Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Krok 4: Wypełnienie i złożenie formularza wniosku

W celu ubiegania się o dofinansowanie UE w ramach programu Erasmus+ wnioskodawcy muszą użyć właściwych dla każdej akcji formularzy, które są dostępne na stronach internetowych Komisji Europejskiej lub agencji narodowych (dane kontaktowe znajdują się pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_pl).

W przypadku projektów składanych w konsorcjum koordynator składa jeden wniosek na cały projekt w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Wniosek należy złożyć do właściwej agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej (zob. podrozdziały „Gdzie należy złożyć wniosek?” w odniesieniu do każdej akcji każdego w części B niniejszego przewodnika).

Wnioski wysłane pocztą, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

W przypadku akcji zarządzanych przez agencję narodową formularz elektroniczny należy wypełnić w jednym z języków urzędowych używanych w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem. W przypadku akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą wnioskodawcy muszą wypełnić formularz wniosku w jednym z języków urzędowych UE. Abstrakt/streszczenie projektu musi jednak zawsze być w języku angielskim.

Wnioski należy złożyć wyłącznie do jednej agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej. W przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku w ramach tej samej rundy selekcyjnej do tej samej agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej agencja narodowa lub Agencja Wykonawcza za ważną zawsze będzie uznawała ostatnią wersję wniosku złożoną przed upłynięciem terminu jego składania. W przypadku wielokrotnego złożenia takich samych lub bardzo podobnych wniosków do różnych agencji narodowych przez tę samą organizację wnioskującą lub to samo konsorcjum wnioskujące wszystkie wnioski mogą być automatycznie odrzucane (zob. podrozdział dotyczący zasady niełączenia dofinansowań).

Więcej informacji na temat sposobu wypełniania i składania formularzy wniosku można znaleźć na następujących stronach internetowych:

  • W przypadku akcji zarządzanych przez agencje narodowe Erasmus+: proszę zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi wypełniania i składania formularza elektronicznego wniosku. Wytyczne te zawierają również informacje dotyczące tego, co należy zrobić w przypadku problemów technicznych; wytyczne te są dostępne na stronach internetowych agencji narodowych (w odniesieniu do akcji zarządzanych przez agencje narodowe) i Komisji Europejskiej.
  • W przypadku akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą: Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków w portalu „Funding & tender opportunities”. Więcej informacji na temat procesu składania wniosków (w tym aspektów informatycznych) można znaleźć w podręczniku online dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Należy przestrzegać terminu złożenia wniosku

Wniosek musi zostać złożony w terminie określonym w odniesieniu do każdej akcji. Terminy składania projektów w odniesieniu do każdej akcji określono w podrozdziałach „Kryteria kwalifikowalności” w części B niniejszego przewodnika.

UWAGA:

W przypadku akcji zarządzanych przez agencje narodowe Erasmus+ niezależnie od dnia, w jakim upływa termin, formularze elektroniczne zawsze należy składać do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli).

W przypadku akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą EACEA i omówionych w niniejszym przewodniku po programie, zgodnie z wymogami FTOP opublikowanymi na stronach komisyjnego portalu „Funding & tender opportunities”, wnioski do EACEA należy składać do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Wnioskodawcy ustanowieni w krajach innej strefy czasowej powinni uważnie uwzględnić różnicę czasu, aby uniknąć odrzucenia wniosku.