Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2023.

Maar u kunt de volledige gids voor 2023 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Stap 4: Het aanvraagformulier invullen en versturen

Om in het kader van het Erasmus+-programma een EU-subsidie aan te vragen, moeten de aanvragers voor elke actie specifieke formulieren gebruiken die ter beschikking zijn gesteld op de websites van de Europese Commissie of van de nationale agentschappen (zie de volgende link voor de contactgegevens): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_nl).

Voor projecten die als consortium worden ingediend, verstuurt de coördinator één aanvraag voor het volledige project namens alle deelnemende leden van het consortium. De aanvraag moet worden ingediend bij het bevoegde nationaal of Uitvoerend Agentschap (zie deel B van deze gids, bij elke actie onder "Waar aanvragen?").

Aanvragen die per post, per besteldienst, per fax of per e-mail worden verstuurd, worden niet aanvaard.

Voor door een nationaal agentschap beheerde acties moet het elektronische formulier worden ingevuld in een van de officiële talen van de EU-lidstaten en de met het programma geassocieerde derde landen. Voor door het Uitvoerend Agentschap beheerde acties moeten de aanvragers het formulier invullen in een van de officiële talen van de EU.

Aanvragen mogen slechts bij één nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap worden ingediend. Wordt dezelfde aanvraag in dezelfde selectieronde meermaals ingediend bij hetzelfde nationale agentschap of bij het Uitvoerend Agentschap, dan wordt alleen rekening gehouden met de versie die het laatst is ingediend vóór het verstrijken van de uiterste termijn. Wanneer dezelfde aanvragende organisatie of hetzelfde consortium identieke of soortgelijke aanvragen meermaals indient bij verschillende agentschappen, kunnen alle aanvragen automatisch worden afgewezen (zie het deel over het beginsel van niet-cumuleerbaarheid).

Meer informatie over het invullen en indienen van het aanvraagformulier is te vinden op de volgende websites:

  • Voor door de nationale agentschappen van Erasmus+ beheerde acties: zie de richtsnoeren voor het invullen en versturen van een elektronisch formulier. Daarin staat ook informatie over de werkwijze bij technische problemen. Deze richtsnoeren zijn beschikbaar op de websites van de nationale agentschappen (voor de door deze agentschappen beheerde acties) en de Europese Commissie.
  • Voor door het uitvoerend agentschap beheerde acties: de aanvragen moeten langs elektronische weg worden ingediend via het elektronisch indieningssysteem van het portaal Funding & tenders. Meer informatie over het indieningsproces (met inbegrip van IT-aspecten) is te vinden in het onlinehandboek op: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Naleving van de uiterste termijn

De aanvraag moet worden ingediend binnen de voor elke actie vastgelegde uiterste termijn. In deel B van deze gids onder "Subsidiabiliteitscriteria" staan voor elke actie de uiterste termijnen voor het indienen van projectvoorstellen.

Opmerking:

Voor door de nationale agentschappen van erasmus+ beheerde acties eindigt de termijn voor de indiening van elektronische formulieren altijd om 12:00:00 uur (’s middags, belgische tijd), ongeacht de datum.

Voor door het Uitvoerend Agentschap EACEA beheerde acties die in deze gids worden behandeld, en in overeenstemming met de vereisten van het Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP) van de Commissie, eindigt de termijn voor de indiening van voorstellen bij de EACEA om 17:00:00 uur (Belgische tijd).

Aanvragers in landen met een andere tijdzone moeten zorgvuldig rekening houden met tijdverschillen om te vermijden dat hun aanvraag wordt afgewezen.