Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Część C – Informacje dla wnioskodawców

Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, którzy zamierzają złożyć wniosek dotyczący projektu w celu uzyskania wsparcia finansowego z UE w ramach programu Erasmus+, są proszeni o dokładne zapoznanie się z tą sekcją opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej  1   (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym UE”).

Wszystkie postanowienia umowne i przepisy finansowe mające zastosowanie do przyznanych dotacji przedstawiono we wzorach umów o udzielenie dotacji, które udostępniono w przypadku projektów realizowanych przez EACEA w portalu „Funding and Tender Opportunities”  2 oraz w przypadku projektów realizowanych przez agencje narodowe na stronie internetowej danej agencji narodowej Erasmus+. W przypadku rozbieżności z informacjami przedstawionymi w niniejszym przewodniku postanowienia umów o udzielenie dotacji i wzorów umów o udzielenie dotacji są nadrzędne względem przepisów części C.