Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Vaihe 4: Täytä hakulomake ja lähetä se

Erasmus+ -ohjelman mukaista EU-avustusta haetaan kunkin toiminnon omalla lomakkeella. Lomakkeet ovat saatavissa Euroopan komission tai kansallisten toimistojen verkkosivuilta (yhteystiedot ovat verkko-osoitteessa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_fi).

Jos kyseessä on konsortion hanke, koordinaattori jättää kaikkien konsortion jäsenten nimissä yhden hakemuksen, joka koskee hanketta kokonaisuudessaan. Hakemus on jätettävä joko asianomaiseen kansalliseen toimistoon tai toimeenpanovirastoon (ks. oppaan B-osassa eri toimintojen osalta kohta ”Mihin hakemus jätetään?”).

Postitse, lähettipalvelun välityksellä, faksilla tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Kansallisten toimistojen hallinnoimissa toiminnoissa sähköinen lomake on täytettävä jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan virallisella kielellä. Toimeenpanoviraston hallinnoimia toimintoja koskevat hakulomakkeet on täytettävä jollakin EU:n virallisista kielistä. Hanketta koskeva tiivistelmä/yhteenveto on kuitenkin aina esitettävä englanniksi.

Hakemukset on jätettävä vain yhdelle kansalliselle toimistolle tai toimeenpanovirastolle. Jos sama hakemus jätetään samalla hakukierroksella useaan kertaan samaan kansalliseen toimistoon tai toimeenpanovirastoon, kyseinen toimisto tai toimeenpanovirasto pitää aina pätevänä sitä versiota, joka on jätetty viimeiseksi ennen määräajan umpeutumista. Jos sama hakijaorganisaatio tai -konsortio jättää useita samanlaisia tai hyvin samankaltaisia hakemuksia eri kansallisille toimistoille, kaikki hakemukset voidaan hylätä automaattisesti (ks. kohta ”Päällekkäisten tukien kielto”).

Lisätietoja hakulomakkeen täyttämisestä ja jättämisestä on seuraavilla verkkosivuilla:

  • Kansallisten Erasmus+ -toimistojen hallinnoimat toiminnot: Tutustu sähköisen lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä koskeviin ohjeisiin. Ohjeissa myös kerrotaan, mitä tehdä teknisten ongelmien yhteydessä. Ne ovat saatavilla kansallisten toimistojen verkkosivuilla (niiden hallinnoimien toimintojen osalta) sekä Euroopan komission verkkosivuilla.
  • Toimeenpanoviraston hallinnoimat toiminnot: Hakemukset on lähetettävä sähköisesti rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin sähköisen toimitusjärjestelmän kautta. Lisätietoja hakemusten jättämisestä (tietotekniset seikat mukaan lukien) on verkko-oppaassa, joka on osoitteessa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Noudata määräaikaa

Hakemus on jätettävä kyseiselle toiminnolle asetettuun määräaikaan mennessä. Määräajat on ilmoitettu oppaan B-osassa kunkin toiminnon kohdalla kohdassa ”Kelpoisuusperusteet”.

HUOM.

Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimien toimintojen sähköiset lomakkeet on aina lähetettävä määräpäivästä riippumatta viimeistään klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa).

Toimeenpanoviraston (EACEA) hallinnoimia toimintoja, joita on käsitelty tässä ohjelmaoppaassa ja jotka ovat komission Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP) -portaalin vaatimusten mukaiset, koskevat hanke-ehdotukset on lähetettävä toimeenpanovirastolle viimeistään klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Muilla aikavyöhykkeillä sijaitsevien maiden hakijoiden on syytä ottaa tämä huomioon hylkäämisen välttämiseksi.