Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Samarbetspartnerskap

Det främsta målet för samarbetspartnerskap är att ge organisationer möjlighet att förbättra sin verksamhet och göra den mer relevant, att utveckla och förstärka sina partnernätverk, att öka deras möjligheter att arbeta tillsammans på transnationell nivå, främja internationalisering av deras verksamhet samt utbyta eller utveckla ny praxis och nya metoder och utbyta och jämföra idéer.

De syftar till att stödja utvecklingen, överföringen och tillämpningen av innovativa metoder samt genomförande av gemensamma initiativ för att främja samarbete, ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå. Resultaten ska vara möjliga att återanvända, överföra och utvidga, och ska om möjligt ha en tydlig ämnesövergripande dimension.

De projekt som väljs ut förväntas utbyta resultaten av sina verksamheter på lokal, regional, nationell och transnationell nivå.

Samarbetspartnerskap är förankrade i prioriteringarna och de politiska ramarna för varje Erasmusområde, såväl på europeisk som på nationell nivå, och syftar till att stimulera sektorsövergripande och övergripande samarbete inom olika temaområden.

Beroende på det föreslagna projektets verksamhetsområde och typ av sökande förvaltas dessa insatser antingen av de nationella programkontoren eller av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea). Mer information om detta finns i avsnittet ”Var ska ansökan lämnas?” under KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE.

Insatsens Mål

Samarbetspartnerskapen har följande mål:

 • Öka kvaliteten på de deltagande organisationernas och institutionernas arbete, verksamheter och metoder och öppna sina verksamheter för nya aktörer som normalt inte är verksamma inom en viss sektor.
 • Bygga upp organisationernas kapacitet för att arbeta transnationellt och sektorsövergripande.
 • Arbeta med gemensamma behov och prioriteringar på utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet.
 • Möjliggöra omställning och förändring (på individuell nivå, organisationsnivå eller sektorsnivå) för att skapa förbättringar och ta fram nya metoder och tillvägagångssätt utifrån varje organisations behov.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om samarbetspartnerskap?

Projektförslag för samarbetspartnerskap ska uppfylla följande bidragskriterier för att kunna beviljas Erasmus+-bidrag:

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

Alla deltagande organisationer som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet kan ta på sig rollen som sökande/samordnare. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

För att vara bidragsberättigade måste de sökande organisationerna ha varit lagligen etablerade i minst två år det datum då tidsfristen för ansökan löper ut. 

För partnerskap inom utbildning och ungdom som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer och förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur gäller att den sökande samordnaren måste vara en europeisk icke-statlig [fn]organisation[ft/]I detta program avses med europeiska icke-statliga organisationer sådana organisationer som bedriver verksamhet via en formellt erkänd struktur som består av ett europeiskt organ eller sekretariat som sedan minst ett år tillbaka är lagligen etablerat i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet, och av nationella organisationer eller filialer i minst nio EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Dessa nationella organisationer eller filialer måste 

ha en styrkt lagstadgad koppling till det europeiska organet eller sekretariatet, 

vara verksam inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller på ungdomsområdet,

En europeisk icke-statlig organisation måste därför bestå av minst nio enheter (det europeiska organet/sekretariatet + åtta nationella organisationer/filialer) etablerade i nio olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.[/fn] som är verksam inom området utbildning och ungdom.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Alla offentliga eller privata organisationer som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett tredjeland som inte är associerat till programmet (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen) får delta i [fn]samarbetspartnerskap[ft/]Alla lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning för att kunna delta i samarbetspartnerskap. Deltagande lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning, men de måste följa dess principer.

I denna insats ska informella ungdomsgrupper inte betraktas som en organisation och de får därför inte delta (varken som sökande eller partnerorganisationer).[/fn].

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) och Ryska federationen (region 4) får inte delta i denna insats.

Organisationer med säte i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet kan antingen delta som projektsamordnare eller som partnerorganisation.

Organisationer i tredjeländer som inte är associerade till programmet kan inte delta som projektsamordnare.

Oavsett vilket område som berörs av projektet är samarbetspartnerskap öppna för alla typer av organisationer som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller på ungdoms- eller idrottsområdet eller inom andra socioekonomiska sektorer samt för organisationer som bedriver verksamhet inom flera olika områden (t.ex. lokala, regionala och nationella myndigheter, erkännande- och valideringscentrum, handelskammare, branschorganisationer, vägledningscentrum och kultur- och idrottsorganisationer).

Beroende på vilken prioritering och vilka mål som projektet är inriktat på ska samarbetspartnerskap omfatta det mest lämpade och mångsidiga urvalet av partnerorganisationer och dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskap för att ge relevanta projektresultat av hög kvalitet.

Deltagande för associerade partnerorganisationer

Förutom de organisationer som formellt deltar i projektet (samordnare och partnerorganisationer) kan samarbetspartnerskap även involvera andra partner från den offentliga eller privata sektorn som bidrar till att genomföra specifika uppgifter/verksamheter eller stöder marknadsföringen av projektet och dess hållbarhet.

Inom Erasmus+-projekt kallas dessa partner ”associerade partner”. I fråga om bidragsberättigande och avtalskrav anses de inte vara projektpartner och får därför inte finansiering från programmet som en del av projektet. För att förstå deras roll inom partnerskapet och skapa en tydlig bild av förslaget måste deras deltagande i projektet och i de olika verksamheterna tydligt beskrivas.

De deltagande organisationernas antal och profil

Ett samarbetspartnerskap är ett transnationellt projekt som måste omfatta minst tre organisationer från tre olika EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet.

Det finns ingen övre gräns för antalet deltagande organisationer i ett partnerskap.

Alla deltagande organisationer måste anges när du skickar in bidragsansökan.

För ansökningar som lämnas in till de nationella programkontoren inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdomsfrågor får en och samma organisation (en OID) inte delta i fler än högst 10 ansökningar totalt per tidsfrist, oavsett om det är som sökande eller [fn]partner[ft/]Detta maximiantal tar hänsyn till alla ansökningar som sammanlagt lämnas in för alla dessa områden.[/fn].

I regel måste samarbetspartnerskap vara inriktade på samarbete mellan organisationer som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Organisationer från tredjeländer som inte är associerade till programmet kan dock delta som partner (inte som sökande) om deras deltagande tillför ett betydande mervärde till projektet och så länge som kravet på minst tre deltagande organisationer från tre olika EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet uppfylls.

Prioriteringar som ska behandlas

För att komma i fråga för finansiering ska samarbetspartnerskap behandla

 • minst en övergripande prioritering

och/eller

 • minst en särskild prioritering av betydelse för det utbildnings-, ungdoms- eller idrottsområde som är mest berört, enligt beskrivningen nedan.

När det gäller projekt på utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet som omfattas av indirekt förvaltning av de nationella programkontoren för Erasmus+ får de nationella programkontoren prioritera de prioriteringar som är särskilt relevanta för deras nationella förhållanden (”europeiska prioriteringar i ett nationellt sammanhang”).

De nationella programkontoren måste informera potentiella sökande via sina webbplatser.

För idrottsprojekt kan endast en prioritering (övergripande eller särskild) anges. 

Plats för verksamheten

Alla verksamheter i ett samarbetspartnerskap måste äga rum i länderna för de organisationer som deltar i projektet, antingen som fullvärdiga partner eller associerade partner.

Om det är motiverat med hänsyn till projektets mål eller genomförande gäller följande:

 • Verksamheten kan också äga rum vid en av EU:s [fn]institutioner[ft/]EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag.[/fn], även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet.
 • Verksamhet som omfattar spridning och marknadsföring av resultat kan även genomföras i samband med relevanta tematiska transnationella evenemang/konferenser i EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet eller tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Projektets varaktighet

12–36 månader.

Varaktigheten måste anges i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras.

Samarbetspartnerskap får förlängas efter en motiverad begäran av bidragsmottagaren och med det nationella eller centrala programkontorets godkännande (förutsatt att den sammanlagda varaktigheten inte överskrider 36 månader). I sådana fall ändras inte det sammanlagda bidraget.

Var ska ansökan lämnas?

För ansökningar om partnerskap på utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet som lämnas in av en organisation som är verksam inom dessa områden, med undantag för europeiska icke-statliga organisationer:

 • Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

För partnerskap på utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet som lämnas in av europeiska icke-statliga [fn]organisationer[ft/]En definition av vilka organisationer som betraktas som europeiska icke-statliga organisationer med avseende på Erasmus+-programmet finns i ordlistan i del D i denna handledning.[/fn]:

 • Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) via EU-portalen för finansiering och anbud (FTOP).
  • Europeiska icke-statliga organisationer – ansökningsomgångens id-nummer: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • Del 1: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • Del 2: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

För partnerskap på idrottsområdet:

 • Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) i Bryssel.
  •  Idrott – ansökningsomgångens id-nummer: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

I samtliga fall får samma konsortium av partner endast lämna in en ansökan och endast till ett nationellt programkontor per [fn]tidsfrist[ft/]Detta gäller både de nationella programkontoren för Erasmus+ och Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) i Bryssel.[/fn].

När ska ansökan lämnas in?

För ansökningar om partnerskap på utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet som lämnas in av en organisation som är verksam inom dessa områden, med undantag för europeiska icke-statliga organisationer:

 • Bidragsansökan måste lämnas in senast den 5 mars kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 september och den 31 december samma år.

För ansökningar om partnerskap på ungdomsområdet som lämnas in av en organisation som är verksam på detta område, med undantag för europeiska icke-statliga organisationer:

 • Bidragsansökan ska lämnas in senast den 1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 augusti kommande år.

Eventuell ytterligare tidsfrist:

De nationella programkontoren på utbildningsområdet kan anordna ett andra ansökningstillfälle enligt samma regler som i denna handledning. De nationella programkontoren informerar om denna möjlighet via sina webbplatser.

Om ett andra ansökningstillfälle anordnas ska ansökan lämnas in senast den 1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 augusti kommande år.

För partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer:

 • Bidragsansökan ska lämnas in senast den 5 mars kl. 17.00.00 (Brysseltid).

För partnerskap på idrottsområdet:

 • Bidragsansökan ska lämnas in senast den 5 mars kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Hur utformar jag mitt projekt?

Ett samarbetspartnerskap består av fyra steg som inleds redan innan projektförslaget eventuellt väljs ut för finansiering: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de personer som medverkar i verksamheten bör delta aktivt i alla skeden så att deras lärande berikas.

 • Planering (fastställa behov, mål, projekt- och läranderesultat, aktivitetsformat, tidsplan osv.).;
 • Förberedelser (planera verksamheterna, ta fram ett arbetsprogram, ordna med praktiska arrangemang, bekräfta målgrupp(er) för de planerade verksamheterna, upprätta avtal med partner osv.).
 • Genomförande av verksamheten.
 • Uppföljning (utvärdera verksamheterna och deras genomslag på olika nivåer, utbyta och tillämpa projektresultaten i praktiken).

Samarbetspartnerskap kan omfatta anordnande av transnationellt lärande, undervisning och utbildning av enskilda och grupper, så länge de tillför mervärde när det gäller att uppnå projektets mål. Format, syfte samt typ och antal deltagare i de föreslagna verksamheterna ska beskrivas och motiveras i projektansökan.

Övergripande aspekter som ska beaktas när du utformar ditt projekt:

Förutom att uppfylla de formella kriterierna och upprätta hållbara samarbetsarrangemang med alla projektpartner kan följande aspekter bidra till att öka genomslaget och förbättra genomförandet av samarbetspartnerskap i de olika projektetapperna: De sökande organisationerna uppmuntras att väga in dessa möjligheter och aspekter i utformningen av samarbetspartnerskap. 

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. För att genomföra dessa principer i praktiken har en inkluderings- och [fn]mångfaldsstrategi[ft/]https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy.[/fn] tagits fram. Strategin är avsedd att göra det lättare att nå ut till deltagare från mer skilda bakgrunder, särskilt personer med begränsade möjligheter som har svårt att delta i europeiska projekt. Samarbetspartnerskap är särskilt lämpliga för att arbeta med inkludering och mångfald som projekttema och vidareutveckla inkluderande rutiner och metoder som tar hänsyn till mångfald, i enlighet med insatsens motsvarande politiska prioritering. Oberoende av projekttemat bör organisationerna utforma projektverksamheter som är tillgängliga och inkluderande. Deltagare med begränsade möjligheter bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet under hela processen.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör utformas på ett miljövänligt sätt och miljövänliga metoder bör genomsyra alla aspekter av projektet. Organisationer och deltagare bör ha en miljövänlig inställning när de utformar sina projekt, vilket kommer att uppmuntra alla personer som är involverade i projektet att diskutera och lära om miljöfrågor, fundera på vad de kan göra på olika nivåer och hjälpa såväl organisationer som deltagare att hitta alternativa, miljövänligare sätt att genomföra sin projektverksamhet.

Digital dimension

Virtuellt samarbete och experiment med virtuella och blandade lärandemöjligheter är avgörande för att samarbetspartnerskap ska lyckas. Särskilt projekt inom skolutbildning och vuxenutbildning uppmanas varmt att utnyttja plattformarna School Education Gateway (inklusive eTwinning) samt Epale-plattformen för vuxenutbildning för att arbeta tillsammans före, under och efter projektverksamheterna. Projekt på ungdomsområdet uppmanas varmt att använda Europeiska ungdomsportalen och plattformen för EU:s ungdomsstrategi.

Deltagande och medborgerligt engagemang

Programmet stöder deltagande och aktivt engagemang i alla dess insatser. Projekt för samarbetspartnerskap bör erbjuda möjligheter för människor att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och i samhället. Fokus ligger även på att öka medvetenheten om och förståelsen av Europeiska unionen, särskilt när det gäller EU:s gemensamma värden, principerna om enighet och mångfald samt deras kulturella identitet och medvetenhet och sociala och historiska arv.

Tilldelningskriterier

Relevans (högsta poäng: 25

I vilken utsträckning

 • förslaget är relevant för insatsens mål och prioriteringar. Förslaget kommer att anses vara ytterst relevant om
  • det behandlar prioriteringen ”inkludering och mångfald”,
  • När det gäller projekt som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+, om det behandlar en eller flera av de ”europeiska prioriteringar på nationell nivå” som det nationella programkontoret har fastställt,
  • när det gäller projekt som har lagts fram av europeiska icke-statliga organisationer på utbildnings- och ungdomsområdet till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur, i vilken omfattning sökanden bedriver verksamhet som stöder genomförandet av EU:s politik på något av dessa områden.
 • förslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering,
 • de deltagande organisationernas profil, erfarenhet och verksamheter och målgrupp är relevanta inom det område som ansökan avser,
 • utgår från en gedigen behovsanalys,
 • förslaget är lämpligt för att skapa synergieffekter mellan olika utbildnings-, ungdoms och idrottsområden eller kan ge ett stort genomslag på ett eller flera av dessa områden,
 • förslaget är innovativt,
 • kompletterar andra initiativ från de deltagande organisationerna,
 • förslaget tillför ett mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå med verksamhet som bedrivs i ett enskilt land.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • projektmålen är tydligt fastställda, realistiska och berör behov och mål för de deltagande organisationerna och målgruppernas behov,
 • den föreslagna metoden är tydlig, lämplig och genomförbar,
  • projektets arbetsplan är tydlig, fullständig och ändamålsenlig, med lämpliga faser för förberedelse, genomförande och utbyte av projektresultat,
  • projektet är kostnadseffektivt och lämpliga resurser avsätts till varje verksamhet,
 • projektet omfattar lämpliga åtgärder för kvalitetskontroll, övervakning och utvärdering för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten,
 • verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för personer med begränsade möjligheter.
 • projektet stöder användning av digitala verktyg och lärandemetoder som komplement till verksamheten med fysisk närvaro och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer,
  • om webbplattformar för Erasmus+ finns tillgängliga på det eller de områden som de deltagande organisationerna är verksamma: i vilken utsträckning projektet använder webbplattformarna för Erasmus+ (europeiska skolutbildningsplattformen, inklusive eTwinning, Epale, Europeiska ungdomsportalen, plattformen för EU ungdomsstrategi) som verktyg för förberedelserna inför samt genomförandet och uppföljningen av projektverksamheterna.
 • projektet har utformats på ett miljövänligt sätt och omfattar miljövänliga metoder i olika projektfaser,

om projektet planerar utbildnings-, undervisnings- eller inlärningsverksamhet:

 • i vilken grad denna verksamhet är lämplig för projektets mål och omfattar ett lämpligt antal deltagare med lämpliga profiler,
 • praktiska arrangemang samt lednings- och stödmetoder för lärande-, undervisnings- och utbildningsaktiviteter håller god kvalitet,
 • kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, i linje med EU:s verktyg och principer för öppenhet och erkännande.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • projektet omfattar en lämplig blandning av deltagande organisationer när det gäller profil, inklusive gräsrotsorganisationer, tidigare erfarenhet av programmet och kapacitet för att uppnå alla projektmål,
 • projektet inbegriper nya organisationer och mindre erfarna organisationer i insatsen,
 • den fördelning av arbetsuppgifter som föreslås visar att alla deltagande organisationer är engagerade och bidrar aktivt,
 • förslaget omfattar effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter,
 • i vilken utsträckning en deltagande organisation från ett tredjeland som inte är associerat till programmet i förekommande fall ger projektet ett betydande mervärde (om detta villkor inte är uppfyllt kommer deltagande organisationer från tredjeländer som inte är associerade till programmet att uteslutas ur projektförslaget i bedömningsskedet).

Genomslag (högsta poäng: 25)

I vilken utsträckning

 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska åtgärder för att integrera projektresultaten i de deltagande organisationernas dagliga arbete,
 • projektet kan ge ett positivt genomslag för de deltagande personerna och organisationerna och för deras närsamhällen i allmänhet,
 • de förväntade projektresultaten kan användas utanför de deltagande organisationerna under och efter projektet och på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå,
 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom de deltagande organisationerna, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering,
 • i vilken utsträckning förslaget innehåller en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som i förekommande fall tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser och utan oproportionerliga begränsningar,
 • projektförslaget innehåller konkreta och ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa projektets hållbarhet och möjlighet att ge fortsatt genomslag och ge resultat när EU-bidraget har använts.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 13 [fn]poäng[ft/]Eftersom decimaler inte tillämpas vid bedömningen inom denna insats avrundas minimipoängen för dessa kriterier uppåt till 13 poäng.[/fn] för kategorierna ”projektets relevans” och ”genomslag”, 15 poäng för kategorrin ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande” och 10 poäng för kategorin ”projektgruppens och samarbetsarrangemangens kvalitet”).

Om två eller fler ansökningar får samma poäng totalt kommer de förslag som får högst poäng för ”projektets relevans” och därefter ”genomslag” att prioriteras.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Bidragsbudgeten består av en meny av med tre enhetsbelopp, som motsvarar det sammanlagda bidragsbeloppet för projektet: 120 000 euro, 250 000 euro och 400 000 euro. De sökande väljer mellan de tre förutbestämda beloppen beroende på de verksamheter de vill bedriva och de resultat som de vill uppnå.

När de sökande organisationerna planerar projekten tillsammans med sina projektpartner måste de välja det enhetsbelopp som är lämpligast för att täcka kostnaderna för projekten, baserat på deras behov och mål. Om projektet väljs ut för finansiering kommer det begärda enhetsbeloppet att motsvara hela bidragsbeloppet.

Förslagen ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som de sökande förbinder sig att genomföra med hjälp av det begärda enhetsbeloppet. Förslagen ska dessutom följa de principer som rör ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet.

Valet av det enhetsbelopp som ska begäras bör baseras på sökandens egen uppskattning av den totala kostnaden för projektet. Med utgångspunkt i denna beräkning måste de sökande välja det enhetsbelopp som bäst passar deras behov samtidigt som de säkerställer en effektiv användning av medlen och att principen om medfinansiering respekteras (dvs. projektbudgetarna förväntas kompletteras med andra finansieringskällor, och den förväntade totala kostnaden för projektet ska därför vara högre än det fasta enhetsbelopp som begärs).

Om det förekommer tvekan mellan två belopp kan de sökande a) minska kostnaderna för sina projekt, till exempel genom att hitta mer kostnadseffektiva sätt att uppnå liknande resultat eller genom att anpassa projektverksamheternas antal/omfattning till budgeten, b) öka projektets omfattning, till exempel genom att sträva efter att nå fler deltagare med sina verksamheter, öka antalet verksamheter eller skapa ytterligare projektresultat.

Att de föreslagna projektverksamheternas antal, omfattning och komplexitet är tillräckliga för det begärda beloppet, jämte deras relevans för projektets mål, kommer att vara viktiga delar av kvalitetsbedömningen, i linje med de tilldelningskriterier som beskrivs ovan.

Krav

Projektbeskrivningen ska innehålla en detaljerad projektmetod med en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och finansiella arrangemang mellan partnerorganisationerna, en detaljerad tidsplan med huvudresultat samt uppgifter om övervaknings- och kontrollsystemet samt de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att projektverksamheterna genomförs i tid.

Projektmetoden ska visa den analys som leder till fastställandet av behov, fastställandet av mål, det system som införts för övervakning av projektet, en kvalitetssäkringsmekanism och en utvärderingsstrategi. Som ett led i utvärderingsstrategin ska sökanden ange en uppsättning kvantitativa och kvalitativa indikatorer som gör det möjligt att bedöma i vilken utsträckning resultaten bidrar till att projektmålen nås.

I projektbeskrivning ska åtskillnad göras mellan projektförvaltningen och arbetspaketen för genomförandet. Sökanden ska dela upp projektverksamheten i arbetspaket.

Ett arbetspaket definieras som en uppsättning verksamheter som bidrar till uppnåendet av gemensamma särskilda mål.

Kopplingen till särskilda mål och resultat ska beskrivas tydligt för varje arbetspaket. Projekten bör delas upp i högst fem arbetspaket, inklusive ett arbetspaket för projektförvaltning. Projektledningspaketet är avsett att täcka den övergripande verksamhet som är nödvändig för genomförandet av projektet, såsom övervakning, samordning, kommunikation, utvärdering och riskhantering. För projekt med ett särskilt arbetspaket för projektledning ska den del av enhetsbeloppet som avsätts för detta arbetspaket vara högst 20 % av det totala beloppet.

Bedömningen av dessa krav ska göras enligt proportionalitetsprincipen: ju högre belopp som begärs, desto mer korrekt och heltäckande förväntas projektmetoden vara.

Det är tillåtet att lägga ut tjänster på entreprenad under förutsättning att detta inte gäller kärnverksamhet som är direkt nödvändig för att målen med insatsen ska kunna uppnås. I sådana fall måste de uppgifter som läggs ut tydligt anges och beskrivas i ansökan.

Utbetalning av bidraget

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga verksamheter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera verksamheter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen, kan bidragsbeloppet sänkas med ett lämpligt belopp under det slutliga rapporteringsskedet när det gäller bristfälligt, ofullständigt eller för sent genomförande genom att enskilda arbetspaket eller verksamheter inte godtas, eller genom att det totala beloppet minskas med en fast procentsats.

Bedömningen i slutrapporten bygger på detaljerade beskrivningar av varje verksamhet som har utförts, kvantitativ och kvalitativ information som visar i vilken utsträckning projektmålen i ansökan har uppnåtts, kvaliteten på de projektresultat som laddats upp i Erasmus+ projektdatabas och en egenbedömning av partnerorganisationerna.