Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Parteneriate de cooperare

Obiectivul principal al parteneriatelor de cooperare este de a permite organizațiilor să îmbunătățească relevanța și calitatea activităților lor, să își dezvolte și să își consolideze rețelele de parteneri, să își sporească capacitatea de a opera în comun la nivel transnațional, prin stimularea internaționalizării activităților lor și prin schimburi sau elaborarea de noi practici și metode, precum și prin partajarea și confruntarea ideilor. Aceste parteneriate au scopul de a sprijini dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de experiență la nivel european. Rezultatele trebuie să fie reutilizabile, transferabile, actualizabile și, dacă este posibil, să aibă o puternică dimensiune transdisciplinară.

Proiectele selectate vor trebui să difuzeze rezultatele activităților lor la nivel local, regional, național și transnațional.

Parteneriatele de cooperare sunt ancorate în prioritățile și cadrele de politică ale fiecărui sector Erasmus+, atât la nivel european, cât și la nivel național, și urmăresc totodată să producă stimulente pentru cooperarea intersectorială și orizontală în domenii tematice.

În funcție de domeniul proiectului propus sau de tipul de solicitant, parteneriatele de cooperare sunt gestionate fie de agențiile naționale, fie de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA). Pentru mai multe informații în acest sens, a se consulta subsecțiunea „Unde se depune cererea?” din secțiunea criterii de eligibilitate.

Obiectivele Acțiunii

Parteneriatele de cooperare vizează:

 • îmbunătățirea calității muncii, activităților și practicilor organizațiilor și instituțiilor implicate, deschiderea către noi actori, care nu sunt incluși în mod natural într-un anumit sector;
 • consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel transnațional și intersectorial;
 • abordarea nevoilor și a priorităților comune în domeniile educației, formării, tineretului și sportului;
 • facilitarea transformării și a schimbării (la nivel individual, organizațional sau sectorial) care conduc la îmbunătățiri și la noi abordări, în mod proporțional cu contextul fiecărei organizații.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru un parteneriat de cooperare?

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de parteneriate de cooperare trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

Solicitant/coordonator poate fi orice organizație participantă stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Pentru a fi eligibile, organizațiile solicitante trebuie să fi fost constituite legal cu cel puțin 2 ani înainte de termenul-limită de depunere a cererilor.

În cazul parteneriatelor în domeniile educației, formării și tineretului, prezentate de ONG-urile europene și gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), coordonatorul solicitant trebuie să fie un ONG european1  care își desfășoară activitatea în domeniile educației, formării și tineretului.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru a participa la proiect?

La un parteneriat de cooperare2  poate participa orice organizație publică sau privată, stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau în orice țară terță din lume care nu este asociată la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Organizațiile stabilite în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program pot participa fie în calitate de coordonatori ai proiectului, fie în calitate de organizații partenere.

Organizațiile din țări terțe care nu sunt asociate la program nu pot participa în calitate de coordonatori ai proiectului.

Indiferent de domeniul în care are impact proiectul, parteneriatele de cooperare sunt deschise pentru orice tip de organizație activă în orice domeniu al educației, formării, tineretului, sportului sau în alte sectoare socioeconomice, precum și pentru organizațiile ce desfășoară activități care sunt transversale pentru diferite domenii (de exemplu, autorități locale, regionale și naționale, centre de recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații profesionale, centre de orientare, organizații culturale și sportive).

În funcție de prioritatea și de obiectivele abordate de proiect, parteneriatele de cooperare trebuie să implice cea mai adecvată și mai diversificată gamă de parteneri, pentru a beneficia de diferitele lor experiențe și profiluri, precum și de expertiza lor specifică și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului.

Participarea organizațiilor partenere asociate

Pe lângă organizațiile care participă în mod oficial la proiect (coordonatorul și organizațiile partenere), parteneriatele de cooperare pot să implice și alți parteneri din sectorul public sau privat care contribuie la punerea în aplicare a unor sarcini/activități specifice ale proiectului sau care sprijină promovarea și sustenabilitatea proiectului.

În cadrul unui proiect Erasmus+, acești parteneri vor fi denumiți „parteneri asociați”. În ceea ce privește aspectele de eligibilitate și de gestionare contractuală, aceștia nu sunt considerați parteneri de proiect și nu primesc niciun fel de finanțare din partea programului pentru participarea la proiect. Cu toate acestea, pentru a înțelege rolul lor în cadrul parteneriatului și pentru a avea o imagine de ansamblu cu privire la propunere, trebuie descrisă în mod clar implicarea acestor parteneri în proiect și în diferitele activități

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un parteneriat de cooperare este un proiect transnațional și trebuie să implice minimum trei organizații din trei state membre ale UE sau țări terțe asociate la program diferite.

Nu există un număr maxim de organizații participante la un parteneriat.

Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Pentru cererile depuse la agențiile naționale în domeniul învățământului școlar, al educației și formării profesionale, al educației adulților și al tineretului, aceeași organizație (un singur OID) nu poate fi implicată în mai mult de 10 cereri în total pentru fiecare termen-limită, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener3 .

Ca regulă generală, parteneriatele de cooperare vizează cooperarea între organizații stabilite în statele membre ale UE sau în țările terțe asociate la program.

Cu toate acestea, organizațiile din țări terțe care nu sunt asociate la program pot fi implicate în calitate de parteneri (nu de solicitanți), în cazul în care participarea acestora aduce o valoare adăugată esențială proiectului și atât timp cât este respectat numărul minim de participanți din cadrul a trei organizații din trei state membre ale UE sau țări terțe asociate la program.

Priorități abordate

Pentru a fi luate în considerare pentru finanțare, parteneriatele de cooperare trebuie să abordeze:

 • cel puțin o prioritate orizontală

și/sau

 • cel puțin o prioritate specifică relevantă pentru domeniul educației, formării, tineretului și sportului asupra căruia are cel mai mare impact.

Pentru proiectele din domeniul educației, formării și tineretului gestionate de agențiile naționale Erasmus+ în regim de gestiune indirectă, agențiile naționale pot să acorde mai multă atenție acelora dintre aceste priorități care sunt deosebit de relevante în contextul lor național (denumite „priorități europene în context național”).

Agențiile naționale trebuie să informeze în mod adecvat potențialii solicitanți prin intermediul site-urilor lor oficiale.

În cazul proiectelor din domeniul sportului, poate fi abordată o singură prioritate (orizontală sau specifică).

Locul de desfășurare a activităților

Toate activitățile din cadrul unui parteneriat de cooperare trebuie să aibă loc în țările organizațiilor care participă la proiect, fie în calitate de parteneri cu drepturi depline, fie în calitate de parteneri asociați.

În plus, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu punerea în aplicare a proiectului:

 • activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene4 , chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția.
 • activitățile care implică partajarea și promovarea rezultatelor pot avea loc și în cadrul unor evenimente/conferințe transnaționale tematice relevante desfășurate în statele membre ale UE, în țările terțe asociate la program sau în țări terțe care nu sunt asociate la program.

Durata proiectului

Între 12 și 36 de luni.

Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, pe baza obiectivelor proiectului și a tipului de activități planificate în timp.

Durata unui parteneriat de cooperare poate fi prelungită, la cererea justificată a beneficiarului și cu acordul agenției naționale sau al Agenției Executive (cu condiția ca durata totală să nu depășească 36 de luni). În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

Unde se depune cererea?

Pentru parteneriatele în domeniile educației, formării și tineretului prezentate de către orice organizație din aceste domenii, cu excepția ONG-urilor europene:

 • la agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Pentru parteneriatele în domeniile educației, formării și tineretului, prezentate de ONG-urile europene5 :

 • La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), prin intermediul Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP)
  • ONG-uri europene - Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • Lotul 1: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • Lotul 2: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

Pentru parteneriatele în domeniul sportului:

 • la Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles.
  • Sport - Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

În toate cazurile, același consorțiu de parteneri poate depune doar o singură cerere și doar la o singură agenție pentru fiecare termen-limită6 .

Când se depune cererea?

Pentru parteneriatele în domeniile educației, formării și tineretului prezentate de către orice organizație din aceste domenii, cu excepția ONG-urilor europene:

 • Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 martie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 septembrie și data de 31 decembrie a aceluiași an.

Pentru parteneriatele din domeniul tineretului prezentate de către orice organizație din acest domeniu, cu excepția ONG-urilor europene:

 • Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 august a anului următor.

Posibil termen suplimentar:

Agențiile naționale din domeniul educației și formării pot organiza o a doua rundă de cereri, pentru care se vor aplica, de asemenea, regulile prevăzute în prezentul ghid. Agențiile naționale vor face cunoscută această posibilitate prin intermediul site-urilor lor.

Dacă este organizată o a doua rundă, solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 august a anului următor.

Pentru parteneriatele în domeniile educației, formării și tineretului, prezentate de ONG-urile europene:

 • Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 martie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Pentru parteneriatele în domeniul sportului:

 • Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 martie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid

Crearea unui proiect

Un proiect de cooperare cuprinde patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea. Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor proiectului și ale învățării, a formatelor de activitate, a programului de lucru etc.);
 • pregătirea [planificarea activităților, elaborarea programului de lucru, demersurile practice, confirmarea grupului (grupurilor) țintă vizat(e) de activitățile preconizate, stabilirea de acorduri cu partenerii etc.];
 • punerea în aplicare a activităților;
 • monitorizarea (evaluarea activităților și a impactului acestora la diferite niveluri, diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

Parteneriatele de cooperare pot include organizarea de activități de învățare, predare și formare transnaționale pentru persoane fizice și pentru grupuri de persoane, în măsura în care aceste activități aduc o valoare adăugată în realizarea obiectivelor proiectului. Formatul, scopul, tipul și numărul participanților la activitățile propuse vor fi descrise și justificate ca parte a cererii de proiect.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră:

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a parteneriatelor de cooperare pe parcursul diferitelor etape ale proiectului. Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când elaborează proiecte de parteneriate de cooperare.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Pentru a pune în aplicare aceste principii, a fost elaborată o strategie privind incluziunea și diversitatea7  pentru a sprijini îmbunătățirea legăturilor cu participanți din medii mai diverse, în special cu participanții cu mai puține oportunități care se confruntă cu obstacole în ceea ce privește participarea la proiectele europene. Parteneriatele de cooperare sunt în mod special potrivite pentru a introduce incluziunea și diversitatea ca temă de lucru a proiectului, pentru a dezvolta în continuare practici și metode favorabile incluziunii și care țin cont de diversitate, în conformitate cu prioritatea de politică aferentă acțiunii. De asemenea, independent de tematica proiectelor lor, organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în luarea deciziilor pe parcursul întregului proces.

Durabilitatea mediului

Proiectele trebuie să fie concepute într-o manieră ecologică și trebuie să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții trebuie să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectul, ceea ce va încuraja toate persoanele implicate în proiect să discute și să învețe despre aspectele de mediu, analizând ceea ce se poate face la diferite niveluri, și va ajuta organizațiile și participanții să propună modalități alternative, mai ecologice de punere în aplicare a activităților din cadrul proiectului.

Dimensiunea digitală

Cooperarea virtuală și experimentarea cu oportunități de învățare virtuală și mixtă reprezintă cheia succesului parteneriatelor de cooperare. În special, proiectele din domeniul învățământului școlar și al educației adulților sunt ferm încurajate să utilizeze Platforma europeană pentru educația școlară (inclusiv eTwinning) sau platforma EPALE pentru educația adulților cu scopul de a colabora înaintea, în timpul și după încheierea activităților din cadrul proiectului. Proiectele din domeniul tineretului sunt încurajate să utilizeze Portalul european pentru tineret și platforma Strategiei UE pentru tineret.

Participare și implicare civică

Programul sprijină participarea și implicarea activă la nivelul tuturor acțiunilor sale. Proiectele de parteneriate de cooperare ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică și pentru implicarea socială și civică. Se va pune accent și pe sensibilizarea cu privire la contextul Uniunii Europene și pe înțelegerea acestuia, în special în ceea ce privește valorile comune ale UE, principiile unității și diversității, precum și identitatea culturală, sensibilitatea culturală și patrimoniul social și istoric.

Criterii de atribuire

Relevanța (punctaj maxim 25 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea este relevantă pentru obiectivele și prioritățile acțiunii. În plus, propunerea va fi considerată foarte relevantă dacă:
  • abordează prioritatea „incluziune și diversitate”;
  • în cazul proiectelor gestionate de agențiile naționale Erasmus+: dacă se referă la una sau mai multe „priorități europene în context național”, astfel cum au fost anunțate de agenția națională;
  • în cazul proiectelor prezentate Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură de către ONG-uri europene din domeniile educației, formării și tineretului: măsura în care solicitantul desfășoară activități care sprijină punerea în aplicare a politicilor UE într-unul dintre aceste sectoare;
 • propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • profilul, experiența și activitățile organizațiilor participante sunt relevante pentru domeniul cererii;
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • propunerea este adecvată pentru crearea de sinergii între diferite domenii ale educației, formării, tineretului și sportului sau poate avea un impact puternic asupra unuia sau mai multor domenii;
 • propunerea este inovatoare;
 • propunerea este complementară altor inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi realizate prin activități desfășurate într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului sunt clar definite, realiste și răspund nevoilor și obiectivelor organizațiilor participante și nevoilor grupurilor lor țintă;
 • metodologia propusă este clară, adecvată și fezabilă:
  • planul de lucru al proiectului este clar, complet și eficient, incluzând etape adecvate de pregătire, punere în aplicare și diseminare a rezultatelor proiectului;
  • proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse corespunzătoare pentru fiecare activitate;
  • proiectul propune măsuri adecvate de control al calității, de monitorizare și de evaluare pentru a se asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • activitățile sunt proiectate într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise persoanelor cu mai puține oportunități;
 • proiectul include utilizarea de instrumente și metode de învățare digitale în scopul completării activităților fizice pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere;
  • dacă sunt disponibile platforme online Erasmus+ în domeniul (domeniile) organizațiilor participante: măsura în care proiectul utilizează platformele online Erasmus+ (Platforma europeană pentru educația școlară, inclusiv eTwinning, EPALE, Portalul european pentru tineret, platforma Strategiei UE pentru tineret) ca instrumente de pregătire, de punere în aplicare și de monitorizare a activităților proiectului;
 • proiectul este conceput într-un mod ecologic și include practici ecologice în diferitele sale etape.

În cazul în care proiectul prevede activități de formare, predare sau învățare:

 • măsura în care activitățile corespund obiectivelor proiectului și implică profilul și numărul adecvat de participanți;
 • calitatea demersurilor practice, a modalităților de gestionare și de sprijin în activitățile de învățare, predare și formare;
 • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

Măsura în care:

 • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante în ceea ce privește profilul, inclusiv organizații locale, experiența anterioară în cadrul programului și expertiza pentru a îndeplini cu succes toate obiectivele proiectului;
 • proiectul implică organizații nou-intrate și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii;
 • repartizarea propusă a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
 • propunerea include mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante;
 • dacă este cazul, măsura în care implicarea unei organizații participante dintr-o țară terță care nu este asociată la program aduce o valoare adăugată esențială proiectului (dacă această condiție nu este îndeplinită, organizația participantă dintr-o țară terță care nu este asociată la program va fi exclusă din propunerea de proiect în etapa de evaluare).

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea de proiect include etape concrete și logice pentru a integra rezultatele proiectului în activitatea uzuală a organizațiilor participante;
 • proiectul poate avea un impact pozitiv asupra participanților și organizațiilor participante, precum și asupra unor întregi comunități;
 • rezultatele preconizate ale proiectului pot fi utilizate în afara organizațiilor participante la proiect, în timpul proiectului și după încheierea acestuia, precum și la nivel local, regional, național sau european;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizațiilor participante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene;
  • dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a asigura durabilitatea proiectului, capacitatea acestuia de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (și anume minimum 13 puncte8  pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact”, 15 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și 10 puncte pentru categoria „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare”).

În cazurile în care două sau mai multe cereri au obținut același punctaj total (cazurile ex aequo), se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Care sunt regulile de finanțare?

Modelul de finanțare propus constă într-un set de trei sume forfetare unice, care corespund valorii totale a grantului pentru proiect: 120 000 EUR, 250 000 EUR și 400 000 EUR. Solicitanții vor alege una dintre cele trei sume predefinite, în funcție de activitățile pe care doresc să le întreprindă și de rezultatele pe care doresc să le obțină.

Atunci când își planifică proiectele, organizațiile solicitante – împreună cu partenerii lor de proiect –, vor trebui să aleagă suma forfetară unică cea mai adecvată pentru a acoperi costurile proiectelor lor, în funcție de nevoile și obiectivele lor. În cazul în care proiectul este selectat pentru finanțare, suma forfetară solicitată devine valoarea totală a grantului.

Propunerile trebuie să descrie activitățile pe care solicitanții se angajează să le desfășoare cu ajutorul sumei forfetare solicitate și trebuie să respecte principiile economiei, eficienței și eficacității.

Alegerea sumei forfetare care trebuie solicitată ar trebui să se bazeze pe estimarea costului total al proiectului realizată de solicitant. Pornind de la această estimare, solicitanții trebuie să aleagă suma forfetară unică ce răspunde cel mai bine nevoilor lor, asigurând în același timp o utilizare eficientă a fondurilor și respectarea principiului cofinanțării (de exemplu, se așteaptă ca bugetele proiectelor să fie completate cu alte surse de finanțare, prin urmare, costul total estimat al proiectului va fi mai mare decât suma forfetară solicitată).

În cazul în care au îndoieli cu privire la suma care trebuie aleasă, solicitanții pot: (a) să reducă costurile proiectului lor, de exemplu, prin identificarea unor modalități mai eficiente din punctul de vedere al costurilor de a obține rezultate similare sau prin adaptarea numărului/amplorii activităților proiectului la buget; (b) să mărească amploarea proiectului lor, de exemplu, prin includerea unui număr mai mare de participanți în cadrul activităților lor, prin creșterea numărului de activități sau prin realizarea de materiale suplimentare în cadrul proiectului.

Adaptarea numărului, a domeniului de aplicare și a complexității activităților proiectului propus la suma solicitată, împreună cu relevanța acestora pentru obiectivele proiectului, vor reprezenta elemente importante în cadrul evaluării calității, conform criteriilor de atribuire descrise mai sus.

Cerințe

Descrierea proiectului trebuie să includă o metodologie detaliată a proiectului, cu o repartizare clară a sarcinilor și a mecanismelor financiare între parteneri, un calendar detaliat cu principalele produse/rezultate, sistemul de monitorizare și control și instrumentele instituite pentru a asigura punerea în aplicare la timp a activităților proiectului.

Metodologia proiectului va indica analiza care conduce la identificarea nevoilor, stabilirea obiectivelor, sistemul instituit pentru monitorizarea proiectului, un mecanism de asigurare a calității și o strategie de evaluare. Ca parte a strategiei de evaluare, solicitanții trebuie să identifice un set de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea contribuției produselor/rezultatelor obținute la realizarea obiectivelor proiectului.

Descrierea proiectului trebuie să facă o distincție între gestionarea proiectului și pachetele de lucru pentru punerea în aplicare. Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”.

„Pachet de lucru” înseamnă un set de activități care contribuie la realizarea obiectivelor specifice comune.

Legătura cu obiectivele și rezultatele specifice este clar descrisă pentru fiecare pachet de lucru. Solicitanților li se recomandă să își împartă proiectele în maximum 5 pachete de lucru, inclusiv unul pentru gestionarea proiectului. Pachetul de lucru pentru gestionarea proiectului este menit să acopere activitățile orizontale necesare pentru punerea în aplicare a proiectului, precum monitorizarea, coordonarea, comunicarea, evaluarea și gestionarea riscurilor. În cazul proiectelor cu un pachet de lucru specific pentru gestionarea proiectului, ponderea din suma forfetară alocată acestui pachet de lucru este de maximum 20 % din total.

Evaluarea acestor cerințe urmează principiul proporționalității: cu cât suma solicitată este mai mare, cu atât se așteptă ca metodologia proiectului să fie mai exactă și mai cuprinzătoare.

Subcontractarea serviciilor este permisă atât timp cât nu acoperă activitățile de bază de care depinde în mod direct realizarea obiectivelor acțiunii. În astfel de cazuri, sarcinile subcontractate trebuie să fie identificate și descrise în mod clar în cerere.

Plata grantului

Condiția pentru plata integrală a grantului este finalizarea tuturor activităților în conformitate cu criteriile de calitate descrise în cerere. În cazul în care una sau mai multe activități nu sunt finalizate, sunt finalizate parțial sau sunt considerate nesatisfăcătoare în urma evaluării calității, se pot aplica reduceri corespunzătoare ale valorii grantului în etapa raportului final, în cazurile de punere în aplicare deficitară, parțială sau cu întârziere, prin neacceptarea anumitor pachete de lucru sau activități individuale sau prin reducerea sumei totale cu un procent forfetar.

Evaluarea raportului final se bazează pe descrieri detaliate ale fiecărei activități desfășurate, pe informații cantitative și calitative care indică nivelul de realizare a obiectivelor proiectului menționate în cerere, pe calitatea rezultatelor proiectului încărcate pe platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ și pe o autoevaluare a organizațiilor partenere.

 • 1

  În sensul prezentului program, este vorba despre un ONG care își desfășoară activitatea prin intermediul unei structuri recunoscute oficial și care este alcătuit dintr-un organism/secretariat european, stabilit legal, pentru o perioadă de cel puțin un an, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program și din organizații/sucursale naționale din cel puțin nouă state membre ale UE și țări terțe asociate la program.

  Aceste organizații/sucursale naționale trebuie: 

  • să aibă o legătură statutară dovedită cu organismul/secretariatul european; 
  • să fie active în domeniile educației, formării și tineretului;

  Prin urmare, un ONG european trebuie să fie format din cel puțin nouă entități (organismul/secretariatul european + opt organizații/sucursale naționale) stabilite în nouă state membre diferite ale UE și țări terțe asociate la program. ↩ back

 • 2  Orice instituție de învățământ superior stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program și care dorește să participe la un parteneriat de cooperare trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările terțe care nu sunt asociate la program nu au nevoie de o Cartă Universitară Erasmus, dar vor trebui să adere la principiile acesteia. În sensul prezentei acțiuni, grupurile informale de tineri nu sunt considerate organizații și, prin urmare, nu sunt eligibile pentru participare (nici în calitate de solicitanți, nici în calitate de parteneri).  ↩ back
 • 3 Această valoare maximă ia în considerare toate cererile depuse pentru toate acestea domenii luate împreună.  ↩ back
 • 4 Sediile instituțiilor Uniunii Europene se află la Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga. ↩ back
 • 5 Pentru o definiție a ceea ce înseamnă un ONG european în sensul programului Erasmus+, a se vedea „Partea D – Glosar” din prezentul ghid. ↩ back
 • 6 Aceasta include atât agențiile naționale Erasmus+, cât și Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles. ↩ back
 • 7 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy. ↩ back
 • 8 Deoarece zecimalele nu se aplică la evaluarea acestei acțiuni, punctajul minim pentru aceste criterii se rotunjește la 13 puncte. ↩ back