Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Suradnička partnerstva

Primarni je cilj suradničkih partnerstava omogućiti organizacijama da povećaju kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti, razviju i učvrste svoje mreže partnera i time povećaju svoju sposobnost zajedničkog djelovanja na transnacionalnoj i međunarodnoj razini, ojačaju internacionalizaciju svojih aktivnosti, razmjenjuju novu praksu i metode te dijele i uspoređuju ideje.

Njihov je cilj poticati razvoj, prenošenje i/ili provedbu inovativne prakse te provedbu zajedničkih inicijativa koje promiču suradnju, suradničko učenje i razmjenu iskustva na europskoj razini. Rezultati bi se trebali moći ponovno koristiti, prenositi, dorađivati i, ako je moguće, imati izraženu transdisciplinarnu dimenziju.

Očekuje se da se rezultati odabranih projekata podijele na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Suradnička partnerstva povezana su s prioritetima i okvirima politika svakog sektora programa Erasmus+ na europskoj i nacionalnoj razini, a istodobno su usmjerena na stvaranje poticaja za međusektorsku i horizontalnu suradnju u tematskim područjima.

Ovisno o području predloženog projekta ili vrsti prijavitelja, suradničkim partnerstvima upravljaju ili nacionalne agencije ili Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Više informacija o tome potražite u odjeljku „Gdje se prijaviti?” pod kriteriji prihvatljivosti.

Ciljevi Aktivnosti

Ciljevi su suradničkih partnerstava:

 • povećavanje kvalitete rada, aktivnosti i prakse uključenih organizacija i ustanova te otvaranje prema novim akterima koji inače nisu uključeni u okviru jednog sektora
 • jačanje kapaciteta organizacija za transnacionalno i međusektorsko djelovanje
 • usmjeravanje na zajedničke potrebe i prioritete u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta
 • omogućivanje transformacije i promjene (na individualnoj, organizacijskoj ili sektorskoj razini), koje dovode do poboljšanja i novih pristupa proporcionalno kontekstu svake organizacije.

Koji su kriteriji za prijavu za suradničko partnerstvo?

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za suradnička partnerstva moraju ispuniti sljedeće kriterije prihvatljivosti.

Kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

Svaka organizacija sudionica sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj/koordinator. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Da bi bila prihvatljiva, organizacija prijaviteljica mora biti zakonito osnovana barem dvije godine prije roka za prijavu. 

Za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih koja prijavljuju europske nevladine organizacije i kojima upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) prijavitelj koordinator mora biti europska nevladina organizacija1  aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Svaka javna ili privatna organizacija sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u bilo kojoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog vodiča) može sudjelovati u suradničkom partnerstvu2 .

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (Regija 2) i Ruske Federacije (Regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Organizacije sa sjedištem u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu mogu sudjelovati kao koordinator projekta ili kao partnerska organizacija.

Organizacije u trećim zemljama koje nisu pridružene programu ne mogu sudjelovati kao koordinatori projekta.

Neovisno o području na koje određeni projekt utječe, suradnička partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija aktivnima u bilo kojem području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ili drugim socioekonomskim sektorima te organizacijama koje provode interdisciplinarne aktivnosti u različitim područjima (npr. lokalna, regionalna i nacionalna tijela, centri za priznavanje i vrednovanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, centri za usmjeravanje, kulturne i sportske organizacije).

Ovisno o prioritetu i ciljevima projekta u suradnička partnerstva trebalo bi uključiti najprikladnije i najraznolikije partnere kako bi se iskoristila njihova različita iskustva, profili i posebno stručno znanje za proizvodnju relevantnih i visokokvalitetnih rezultata projekta.

Sudjelovanje pridruženih partnerskih organizacija

Uz organizacije koje formalno sudjeluju u projektu (organizacije koordinatori i partnerske organizacije) u suradnička partnerstva mogu biti uključeni i drugi partneri iz javnog ili privatnog sektora koji pridonose provedbi pojedinih zadaća/aktivnosti projekta ili podupiru promicanje i održivost projekta.

U okviru projekta programa Erasmus+ ti će se partneri zvati „pridruženi partneri”. Iz aspekta prihvatljivosti i ugovornog upravljanja oni se ne smatraju projektnim partnerima i ne dobivaju sredstva iz programa u okviru projekta. Međutim, kako bi se razumjela njihova uloga u partnerstvu i stvorila globalna slika o prijedlogu, njihovo sudjelovanje u projektu i različitim aktivnostima mora biti jasno opisano.

Broj i profil organizacija sudionica

Suradničko partnerstvo transnacionalni je projekt i mora uključivati najmanje tri organizacije iz tri države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu.

Ne postoji najveći dopušteni broj organizacija koje sudjeluju u jednom partnerstvu.

Sve organizacije sudionice moraju biti utvrđene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

Kad je riječ o prijavama podnesenima nacionalnim agencijama u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih, ista organizacija (jedna OID) ne može biti uključena u više od ukupno 10 prijava po roku, bilo kao prijavitelj ili partner3 .

Suradnička partnerstva u načelu su usmjerena na suradnju organizacija sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Međutim, organizacije iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu mogu sudjelovati kao partneri (ne kao prijavitelji) ako se njihovim sudjelovanjem ostvaruje dodana vrijednost za projekt i ako je ispunjen uvjet sudjelovanja najmanje triju organizacija iz tri države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu.

Usmjerenost na prioritete

Kako bi ih se moglo uzeti u obzir za financiranje, suradnička partnerstva moraju biti usmjerena na:

 • barem jedan horizontalni prioritet

i/ili

 • barem jedan posebni prioritet relevantan za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta na koji se najviše utječe.

Za projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima neizravno upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ nacionalne agencije mogu među tim prioritetima više uzeti u obzir one koji su posebno relevantni u njihovu nacionalnom kontekstu (tzv. „europski prioriteti u nacionalnom kontekstu”).

Nacionalne agencije o tome moraju propisno obavijestiti moguće prijavitelje na svojim službenim stranicama.

Za projekte u području sporta moguće se usmjeriti samo na jedan prioritet (horizontalni ili posebni). 

Mjesto provedbe aktivnosti

Sve aktivnosti suradničkog partnerstva moraju se provoditi u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu, bilo kao punopravni ili pridruženi partneri.

Osim toga, ako je opravdano s obzirom na ciljeve ili provedbu projekta:

 • Aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije4 , čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije.
 • Aktivnosti koje uključuju razmjenu i promicanje rezultata mogu se odvijati i na relevantnim tematskim transnacionalnim događanjima/konferencijama u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu ili trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Trajanje projekta

Od 12 do 36 mjeseci.

Trajanje je potrebno odrediti u fazi prijave, na temelju ciljeva projekta i vrste aktivnosti koje se planiraju.

Trajanje suradničkog partnerstva može se produljiti na opravdani zahtjev korisnika i uz suglasnost nacionalne ili Izvršne agencije (uz uvjet da ukupno ne traje dulje od 36 mjeseci). U tom se slučaju ukupan iznos bespovratnih sredstava neće promijeniti.

Gdje se prijaviti?

Za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuje bilo koja organizacija iz tih područja, osim europskih nevladinih organizacija:

 • nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije5 :

 • Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) preko portala Funding & tender opportunities.
  • Europske nevladine organizacije – Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • 1. lot: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • 2. lot: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

Za partnerstva u području sporta:

 • Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA), sa sjedištem u Bruxellesu.
  •  Sport – Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

U svim slučajevima isti konzorcij partnera može predati samo jednu prijavu samo jednoj agenciji po roku6 .

Kad se prijaviti?

Za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuje bilo koja organizacija iz tih područja, osim europskih nevladinih organizacija:

 • prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 5. ožujka u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. rujna i 31. prosinca iste godine.

Za partnerstva u području mladih za koja se prijavljuje bilo koja organizacija iz tog područja, osim europskih nevladinih organizacija:

 • prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. siječnja i 31. kolovoza sljedeće godine.

 mogući dodatni rok:

nacionalne agencije u području obrazovanja i osposobljavanja mogu organizirati drugi krug prijava, a i na njega će se primjenjivati pravila utvrđena u ovom vodiču. Nacionalne agencije takvu će mogućnost oglasiti na svojim stranicama.

U slučaju organiziranja drugog kruga prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. siječnja i 31. kolovoza sljedeće godine.

Za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije:

 • prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 5. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Za partnerstva u području sporta:

 • prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 5. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Uspostava projekta

Projekt suradničkog partnerstva sastoji se od četiri faze, koje počinju i prije nego što projektni prijedlog bude odabran za financiranje: planiranje, priprema, provedba i prateće mjere. Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, oblika i rasporeda aktivnosti itd.)
 • priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktična rješenja, potvrđivanje ciljnih skupina predviđenih aktivnosti, potpisivanje sporazuma s partnerima itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta).

Suradnička partnerstva mogu uključivati organizaciju aktivnosti transnacionalnog učenja, poučavanja i osposobljavanja za pojedince i skupine pojedinaca u mjeri u kojoj pridonose ostvarivanju ciljeva projekta. Oblik, svrha te vrsta i broj sudionika u predloženim aktivnostima opisuju se i obrazlažu u projektnoj prijavi.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi suradničkih partnerstava kroz različite faze projekta. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju projekata suradničkog partnerstva. 

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivanje i raznolikost7  kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Suradnička partnerstva posebno su prikladna za to da rad na uključivosti i raznolikosti bude tema projekta u okviru kojeg se razrađuju uključive prakse i metode u kojima se uzima u obzir raznolikost, u skladu s odgovarajućim prioritetom politike za aktivnost. Jednako tako, neovisno o temama njihovih projekata, organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove osoba s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješna suradnička partnerstva. Osobito se potiče da se u okviru projekata u području odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti koristi europska platforma za školsko obrazovanje (uključujući eTwinning) ili platforma za obrazovanje odraslih EPALE. Izričito se preporučuje da se u okviru projekata u području mladih koristi Europski portal za mlade i platforma Europske strategije za mlade.

Sudjelovanje i građanski angažman

U svim aktivnostima programa podupiru se sudjelovanje i aktivni angažman. Projekti suradničkog partnerstva trebali bi ponuditi mogućnosti sudjelovanja u demokratskom životu te društvenog i građanskog angažmana. Posebna pozornost posvetit će se jačanju svijesti o Europskoj uniji i razumijevanju njezina konteksta, posebno kad je riječ o zajedničkim vrijednostima, načelu jedinstva i raznolikosti te kulturnom identitetu, kulturnoj senzibilizaciji i društvenoj i povijesnoj baštini.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijedlog odgovara ciljevima i prioritetima aktivnosti; Osim toga, prijedlog će se smatrati izuzetno relevantnim:
  • ako se bavi prioritetom „uključivost i raznolikost”
  • u slučaju projekata kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+: ako je usmjeren na jedan ili više „europskih prioriteta u nacionalnom kontekstu”, kako je najavila nacionalna agencija
  • U slučaju projekata koje europske nevladine organizacije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih prijavljuju Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu: mjera u kojoj prijavitelj provodi aktivnosti koje podupiru provedbu politika EU-a u jednom od tih sektora.
 • prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • profil, iskustvo i aktivnosti organizacija sudionica odgovaraju području prijave
 • prijedlog počiva na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba
 • prijedlog omogućuje stvaranje sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ili potencijalno ima velik učinak na jedno ili više tih područja
 • prijedlog je inovativan
 • prijedlog nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
 • prijedlog ostvaruje dodanu vrijednost na razini EU-a rezultatima koji se ne bi mogli postići provođenjem aktivnosti u jednoj zemlji.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • ciljevi projekta jasno su definirani, realistični i odnose se na potrebe i ciljeve organizacija sudionica te na potrebe njihovih ciljnih skupina
 • predložena metodologija jasna je, primjerena i izvediva:
  • plan rada projekta jasan je, cjelovit i djelotvoran, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, i dijeljenje rezultata projekta
  • projekt je isplativ te su svakoj aktivnosti dodijeljena odgovarajuća sredstva
  • u okviru projekta predložene su odgovarajuće mjere za kontrolu kvalitete, praćenje i evaluaciju kako bi provedba projekta bila kvalitetna, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • aktivnosti su pristupačne, uključive i otvorene za osobe s manje mogućnosti
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima uz fizičku prisutnost i za poboljšanje suradnje partnerskih organizacija
  • ako su za područje/područja organizacija sudionica dostupne internetske platforme programa Erasmus+: mjera u kojoj se u okviru projekta koriste internetske platforme programa Erasmus+ (europska platforma za školsko obrazovanje, uključujući eTwinning, EPALE, Europski portal za mlade, platforma Strategije EU-a za mlade) kao alati za pripremu, provedbu i praćenje projektnih aktivnosti
 • projekt je prihvatljiv za okoliš i u različitim fazama uključuje​zelenu praksu.

Ako su u projektu predviđene aktivnosti osposobljavanja, poučavanja ili učenja:

 • mjera u kojoj su te aktivnosti prikladne za ciljeve projekta i uključuju odgovarajući profil i broj sudionika
 • kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore u aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja
 • kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika, u skladu s europskim instrumentima i načelima za transparentnost i priznavanje.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju organizacija sudionica u smislu profila, uključujući lokalne organizacije, dosadašnjeg iskustva u programu i stručnosti za uspješno ostvarenje svih ciljeva projekta
 • projekt u aktivnost uključuje nove sudionike i organizacije s manje iskustva
 • predložena raspodjela zadaća pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
 • projekt uključuje učinkovite mehanizme za koordinaciju i komunikaciju među organizacijama sudionicama te s drugim relevantnim dionicima.
 • Ako je primjenjivo, mjera u kojoj uključenost organizacije sudionice iz treće zemlje koja nije pridružena programu donosi znatnu dodanu vrijednost projektu (ako taj uvjet nije ispunjen, organizacija sudionica iz treće zemlje koja nije pridružena programu bit će isključena iz projektnog prijedloga projekta u fazi ocjenjivanja).

Učinak (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projektni prijedlog uključuje konkretne i logične korake za uključivanje rezultata projekta u svakodnevni rad organizacija sudionica
 • projekt ima potencijala za pozitivan učinak na sudionike i organizacije sudionice te na širu zajednicu
 • očekivani rezultati projekta mogu se koristiti izvan organizacija sudionica tijekom i nakon završetka projekta, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini
 • projekt uključuje konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacija prijaviteljica, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije
 • ako je relevantno, mjera u kojoj se u prijedlogu opisuje kako će se proizvedeni materijali, dokumenti i mediji stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja
 • projektni prijedlog uključuje konkretne i djelotvorne korake kako bi se osigurala održivost projekta, njegova sposobnost da i dalje ima učinak i ostvaruje rezultate nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 13 bodova8  za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak”; 15 bodova za kategoriju „kvaliteta projektnog plana i provedbe” i 10 bodova za kategoriju „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji”).

U slučaju kad dvije ili više prijava postignu jednak ukupan broj bodova (jednako rangirani prijedlozi), prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

Koja su pravila financiranja?

Predloženi model financiranja nudi izbor između tri jednokratna iznosa koji odgovaraju ukupnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt: 120 000 EUR, 250 000 EUR i 400 000 EUR. Prijavitelji biraju jedan od tri unaprijed određena iznosa u skladu s aktivnostima koje žele provesti i rezultatima koje žele postići.

Pri planiranju projekata organizacije prijaviteljice će, zajedno sa svojim projektnim partnerima, morati odabrati jednokratni iznos koji je prikladniji za pokrivanje troškova njihovih projekata, i to na temelju svojih potreba i ciljeva. Ako je projekt odabran za financiranje, zatraženi jednokratni iznos postaje ukupni iznos bespovratnih sredstava.

U prijedlozima se moraju opisati aktivnosti za koje se prijavitelji obvezuju da će ih provesti s traženim jednokratnim iznosom i moraju biti u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Prijavitelj bi zatraženi jednokratni iznos trebao temeljiti na vlastitoj procjeni ukupnog troška projekta. Prijavitelji na temelju te procjene moraju odabrati jednokratni iznos koji najbolje odgovara njihovim potrebama i osigurati učinkovito korištenje sredstava i pridržavanje načela sufinanciranja (tj. očekuje se da će se proračunska sredstva nadopuniti drugim izvorima financiranja, odnosno da će ukupni trošak projekta biti veći od zatraženog jednokratnog iznosa).

Ako imaju dvojbu između dva iznosa, prijavitelji mogu: a) smanjiti trošak svojeg projekta, npr. nalaženjem isplativijeg načina postizanja sličnih rezultata ili prilagođavanjem broja/opsega projektnih aktivnosti s obzirom na proračun; b) povećati opseg projekta, npr. nastojanjem da aktivnostima privuku veći broj sudionika, povećanjem broja aktivnosti ili postizanjem dodatnih rezultata projekta.

Prikladnost broja, opsega i složenosti predloženih projektnih aktivnosti u odnosu na zatraženi iznos te njihova relevantnost za ciljeve projekta bit će važni elementi procjene kvalitete u skladu s gore opisanim kriterijima za dodjelu.

Zahtjevi

Opis projekta mora uključivati detaljnu metodologiju projekta s jasnom raspodjelom zadaća i financijskim dogovorima među partnerima, detaljan vremenski raspored s glavnim rezultatima, sustav praćenja i kontrole te alate uspostavljene radi pravodobne provedbe projektnih aktivnosti.

Metodologija projekta mora uključivati analizu na kojoj se temelji utvrđivanje potreba, postavljanje ciljeva, sustav uspostavljen za praćenje projekta, mehanizam za osiguravanje kvalitete te strategija za evaluaciju. U okviru strategije za evaluaciju prijavitelji moraju utvrditi skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućuju da se procijeni koliko pojedini ishodi/rezultati doprinose ostvarenju ciljeva projekta.

U opisu projekta treba razlikovati upravljanje projektima i radne pakete za provedbu. Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete.

Radni paket definira se kao skup aktivnosti koji doprinosi ostvarenju zajedničkih posebnih ciljeva.

Za svaki radni paket jasno se opisuje njegova poveznica s posebnim ciljevima i rezultatima. Prijaviteljima se preporučuje da svoje projekte podijele u najviše 5 radnih paketa, uključujući onaj za upravljanje projektima. Radni paket za upravljanje projektima trebao bi obuhvatiti horizontalne aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta, kao što su praćenje, koordinacija, komunikacija, evaluacija i upravljanje rizicima. Za projekte sa specifičnim radnim paketom za upravljanje projektima udio jednokratnog iznosa koji se dodjeljuje za taj radni paket iznosi najviše 20 % ukupnog iznosa.

U procjeni tih zahtjeva primjenjuje se načelo razmjernosti: što je veći zatraženi iznos, veća su i očekivanja u pogledu preciznosti i sveobuhvatnosti metodologije projekta.

Podugovaranje usluga dopušteno je ako ne obuhvaća ključne aktivnosti o kojima izravno ovisi ostvarenje ciljeva aktivnosti. U takvim se slučajevima podugovorene zadaće moraju jasno odrediti i opisati u prijavi.

Isplata bespovratnih sredstava

Uvjet za potpunu isplatu bespovratnih sredstava završetak je svih aktivnosti opisanih u prijavi u skladu s kriterijima kvalitete. Ako jedna ili više aktivnosti nisu dovršene, dovršene su djelomično ili im je kvaliteta ocijenjena kao nezadovoljavajuća, odgovarajuća smanjenja iznosa bespovratnih sredstava mogu se primijeniti u fazi podnošenja završnog izvješća u slučaju loše, djelomične ili kasne provedbe, i to tako da se ne prihvate pojedinačni radni paketi ili aktivnosti ili tako da se ukupni iznos umanji za paušalni postotak.

Procjena završnog izvješća temelji se na detaljnim opisima svih provedenih aktivnosti, kvantitativnim i kvalitativnim informacijama koje pokazuju razinu ostvarenja ciljeva projekta navedenih u prijavi, kvaliteti rezultata projekta objavljenih na platformi programa Erasmus+ za rezultate projekata i samoprocjeni partnerskih organizacija.

 • 1  Za potrebe ovog programa to su nevladine organizacije koje djeluju u okviru službeno priznate strukture koja se sastoji od europskog tijela/tajništva i najmanje godinu dana ima sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu i nacionalnih organizacija/podružnica u najmanje devet država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu.

  Te nacionalne organizacije/podružnice moraju: 

  • imati dokazanu zakonsku vezu s europskim tijelom/tajništvom; 
  • biti aktivne u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih.

  Stoga se europska nevladina organizacija mora sastojati od najmanje devet subjekata (europskog tijela/tajništva + osam nacionalnih organizacija/podružnica) sa sjedištem u devet država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu. ↩ back

 • 2  Visoka učilišta sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu koja žele sudjelovati u suradničkom partnerstvu moraju imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE). Erasmus povelja u visokom obrazovanju nije potrebna za visoka učilišta iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu, ali morat će se obvezati na njezina načela. Za potrebe ove aktivnosti neformalne skupine mladih ne smatraju se organizacijom i stoga ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje (ni kao prijavitelji ni kao partneri). ↩ back
 • 3 Taj se maksimalan broj odnosi na sve prijave podnesene za sva ta područja zajedno. ↩ back
 • 4 Institucije Europske unije imaju sjedišta u Bruxellesu, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu i Haagu. ↩ back
 • 5 Definiciju europske nevladine organizacije za potrebe programa Erasmus+ potražite u Pojmovniku, dio D ovog vodiča. ↩ back
 • 6 To uključuje nacionalne agencije za program Erasmus+ i Europsku izvršnu agenciju za obrazovanje i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxellesu. ↩ back
 • 7 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy ↩ back
 • 8 Za ocjenu ove aktivnosti ne mogu se koristiti decimale, stoga je minimalni broj bodova za te kriterije zaokružen na 13. ↩ back