Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sadarbības partnerības

Galvenais sadarbības partnerību mērķis ir dot iespēju organizācijām uzlabot savu darbību kvalitāti un nozīmīgumu, izveidot un stiprināt savus partneru tīklus, sekmēt savas spējas strādāt kopā transnacionālā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un apmainoties ar jaunu praksi un metodēm vai attīstot tās, kā arī kopīgojot un izvirzot idejas. To mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu nolūkā veicināt sadarbību, savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Rezultātiem jābūt atkārtoti lietojamiem, pārnesamiem, paplašināmiem un, ja iespējams, tiem jāpiemīt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai. Tiek sagaidīts, ka atlasītie projekti kopīgos savu darbību rezultātus vietējā, reģionālajā, nacionālajā un transnacionālajā līmenī.

Sadarbības partnerības ir cieši saistītas ar katras programmas “Erasmus+” nozares prioritātēm un politikas sistēmām gan Eiropā, gan valsts līmenī, vienlaikus tiecoties stimulēt starpnozaru un horizontāla līmeņa sadarbību tematiskajās jomās.

Atkarībā no ierosinātā projekta jomas vai pieteikuma iesniedzēja veida sadarbības partnerības pārvalda valsts aģentūras vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Plašāku informāciju šajā saistībā skatiet iedaļas “ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI” sadaļā “Kur pieteikties?”.

Pasākuma mērķi

Sadarbības partnerību mērķi:

 • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba, darbību un metožu kvalitāti, kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas dabiski nav iekļauti vienā nozarē,
 • veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs,
 • risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā,
 • veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus un jaunas pieejas proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

Kādiem kritērijiem jāatbilst, lai pieteiktos sadarbības partnerībai?

Lai varētu pretendēt uz programmas “Erasmus+” dotāciju, sadarbības partnerības projekta priekšlikumam jāatbilst turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

Atbilstības kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

Kāda veida organizācijas var piedalīties projektā?

Sadarbības partnerībā var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī vai jebkurā Programmas neasociētajā trešā valstī pasaulē (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā)1 .

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs izveidotās organizācijas var piedalīties projekta koordinatora vai partnerorganizācijas statusā.

Organizācijas Programmas neasociētajās trešās valstīs nevar piedalīties projekta koordinatora statusā.

Neatkarīgi no projekta ietekmes jomas sadarbības partnerībās var piedalīties visu veidu organizācijas, kas strādā izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas īsteno dažādas jomas ietverošas darbības (piemēram, vietēja, reģionāla un valsts mēroga iestādes, atzīšanas un validēšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri, kultūras un sporta organizācijas).

Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem sadarbības partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais partneru klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, un radītu atbilstošus un augstas kvalitātes projekta rezultātus.

Asociēto partnerorganizāciju līdzdalība

Papildus organizācijām, kas formāli piedalās projektā (koordinators un partnerorganizācijas), sadarbības partnerības var ietvert arī citus partnerus no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/darbības vai atbalsta projekta popularizēšanu un ilgtspēju.

Programmas “Erasmus+” projektā šos partnerus dēvē par “asociētajiem partneriem”. Atbilstīguma un līgumu pārvaldības ziņā tie netiek uzskatīti par projekta partneriem un tie projektā nesaņem programmas finansējumu. Taču, lai izprastu viņu lomu partnerībā un gūtu visaptverošu priekšstatu par priekšlikumu, viņu iesaistīšanās projektā un dažādās darbībās ir skaidri jāizklāsta.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

Sadarbības partnerība ir transnacionāls projekts, un tā ietver vismaz trīs organizācijas no trim dažādām ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm.

Partnerības dalīborganizāciju skaits ir neierobežots.

Iesniedzot dotācijas pieteikumu, jānorāda visas dalīborganizācijas.

Parasti sadarbības partnerības ir vērstas uz sadarbību starp organizācijām, kas izveidotas ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstī.

Taču organizācijas no Programmas neasociētajām trešām valstīm var būt iesaistītas partneru statusā (nevis kā pieteikumu iesniedzējas), ja to dalība rada projektam būtisku pievienoto vērtību un ciktāl ir izpildīts nosacījums par minimālo dalību no trīs organizācijām no trīs dažādām ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm.

Noteiktās prioritātes

Lai pretendētu uz finansējumu, sadarbības partnerībām jābūt vērstām uz:

 • vismaz vienu horizontālo prioritāti

un/vai

 • vismaz vienu konkrēto prioritāti, kas attiecas uz visietekmētāko izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomu.

Tādu izglītības, apmācības un jaunatnes jomas projektu gadījumā, kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras decentralizētā veidā, valsts aģentūras var pievērst lielāku uzmanību prioritātēm, kuras ir sevišķi būtiskas konkrētajā valstī (“Eiropas prioritātes valsts kontekstā”).

Valsts aģentūrām savās oficiālajās tīmekļa vietnēs ir jāsniedz atbilstīga informācija potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem.

Projekti sporta jomā var būt vērsti tikai uz vienu prioritāti (horizontālu vai konkrētu). 

Darbību norises vieta

Visām sadarbības partnerības darbībām jānotiek to dalīborganizāciju valstīs, kuras iesaistītas projektā pilna apjoma vai asociētā partnera statusā.

Turklāt, ja tas ir pienācīgi pamatoti saistībā ar projekta mērķiem vai īstenošanu:

 • darbības var notikt arī Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietās2 , pat tad, ja projektā nepiedalās neviena dalīborganizācija no valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes mītnes vieta,
 • darbības, kuras ietver apmainīšanos ar rezultātiem un to popularizēšanu, var notikt arī ES dalībvalstu vai Programmas asociēto trešo valstu vai Programmas neasociēto trešo valstu attiecīgajos tematiskajos transnacionālajos pasākumos/konferencēs.

Projekta ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem.

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem un laika gaitā plānoto darbību veidu.

Pēc dotācijas saņēmēja pamatota pieprasījuma un ar valsts aģentūras vai izpildaģentūras piekrišanu sadarbības partnerības ilgumu var pagarināt ar nosacījumu, ka tās kopējais ilgums nepārsniedz 36 mēnešus. Tādā gadījumā kopējā dotācija netiek mainīta.

Kur pieteikties?

Partnerībai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru iesniedz šīs jomas organizācijas, izņemot Eiropas NVO —

 • tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Partnerībai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru iesniedz Eiropas NVO3  —

 • Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), kas atrodas Briselē.
  • Eiropas NVO — uzaicinājuma identifikators:
   • ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO,
   • ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO.

Partnerībai sporta jomā —

 • Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), kas atrodas Briselē.
  •  Sports — uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2022-SCP.

Visos gadījumos vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai valsts aģentūrai4 .

Kad pieteikties?

Partnerībai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru iesniedz šīs jomas organizācijas, izņemot Eiropas NVO —

 • dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 23. marta plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

Partnerībai jaunatnes jomā, kuru iesniedz šīs jomas organizācijas, izņemot Eiropas NVO —

 • dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 4. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

Iespējamais projektu pieteikumu iesniegšanas papildu termiņš

Valsts aģentūras izglītības un apmācības jomā var organizēt projektu pieteikumu iesniegšanas otro kārtu, uz kuru arī attiecas šajās vadlīnijās ietvertie noteikumi. Valsts aģentūras informē par šādu iespēju savā tīmekļa vietnē.

Ja tiek organizēta projektu pieteikumu iesniegšanas otrā kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 4. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

Partnerībai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru iesniedz Eiropas NVO —

 • dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 23. marta plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. februāra.

Partnerībai sporta jomā —

 • dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 23. marta plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta izveide

Sadarbības partnerības projektu veido četri posmi, kuri sākas vēl pirms tam, kad projekta priekšlikumam ir piešķirts finansējums — plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un dalībniekiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, projekta un mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (darbību plānošana, darba programmas izstrāde, praktiskā kārtība, plānoto darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana, līgumu noslēgšana ar partneriem utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību un to ietekmes izvērtēšana dažādos līmeņos, projekta rezultātu kopīgošana un izmantošana).

Sadarbības partnerības var ietvert transnacionālas mācīšanās, mācīšanas un apmācības darbību organizēšanu personām un personu grupām, ciktāl tie rada pievienoto vērtību projekta mērķu sasniegšanā. Ierosināto darbību formātu, nolūku, veidu un dalībnieku skaitu apraksta un pamato projekta pieteikumā.

Izstrādājot projektu, jāņem vērā šādi horizontālie aspekti

Papildus atbilstības nodrošināšanai formālajiem kritērijiem un ilgtspējīgas sadarbības kārtības izveidošanai ar visiem projekta partneriem turpmāk izklāstītie elementi var sniegt ieguldījumu sadarbības partnerību ietekmes un kvalitatīvas īstenošanas veicināšanā dažādo projekta posmu norises gaitā. Pieteikumu iesniedzēji tiek mudināti ņemt vērā šīs iespējas un dimensijas, izstrādājot sadarbības partnerības projektus. 

Vidiskā ilgtspēja

Projekti jāveido videi draudzīgā veidā, un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga prakse. Izstrādājot savus projektus, organizācijām un dalībniekiem ir jāīsteno videi draudzīga pieeja, kura mudinās visas iesaistītās puses diskutēt un uzzināt vairāk par vides jautājumiem, iedziļināties pārdomās par to, kas ir paveicams dažādos līmeņos, kā arī palīdzēs organizācijām un dalībniekiem nākt klajā ar alternatīviem videi draudzīgākiem veidiem, kā īstenot projekta darbības.

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Lai īstenotu šos principus, ir izstrādāta Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija, kuras mērķis ir kvalitatīvāk iesaistīt dažādas izcelsmes dalībniekus, jo īpaši tos, kuriem ir mazāk iespēju un kuri sastopas ar šķēršļiem, piedaloties Eiropas projektos. Organizācijām jāizstrādā piekļūstamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanā visa procesa gaitā.

Digitālā dimensija

Virtuālā sadarbība un eksperimentācija ar virtuālajām un jaukta tipa mācīšanās iespējām ir veiksmīgas sadarbības partnerības atslēga. Īpaši skolu izglītības un pieaugušo izglītības projektu jomā ļoti ieteicams izmantot platformu School Education Gateway, eTwinning vai pieaugušo izglītības platformu EPALE, lai darbotos kopā pirms projekta darbību uzsākšanas, to laikā un pēc to noslēguma. Projektiem jaunatnes jomā ļoti ieteicams izmantot Eiropas Jaunatnes portālu un Eiropas jaunatnes stratēģijas platformu.

Piešķiršanas kritēriji

Atbilstība (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • priekšlikums atbilst pasākuma mērķiem un prioritātēm. Turklāt priekšlikums tiks uzskatīts par ļoti atbilstošu, ja:
  • tas ir vērsts uz prioritāti “iekļaušana un daudzveidība”,
  • tādu projektu gadījumā, kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras decentralizētā veidā: tas risina vismaz vienu “Eiropas prioritātēm valsts kontekstā” atbilstošo jautājumu saskaņā ar valsts aģentūras norādīto,
  • ja projektus iesniedz Eiropas NVO izglītības, apmācības un jaunatnes jomā Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai: tas, kādā mērā pieteikuma iesniedzējs īsteno darbības, kuras atbalsta ES politikas īstenošanu kādā no šīm jomām,
 • dalīborganizāciju specializācija, pieredze un darbības atbilst pieteikuma jomai,
 • priekšlikums ir balstīts uz vajadzību reālu un pienācīgu analīzi,
 • priekšlikums ir piemērots sinerģijas veidošanai starp dažādām izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomām vai tam ir potenciāli nozīmīga ietekme uz vismaz vienu no šīm jomām,
 • priekšlikums ir inovatīvs,
 • priekšlikums papildina citas iniciatīvas, ko jau īsteno dalīborganizācijas,
 • priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar darbībām, kuras īstenotu atsevišķā valstī.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz dalīborganizāciju vajadzībām un mērķiem, kā arī viņu mērķgrupu vajadzībām,
 • ierosinātā metodika ir skaidra, atbilstoša un pamatota,
  • projekta darba plāns ir izklāstīts skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgus sagatavošanās, īstenošanas, un projekta rezultātu kopīgošanas posmus,
  • projekts ir izmaksefektīvs un piešķir atbilstošus resursus katrai darbībai,
  • projektā ierosināti attiecīgi kvalitātes kontroles, pārraudzības un novērtēšanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka tā īstenošana ir kvalitatīva, savlaicīga un saskaņā ar budžetu,
 • darbības ir veidotas piekļūstamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu pielietošanu, lai papildinātu fiziskās darbības un uzlabotu sadarbību starp partnerorganizācijām.
  • Ja ir pieejamas “Erasmus+” tiešsaistes platformas dalīborganizāciju jomā(s): tas, kādā mērā projekts izmanto “Erasmus+” tiešsaistes platformas (School Education Gateway, eTwinning, EPALE, Eiropas Jaunatnes portālu un ES jaunatnes stratēģijas platformu) kā instrumentus projekta darbību sagatavošanai, īstenošanai un pēcpasākumu rīkošanai,
 • projekts ir izstrādāts videi draudzīgā veidā, un dažādos projekta posmos īsteno videi draudzīgu praksi.

Ja projektā ir plānotas apmācības, mācīšanas vai mācīšanās darbības:

 • tas, kādā mērā šīs darbības atbilst projekta mērķiem un piesaista attiecīgu dalībnieku specializāciju un skaitu,
 • praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte mācīšanās, mācīšanas un apmācības darbībās,
 • dalībnieku mācīšanās rezultātu atzīšanas un validēšanas kārtības kvalitāte atbilstoši Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentiem un principiem.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekts ietver pienācīgu dalīborganizāciju, tostarp tautas organizāciju, daudzveidību specializācijas, iepriekšējās pieredzes programmā un zinātības ziņā, lai spētu veiksmīgi sasniegt visus projekta mērķus,
 • projekts pasākumā iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas,
 • ierosinātais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
 • projekts ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām,
 • ja piemērojams — tas, kādā mērā dalīborganizācijas no Programmas neasociētās trešās valsts dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam (ja šis nosacījums nebūs izpildīts, dalīborganizācija no Programmas neasociētās trešās valsts izskatīšanas posmā tiks izslēgta no projekta priekšlikuma).

Ietekme (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas darbā,
 • projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī to plašākas kopienas,
 • sagaidāmos projekta rezultātus var izmantot ārpus projekta dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tā beigām vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai dalīborganizācijās, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu,
 • attiecīgā gadījumā — kādā mērā priekšlikumā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināta sagatavoto materiālu, dokumentu un mediju bezmaksas pieejamība un popularizēšana ar atvērtas piekļuves licencēm un bez nesamērīgiem ierobežojumiem,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta ilgtspējas nodrošināšanai, tā spējai nodrošināt nepārtrauktu ietekmi un radīt rezultātus pēc ES dotācijas izmantošanas.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām (t. i., vismaz 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Ietekme”; 10 punkti kategorijās “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” un “Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte”).

Ja diviem vai vairākiem pieteikumiem būs vienāds kopējais rezultāts (vienādu rezultātu gadījumi), prioritāti piešķirs pieteikumiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Ierosināto finansējuma modeli veido trīs vienreizēju fiksētu summu izvēlne atbilstīgi projekta kopējai dotācijas summai — 120 000 EUR, 250 000 EUR un 400 000 EUR. Pieteikumu iesniedzēji varēs izvēlēties starp trim iepriekš noteiktām summām atbilstīgi tām darbībām, kuras viņi vēlas īstenot, un rezultātiem, kurus viņi vēlas sasniegt.

Plānojot savus projektus, pieteikumu iesniedzējām organizācijām kopā ar saviem projektu partneriem būs jāizvēlas vienreizējā fiksētā summa, kura labāk atbilst to projektu izmaksu segšanai, pamatojoties uz savām vajadzībām un mērķiem. Ja projektam tiek piešķirts finansējums, tad pieprasītā fiksētā summa kļūst par kopējo dotācijas summu.

Priekšlikumos jāsniedz to darbību apraksts, kuras pieteikumu iesniedzēji apņemas īstenot, izmantojot pieprasīto fiksēto summu, un tiem jāatbilst taupības, lietderības un efektivitātes principiem.

Pieprasītās fiksētās summas izvēlei jābalstās uz pieteikuma iesniedzēja aplēstajām vispārējām projekta izmaksām. Pamatojoties uz šīm aplēsēm, pieteikumu iesniedzējiem jāizvēlas to vajadzībām vispiemērotākā vienreizējā fiksētā summa, vienlaicīgi nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu un līdzfinansējuma principa ievērošanu (t. i., projektu budžetu paredzēts papildināt ar citiem finansējuma avotiem, tāpēc gaidāmās kopējās projekta izmaksas ir augstākas nekā pieprasītās fiksētās summas apmērs).

Ja rodas šaubas, izvēloties no divām summām, pieteikumu iesniedzēji var: a) samazināt projekta izmaksas, piemēram, atrodot izmaksu ziņā efektīvākus veidus, kā sasniegt līdzīgus rezultātus, vai pielāgojot projekta darbību skaitu/mērogu budžetam; b) palielināt projekta mērogu, piemēram, paredzot ar darbībām sasniegt vairāk dalībnieku, palielinot darbību skaitu vai radot papildu projekta rezultātus.

Ierosināto projekta darbību skaita, tvēruma un sarežģītības atbilstība pieprasītajai summai, kā arī to nozīmīgums, ņemot vērā projekta mērķus, ir svarīgi kvalitātes novērtējuma elementi, kas tiks izvērtēti saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem piešķiršanas kritērijiem.

Prasības

Projekta apraksts ietver detalizētu projekta metodiku ar skaidru uzdevumu sadalījumu un finanšu pārvaldības kārtību partneru starpā, detalizētu laika grafiku ar galvenajiem nodevumiem/rezultātiem, pārraudzības un kontroles sistēmu un ieviestos rīkus savlaicīgas projekta darbību īstenošanas nodrošināšanai.

Projekta metodikā ir atspoguļota analīze, kas ļauj identificēt vajadzības un noteikt mērķus, ieviestā sistēma projekta pārraudzībai, kvalitātes nodrošināšanas mehānisms un izvērtēšanas stratēģija. Novērtēšanas stratēģijā pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju kopums, kas sniedz iespēju novērtēt iegūto nodevumu/rezultātu ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā.

Projekta aprakstā nošķir projekta vadību un īstenojamās darba pakotnes. Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”.

Darba pakotne tiek definēta kā darbību kopums, kas veicina kopēju konkrētu mērķu sasniegšanu.

Katrai darba pakotnei ir skaidri aprakstīta saikne ar konkrētiem mērķiem un nodevumiem. Pieteikumu iesniedzējiem ieteicams sadalīt savus projektus ne vairāk kā piecās darba pakotnēs, no kurām viena ir veltīta projekta vadībai. Projekta vadības darba pakotne ir paredzēta, lai aptvertu horizontālās darbības, kas nepieciešamas projekta īstenošanai, piemēram, pārraudzību, koordināciju, komunikāciju, izvērtēšanu un riska pārvaldību. Projekta vadībai piešķirtās fiksētās summas daļa nedrīkst pārsniegt 20 % no kopējās summas.

Šo prasību novērtējums atbilst proporcionalitātes principam: jo lielāka ir pieprasītā summa, jo precīzākai un aptverošākai jābūt projekta metodikai.

Ir atļauts slēgt apakšuzņēmuma līgumus, ja vien tie neattiecas uz pamatdarbībām, no kurām ir tieši atkarīga pasākuma mērķu sasniegšana. Šādos gadījumos apakšuzņēmuma līgumu slēgšanai paredzētā budžeta summa jāiekļauj to darbību aprakstā, uz kurām attiecas apakšuzņēmuma līgums.

Turklāt apakšuzņēmuma līguma slēgšanai jābūt pamatotai ar pasākuma veidu un summa nedrīkst pārsniegt 20 % no dotācijas kopsummas.

Dotācijas samaksa

Nosacījums dotācijas pilnai izmaksai ir visu darbību pabeigšana atbilstīgi pieteikumā izklāstītajiem kvalitātes kritērijiem. Ja viena vai vairākas darbības netiek pabeigtas, tiek pabeigtas daļēji vai kvalitātes novērtējumā tiek atzītas par neapmierinoši izpildītām, dotācijas summai var tikt piemērots attiecīgs samazinājums nobeiguma ziņojuma posmā nekvalitatīvas, daļējas vai novēlotas īstenošanas gadījumā, nepieņemot atsevišķas darba pakotnes vai darbības vai samazinot kopējo summu par vienotas likmes procentuālo daļu.

Nobeiguma ziņojuma novērtējums balstās uz katras veiktās darbības sīku aprakstu, kvantitatīvo un kvalitatīvo informāciju, kas norāda pieteikumā noteikto projekta mērķu sasniegšanas līmeni, programmas “Erasmus+” projektu rezultātu platformā augšupielādēto projekta rezultātu kvalitāti un partnerorganizāciju pašvērtējumu.

 • 1 Jebkurai augstākās izglītības iestādei (AII), kas izveidota ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī un vēlas piedalīties sadarbības partnerībā, jābūt parakstījušai spēkā esošu “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE). Iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm ECHE nav jāparaksta, bet tām jāievēro ECHE principi. Šā pasākuma kontekstā neformālas jauniešu grupas netiek uzskatītas par organizācijām, tādēļ tās nevar pieteikties uz sadarbības partnerībām (ne pieteikuma iesniedzēja, ne partnera statusā).
 • 2 Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietas ir Brisele, Frankfurte, Luksemburga, Strasbūra un Hāga.
 • 3 Jēdziena “Eiropas NVO” definīcija programmas “Erasmus+” kontekstā ir sniegta šo vadlīniju D daļā “Glosārijs”.
 • 4 Tas ietver gan “Erasmus+” valsts aģentūras, gan Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru (EACEA), kuras mītne atrodas Briselē.