obiective specifice pe care proiectul urmărește să le abordeze din punct de vedere academic și în raport cu nevoile societății și ale pieței muncii.

Complementaritatea cu alte acțiuni și inovarea

 • Strategia de stimulare a excelenței și inovării;
 • Sprijinul pentru strategia de modernizare și de internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior partenere;
 • Unicitatea și valoarea adăugată ale proiectului în comparație cu oferta de programe de masterat existentă;
 • Strategia de îmbunătățire a atractivității, integrării, internaționalizării Spațiului european al învățământului superior și de contribuție la obiectivele de politică ale acestuia.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

Conceptul și metodologia 

 • Punerea în comun/integrarea EMJM, ținând seama de cerințele descrise în secțiunea „Crearea unui proiect”. În special, propunerea descrie:
 • programul de studii și modul în care vor fi asigurate, la nivelul consorțiului, excelența și elementele inovatoare ale experienței de învățare;
 • organizarea perioadelor de studiu, inclusiv cerințele minime de mobilitate și recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării/a creditelor;
 • principiile și cerințele pentru înscrierea, selecția și participarea la cursuri a studenților, precum și pentru alocarea burselor studențești;
 • serviciile oferite studenților;
 • contribuția personalului mobil și a cadrelor universitare invitate la activitățile de predare, de formare, de cercetare și administrative;
 • măsuri specifice de sprijin pentru a le facilita participanților un acces egal și favorabil incluziunii, precum și pentru a facilita înscrierea studenților/personalului/cadrelor universitare invitate care au nevoi individuale legate de deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung.

Strategia de asigurare a calității, de monitorizare și de evaluare

 • Măsurile interne și externe de asigurare a calității programului de masterat;
 • Măsura în care programa de învățământ elaborată în comun și complet integrată respectă standardele pentru asigurarea calității programelor comune din Spațiul european al învățământului superior (EHEA);
 • Diploma comună/diplomele care urmează să fie eliberată (eliberate) și recunoașterea acesteia/acestora de către instituțiile de învățământ superior cu statut de parteneri cu drepturi depline, precum și suplimentul comun la diplomă.

Echipele, personalul și experții din cadrul proiectului

Echipele de proiect și modul în care vor colabora pentru punerea în aplicare a proiectului.

Raportul cost-eficacitate și gestiunea financiară 

Gestionarea finanțării din partea UE, mobilizarea finanțării complementare și planul bugetar. 

Gestionarea riscurilor

Identificarea riscurilor legate de punerea în aplicare a proiectului și planificarea unor măsuri adecvate de atenuare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

Constituirea consorțiului

 • Argumentarea componenței consorțiului și a complementarității partenerilor; valoarea adăugată a acestora pentru punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM) și modul în care fiecare partener beneficiază de pe urma participării sale la proiect;
 • Caracterul inovator al consorțiului și includerea unor parteneri cu diferite niveluri de experiență în ceea ce privește acțiunea Erasmus Mundus. Dacă este cazul:
  • modul în care a fost îmbunătățit consorțiul Erasmus Mundus existent;
  • modul în care este organizată cooperarea cu actorii din afara domeniului educației și în ce scop.
 • Definirea rolurilor și sarcinilor fiecărui partener și nivelul de implicare în activitățile proiectului.  

Gestionarea și procesul decizional ale consorțiului

 • modalități de cooperare, organisme de conducere și instrumente de gestionare, în special în ceea ce privește gestiunea administrativă și financiară;
 • angajamentul instituțional al instituțiilor partenere pentru punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM);
 • adecvarea proiectului de acord de parteneriat pentru o gestionare eficace a programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM).

Impactul (punctaj maxim 20 de puncte)

Impact și ambiție 

 • Impactul la nivel de sistem (în cadrul și în afara mediului universitar, inclusiv asupra publicului larg și a societății), la nivel instituțional (asupra organizațiilor partenere) și la nivel individual (cu un accent deosebit pe capacitatea de inserție profesională);
 • Estimări ale numărului de studenți înscriși pe durata proiectului. Măsuri de asigurare a echilibrului între țări în ceea ce privește recrutarea studenților. 

Comunicare, diseminare și vizibilitate

 • Strategia de promovare pentru a atrage studenți de elită din întreaga lume: grupuri-țintă, sarcinile partenerilor și modul în care studenții vor fi încurajați să contribuie la identitatea/comunitatea Erasmus+;
 • Strategia de diseminare, exploatare și vizibilitate.

Durabilitate și continuitate

 • Strategia de dezvoltare și de durabilitate pe termen mediu/lung după încheierea perioadei de finanțare din partea UE, inclusiv mobilizarea altor surse de finanțare;
 • Sinergii/complementaritate cu alte activități (finanțate de UE și din afara UE) care se pot baza pe rezultatele proiectului

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte și trebuie să respecte punctajul minim de admitere necesar pentru cele patru criterii de atribuire (și anume minimum 22 de puncte pentru categoria „Relevanța proiectului”, minimum 15 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”, minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”).

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”. În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Care sunt regulile de finanțare?

Grantul EMJM se calculează pe baza următoarelor trei componente:

 • o contribuție la costurile instituționale pentru punerea în aplicare a programului;
 • numărul maxim de burse pentru studenți care urmează să fie acordate pe durata acordului;
 • o suplimentare cu scopul de a acoperi nevoile individuale ale studenților cu dizabilități.

Această contribuție este menită să finanțeze cel puțin patru ediții ale programului de masterat, fiecare cu durata de 1-2 ani universitari (60, 90 sau 120 de credite ECTS).

Contribuția la costurile instituționale ale programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM)

Contribuția se face sub forma unui cost unitar per student înscris și are scopul de a acoperi o parte din costurile legate de punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM).

Costurile unitare includ costurile cu personalul (predare, deplasare), costurile aferente invitării lectorilor, promovării și diseminării, precum și costurile organizaționale [inclusiv asigurarea completă a studenților înscriși, sprijinul financiar pentru studenții cu nevoi individuale înscriși la program, în cazul în care nu sunt acoperiți de mecanismul de suplimentare (a se vedea mai jos), asistența pentru cazare și alte servicii pentru studenți], costuri administrative și toate celelalte costuri necesare pentru punerea în aplicare a unui program de masterat de succes.

Proiectele selectate nu pot percepe studenților taxe de înscriere. În plus, proiectele nu pot percepe titularilor de burse Erasmus Mundus taxe de școlarizare sau alte costuri obligatorii legate de participarea studenților la curs.

Contribuția maximă la costurile instituționale: 750 EUR/lună x DR x NRES

Unde:

 • DR = durata maximă a programului de masterat, în luni (și anume 12, 18, 24 de luni)
 • NRES = numărul de studenți înscriși (titulari de bursă și studenți care nu beneficiază de burse) prevăzut pentru întreaga durată a acordului de grant.

De reținut că, pentru calcularea valorii grantului, NRES va fi limitat la 100 (excluzând bursele suplimentare pentru regiunile-țintă ale lumii, dacă este cazul).

Bursele pentru studenți

Bursa va fi o contribuție la costurile suportate de studenții beneficiari și va acoperi costurile de călătorie, viză, instalare și ședere. Aceasta se calculează pe baza unui cost unitar lunar pentru întreaga perioadă de care are nevoie titularul de bursă înscris la program pentru a finaliza programul de studiu (proporțional cu numărul efectiv de zile). Această perioadă acoperă activitățile de studiu, de cercetare și de practică, elaborarea și susținerea tezei, în conformitate cu cerințele programului de masterat comun. În această perioadă, bursa poate fi acordată doar integral și doar studenților la zi.

Bursa se acordă pentru înscrierea la un program cu frecvență și va acoperi întreaga durată a programului de masterat (și anume, 12, 18, 24 de luni). O durată redusă a bursei este aplicabilă în cazul recunoașterii studiilor anterioare (cu o durată minimă a bursei de un an universitar).

Studenții care au obținut anterior o bursă EMJM nu sunt eligibili pentru a solicita o altă bursă în cadrul programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM).

Bursele EMJM pot fi oferite studenților din întreaga lume. Totuși, consorțiile trebuie să asigure echilibrul geografic – și anume, maximum 10 % din numărul total de burse acordate în cursul punerii în aplicare a proiectului trebuie acordate unor solicitanți având aceeași naționalitate (această regulă nu se aplică în cazul burselor suplimentare pentru regiuni-țintă ale lumii, dacă este cazul).

Calcularea bursei maxime per student:

Bursa se calculează după cum urmează: 1 400 EUR/lună x DS

Unde DS = durata programului de masterat.

Calcularea valorii maxime a bursei EMJM pe durata acordului de grant:

Valoarea maximă a bursei se calculează după cum urmează: 1 400 EUR/lună x DR x NRS

Unde:

 • DR = durata maximă a programului de masterat, în luni (și anume 12, 18, 24 de luni)
 • NRS = numărul de burse prevăzut pentru întreaga durată a acordului de grant (maximum 60, excluzând bursele suplimentare pentru regiuni-țintă ale lumii, dacă este cazul)

Contribuția la nevoile individuale ale studenților cu dizabilități

Contribuția pentru nevoi individuale este eligibilă dacă sunt îndeplinite condițiile generale de eligibilitate stabilite în acordul de grant. Contribuția va fi utilizată pentru studenții cu dizabilități (de exemplu, cu deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung) înscriși la program (cu sau fără bursă), de exemplu pentru achiziționarea de articole sau servicii speciale (cum ar fi asistența oferită de terți, adaptarea mediului de lucru, costuri suplimentare de călătorie/transport).
 

Sprijinul pentru acoperirea acestor nevoi individuale ale studenților înscriși va lua forma următoarelor costuri unitare pentru nevoi speciale:

(a) 3 000 EUR
(b) 4 500 EUR
(c) 6 000 EUR
(d) 9 500 EUR
(e) 13 000 EUR
(f) 18 500 EUR
(g) 27 500 EUR
(h) 35 500 EUR
(i) 47 500 EUR
(j) 60 000 EUR

Calcularea contribuției la costurile unitare pentru fiecare student:

Studenții înscriși vor declara ce tip de articole/servicii sunt necesare și costul acestora. Costul unitar aplicabil va fi identificat drept rata care corespunde cheltuielilor estimate sau care este imediat mai mică decât acestea. Acest cost unitar reprezintă o contribuție și nu este conceput să acopere integral costurile reale.

NB: costurile situate sub rata cea mai scăzută (și anume, mai puțin de 3 000 EUR) nu vor fi eligibile pentru sprijin suplimentar și vor trebui să fie acoperite din contribuția la costurile instituționale ale programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM) sau din alte surse de finanțare ale instituțiilor beneficiare.

Calculul contribuției maxime alocate programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM) pe durata acordului de grant:

În etapa depunerii cererii, pe baza estimării lor, solicitanții vor putea solicita maximum două costuri unitare corespunzătoare celor mai mari costuri unitare disponibile, și anume maximum 2 x 60 000 EUR. Această sumă va fi utilizată pentru a aloca costurile unitare studenților în cauză.

În etapa de punere în aplicare, costurile unitare vor lua forma unei contribuții unitare lunare, calculată după cum urmează:

{cost unitar pentru nevoi speciale x (1/numărul de luni)}

Numărul de luni din formula de mai sus corespunde numărului de luni în care articolele sau serviciile pentru nevoi speciale au fost utilizate sau produse pentru punerea în aplicare a acțiunii, în funcție de natura articolelor sau a serviciilor. Pentru costurile unice, numărul de luni este egal cu 1.

Fonduri suplimentare pentru studenții din regiunile-țintă ale lumii

Solicitanții pot depune cereri de fonduri suplimentare pentru studenți din țări terțe care nu sunt asociate la program din următoarele regiuni: regiunile 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 finanțate prin instrumentele de acțiune externă ale UE.

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) propuse pentru finanțare pot primi maximum 18 burse suplimentare (incluzând costurile instituționale corespunzătoare) finanțate prin Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” (IVCDCI) și maximum 2 burse suplimentare (incluzând costurile instituționale corespunzătoare) finanțate prin Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) pe întreaga durată a cursului de masterat. Aceste burse suplimentare sunt oferite pentru a răspunde priorităților acțiunii externe a UE care au fost stabilite cu privire la învățământul superior și iau în considerare diferitele niveluri de dezvoltare economică și socială din țările terțe relevante care nu sunt asociate la program. Aceste burse vor fi alocate programelor de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) selectate pentru finanțare, în ordinea descrescătoare a clasamentului și ținând seama de bugetul disponibil.

Informații suplimentare cu privire la sumele disponibile pentru fiecare pachet bugetar vor fi publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP). Fondurile vor trebui să fie utilizate într-un mod echilibrat din punct de vedere geografic, iar instituțiile sunt încurajate să recruteze studenți din țările terțe cele mai sărace și mai puțin dezvoltate care nu sunt asociate la program.

Obiectivele geografice și ponderea orientativă din buget stabilite pentru această acțiune sunt următoarele:

 • Regiunea 1 (Balcanii de Vest): se va pune un accent deosebit pe burse în domeniul schimbărilor climatice, al mediului și energiei, al tehnologiilor digitale, al ingineriei, al creșterii economice durabile și al creării de locuri de muncă.
 • Regiunea 3 (Vecinătatea sudică): 8 % din bugetul disponibil din IVCDCI.
 • Regiunea 5 (Asia): 23 % din bugetul disponibil din IVCDCI. Se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate.
 • Regiunea 6 (Asia Centrală): 9 % din bugetul disponibil din IVCDCI. Se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate.
 • Regiunea 7 (Orientul Mijlociu): 3 % din bugetul disponibil din IVCDCI. Se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate.
 • Regiunea 8 (zona Pacificului): 1 % din bugetul disponibil din IVCDCI. Se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate.
 • Regiunea 9 (Africa Subsahariană): 31 % din bugetul disponibil din IVCDCI. Se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate. Un accent special va fi, de asemenea, pus pe țările prioritare din punctul de vedere al migrației. Nicio țară nu poate accesa mai mult de 8 % din fondurile prevăzute pentru regiune.
 • Regiunea 10 (America Latină): 24 % din bugetul disponibil din IVCDCI. Maximum 30 % în total pentru Brazilia și Mexic.
 • Regiunea 11 (Caraibi): 1 % din bugetul disponibil din IVCDCI.

Bugetele și prioritățile regionale vizate se aplică în mod orientativ la nivel de proiect și vor fi monitorizate în etapa de punere în aplicare.

Calcularea valorii finale a grantului

Valoarea finală a grantului va fi calculată în etapa de raportare finală pe baza numărului de burse acordate, a numărului de studenți înscriși și a numărului real de costuri unitare alocate pentru nevoi individuale, cu condiția ca suma totală să nu depășească valoarea maximă a grantului acordat. Proiectele vor avea flexibilitatea de a transfera fonduri între burse (cu excepția burselor suplimentare pentru regiunile-țintă ale lumii, dacă este cazul) și contribuțiile pentru nevoi individuale, în funcție de necesitățile reale și în conformitate cu acordul de grant. Nu sunt permise transferuri între rubricile bugetare și între instrumentele de finanțare. 

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Lotul 2: Măsuri de proiectare Erasmus Mundus

Măsurile de proiectare Erasmus Mundus trebuie să contribuie la îmbunătățirea capacităților universităților de a-și moderniza și internaționaliza programele de învățământ și practicile de predare, de a pune în comun resursele și, pentru sistemele de învățământ superior, de a dezvolta mecanisme comune legate de asigurarea calității, de acreditare și de recunoașterea diplomelor și a creditelor. De asemenea, sprijinul are scopul de a explora și a exploata oportunitățile oferite de abordarea europeană privind asigurarea calității programelor comune. Pe baza caracterului comun deosebit de accentuat/nivelului ridicat de integrare în rândul instituțiilor participante, aceste programe transnaționale integrate trebuie să contribuie la integrarea și internaționalizarea Spațiului european al învățământului superior (EHEA).

Obiectivul măsurilor de proiectare erasmus mundus

Principalul obiectiv al măsurilor de proiectare Erasmus Mundus este de a încuraja dezvoltarea la nivel de masterat a unor programe de studii transnaționale integrate noi, inovatoare și de nivel înalt. Aceste măsuri de proiectare ar trebui să implice (a) statele membre ale UE și țările terțe asociate la program și/sau (b) instituțiile din aceste țări și/sau domenii tematice care sunt subreprezentate în programul Erasmus Mundus (a se vedea Catalogul Erasmus Mundus)5 . Beneficiarii ar trebui să asigure un nivel de educație corespunzător nivelului 7 din Clasificarea Internațională Standard a Educației ISCED 2011.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru măsuri de proiectare erasmus mundus?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de măsuri de proiectare Erasmus Mundus trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie:

 • entități juridice (organisme publice sau private);
 • instituții de învățământ superior stabilite în una dintre țările eligibile, și anume într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.    

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Instituții de învățământ superior stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program trebuie să dețină certificatul ECHE (Carta Universitară Erasmus).

Instituțiile de învățământ superior participante din țări terțe care nu sunt asociate la program nu au nevoie de o ECHE, dar vor trebui să adere la principiile acesteia.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările eligibile.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 15 luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Înainte de a depune cererile, vă rugăm să consultați rubrica cu întrebări frecvente relevante de pe FTOP.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 15 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea?

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Măsurile de proiectare Erasmus Mundus (EMDM) sprijină elaborarea unor programe de studii de nivel înalt, la nivel de masterat6 , oferite în comun de un consorțiu internațional alcătuit din instituții de învățământ superior din diferite țări din întreaga lume și, dacă este cazul, din alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din afara acestuia care au o expertiză specifică sau un interes specific în domeniile de studiu/domeniile profesionale vizate.

Măsurile de proiectare Erasmus Mundus (EMDM) sunt proiecte cu un singur beneficiar. Beneficiarul va iniția contacte și activități de colaborare în vederea creării unui program de masterat în conformitate cu definiția unui „program integrat de masterat” (a se vedea secțiunea „Crearea unui proiect” de la capitolul privind programele de masterat comune Erasmus Mundus). În etapa de depunere a cererii, beneficiarul ar trebui să specifice organizațiile participante. Cu toate acestea, organizațiile respective nu vor participa la procesul de semnare a acordului de grant. Activitățile planificate vor fi descrise în partea B a formularului de cerere și într-un singur pachet de lucru.

Până la încheierea perioadei de finanțare, programul de masterat proiectat în comun ar trebui:

 • să ofere o programă de învățământ complet integrată furnizată de un consorțiu de instituții de învățământ superior (alcătuit din cel puțin trei instituții de învățământ superior din trei țări diferite, dintre care cel puțin două trebuie să fie state membre ale UE și țări terțe asociate la program);
 • să aibă drept scop recrutarea de studenți de elită din întreaga lume;
 • să includă mobilitate fizică obligatorie pentru toți studenții înscriși;
 • să conducă la acordarea fie a unei diplome comune (și anume, o diplomă unică, eliberată de cel puțin două instituții de învățământ superior din țări diferite, dintre care cel puțin una trebuie să fie un stat membru al UE sau o țară terță asociată la program), fie a unor diplome multiple (și anume, cel puțin două diplome eliberate de două instituții de învățământ superior din țări diferite, dintre care cel puțin una trebuie să fie un stat membru al UE sau o țară terță asociată la program) sau a unei combinații a acestor două tipuri de diplome.

De asemenea, se preconizează că proiectul va fi conceput următoarele mecanisme comune:

 • Cerințe comune privind admiterea studenților și norme/proceduri comune de înscriere, selecție, monitorizare, examinare/evaluare a performanței;
 • Programul comun și activități integrate de predare/formare comune;
 • Un plan pentru servicii comune oferite studenților (de exemplu, cursuri de limbi străine, asistență pentru viză);
 • O strategie comună de promovare și sensibilizare;
 • O strategie comună de gestiune administrativă și financiară;
 • O politică comună în materie de diplome;
 • Un proiect de acord de parteneriat comun care să implice cel puțin trei instituții de învățământ superior din trei țări diferite, dintre care cel puțin două ar trebui să fie state membre ale UE și țări terțe asociate la program. Acest acord își propune să acopere toate aspectele academice, operaționale, administrative și financiare legate de punerea în aplicare a programului de masterat.
 • Un proiect comun de contract de studii.

Elementele menționate mai sus ar trebui să fie incluse în cerere ca principale rezultate preconizate la finalul perioadei de punere în aplicare a proiectului.

Se preconizează că programul de masterat în curs de elaborare va respecta standardele pentru asigurarea calității programelor comune din Spațiul european al învățământului superior (EHEA).7

Se încurajează lansarea a cel puțin un proces de acreditare/evaluare înainte de încheierea proiectului și explorarea oportunităților oferite de abordarea europeană privind asigurarea calității programelor comune (dacă legislația națională permite acest lucru).

Impactul preconizat

 • Punerea la dispoziția instituțiilor de învățământ superior din Europa și din afara acesteia a unor oportunități pentru dezvoltarea de noi parteneriate;
 • Îmbunătățirea calității și stimularea inovării în ceea ce privește programele la nivel de masterat și modalitățile de supraveghere;
 • Intensificarea internaționalizării și a competitivității organizațiilor participante;
 • Sporirea atractivității organizației (organizațiilor) participante pentru studenții talentați;
 • Contribuția la politicile de internaționalizare ale universităților prin dezvoltarea sensibilizării internaționale cu ajutorul programelor lor de studii și al proiectării unor strategii cuprinzătoare de internaționalizare (cooperare instituțională și mobilitate transfrontalieră a persoanelor).

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

Context și obiective generale

Scopurile și obiectivele generale ale proiectului și relevanța lor în raport cu programul de masterat comun Erasmus Mundus și, în special, obiectivul de dezvoltare de noi programe de studii de nivel înalt, transnaționale, integrate la nivel de masterat.

Valorile UE:

Propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.

Analiza nevoilor și obiective specifice

 • Justificarea proiectării unui program de masterat extrem de integrat.
 • Contribuția la dezvoltarea unor parteneriate noi și potențialul de a implica (a) state membre ale UE și țări terțe asociate la program și/sau (b) instituții din aceste țări și/sau (c) domenii tematice care sunt subreprezentate în programul Erasmus Mundus.

Complementaritatea cu alte acțiuni și inovarea

 • Ambiția proiectului în comparație cu oferta de programe de masterat existente și contribuția la atractivitatea Spațiului european al învățământului superior.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 20 de puncte)

Conceptul și metodologia 

 • Caracterul adecvat și fezabil al activităților planificate pentru atingerea obiectivelor și pentru obținerea rezultatelor preconizate.

Gestionarea proiectului și asigurarea calității

 • Măsurile prevăzute pentru a garanta faptul că proiectul poate fi pus în aplicare respectând un nivel înalt de calitate și în mod eficient.
 • Demersurile planificate pentru lansarea unui proces de acreditare/evaluare pentru cursul de masterat propus, valorificând, dacă este posibil, oportunitățile oferite de abordarea europeană privind asigurarea calității programelor comune.

Echipele, personalul și experții din cadrul proiectului  

 • Resursele operaționale prevăzute (inclusiv organizațiile participante) în raport cu activitățile și rezultatele planificate.
 • Definirea rolurilor și repartizarea sarcinilor în cadrul echipei de proiect.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

Constituirea consorțiului 

 • Rolul preconizat al organizațiilor participante. Contribuția acestora la punerea în aplicare a proiectului și la proiectarea programului de masterat.
 • Argumentarea participării, a valorii adăugate și a complementarității acestora.

Impactul (punctaj maxim 20 de puncte)

Impact și ambiție

Impactul și ambiția preconizate ale noului proiect EMDM.

Comunicare, diseminare și vizibilitate

Activități prevăzute pentru promovarea și diseminarea noului program de masterat și a rezultatelor proiectului.

Durabilitate și continuitate

Etapele avute în vedere pentru lansarea/punerea în aplicare cu succes a noului program de masterat (inclusiv avizul instituțional) și măsurile prevăzute pentru asigurarea sustenabilității acestuia (inclusiv identificarea unor posibile surse de finanțare).

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte și trebuie să respecte punctajul minim de admitere necesar pentru cele patru criterii de atribuire (și anume minimum 20 de puncte pentru categoria „Relevanța proiectului” și 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”, „Calitatea parteneriatului și a acordurilor de cooperare” și „Impactul”).

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”. În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară.

Valoarea grantului UE per proiect este după cum urmează: 60 000 EUR.

Contribuția pe bază de sumă forfetară va acoperi costurile legate în mod direct de activitățile necesare pentru crearea noului program de masterat, cum ar fi reuniuni și conferințe, studii/sondaje, procese de acreditare/evaluare etc. Contribuția poate fi utilizată și pentru acoperirea costurilor cu personalul, a costurilor pentru deplasare și cazare, a costurilor administrative și a activităților subcontractate, în măsura în care acestea sunt relevante pentru punerea în aplicare a măsurilor de proiectare Erasmus Mundus.

Parametrii grantului vor fi stabiliți în acordul de grant.

Pentru plata finală a grantului, beneficiarii vor trebui să furnizeze dovezi potrivit cărora activitățile și rezultatele prevăzute în cererea lor au fost realizate integral și în mod satisfăcător.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Erasmus Mundus