Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Budowanie potencjału w dziedzinie Sportu

Projekty mające na celu budowanie potencjału realizowane są w ramach współpracy międzynarodowej i opierają na wielostronnych partnerstwach obejmujących organizacje prowadzące działalność w dziedzinie sportu w krajach programu i krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem z regionu 1 (Bałkany Zachodnie) i regionu 2 (wschodnie sąsiedztwo). Celem tych projektów jest wspieranie działań i polityk związanych ze sportem w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem jako środek promujący wartości, jak również narzędzie edukacyjne służące do promowania rozwoju osobistego i społecznego jednostki oraz tworzenia bardziej spójnych społeczności.

Cele akcji

Akcja będzie miała na celu:

 • zwiększenie potencjału oddolnych organizacji sportowych;
 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem;
 • promowanie włączenia społecznego poprzez sport;
 • promowanie pozytywnych wartości poprzez sport (takich jak postawa fair play, tolerancja, zespołowość);
 • wspieranie współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy.

Obszary tematyczne / cele szczegółowe

Wnioski powinny dotyczyć określonych obszarów tematycznych zdefiniowanych na etapie programowania. Przykładami szczególnie istotnych obszarów są:

 • propagowanie wspólnych wartości, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci poprzez sport;
 • rozwijanie umiejętności (poprzez sport) niezbędnych do zwiększenia zaangażowania społecznego grup defaworyzowanych (np. niezależność, przywództwo itp.);
 • integracja migrantów;
 • pojednanie po zakończeniu konfliktu.

Działania

Proponowane działania muszą być bezpośrednio związane z ogólnymi i szczegółowymi celami akcji, tzn. muszą odpowiadać co najmniej jednemu z obszarów tematycznych wymienionych powyżej, oraz muszą być wyszczególnione w opisie projektu obejmującym cały okres trwania dofinansowania. W kontekście tej międzynarodowej akcji o zasięgu światowym działania w ramach projektu muszą ponadto być ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie potencjału organizacji sportowych, głównie w objętych akcją państwach niestowarzyszonych z Programem z regionu 1 lub 2.

Finansowane projekty będą mogły obejmować szeroki zakres współpracy, wymiany, komunikacji i innych działań, takich jak:

 • tworzenie i rozwijanie sieci między organizacjami/państwami/regionami;
 • rozwijanie i wdrażanie wymiany najlepszych praktyk/pomysłów;
 • realizowanie wspólnych zajęć sportowych i towarzyszących wydarzeń edukacyjnych;
 • opracowywanie, testowanie, udostępnianie i wdrażanie nowych metod uczenia się pozaformalnego oraz związanych z tym narzędzi, praktyk i materiałów poprzez szkolenia praktyczne i mobilność pracowników sportowych;
 • podnoszenie świadomości na temat dyskryminacji grup defaworyzowanych w sporcie;
 • wspieranie w budowaniu zaangażowanego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Opracowanie projektu

Projekt mający na celu budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze sportem obejmuje cztery etapy rozpoczynające się jeszcze przed wyborem projektu do finansowania1 , np. 1) identyfikacja i rozpoczęcie projektu; 2) przygotowanie, projektowanie i planowanie projektu; 3) wdrażanie projektu i monitorowanie działań; i 4) przegląd projektu i ocena skutków.

Organizacje uczestniczące i uczestnicy zaangażowani w działania powinni odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.

 • Identyfikacja i rozpoczęcie: identyfikacja problemu, potrzeby lub możliwości, którymi można się zająć w ramach pomysłu na projekt w kontekście zaproszenia; wskazanie głównych działań i efektów, jakich można oczekiwać od projektu; wskazanie odpowiednich zainteresowanych stron i potencjalnych partnerów; sformułowanie celu/celów projektu; zapewnienie zgodności projektu z celami strategicznymi organizacji uczestniczących; rozpoczęcie wstępnego planowania, aby zapewnić projektowi dobry start i zgromadzenie informacji wymaganych do przejścia do kolejnego etapu itp.
 • Przygotowanie, projektowanie i planowanie: określenie zakresu projektu i właściwego podejścia, przedstawienie jasnego zarysu proponowanej metodyki zapewniającej spójność celów projektu i działań; ustalenie harmonogramu wykonania zadań; oszacowanie niezbędnych zasobów i określenie szczegółów projektu np. ocena potrzeb; określenie solidnych celów i wskaźników oddziaływania (skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne i terminowe); wskazanie efektów projektu i efektów uczenia się; opracowanie programu prac, form działań, oczekiwanego wpływu, szacunkowego budżetu całkowitego; przygotowanie planu wdrażania oraz solidnego i realistycznego planu komunikacji obejmującego strategiczne aspekty kierowania projektem, monitorowania, kontroli jakości, sprawozdawczości i upowszechniania wyników; określanie praktycznych ustaleń i potwierdzanie grupy docelowej/grup docelowych dla planowanych działań; opracowywanie umów z partnerami i pisanie wniosku itp.
 • Wdrażanie projektu i monitorowanie działań: realizacja projektu zgodnie z planami spełniającymi wymogi dotyczące sprawozdawczości i komunikacji; monitorowanie bieżących działań i ocena wyniku projektu w porównaniu z planami projektu; wskazywanie odchyleń od planów i podejmowanie działań naprawczych w tej kwestii, a także w kwestii problemów i ryzyka; wskazywanie niezgodności z ustalonymi standardami jakości i podejmowanie działań naprawczych itp.
 • Przegląd i ocena skutków: ocena wyniku projektu w porównaniu z celami i planami wdrażania; ocena działań i ich wpływu na różnych poziomach, udostępnianie i wykorzystanie wyników projektu itp.

Aspekty horyzontalne, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu:

poza spełnieniem oficjalnych kryteriów i określeniem stałych ustaleń dotyczących współpracy ze wszystkimi partnerami projektu następujące elementy mogą przyczynić się do zwiększenia wpływu i jakościowej realizacji projektów mających na celu budowanie potencjału na każdym z poszczególnych etapów projektu. Wnioskodawców zachęca się, aby brali pod uwagę te możliwości i wymiary przy opracowywaniu swoich projektów.

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Aby wdrażać te zasady, opracowano strategię na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w celu wspierania skuteczniejszych działań informacyjnych dla uczestników z różnych środowisk, szczególnie tych o mniejszych szansach, którzy mierzą się z trudnościami związanymi z uczestnictwem w projektach europejskich. Organizacje powinny w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania, uwzględniając opinie uczestników o mniejszych szansach i angażując je w podejmowanie decyzji przez cały proces.

Zrównoważenie środowiskowe

Projekty należy opracowywać w sposób przyjazny środowisku, a wszystkie jego aspekty powinny uwzględniać ekologiczne praktyki. Przy opracowywaniu projektu organizacje i uczestnicy powinni przyjmować przyjazne środowisku podejście, zachęcając wszystkie strony zaangażowane w projekt do omawiania kwestii związanych ze środowiskiem i uczenia się o nich. Podejście to powinno odzwierciedlać działania, które można podjąć na różnych szczeblach, i stanowić wsparcie dla organizacji i uczestników w szukaniu alternatywnych, bardziej ekologicznych sposobów realizowania działań w ramach projektu.

Wymiar cyfrowy

Współpraca wirtualna i eksperymentowanie z wirtualnymi możliwościami uczenia się i kształcenia mieszanego stanowią podstawę udanych projektów.

Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

Projekty będą wspierały aktywność obywatelską i etykę, a także wzmacniały rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów. Ważna będzie również kwestia podnoszenia świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej znaczenia w kontekście światowym.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący projektu mającego na celu budowanie potencjału w dziedzinie sportu?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus, wnioski w sprawie projektów dotyczących budowania potencjału w dziedzinie sportu muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą:

 • być podmiotami prawnymi (podmiotami publicznymi lub prywatnymi);
 • prowadzić działalność w dziedzinie sportu;mieć siedzibę w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem z regionu 1 (Bałkany Zachodnie) lub regionu 2 (wschodnie sąsiedztwo).2

Koordynator konsorcjum musi być organizacją nienastawioną na zysk.         

Takimi organizacjami mogą być na przykład:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku;                                

Skład konsorcjum

Projekty mające na celu budowanie potencjału mają charakter transnarodowy i obejmują co najmniej 4 organizacje z co najmniej 3 krajów:

 • co najmniej 1 organizację z 2 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz
 • co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem z regionu 1 (Bałkany Zachodnie) lub regionu 2 (Wschodnie Partnerstwo). Organizacje z regionów 1 i 2 nie mogą być objęte tym samym wnioskiem (tj. partnerstwa obejmujące jednocześnie region 1 i region 2 nie kwalifikują się).

Liczba organizacji z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Do składu konsorcjum nie wlicza się podmiotów stowarzyszonych i partnerów stowarzyszonych.                

Położenie geograficzne (miejsce działań)

Działanie musi być realizowane w krajach organizacji w nim uczestniczących z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków związanych z celami akcji.

Ponadto:

 • działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE,
 • działania obejmujące dzielenie się rezultatami i ich promowanie mogą również odbywać się podczas odpowiednich transnarodowych wydarzeń/konferencji tematycznych w państwach członkowskich UE lub państwach trzecich stowarzyszonych z Programem lub w państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Czas trwania projektu

Projekty mające na celu budowanie potencjału powinny zazwyczaj trwać 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania projektu w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-SPORT-2024-CB

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 5 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Oczekiwany wpływ

Należy wykazać oczekiwany wpływ projektów, na które udzielono dotacji, poprzez:

 • zwiększenie udziału i potencjału oddolnych organizacji sportowych;
 • zwiększenie udziału kobiet w sporcie i aktywnościach fizycznych;
 • poprawa zaangażowania społecznego grup defaworyzowanych;
 • zwiększanie zdolności sektora sportu do pracy na poziomie transnarodowym, z troską o włączenie społeczne, solidarność i zrównoważony rozwój;
 • propagowanie transnarodowego uczenia się i współpracy między sportowcami i decydentami oraz przyczynianie się do nich, w szczególności w uprawnionych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem;
 • rozpowszechnianie ich efektów w skuteczny i atrakcyjny sposób wśród sportowców zaangażowanych w działalność organizacji sportowych.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • adekwatność wniosku do celów akcji;
 • wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Zakres, w jakim:
  • cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
  • wniosek jest innowacyjny lub uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
  • działania w zakresie budowania zdolności są wyraźnie zdefiniowane i mają na celu wzmocnienie zdolności organizacji uczestniczących;

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i upowszechniania rezultatów.
 • Odpowiedniość i jakość proponowanej metodyki w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb.
 • Spójność celów projektu i proponowanych działań.
 • Jakość i skuteczność planu prac, w tym zakres, w jakim zasoby przydzielono do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Jakość proponowanych metod uczenia się pozaformalnego, jeśli są stosowane.
 • Istnienie i adekwatność środków kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem.
 • Zakres, w jakim projekt jest racjonalny pod względem kosztów i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie.
 •  

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Zakres, w jakim:  
  • projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu;
  • podział obowiązków i zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących.
 • Istnienie skutecznych mechanizmów koordynacji i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:  
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
 • Jakość planu upowszechniania rezultatów: odpowiedniość i jakość środków mających na celu dzielenie się rezultatami projektu w obrębie organizacji uczestniczących i poza nimi.
 • w stosownych przypadkach we wniosku opisano sposób, w jaki powstałe materiały, dokumenty i media będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych i nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.
 • Jakość planów zapewniających trwałość projektu: zdolność projektu do wywierania wpływu i generowania wyników po zakończeniu dofinansowania UE.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dotacji.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Zasadniczo – i w granicach istniejących krajowych i europejskich ram prawnych – wyniki powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz na odpowiednich platformach zawodowych lub sektorowych albo na platformach właściwych organów. We wniosku zostanie opisany sposób, w jaki wygenerowane dane, powstałe materiały, dokumenty oraz działania mediów audiowizualnych i społecznościowych będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych. Wniosek nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Dofinansowanie UE na jeden projekt powinno wynosić od 100 000 EUR do 200 000 EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Do łącznych szacunkowych kosztów kwalifikowalnych określonych po dokonaniu oceny stosuje się stopę współfinansowania w wysokości 80%.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

 • 1 Należy zwrócić uwagę, że działania przygotowawcze można rozpocząć, zanim wniosek zostanie złożony lub wybrany do finansowania, jednak ponoszenie kosztów i realizacja działań muszą mieć miejsce dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. ↩ back
 • 2 Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji. Organizacje z Armenii i Azerbejdżanu kwalifikują się do udziału, ale nie jako koordynatorzy. ↩ back
Tagged in:  Sport