Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Partnerstwa współpracy

Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów. W ramach tych partnerstw dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Wyniki powinny być odpowiednie do ponownego wykorzystania, możliwe do przeniesienia, skalowalne i, w miarę możliwości, mieć wyraźny wymiar transdyscyplinarny. Oczekuje się, że wyniki działań w ramach wybranych projektów będą udostępniane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Partnerstwa współpracy są powiązane z priorytetami i ramami politycznymi każdego sektora objętego programem Erasmus+, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, i jednocześnie ma na celu tworzenie zachęt do współpracy międzysektorowej i horyzontalnej w zakresie obszarów tematycznych.

W zależności od dziedziny projektu i typu wnioskodawcy partnerstwami współpracy zarządzają agencje narodowe albo Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z podrozdziałem „Gdzie należy złożyć wniosek?” w podrozdziale Kryteria kwalifikowalności.

Cele akcji

Partnerstwa współpracy mają na celu:

 • podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty, które w sposób naturalny nie przynależą do pojedynczego sektora;
 • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac transnarodowych i międzysektorowych;
 • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu;
 • umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym) prowadzących do usprawnień i nowych podejść, proporcjonalnych do sytuacji każdej organizacji.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący partnerstwa współpracy?

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+, wnioski w sprawie projektów dotyczących partnerstw współpracy muszą spełniać następujące kryteria kwalifikowalności:

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą/koordynatorem może być dowolna organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Aby kwalifikować się, organizacje składające wniosek muszą być ustanowione zgodnie z prawem co najmniej 2 lata przed upływem terminu składania wniosków.

W przypadku partnerstw w zakresie edukacji, szkolenia i młodzieży zgłaszanych przez europejskie organizacje pozarządowe i zarządzanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) wnioskodawcą będącym koordynatorem będącym musi być europejska organizacja pozarządowa1 prowadząca działalność w dziedzinie edukacji, szkolenia i młodzieży.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie?

Każda organizacja publiczna lub prywatna ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w dowolnym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem na świecie (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika) może uczestniczyć w partnerstwie współpracy2 .

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Organizacje mające siedzibę w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako organizacje partnerskie.

Organizacje mające siedzibę w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem nie mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu.

Niezależnie od dziedziny będącej przedmiotem oddziaływania projektu partnerstwa współpracy są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe).

W zależności od priorytetu i celów określonych w projekcie w partnerstwach współpracy powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z ich różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej oraz na osiągnięcie rezultatów projektu, które są znaczące i charakteryzują się wysoką jakością.

Uczestnictwo organizacji będących partnerami stowarzyszonymi

Oprócz organizacji formalnie uczestniczących w projekcie (organizacje partnerskie i pełniące rolę koordynatora) w partnerstwa współpracy mogą być również zaangażowani inni partnerzy z sektora publicznego lub prywatnego, którzy uczestniczą w realizacji określonych zadań/działań w ramach projektu lub pomagają promować wyniki projektu i zapewniać jego trwałość.

W ramach projektu w programie Erasmus+ partnerzy ci będą nazywani „partnerami stowarzyszonymi”. W przypadku kwalifikowalności i aspektów dotyczących zarządzania umowami partnerów stowarzyszonych nie uznaje się za partnerów projektu i nie otrzymują oni żadnego dofinansowania z programu w ramach projektu. Aby można było zrozumieć ich rolę w ramach partnerstwa i mieć całościowe spojrzenie na wniosek, ich zaangażowanie w projekt i w poszczególne działania musi być jednak wyraźnie opisane.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Partnerstwo współpracy to projekt ponadnarodowy, który musi angażować co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Nie ustalono maksymalnej liczby organizacji uczestniczących w jednym partnerstwie.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

W przypadku wniosków złożonych do agencji narodowych w dziedzinach kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej ta sama organizacja (jeden OID) nie może być zaangażowana w ponad 10 wniosków w danym terminie, ani jako wnioskodawca, ani jako partner3 .

Z reguły partnerstwa współpracy ukierunkowane są na współpracę między organizacjami, które mają siedzibę w państwach członkowskich UE lub w państwach trzecich stowarzyszonych z Programem.

Organizacje z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem mogą jednak uczestniczyć w charakterze partnerów (a nie wnioskodawców), jeżeli ich uczestnictwo wnosi istotną wartość dodaną do projektu i dopóki spełniony jest minimalny wymóg dotyczący uczestnictwa co najmniej trzech organizacji z trzech różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Uwzględnione priorytety

Aby w ramach partnerstw współpracy można było ubiegać się o finansowanie, muszą one dotyczyć:

 • co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego

lub

 • co najmniej jednego specyficznego priorytetu odnoszącego się do dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu będącej przedmiotem największego oddziaływania.

W przypadku projektów w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży zarządzanych przez agencje narodowe programu Erasmus+ w ramach zarządzania pośredniego agencje narodowe mogą, spośród tych priorytetów, koncentrować się w większym stopniu na tych szczególnie istotnych w kontekście ich uwarunkowań krajowych (zwanych „Priorytety europejskie w kontekście krajowym”).

Agencje narodowe muszą należycie informować potencjalnych wnioskodawców poprzez swoje oficjalne strony internetowe.

W przypadku projektów w dziedzinie sportu można uwzględnić wyłącznie jeden priorytet (horyzontalny lub specyficzny).

Miejsce działań

Wszystkie działania w ramach partnerstwa współpracy muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie, w charakterze partnerów pełnoprawnych albo stowarzyszonych.

Ponadto w należycie uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

 • działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej4 , nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE,
 • działania obejmujące dzielenie się rezultatami i ich promowanie mogą również odbywać się podczas odpowiednich transnarodowych wydarzeń/konferencji tematycznych w państwach członkowskich UE lub państwach trzecich stowarzyszonych z Programem lub w państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Czas trwania projektu

od 12 do 36 miesięcy

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Czas trwania partnerstwa współpracy może zostać wydłużony na uzasadniony wniosek beneficjenta oraz za zgodą agencji narodowej lub agencji wykonawczej (pod warunkiem że całkowity czas trwania projektu nie przekracza 36 miesięcy). W takim przypadku całkowita kwota dofinansowania nie ulegnie zmianie.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Partnerstwa w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży zgłoszone przez dowolną organizację z tych dziedzin, z wyjątkiem europejskich organizacji pozarządowych:

 • do agencji narodowej kraju, w którym siedzibę ma organizacja wnioskująca.

W przypadku partnerstw w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży zgłoszonych przez europejskie organizacje pozarządowe5 :

 • Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) przez portal „Funding & tender opportunities”.
  • europejskie organizacje pozarządowe – identyfikator zaproszenia: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • Grupa 1: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • Grupa 2: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

Partnerstwa w dziedzinie sportu:

 • Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) z siedzibą w Brukseli.
  • Sport – identyfikator zaproszenia: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

We wszystkich przypadkach w danym terminie składania wniosków to samo konsorcjum partnerów może złożyć tylko jeden wniosek i tylko do jednej agencji6 .

Kiedy należy złożyć wniosek?

Partnerstwa w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży zgłoszone przez dowolną organizację z tych dziedzin, z wyjątkiem europejskich organizacji pozarządowych:

 • Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 5 marca do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 września a 31 grudnia tego samego roku.

Partnerstwa w dziedzinach dotyczących młodzieży zgłoszone przez dowolną organizację z tych dziedzin, z wyjątkiem europejskich organizacji pozarządowych:

 • wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 1 października do godz. 12.00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się pomiędzy dniem 1 stycznia a dniem 31 sierpnia następnego roku.

Możliwy dodatkowy termin składania wniosków:

Agencje narodowe w dziedzinie kształcenia i szkolenia mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków, do której również mają zastosowanie zasady określone w niniejszym przewodniku. Agencje narodowe poinformują o takiej możliwości na swoich stronach internetowych.

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 1 października do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 stycznia a 31 sierpnia następnego roku.

W przypadku partnerstw w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży zgłoszonych przez europejskie organizacje pozarządowe:

 • Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 5 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Partnerstwa w dziedzinie sportu:

 • Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 5 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Projekt partnerstwa współpracy obejmuje cztery etapy rozpoczynające się jeszcze przed wyborem projektu do finansowania: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych. Organizacje uczestniczące i uczestnicy zaangażowani w działania powinni odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów projektu i efektów uczenia się, form działalności, harmonogramów itp.)
 • przygotowanie (planowanie działań, sporządzanie programu prac, ustalenia praktyczne, potwierdzenie grupy docelowej lub grup docelowych planowanych działań, dojście do porozumienia z partnerami itp.);
 • Realizacja działań.
 • Działania następcze (ocena działań i ich wpływu na różnych poziomach, udostępnianie i wykorzystanie rezultatów projektu).

Partnerstwa współpracy mogą obejmować organizację transnarodowych działań z zakresu uczenia się, nauczania i szkolenia dla osób indywidualnych i grup osób indywidualnych, o ile wnoszą one wartość dodaną w realizację celów projektu. Format, cel oraz rodzaj i liczba uczestników działań, które są przedmiotem wniosku, zostaną opisane i uzasadnione w ramach wniosku o dofinansowanie projektu.

Aspekty horyzontalne, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu:

Poza spełnieniem oficjalnych kryteriów i określeniem stałych ustaleń dotyczących współpracy ze wszystkimi partnerami projektu, następujące elementy mogą przyczynić się do zwiększenia wpływu i jakościowej realizacji partnerstw współpracy na każdym z poszczególnych etapów projektu. Wnioskodawców zachęca się, aby przy opracowywaniu projektów partnerstw współpracy brali pod uwagę te możliwości i kierunki.

Włączenie i Różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Aby wdrażać te zasady, opracowano strategię na rzecz włączenia społecznego i  różnorodności7 w celu wspierania skuteczniejszych działań informacyjnych dla uczestników z różnych środowisk, szczególnie tych o mniejszych szansach, którzy mierzą się z trudnościami związanymi z uczestnictwem w projektach europejskich. Partnerstwa współpracy są szczególnie odpowiednie do pracy na rzecz poprawy włączenia i różnorodności (jako przedmiot projektu), ponieważ przyczyniają się do udoskonalania praktyk i metod włączających i uwzględniających różnorodność, zgodnie z odpowiednim priorytetem programowym akcji. Organizacje powinny również w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania, niezależnie od tematyki tych projektów, uwzględniając opinie uczestników o mniejszych szansach i angażując ich w trakcie całego procesu w podejmowanie decyzji.

Zrównoważenie środowiskowe

Projekty należy opracowywać w sposób przyjazny środowisku, a wszystkie jego aspekty powinny uwzględniać ekologiczne praktyki. Przy opracowywaniu projektu organizacje i uczestnicy powinni przyjmować przyjazne środowisku podejście, zachęcając wszystkie strony zaangażowane w projekt do omawiania kwestii związanych ze środowiskiem i uczenia się o nich. Podejście to powinno odzwierciedlać działania, które można podjąć na różnych szczeblach, i stanowić wsparcie dla organizacji i uczestników w szukaniu alternatywnych, bardziej ekologicznych sposobów realizowania działań w ramach projektu.

Wymiar cyfrowy

Współpraca wirtualna i eksperymentowanie z wirtualnymi możliwościami uczenia się i kształcenia mieszanego stanowią podstawę udanych partnerstw współpracy. W szczególności gorąco zachęca się uczestników projektów w dziedzinie edukacji szkolnej i kształcenia dorosłych, aby korzystali z Platformy Europejskiej Edukacji Szkolnej (w tym eTwinning) lub platformy na rzecz uczenia się dorosłych EPALE i współpracowali przed rozpoczęciem, podczas realizacji i po zakończeniu działań w ramach projektu. Gorąco zachęca się, aby w projektach w dziedzinie młodzieży wykorzystywano Europejski Portal Młodzieżowy i platformę strategii UE na rzecz młodzieży.

Uczestnictwo i zaangażowanie obywatelskie

We wszystkich akcjach w ramach Programu wspierane są uczestnictwo i aktywne zaangażowanie. Projekty partnerstw współpracy powinny umożliwiać każdemu uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz zaangażowanie społeczne i obywatelskie. Ważna będzie również kwestia podnoszenia świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, zasad jedności i różnorodności oraz tożsamości kulturowej, świadomości kulturowej oraz dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Kryteria przyznania dofinansowania

Istotność (maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wniosek jest istotny w odniesieniu do celów i priorytetów danej akcji. Ponadto wniosek będzie traktowany jako wysoce adekwatny, w przypadku gdy:
  • odnosi się do priorytetu „włączenie i różnorodność”;
  • w przypadku projektów zarządzanych przez agencje narodowe programu Erasmus+: odpowiada na co najmniej jeden z „Priorytetów europejskich w kontekście krajowym” ogłoszony przez agencję narodową;
  • w przypadku projektów składanych przez europejskie organizacje pozarządowe w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury: zakres, w jakim wnioskodawca prowadzi działalność wspierającą wdrażanie polityk UE w jednym z tych sektorów;  
 • wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • profil, doświadczenie i działalność organizacji uczestniczących są adekwatne do obszaru wniosku;
 • wniosek opiera się na analizie rzeczywistych i odpowiednich potrzeb;
 • wniosek jest odpowiedni w kontekście tworzenia synergii między różnymi dziedzinami kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu lub może mieć silny wpływ na co najmniej jedną z tych dziedzin;
 • wniosek jest innowacyjny;
 • wniosek uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
 • wniosek wnosi wartość dodaną na poziomie UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone w jednym kraju.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • cele projektu są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą potrzeb i celów organizacji uczestniczących oraz potrzeb ich grup docelowych;
  • proponowana metoda jest jasna, adekwatna i możliwa do przeprowadzenia; 
  • plan prac dotyczących projektu jest przejrzysty, kompletny i skuteczny oraz obejmuje odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania i udostępniania rezultatów projektu;
  • projekt jest racjonalny ekonomicznie i przeznaczono w nim odpowiednie środki na każde działanie;
 • w ramach projektu proponuje się odpowiednie środki kontroli, monitorowania i oceny jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem;
 • działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu i są one otwarte na osoby o mniejszych szansach;
 • w ramach projektu korzysta się z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi.
  • Jeżeli platformy internetowe programu Erasmus+ są dostępne w dziedzinie(-ach) organizacji uczestniczących: stopień, w jakim w danym projekcie wykorzystuje się platformy internetowe Erasmus+ (Platformę Europejskiej Edukacji Szkolnej, w tym eTwinning, EPALE, Europejski Portal Młodzieżowy, platformę strategii UE na rzecz młodzieży) jako narzędzia do przygotowywania, wdrażania działań projektu oraz działań następczych.
 • Projekt opracowano w sposób przyjazny środowisku, a w różnych jego aspektach uwzględnia się ekologiczne praktyki.

Jeżeli w ramach projektu planuje się szkolenia lub działania w zakresie nauczania lub uczenia się:

 • zakres, w jakim działania te są właściwe w odniesieniu do celów projektu i angażują odpowiednią liczbę uczestników o odpowiednim profilu;
 • jakość praktycznych ustaleń oraz metod zarządzania i wsparcia w działaniach w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia;
 • jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia uczestników zgodnie z unijnymi narzędziami i zasadami przejrzystości i uznawalności.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 20 punktów)

Zakres, w jakim:

 • projekt obejmuje odpowiednie połączenie organizacji uczestniczących o określonym profilu, m.in. pod kątem organizacji oddolnych, doświadczenia z programem i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznego osiągnięcia wszystkich celów projektu;
 • projekt angażuje nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w Akcji oraz mniej doświadczone organizacje.
 • proponowany podział zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących;
 • wniosek obejmuje skuteczne mechanizmy koordynacji i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim zaangażowanie organizacji uczestniczącej z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem wnosi istotną wartość dodaną do projektu (jeżeli warunek ten nie jest spełniony, organizacja uczestnicząca z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem zostanie wyłączona z wniosku dotyczącego projektu na etapie oceny).

Wpływ (maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i logiczne kroki mające na celu uwzględnienie wyników projektu w zwykłych pracach organizacji uczestniczących;
 • projekt ma potencjał, aby pozytywnie wpływać na uczestników i organizacje uczestniczące, a także ich szerzej pojęte społeczności;
 • spodziewane wyniki projektu mogą zostać wykorzystane poza organizacjami uczestniczącymi w projekcie w trakcie jego trwania lub później, a także na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i skuteczne działania mające na celu udostępnienie wyników projektu w ramach organizacji uczestniczących, podzielenie się nimi z innymi organizacjami i opinią publiczną oraz publiczne uznanie finansowania Unii Europejskiej:
  • w stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku opisano sposoby bezpłatnego udostępniania i promowania powstałych materiałów, dokumentów i mediów na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń;
 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i skuteczne kroki mające na celu zapewnienie trwałości projektu, jego zdolności do wywierania wpływu i generowania wyników po zakończeniu dofinansowania UE.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów. Muszą ponadto uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dofinansowania (tj. co najmniej 13 punktów8  w kategoriach „Adekwatność projektu” oraz „Wpływ”; 15 punktów w przypadku kategorii „Jakość planu projektu i jego realizacji” oraz 10 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy”).

W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów przez co najmniej dwa wnioski pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Jakie są zasady finansowania?

Proponowany model finansowania obejmuje zestaw 3 jednorazowych kwot ryczałtowych odpowiadających całkowitej kwocie dofinansowania projektu: 120 000 EUR, 250 000 EUR i 400 000 EUR. Wnioskodawcy wybiorą spośród 3 określonych kwot według działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć.

Planując swoje projekty, organizacje wnioskujące – wraz z partnerami projektu – będą musiały wybrać jednorazową kwotę ryczałtową, która będzie bardziej odpowiednia do pokrycia kosztów ich projektów, w oparciu o ich potrzeby i cele. Jeśli projektowi zostanie przyznane finansowanie, wnioskowana kwota ryczałtowa staje się całkowitą kwotą dofinansowania.

Wnioski muszą zawierać opis działań, które wnioskodawcy zobowiązują się zrealizować w ramach wnioskowanej kwoty ryczałtowej, oraz muszą być zgodne z zasadami oszczędności, efektywności i skuteczności.

Wybór wnioskowanej kwoty ryczałtowej powinien opierać się na własnych szacunkach wnioskodawcy dotyczących całkowitego kosztu projektu. Na podstawie tych szacunków wnioskodawcy muszą wybrać jednorazową kwotę ryczałtową, która najlepiej odpowiada ich potrzebom, zapewniając jednocześnie efektywne wykorzystanie funduszy i przestrzeganie zasady współfinansowania (tj. oczekuje się, że budżety projektów zostaną uzupełnione o inne źródła finansowania, w związku z czym spodziewany całkowity koszt projektu będzie wyższy niż wnioskowana ustalona kwota ryczałtowa).

W przypadku wątpliwości, którą z tych dwóch kwot wybrać, wnioskodawcy mogą: a) obniżyć koszty swojego projektu, na przykład przez znalezienie bardziej opłacalnych sposobów osiągnięcia podobnych rezultatów lub przez dostosowanie liczby/skali działań w ramach projektu do budżetu; b) zwiększyć skalę projektu, na przykład przez dotarcie ze swoimi działaniami do większej liczby uczestników, zwiększenie liczby działań lub uzyskanie dodatkowych rezultatów projektu.

Adekwatność liczby, zakresu i złożoności proponowanych działań w ramach projektu do wnioskowanej kwoty oraz ich znaczenie dla celów projektu będą istotnymi elementami oceny jakości, zgodnie z opisanymi powyżej kryteriami przyznania dofinansowania.

Wymogi

Opis projektu musi zawierać szczegółową metodykę projektu z jasnym podziałem zadań i ustaleniami finansowymi między partnerami, szczegółowy harmonogram z najważniejszymi wynikami/rezultatami, system monitorowania i kontroli oraz narzędzia wprowadzone w celu zapewnienia terminowej realizacji działań w ramach projektu.

Metodyka projektu przedstawia analizę prowadzącą do określenia potrzeb, wyznaczenia celów, systemu wprowadzonego w celu monitorowania projektu, mechanizmu zapewniania jakości oraz strategii oceny. W ramach strategii oceny wnioskodawcy muszą określić zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających ocenić wkład uzyskanych wyników/rezultatów w realizację celów projektu.

W opisie projektu należy dokonać rozróżnienia między zarządzaniem projektem a pakietami prac do realizacji. Wnioskodawcy muszą podzielić działania w ramach projektu na „pakiety prac”.

Pakiet prac określa się jako zestaw działań przyczyniających się do osiągnięcia wspólnych celów szczegółowych.

W przypadku każdego pakietu prac należy wyraźnie opisać związek z celami szczegółowymi i wynikami. Zaleca się, aby wnioskodawcy podzielili swoje projekty na maksymalnie 5 pakietów prac, w tym jeden dotyczący zarządzania projektem. Pakiet prac dotyczący zarządzania projektem ma obejmować działania horyzontalne, które są niezbędne do realizacji projektu, takie jak monitorowanie, koordynacja, komunikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem. W przypadku projektów ze specjalnym pakietem prac w zakresie zarządzania projektem część kwoty ryczałtowej przeznaczona na zarządzanie projektem wynosi maksymalnie 20% całej kwoty.

Przy ocenie tych wymogów należy kierować się zasadą proporcjonalności: im wyższa wnioskowana kwota, tym bardziej oczekuje się, że metodyka projektu będzie dokładna i kompleksowa.

Podwykonawstwo usług jest dozwolone, o ile nie obejmuje ono działalności podstawowej, od której bezpośrednio zależy osiągnięcie celów akcji. W takich przypadkach zadania zlecone na zasadzie podwykonawstwa muszą zostać wyraźnie określone i opisane we wniosku.

Wypłata dofinansowania

Warunkiem otrzymania pełnej kwoty dofinansowania jest ukończenie wszystkich działań zgodnych z kryteriami jakości opisanych we wniosku. Jeżeli co najmniej jedno działanie nie zostanie ukończone lub zostanie ukończone tylko częściowo lub jego ocena jakości niesatysfakcjonująca, wówczas na etapie sprawozdania końcowego kwota dofinansowania może zostać odpowiednio obniżona w przypadku niedostatecznej, częściowej lub spóźnionej realizacji działań przez niezaakceptowanie pojedynczych pakietów prac lub działań lub przez zmniejszenie całkowitej kwoty o ryczałtową wartość procentową.

Ocena sprawozdania końcowego opiera się na szczegółowych opisach każdego przeprowadzonego działania, informacjach ilościowych i jakościowych wykazujących poziom realizacji celów projektu określonych we wniosku, jakości rezultatów projektu umieszczonych na Platformie Rezultatów Projektu Erasmus+ oraz samoocenie organizacji partnerskich.

 • 1 Do celów niniejszego programu są to organizacje pozarządowe, które działają za pośrednictwem formalnie uznanej struktury złożonej z europejskiego organu/sekretariatu ustanowionego zgodnie z prawem od co najmniej roku w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem oraz z krajowych organizacji/oddziałów w co najmniej dziewięciu państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem.

  Te krajowe organizacje/oddziały muszą:

  posiadać udokumentowane powiązanie statutowe z europejskim organem/sekretariatem;

  działać w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży;

  Europejska organizacja pozarządowa musi zatem składać się co najmniej z dziewięciu podmiotów (europejskiego organu/sekretariatu i ośmiu organizacji/oddziałów krajowych) z siedzibą w co najmniej dziewięciu różnych państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem. ↩ back

 • 2 Każda instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem, która chce uczestniczyć w partnerstwach współpracy, musi posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku instytucji szkolnictwa wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem, ale będą one musiały przestrzegać jej zasad.Do celów tej Akcji nieformalnych grup młodzieży nie uznaje się za organizacje i w związku z tym nie kwalifikują się one do uczestnictwa (ani jako wnioskodawcy, ani partnerzy). ↩ back
 • 3 Ta maksymalna liczba uwzględnia wszystkie wnioski złożone w odniesieniu do wszystkich tych dziedzin łącznie. ↩ back
 • 4 Siedziby instytucji Unii Europejskiej znajdują się w Brukseli, Frankfurcie, Luksemburgu, Strasburgu i Hadze. ↩ back
 • 5 Definicję europejskiej organizacji pozarządowej dla celów programu Erasmus+ przedstawiono w „części D – Glosariusz” niniejszego przewodnika. ↩ back
 • 6 Obejmuje to zarówno agencje narodowe programu Erasmus+, jak i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury z siedzibą w Brukseli. ↩ back
 • 7 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy ↩ back
 • 8 Ponieważ przy ocenie tej akcji nie stosuje się części dziesiętnych, minimalny wynik w przypadku tych kryteriów zaokrągla się w górę do 13 punktów. ↩ back