Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

4. Etapp. Taotluse koostamine ja esitamine

Programmi „Erasmus+“ raames ELi toetuse taotlemiseks peavad taotlejad kasutama iga meetme jaoks ettenähtud spetsiaalset vormi, mis on kättesaadav Euroopa Komisjoni või riiklike büroode veebisaitidel (kontaktandmed on kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_et).

Konsortsiumi nimel esitatavate projektide puhul esitab koordinaator kõigi konsortsiumi liikmete nimel kogu projekti jaoks ühe taotluse. Taotlus tuleb esitada asjaomasele riiklikule büroole või rakendusametile (vt käesoleva juhendi B osas iga meetme puhul jaotis „Kellele esitada taotlus?”).

Posti, kulleri, faksi või e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.

Riiklike büroode hallatavate meetmete puhul tuleb elektrooniline vorm täita ühes ELi liikmesriikides ja programmiga liitunud kolmandates riikides kasutatavatest ametlikest keeltest. Rakendusameti hallatavate meetmete puhul peavad taotlejad täitma vormi ühes ELi ametlikest keeltest. Projekti kokkuvõte peaks aga alati olema inglise keeles.

Taotlus tuleb esitada üksnes ühele riiklikule büroole või rakendusametile. Kui sama taotlus on esitatud samas valikuvoorus samale riiklikule büroole või rakendusametile mitu korda, loeb riiklik büroo või rakendusamet alati kehtivaks viimase enne tähtaja lõppu esitatud versiooni. Kui sama taotlev organisatsioon või konsortsium esitab sama või väga sarnase taotluse erinevatele riiklikele büroodele või rakendusametile mitu korda, võidakse kõik taotlused automaatselt tagasi lükata (vt jaotis toetuste mittekumuleerumise kohta).

Lisateavet taotlusvormi täitmise ja esitamise kohta saab alljärgnevatelt veebisaitidelt.

  • Erasmus+“ riiklike büroode hallatavad meetmed: palun tutvuge elektroonilise vormi täitmise ja esitamise juhistega. Juhised sisaldavad ka teavet selle kohta, mida teha tehniliste probleemide korral. Need juhised on avaldatud riiklike büroode veebisaitidel (nende hallatavate meetmete korral) ja Euroopa Komisjoni veebisaidil.
  • Rakendusameti hallatavad meetmed: taotlused tuleb esitada elektrooniliselt rahastus- ja hankeportaali elektroonilise taotlussüsteemi kaudu. Lisateavet taotluse esitamise protsessi (sh IT-küsimuste) kohta saab veebijuhendist, mis on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf.

Tähtajast kinnipidamine

Taotlused tuleb esitada iga meetme jaoks kindlaks määratud tähtajaks. Iga meetme projektide esitamise tähtajad on esitatud käesoleva juhendi B osa jaotises „Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid“.

NB!

Programmi „Erasmus+“ riiklike büroode hallatavate meetmete puhul tuleb elektroonilised vormid olenemata tähtajast alati esitada kella 12.00.00ks (keskpäev Brüsseli aja järgi).

Käesolevas programmijuhendis käsitletavate rakendusameti (EACEA) hallatavate meetmete puhul tuleb projektitaotlused kooskõlas komisjoni rahastus- ja hankeportaali (FTOP) nõuetega esitada kella 17.00.00ks (Brüsseli aja järgi).

Taotluste tagasilükkamise vältimiseks peaksid teises ajavööndis asuvate riikide taotlejad võtma hoolikalt arvesse ajavahet.