Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Stap 4: Het aanvraagformulier invullen en versturen

Voor het aanvragen van een EU-subsidie in het kader van het Erasmus+-programma moeten aanvragers de specifieke formulieren voor elke actie gebruiken die beschikbaar zijn op de websites van de Europese Commissie of van de nationale agentschappen (zie voor de contactgegevens de volgende link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_nl).

Voor projecten die als consortium worden ingediend, verstuurt de coördinator één aanvraag voor het volledige project namens alle deelnemende leden van het consortium. De aanvraag moet worden ingediend bij het bevoegde nationaal of Uitvoerend Agentschap (zie deel B van deze gids, bij elke actie onder "Waar aanvragen?").

Aanvragen die per post, per besteldienst, per fax of per e-mail worden verstuurd, worden niet aanvaard.

Voor door een nationaal agentschap beheerde acties moet het elektronische formulier worden ingevuld in een van de officiële talen van de EU-lidstaten en de met het programma geassocieerde derde landen. Voor door het Uitvoerend Agentschap beheerde acties moeten de aanvragers het formulier invullen in een van de officiële talen van de EU. De samenvatting van het project moet echter altijd in het Engels worden opgesteld.

Aanvragen mogen slechts bij één nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap worden ingediend. Wordt dezelfde aanvraag in dezelfde selectieronde meermaals ingediend bij hetzelfde nationale agentschap of bij het Uitvoerend Agentschap, dan wordt alleen rekening gehouden met de versie die het laatst is ingediend vóór het verstrijken van de uiterste termijn. Wanneer dezelfde aanvragende organisatie of hetzelfde consortium identieke of soortgelijke aanvragen meermaals indient bij verschillende nationale agentschappen, kunnen alle aanvragen automatisch worden afgewezen (zie het gedeelte over het beginsel van niet-cumuleerbaarheid).

Meer informatie over het invullen en indienen van het aanvraagformulier is te vinden op de volgende websites:

  • Voor door de nationale agentschappen van Erasmus+ beheerde acties: zie de richtsnoeren voor het invullen en versturen van een elektronisch formulier. Daarin staat ook informatie over de werkwijze bij technische problemen. Deze richtsnoeren zijn beschikbaar op de websites van de nationale agentschappen (voor de door deze agentschappen beheerde acties) en de Europese Commissie.
  • Voor door het Uitvoerend Agentschap beheerde acties: de aanvragen moeten langs elektronische weg worden ingediend via het elektronisch indieningssysteem van het portaal Funding & tenders. Meer informatie over het indieningsproces (met inbegrip van IT-aspecten) is te vinden in het onlinehandboek op: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Naleving van de uiterste termijn

De aanvraag moet worden ingediend binnen de voor elke actie vastgelegde uiterste termijn. In deel B van deze gids onder "Subsidiabiliteitscriteria" staan voor elke actie de uiterste termijnen voor het indienen van projectvoorstellen.

Opmerking:

Voor door de nationale agentschappen van Erasmus+ beheerde acties eindigt de termijn voor de indiening van elektronische formulieren altijd om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd), ongeacht de datum.

Voor door het Uitvoerend Agentschap EACEA beheerde acties die in deze gids worden behandeld, en in overeenstemming met de vereisten van het financierings- en aanbestedingsportaal (FTOP) van de Commissie, eindigt de termijn voor de indiening van voorstellen bij de EACEA om 17:00:00 uur (Belgische tijd).

Aanvragers in landen met een andere tijdzone moeten zorgvuldig rekening houden met tijdverschillen om te vermijden dat hun aanvraag wordt afgewezen.