Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Steg 4: Fylla i och lämna in ansökningsblanketten

För att ansöka om ett EU-bidrag inom ramen för programmet Erasmus+ måste de sökande använda de särskilda blanketterna för varje insats. Blanketterna finns på Europeiska kommissionens eller de nationella programkontorens webbplatser (du hittar kontaktuppgifter på följande länk: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en).

När det gäller projekt som lämnas av konsortier ska samordnaren lämna in en enda ansökan för hela projektet för alla konsortiemedlemmars räkning. Ansökan ska lämnas till det berörda nationella programkontoret eller till det centrala programkontoret (se avsnitten ”Var ska ansökan lämnas?” i del B i handledningen).

Ansökningar som skickas med post, bud, fax eller e-post godtas inte.

När det gäller insatser som ett nationellt programkontor förvaltar ska den elektroniska blanketten fyllas i på något av de officiella språk som används i EU-medlemsstaterna och tredjeländerna som är associerade till programmet. När det gäller insatser som det centrala programkontoret förvaltar måste blanketten fyllas i på något av EU:s officiella språk. Projektets referat/sammanfattning ska dock alltid vara på engelska.

Ansökningar får endast lämnas in till ett nationellt programkontor eller till det centrala programkontoret. Om samma ansökan lämnas in flera gånger vid samma ansökningstillfälle till samma nationella programkontor eller till det centrala programkontoret ska det nationella eller centrala programkontoret alltid betrakta den sista version som lämnades in före ansökningstidens utgång som den giltiga ansökan. Om samma, eller mycket likartade, ansökningar från samma sökande organisation eller konsortium lämnas in flera gånger till olika nationella programkontor kan samtliga ansökningar automatiskt att avslås (se avsnittet om dubbelfinansiering).

Mer information om hur du fyller i och lämnar in ansökningsblanketten finns på följande webbplatser:

  • För insatser som förvaltas av de nationella programkontoren: se riktlinjerna för hur elektroniska blanketter ska fyllas i och skickas in. I de riktlinjerna finns också upplysningar om vad du kan göra om du får tekniska problem. De finns på de nationella programkontorens webbplatser (för insatser som förvaltas av dem) och på Europeiska kommissionens webbplats.
  • För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret: Ansökan måste lämnas in elektroniskt via inlämningssystemet på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal). Mer information om inlämningsförfarandet (även it-aspekter) finns i onlinemanualen:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Ansök i tid

Ansökan måste lämnas in senast den sista ansökningsdag som fastställts för varje insats. Tidsfristerna för att lämna in projekt fastställs för varje programområde i del B ”Kriterier för bidragsberättigande” i den här handledningen.

Obs!

För insatser som förvaltas av de nationella programkontoren ska den elektroniska blanketten, oavsett sista ansökningsdatum, alltid lämnas in senast kl. 12.00.00 (Brysseltid).

För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret (Eacea) som omfattas av denna programhandledning och uppfyller kraven på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal) ska ansökan lämnas till det centrala programkontoret (Eacea) senast kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Sökande som är etablerade i länder i en annan tidszon måste vara uppmärksamma på tidsskillnaderna för att undvika avslag.