Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

4. Korak: Izpolnitev in oddaja prijavnega obrazca

Če želijo prijavitelji zaprositi za nepovratna sredstva EU v okviru programa Erasmus+, morajo uporabiti obrazce, ki so pripravljeni za posamezne ukrepe in so na voljo na spletiščih Evropske komisije ali nacionalnih agencij (za kontaktne podatke glej povezavo: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sl).

V primeru projektov, ki jih predloži konzorcij, koordinator v imenu vseh članov konzorcija odda eno vlogo za celoten projekt. Vlogo je treba oddati pri ustrezni nacionalni agenciji ali pri Izvajalski agenciji (glej poglavje „Kje se prijaviti?“ za posamezni ukrep v delu B tega vodnika).

Vloge, poslane po pošti, kurirski službi, telefaksu ali e-pošti, ne bodo upoštevane.

V primeru ukrepov, ki jih upravlja nacionalna agencija, mora biti elektronski obrazec izpolnjen v enem od uradnih jezikov, ki se uporabljajo v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu. V primeru ukrepov, ki jih upravlja Izvajalska agencija, morajo prijavitelji obrazec izpolniti v enem od uradnih jezikov EU. Vendar mora biti povzetek projekta vedno v angleščini.

Vlogo je treba oddati pri samo eni nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji. V primeru večkratne oddaje iste vloge v istem krogu izbirnega postopka pri isti nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji bo nacionalna agencija ali Izvajalska agencija za veljavno vedno štela zadnjo različico, oddano pred iztekom roka. V primeru večkratne oddaje istih ali zelo podobnih vlog iste organizacije prijaviteljice ali konzorcija pri različnih nacionalnih agencijah se lahko vse vloge samodejno zavrnejo (glej poglavje o nekumulativnem dodeljevanju).

Več informacij o izpolnjevanju in oddaji prijavnega obrazca je na voljo na spletiščih, navedenih v nadaljevanju:

  • za ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije Erasmus+: glej navodila o tem, kako izpolniti in oddati elektronski obrazec. Ta navodila vsebujejo tudi informacije o tem, kaj storiti v primeru tehničnih težav; na voljo so na spletiščih nacionalnih agencij (za ukrepe, ki jih upravljajo) in Evropske komisije;
  • za ukrepe, ki jih upravlja Izvajalska agencija: vloge je treba oddati elektronsko prek elektronskega sistema za oddajo vlog na portalu za financiranje in javne razpise. Za več informacij o postopku oddaje (vključno z vidiki IT) glej spletni priročnik, ki je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf.

Upoštevanje roka

Vloga mora biti oddana do roka, ki je določen za posamezen ukrep. Roki za oddajo predlogov projektov za posamezni ukrep so navedeni v poglavjih „Merila za upravičenost“ v delu B tega vodnika.

Opomba:

za ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije Erasmus+, je treba elektronske obrazce ne glede na datum roka vedno oddati do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Za ukrepe, ki jih upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) in so zajeti v tem vodniku za prijavitelje, je treba v skladu z zahtevami portala Komisije za financiranje in javne razpise predloge Izvajalski agenciji EACEA oddati do 17. ure (po bruseljskem času).

Prijavitelji s sedežem v državah v drugih časovnih pasovih naj skrbno upoštevajo časovno razliko, da se izognejo zavrnitvi.