Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Samarbejdspartnerskaber

Det primære mål med samarbejdspartnerskaber er at sætte organisationer i stand til at forbedre kvaliteten og relevansen af deres aktiviteter, at udvikle og styrke deres netværk af partnere og at øge deres kapacitet til at arbejde sammen på tværnationalt niveau ved at sætte skub i internationaliseringen af deres aktiviteter, ved at udveksle eller udvikle nye praksisser og metoder og ved at dele og undersøge idéer.

Strategiske partnerskaber skal støtte udvikling, overførsel og/eller gennemførelse af innovative praksisser og implementering af fælles initiativer til fremme af samarbejde, peerlæring og udveksling af erfaring på europæisk niveau. Resultaterne bør kunne genanvendes, overføres og opskaleres og bør så vidt muligt have en stærk tværfaglig dimension.

De udvalgte projekter forventes at dele resultaterne af deres aktiviteter på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan.

Samarbejdspartnerskaber er knyttet til prioriteterne og politikrammerne for hvert Erasmus+-område, på både europæisk og nationalt plan, men har samtidig til formål at skabe incitamenter til tværsektorielt og horisontalt samarbejde inden for tematiske områder.

Afhængigt af området og ansøgerens type forvaltes disse samarbejdspartnerskaber af de nationale agenturer eller af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA). Nærmere oplysninger om dette kan findes i afsnittet "Hvor ansøger man" under KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE.

Tiltagets Mål

Samarbejdspartnerskaber har til formål at:

 • øge kvaliteten af de involverede organisationers og institutioners arbejde, aktiviteter og praksis og åbne op for nye aktører, som ikke naturligt hører under én sektor
 • opbygge kapacitet hos organisationer til at arbejde tværnationalt og på tværs af sektorer
 • håndtere fælles behov og prioriteter inden for uddannelse, ungdom og idræt
 • muliggøre omstilling og forandring (på individuelt, organisatorisk eller sektorspecifikt plan), som kan føre til forbedringer og nye tilgange, i forhold til den enkelte organisationer kontekst.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om et samarbejdspartnerskab?

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende samarbejdspartnerskaber opfylde følgende kriterier for tilskudsberettigelse:

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

En deltagende organisation, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan ansøge. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Enhver offentlig eller privat organisation, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller i et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, hvor som helst i verden (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A), kan deltage i et samarbejdspartnerskab1 .

Undtagelse: Organisationer fra Belarus (region 2) og Den Russiske Føderation (region 4) er ikke berettigede til at deltage i dette tiltag.

Organisationer, der er etableret i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, kan deltage som koordinator af projektet eller som partnerorganisation.

Organisationer i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, kan ikke deltage som projektkoordinatorer.

Uafhængigt af det område, der er påvirket af projektet, er samarbejdspartnerskaber åbne for enhver type organisation, der er aktiv på området for uddannelse, ungdom og idræt eller inden for andre samfundsøkonomiske sektorer, og for organisationer, der gennemfører aktiviteter, som går på tværs af forskellige områder (f.eks. lokale og regionale myndigheder, anerkendelses- og valideringscentre, handelskamre, brancheorganisationer, vejledningscentre og kulturelle organisationer).

Afhængigt af projektets prioriteter og mål skal samarbejdspartnerskaber inddrage det mest hensigtsmæssige og bredest mulige udvalg af partnere og udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og specifikke ekspertise og skabe relevante projektresultater af høj kvalitet.

Associerede partnerorganisationers deltagelse

Udover de organisationer, der formelt deltager i projektet (koordinatoren og partnerorganisationer), kan samarbejdspartnerskaber også involvere andet partnere fra den offentlige eller private sektor, som bidrager til gennemførelsen af særlige projektopgaver/projektaktiviteter eller understøtter udbredelsen og bæredygtigheden af projektet.

Inden for et Erasmus+-projekt kaldes disse partnere "associerede partnere". Med hensyn til tilskudsberettigelse og kontraktforvaltning anses de ikke for at være projektpartnere, og de modtager ingen finansiering fra programmet som en del af projektet. For at forstå deres rolle i partnerskabet og få et overordnet billede af forslaget skal deres deltagelse i projektet og i de forskellige aktiviteter beskrives klart.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Et samarbejdspartnerskab er et tværnationalt projekt og skal omfatte mindst tre organisationer fra tre forskellige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

Der er ikke noget loft over antallet af deltagende organisationer i et partnerskab.

Alle deltagende organisationer skal være identificeret på tidspunktet for ansøgningen om et tilskud.

Som hovedregel er samarbejdspartnerskaber målrettet mod samarbejde mellem organisationer, der er etableret i EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet.

Organisationer from tredjelande, der ikke er associeret med programmet, kan dog inddrages som partnere (ikke som ansøgere), hvis deres deltagelse tilfører projektet afgørende merværdi, og hvis kravet om deltagelse af mindst tre organisationer fra tre forskellige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, er opfyldt.

Omhandlede prioriteter

For at komme i betragtning til finansiering skal samarbejdspartnerskaber omhandle enten:

 • mindst én horisontal prioritet

og/eller

 • mindst én specifik prioritet, der er relevant for det område af uddannelse, ungdom og idræt, der påvirkes mest.

For projekter på området for uddannelse og ungdom, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer under indirekte forvaltning, kan de nationale agenturer blandt disse prioriteter vægte dem, som er særligt relevante inden for deres nationale rammer ("europæiske prioriteter inden for de nationale rammer").

Nationale agenturer skal omhyggeligt informere potentielle ansøgere via deres officielle websteder.

Projekter på idrætsområdet kan kun omhandle én prioritet (horisontal eller specifik). 

Sted for aktiviteterne

Alle de aktiviteter, der gennemføres af et samarbejdspartnerskab, skal gennemføres i hjemlandene for de organisationer, der deltager i projektet som enten fulde partnere eller som associerede partnere.

Hvis det er begrundet i forhold til projektets mål eller gennemførelse:

 • Aktiviteterne kan også gennemføres på en EU-institutions hjemsted2 , selv hvis der i projektet ikke deltager organisationer fra det land, hvori institutionen befinder sig
 • Aktiviteter, der indebærer deling og fremme af resultater, kan også gennemføres på relevante tematiske tværnationale begivenheder/konferencer, der afholdes i EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet, eller tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Projektets varighed

12-36 måneder.

Ansøgeren skal vælge varigheden i ansøgningsfasen baseret på projektets mål og den planlagte type aktiviteter.

Et samarbejdspartnerskab kan — efter begrundet anmodning fra tilskudsmodtageren og efter aftale med det nationale agentur eller forvaltningsorgan — forlænges, såfremt den samlede varighed ikke overstiger 36 måneder. I så fald er det samlede tilskud uændret.

Hvor ansøger man?

For partnerskaber inden for uddannelse og ungdom, som indgives af en organisation på disse områder, med undtagelse af europæiske NGO'er:

 • Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

For partnerskaber inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, der indsendes af europæiske NGO'er3 :

 • Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles.
  • Europæiske NGO'er — indkaldelsens ID: ERASMUS-2023-PCOOP-ENGO
   • Del 1: ERASMUS-EDU-2023-PCOOP-ENGO
   • Del 2: ERASMUS-YOUTH-2023-PCOOP-ENGO

For partnerskaber på idrætsområdet:

 • Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles.
  •  Idræt — indkaldelsens ID: ERASMUS-SPORT-2023-SCP

I alle tilfælde må det samme konsortium af partnere kun indgive én ansøgning til ét agentur pr. frist4 .

Hvornår ansøger man?

For partnerskaber inden for uddannelse og ungdom, som indgives af en organisation på disse områder, med undtagelse af europæiske NGO'er:

 • Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 22. marts kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. september og den 31. december det samme år.

For partnerskaber inden for ungdom, som indgives af en organisation på dette område, med undtagelse af europæiske NGO'er:

 • Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. marts og den 31. juni det følgende år

 Eventuel yderligere ansøgningsfrist:

De nationale agenturer på uddannelsesområdet kan afholde en anden ansøgningsrunde, som også er underlagt reglerne i denne guide. De nationale agenturer vil oplyse om denne mulighed på deres websted.

Hvis der gennemføres en anden runde, skal ansøgere indsende deres tilskudsansøgning senest den 4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. Januar og den 31. august det følgende år

For partnerskaber inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, der indsendes af europæiske NGO'er:

 • Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 22. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

For partnerskaber på idrætsområdet:

 • Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 22. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Planlægning af et projekt

Et projekt, der skal gennemføres af et samarbejdspartnerskab, består af fire faser, som indledes, allerede inden projektforslaget udvælges til finansiering: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og deltagere, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • planlægning (fastlæg behov, mål, projekt- og læringsresultater, aktivitetsformater, tidsplan osv.)
 • forberedelse (planlægning af aktiviteterne, arbejdsprogramudvikling, praktiske ordninger, bekræftelse af målgruppen for de planlagte aktiviteter, indgåelse af aftaler med partnere)
 • gennemførelse af aktiviteter
 • opfølgning (evaluering af aktiviteterne og deres indvirkning på forskellige niveauer, deling og udnyttelse af projektets resultater).

Samarbejdspartnerskaber kan også tilrettelægge tværnationale kursus-, undervisnings- og læringsaktiviteter for enkeltpersoner og grupper af personer, hvis de bidrager til at nå projektets mål. Formen, formålet samt typen og antallet af deltagere i de foreslåede aktiviteter beskrives og begrundes i projektansøgningen.

Horisontale aspekter, der skal tages i betragtning ved udformningen af projektet:

Ud over opfyldelsen af de formelle kriterier og etableringen af bæredygtige samarbejdsordninger med alle projektpartnere kan følgende elementer bidrage til at øge virkningen og den kvalitative gennemførelse af samarbejdspartnerskaber gennem de forskellige projektfaser. Ansøgerne opfordres til at tage disse muligheder og dimensioner i betragtning, når de udformer projekter, der skal gennemføres af samarbejdspartnerskaber. 

Inklusion og Mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. For at gennemføre disse principper er der udviklet en strategi for inklusion og mangfoldighed5 for bedre at kunne nå deltagere fra mere forskelligartede baggrunde, navnlig deltagere med færre muligheder, som har vanskeligt ved at deltage i europæiske projekter. Samarbejdspartnerskaber er særligt velegnede til at arbejde med inklusion og mangfoldighed som emnet for projektet og yderligere udvikle inkluderende og mangfoldighedsfølsomme praksisser og metoder i overensstemmelse med den tilsvarende politiske prioritet for foranstaltningen. Uafhængigt af temaet for deres projekter bør organisationer endvidere udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen gennem hele forløbet.

Miljømæssig bæredygtighed

Projekterne bør udformes på en miljøvenlig måde og bør omfatte grøn praksis i alle led. De involverede organisationer og deltagere bør benytte en miljøvenlig tilgang, når de udformer projektet, hvor alle, der er involveret i projektet tilskyndes til at drøfte og lære om miljøspørgsmål, overveje, hvad der kan gøres på forskellige niveauer, og hjælpe organisationer og deltagere med at udvikle alternative grønnere måder at gennemføre projektaktiviteterne på.

Den digitale dimension

Virtuelt samarbejde og eksperimenter med virtuelle og blandede læringsmuligheder er afgørende for vellykkede samarbejdspartnerskaber. Navnlig opfordres projekter inden for skoleuddannelse og voksenuddannelse kraftigt til at anvende European School Education Platform (herunder eTwinning) eller den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE) til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne. Projekter på ungdomsområdet opfordres kraftigt til at anvende Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge.

Deltagelse og aktivt medborgerskab

Programmet støtter deltagelse og aktivt engagement gennem alle dets tiltag. Projekter vedrørende samarbejdspartnerskaber bør give borgerne mulighed for at deltage i det demokratiske liv og støtte socialt engagement og aktivt medborgerskab. Der sættes også fokus på at øge bevidstheden om og forståelsen af EU-konteksten, navnlig for så vidt angår EU's fælles værdier, principperne om enhed og mangfoldighed, og af borgernes kulturelle identitet, kulturelle bevidsthed samt sociale og historiske arv.

Tildelingskriterier

Relevans (højst 25 point)

I hvor høj grad:

 • forslaget er relevant for tiltagets målsætninger og prioriteter Forslaget anses desuden for meget relevant, hvis:
  • det omhandler prioriteten "inklusion og mangfoldighed"
  • For projekter, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer: det omhandler en eller flere "Europæiske prioriteter inden for de nationale rammer", som annonceret af det nationale agentur
  • For projekter indgivet af ENGO'er på å uddannelses- og ungdomsområdet til Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur: det omfang, hvori ansøgeren gennemfører aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af EU's politikker inden for et af disse områder
 • de deltagende organisationers profil, erfaring og aktiviteter har relevans for ansøgningsområdet
 • forslaget er baseret på en reel og hensigtsmæssig behovsanalyse
 • forslaget er egnet til at skabe synergi mellem forskellige områder inden for uddannelse, ungdom og idræt, eller det potentielt kan have stor indvirkning på et eller flere af disse områder
 • forslaget er innovativt
 • forslaget supplerer andre initiativer, der allerede er gennemført af de deltagende organisationer
 • forslaget tilfører EU-merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne opnås ved aktiviteter gennemført i de enkelte lande.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • projektets målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og målgruppernes behov
 • den foreslåede metode er klar, tilstrækkelig og gennemførlig
  • projektarbejdsplanen er klar, fuldstændig og effektiv og indeholder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses- og formidlingsfaser
  • projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter
  • projektet foreslår relevante foranstaltninger til kvalitetskontrol, overvågning og evaluering, som kan sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for budgettet
 • aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for personer med færre muligheder
 • projektet anvender digitale værktøjer og læringsmetoder for at supplere de fysiske aktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.
  • Hvis online Erasmus+-platforme er tilgængelige inden for de deltagende organisationers områder: det omfang, hvori projektet gør brug af Erasmus+-programmets onlineplatforme (European School Education Platform (herunder eTwinning), EPALE, Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge) som værktøjer til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af projektaktiviteterne.
 • Projektet er udformet på en miljøvenlig måde og omfatter grøn praksis i alle projektfaser.

Hvis projektet omfatter kursus-, uddannelses- eller læringsaktiviteter:

 • i hvor høj grad de pågældende aktiviteter stemmer overens med projektets målsætninger og omfatter det rette antal deltagere med den rette profil
 • kvaliteten af de praktiske foranstaltninger og forvaltnings- og støttemetoderne i undervisnings-, kursus- og læringsaktiviteter
 • kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres undervisningsresultater i overensstemmelse med europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektet inddrager en passende sammensætning af deltagende organisationer, herunder græsrodsorganisationer, med den profil, programerfaring og ekspertise, der er nødvendig for at nå alle projektets mål
 • projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i tiltaget
 • den foreslåede fordeling af ansvarsområder og opgaver viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag
 • forslaget omfatter effektive mekanismer til koordinering og kommunikation mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter.
 • Hvis det er relevant, i hvor høj grad inddragelsen af en deltagende organisation fra et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, tilfører projektet afgørende merværdi (hvis denne betingelse ikke er opfyldt, udelukkes den deltagende organisation fra et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, fra projektforslaget i vurderingsfasen).

Virkning (højst 25 point)

I hvor høj grad:

 • projektforslaget omfatter konkrete og logiske skridt til at integrere projektresultaterne i de deltagende organisationers almindelige arbejde
 • projektet har potentiale til at påvirke deltagerne og de deltagende organisationer samt samfundet som helhed positivt
 • de forventede projektresultater kan udnyttes uden for de organisationer, der deltager i projektet, under og efter projektets levetid og på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i de deltagende organisationer, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt
  • hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de producerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæssigt store begrænsninger
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at sikre projektets bæredygtighed, dets kapacitet til at have en virkning og skabe resultater, når EU-tilskuddet er opbrugt.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 12 point6 for kategorierne "projektets relevans" og "virkning", 15 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og 10 point for kategorien "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne").

Hvis der er modtaget to eller flere ansøgninger, der opnår den samme score, prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

Den foreslåede finansieringsmodel består af tre faste engangsbeløb, som svarer til det samlede tilskudsbeløb til projektet: 120 000 EUR, 250 000 EUR og 400 000 EUR. Ansøgerne kan vælge mellem de tre på forhånd fastsatte beløb afhængigt af de aktiviteter, de ønsker at gennemføre, og de resultater, de ønsker at opnå.

Når de ansøgende organisationer planlægger deres projekter sammen med deres projektpartnere, skal de vælge det faste engangsbeløb, der bedst dækker omkostningerne ved deres projekter på grundlag af deres behov og mål. Hvis projektet udvælges til finansiering, bliver det faste beløb, der er ansøgt om, det samlede tilskudsbeløb.

Forslagene skal beskrive de aktiviteter, som ansøgerne skal forpligte sig til at gennemføre med det faste beløb, der ansøges om, og skal opfylde principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Valget af, hvilket faste beløb, der ansøges om, baseres på ansøgerens eget estimat af de samlede projektomkostninger. Med udgangspunkt i dette estimat skal ansøgerne vælge det faste engangsbeløb, der bedst kan opfylde deres behov, og samtidig sikre, at midlerne anvendes effektivt, og at princippet om medfinansiering overholdes (dvs. at projektbudgetterne forventes at blive suppleret af andre finansieringskilder, hvorfor de forventede samlede omkostninger skal være højere end det faste engangsbeløb, der ansøges om).

Hvis ansøgerne er i tvivl om, hvilket beløb der skal vælges, kan de: a) reducere omkostningerne til projektet, f.eks. ved at finde mere omkostningseffektive løsninger, som kan opnå lignende resultater, eller ved at tilpasset antallet/omfanget af projektaktiviteterne til budgettet, eller b) øge projektets omfang, f.eks. ved at målrette indsatsen mod flere deltagere, øge antallet af aktiviteter eller producere yderligere projektresultater.

Hvorvidt antallet, omfanget og kompleksiteten af de foreslåede projektaktiviteter er i overensstemmelse med det beløb, der ansøges om, og deres aktiviteternes relevans for projektmålene, er vigtige for kvalitetsvurderingen på linje med de tildelingskriterier, der er beskrevet ovenfor.

Krav

Projektbeskrivelsen skal omfatte en detaljeret projektmetode med en klar opgavefordeling og de finansielle ordninger mellem partnerne, en detaljeret tidsplan med de vigtigste leverancer/resultater, overvågnings- og kontrolsystemet samt de værktøjer, der er indført for at sikre, at projektaktiviteterne gennemføres rettidigt.

I projektmetoden beskrives den analyse, der fører til identifikation af behov, fastlæggelse af mål, systemet til at overvåge projektet, en kvalitetssikringsmekanisme og en evalueringsstrategi. Som led i evalueringsstrategien skal ansøgerne identificere et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som gør det muligt at vurdere bidraget fra de opnåede leverancer/resultater til opnåelsen af projektmålene.

I projektbeskrivelsen skal der skelnes mellem projektstyring og arbejdspakker, der skal gennemføres. Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker".

En arbejdspakke defineres som et sæt aktiviteter, der bidrager til opnåelsen af fælles specifikke mål.

Forbindelsen til specifikke mål og leverancer skal beskrives klart for hver arbejdspakke. Ansøgerne opfordres til at opdele deres projekter i højst fem arbejdspakker, herunder en om projektstyring. Arbejdspakken om projektstyring skal dække de horisontale aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, f.eks. overvågning, koordinering, kommunikation, evaluering og risikostyring. Den andel af det faste beløb, der er tildelt projektstyring, må højst udgøre 20 % af beløbet.

Disse krav skal vurderes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet: jo højere beløb, der ansøges om, jo mere nøjagtig og omfattende forventes projektmetoden at være.

Udlicitering af tjenesteydelser tillades, hvis der ikke er tale om kerneaktiviteter, der er direkte afgørende for opnåelsen af tiltagets mål. I sådanne tilfælde skal det budgetterede beløb til udlicitering medtages i beskrivelsen af de aktiviteter, der er omfattet af udliciteringen.

Betaling af tilskuddet

Det fulde tilskudsbeløb udbetales, når alle aktiviteterne er afsluttet i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er beskrevet i ansøgningen. Hvis en eller flere aktiviteter ikke gennemføres, kun gennemføres delvist eller vurderes at være utilfredsstillende under kvalitetsvurderingen, kan der foretages forholdsmæssige reduktioner af tilskudsbeløbet på tidspunktet for den endelige rapport, hvis der er tale om ringe, delvis eller for sen gennemførelse, hvor enkelte arbejdspakker eller aktiviteter ikke accepteres, eller det samlede beløb kan reduceres med en fast procentdel.

Vurderingen af den endelige rapport baseres på de detaljerede beskrivelser af hver udført aktivitet samt kvantitative og kvalitative oplysninger, der viser, hvorvidt projektmålene i ansøgningen er opnået, kvaliteten af projektresultater overført til Erasmus+-platformen til projektresultater og partnerorganisationernes selvevaluering.

 • 1 Alle videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, og som ønsker at deltage i et samarbejdspartnerskab, skal være i besiddelse af et gyldigt Erasmus-charter for videregående uddannelse (ECHE-charter). Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men de skal forpligte sig til at overholde principperne heri. I forbindelse med dette tiltag anses uformelle grupper af unge ikke for en organisation, og de kan derfor ikke deltage (hverken som ansøgere eller som partnere)
 • 2 EU-institutionernes hjemsteder er Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg og Haag.
 • 3 En definition af, hvad der anses for en europæisk NGO i forbindelse med Erasmus+-programmet, kan findes i denne guides del D — Ordliste
 • 4 Dette omfatter både de nationale Erasmus+-agenturer og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles
 • 5 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy.
 • 6 Da der ikke anvendes decimaler ved vurderingen af denne aktion, rundes minimumstallet for disse kriterier ned til 12 point