Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Партньорства за сътрудничество

Основната цел на партньорствата за сътрудничество е да се даде възможност на организациите да повишават качеството и уместността на своите дейности, да развиват и укрепват своите мрежи от партньори, да увеличават своя капацитет за съвместна работа на транснационално равнище, като засилват интернационализацията на своите дейности и обменят или развиват нови практики и методи, а също така, споделят и дебатират идеи. Те имат за цел да се подкрепят разработването, трансферът и/или въвеждането на иновативни практики, както и изпълнението на съвместни инициативи, насърчаващи сътрудничеството, партньорското обучение и обмена на опит на европейско равнище. Резултатите следва да бъдат повторно използваеми, прехвърляеми, да позволяват мащабиране и по възможност да притежават силно трансдисциплинарно измерение.

Очаква се резултатите от дейностите по избраните проекти да се споделят на местно, регионално, национално и транснационално равнище.

Партньорствата за сътрудничество са обвързани с приоритетите и рамките на политиката на всеки сектор на програмата „Еразъм+“ както на европейско, така и на национално равнище, като същевременно са насочени към създаването на стимули за междусекторно и хоризонтално сътрудничество в тематични области.

В зависимост от областта на предложения проект или от вида на кандидата партньорствата за сътрудничество се управляват или от националните агенции, или от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За допълнителна информация в тази връзка, моля, вижте раздела „Къде се кандидатства?“ в частта КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ.

Цели на Действието

Партньорствата за сътрудничество имат следните цели:

 • Повишаване на качеството на работата, дейностите и практиките на участващите организации и институции, привличане на нови участници, които не са естествено включени в рамките на един сектор;
 • Изграждане на капацитет на организациите за работа в транснационален и междусекторен план;
 • Разглеждане на общите нужди и приоритети в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
 • Създаване на условия за трансформация и промяна (на индивидуално, организационно или секторно равнище), които да доведат до подобрения и нови подходи пропорционално на контекста на всяка организация.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за партньорство за сътрудничество?

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за партньорства за сътрудничество трябва да отговарят на следните критерии за допустимост:

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

Кандидат/координатор може да бъде всяка участваща организация, установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

За да бъдат допустими, кандидатстващите организации трябва да са законно учредени най-малко 2 години преди крайния срок за кандидатстване. 

За партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО и управлявани от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), кандидатстващият координатор трябва да бъде европейска НПО1 , извършваща дейност в областта на образованието, обучението и младежта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?@Всяка публична или частна организация, установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или във всяка трета държава в света, която не е асоциирана към програмата (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство), може да участва в партньорство за сътрудничество2 .

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Организации, установени в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, могат да участват като координатори на проекта или като организации партньори.

Организации в трети държави, които не са асоциирани към програмата , не могат да участват като координатори на проекта.

Независимо от областта, засегната от проекта, партньорствата за сътрудничество са отворени за участие към всички видове организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието, обучението, младежта и спорта или с други социално-икономически сектори, както и към организации, които осъществяват дейности, обхващащи повече от една област (например местни, регионални и национални органи, центрове за признаване и валидиране, търговски камари, браншови организации, центрове за ориентиране, културни и спортни организации).

В зависимост от приоритета и целите, към които е насочен проектът, партньорствата за сътрудничество следва да обединяват най-подходящата и многообразна група партньори, за да могат да се възползват от техния разностранен опит, профили и специфичен експертен капацитет и да постигнат адекватни и висококачествени резултати от проекта.

Участие на асоциирани организации партньори

В допълнение към официално участващите организации в проекта (координаторът и организациите партньори) партньорствата за сътрудничество могат също така да привличат други партньори от публичния или частния сектор, които допринасят за изпълнението на конкретни задачи/дейности по проекта или оказват подкрепа за популяризирането и устойчивостта на проекта.

В рамките на проект по програмата „Еразъм+“ тези партньори ще бъдат наричани „асоциирани партньори“. Те не се считат за партньори по проекта по отношение на аспектите на допустимост и управление на договорите и не получават никакво финансиране от програмата в рамките на проекта. Същевременно, с оглед на изясняването на тяхната роля в рамките на партньорството и съставянето на обща представа за предложението, тяхното участие в проекта и в различните дейности трябва да бъде ясно описано.

Брой и профил на участващите организации

Партньорствата за сътрудничество са транснационални проекти, в които трябва да участват минимум три организации от три различни държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата.

Няма определен максимален брой на организациите, участващи в едно партньорство.

Всички участващи организации трябва да бъдат установени към момента на кандидатстването за безвъзмездни средства.

За заявления, подадени до националните агенции в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта, една и съща организация (един OID) не може да участва в повече от 10 заявления за всеки краен срок като заявител или партньор3 .

Общото правило е, че партньорствата за сътрудничество са насочени към сътрудничество между организации, установени в държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата.

Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, обаче могат да участват като партньори (а не като кандидати), ако тяхното участие носи съществена добавена стойност на проекта и при условие, че е изпълнено изискването за минимално участие на три организации от три различни държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата.

Разглеждани приоритети

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, партньорствата за сътрудничество трябва да са насочени към:

 • поне един хоризонтален приоритет

и/или

 • поне един конкретен приоритет в областта на образованието, обучението и младежта, върху който въздействието е най-голямо.

За проекти в областта на образованието, обучението и младежта, управлявани посредством непряко управление от националните агенции по програмата „Еразъм+“, националните агенции могат да отделят повече внимание на тези приоритети, които са особено важни в техния национален контекст („европейски приоритети в националния контекст“).

Националните агенции са длъжни да предоставят необходимата информация на потенциалните кандидати чрез своите официални уебсайтове.

За проектите в областта на спорта може да се разглежда само един приоритет (хоризонтален или конкретен). 

Място на изпълнение на дейностите

Всички дейности по партньорство за сътрудничество трябва да се осъществяват в държавите на организациите, участващи в проекта като пълноправни партньори или като асоциирани партньори.

Освен това в надлежно обосновани случаи, свързани с целите или изпълнението на проекта:

 • Дейности могат да се осъществяват и в седалището на институция на Европейския съюз4 , дори ако в проекта не участва организация от държавата — домакин на съответната институция.
 • Дейностите, включващи споделяне и популяризиране на резултатите, могат да се провеждат и в рамките на съответните тематични транснационални събития/конференции в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата, или в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Продължителност на проекта

Между 12 и 36 месеца.

Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целите на проекта и вида на планираните дейности.

Срокът на действие на партньорство за сътрудничество може да бъде удължен по обосновано искане на бенефициера и с одобрението на националната агенция или на Изпълнителната агенция (при условие че общата продължителност на проекта не надхвърля 36 месеца). В такива случаи общият размер на безвъзмездната финансова подкрепа не се променя.

Къде се кандидатства?

За партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от всяка организация в тези области с изключение на европейските НПО:

 • В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

За партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО5 :

 • Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) чрез портала Funding & Tender Opportunities (FTOP)
  • Европейски НПО — Покана №: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • Обособена позиция 1: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • Обособена позиция 2: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

За партньорства в областта на спорта:

 • Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) със седалище в Брюксел.
  •  Спорт — Покана №: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Във всички случаи един и същ консорциум от партньори може да подаде само едно заявление пред само една агенция в рамките на един краен срок6 .

Кога се кандидатства?

За партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от всяка организация в тези области с изключение на европейските НПО:

 • Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 5 март до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 септември и 31 декември същата година.

За партньорства в областта на младежта, представени от всяка организация в тази област с изключение на европейските НПО:

 • Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства до 1 октомври, 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, които започват между 1 януари и 31 август следващата година.

Възможен допълнителен краен срок:

Националните агенции в областта на образованието и обучението могат да организират втори кръг за заявления, за които също ще се прилагат правилата, посочени в настоящото ръководство. Националните агенции ще съобщават за тази възможност чрез уебсайта си.

Ако се организира втори кръг, кандидатите трябва да подадат своите заявления за отпускане на безвъзмездни средства не по-късно от 1 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, които започват между 1 януари и 31 август следващата година.

За партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО:

 • Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 5 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

За партньорства в областта на спорта:

 • Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 5 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Проектът за партньорство за сътрудничество включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности. Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от проекта и от обучението, форматите на дейности, графика и т.н.);
 • Подготовка (планиране на дейностите, разработване на работна програма, практическа организация, потвърждаване на целевата група/групи на предвидените дейности, сключване на споразумения с партньори и др.);
 • Изпълнение на дейностите;
 • последващи действия (оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта).

Партньорствата за сътрудничество могат да включват организирането на транснационални дейности за учене, преподаване и обучение на отделни лица и групи от лица, доколкото тези дейности носят добавена стойност с оглед постигането на целите на проекта. Форматът, целта и видът и броят на участниците в предложените дейности се описват и обосновават в заявлението за проект.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на партньорствата за сътрудничество в различните фази на проекта. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на проекти за партньорства за сътрудничество. 

Приобщаване и Mногообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена стратегия за приобщаване и многообразие7 , която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Партньорствата за сътрудничество са особено подходящи за работа по приобщаването и многообразието като предмет на проекта и с тях допълнително се развиват приобщаващи и чувствителни към многообразието практики и методи съобразно съответния приоритет на политиката, приложим за действието. Също така, независимо от тематиката на техните проекти, организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на партньорствата за сътрудничество. По-специално в проектите в областта на училищното образование и образованието за възрастни силно се насърчава използването на Европейската платформа за училищно образование (вкл. eTwinning) или Електронната платформа за образование на възрастни в Европа (EPALE) за съвместна работа преди, по време и след дейностите по проекта. Проектите в областта на младежта специално се насърчават да използват Европейския младежки портал и платформата на стратегията на ЕС за младежта.

Участие и гражданска ангажираност

С програмата се подкрепя участието и активната ангажираност във всички нейни действия. Проектите за партньорства за сътрудничество следва да предлагат възможности за участие на хората в демократичния живот и за социална и гражданска ангажираност. Особено внимание ще се обръща и на повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз, по-специално по отношение на общите ценности на ЕС, принципите на единството и многообразието, културната идентичност, културната осведоменост и социалното, културното и историческото наследство на участниците.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност (максимален резултат: 25 точки)

Доколко:

 • предложението е свързано с целите и приоритетите на действието. В допълнение предложението ще се разглежда като особено подходящо, ако:
  • е насочено към приоритета „приобщаване и многообразие“;
  • За проекти, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“: е насочено към един или повече „европейски приоритети в националния контекст“, обявени от националната агенция;
  • В случай на проекти, подадени от ЕНПО, в областите на образованието, обучението и младежта до Европейската изпълнителна агенция за образование и култура: доколко кандидатът осъществява дейности в подкрепа на изпълнението на политиките на ЕС в един от тези сектори.
 • предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • профилът, опитът и дейностите на участващите организации са свързани с областта на заявлението;
 • предложението се основава на действителен и подходящ анализ на потребностите;
 • предложението е подходящо за създаване на взаимодействия между различни области на образованието, обучението, младежта и спорта или има потенциално силно въздействие върху една или повече от тези области;
 • предложението е иновативно;
 • предложението допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
 • предложението създава добавена стойност на равнище ЕС посредством резултати, които не биха могли да бъдат постигнати чрез дейности, осъществени само в една държава.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • целите на проекта са ясно определени, реалистични и насочени към нуждите и целите на участващите организации и нуждите на техните целеви групи;
  • предложената методология е ясна, подходяща и осъществима;
  • работният план на проекта е ясен, пълен и ефективен, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение и споделяне на резултатите от проекта;
  • проектът се характеризира с ефективност на разходите и разпределение на подходящи ресурси за отделните дейности;
 • проектът предлага подходящи мерки за контрол на качеството, мониторинг и оценка, гарантиращи, че изпълнението му ще бъде висококачествено и в посочените времеви и бюджетни рамки;
 • дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за хора с по-малко възможности;
 • проектът включва използването на цифрови инструменти и методи за учене за допълване на физическите си дейности и подобряване на сътрудничеството между организациите партньори.
  • Ако в областта (областите) на участващите организации са налични онлайн платформи на програмата „Еразъм+“: доколко проектът използва онлайн платформите на програмата „Еразъм+“ (Европейска платформа за училищно образование, вкл. eTwinning, EPALE, Европейски младежки портал, платформа на стратегията на ЕС за младежта) като средства за подготовка и провеждане на дейностите по проекта и на последващите дейности.
 • Проектът е изготвен екологосъобразно и включва екологични практики в различни свои етапи.

Ако в рамките на проекта са планирани дейности за обучение, преподаване или учене:

 • доколко тези дейности съответстват на целите на проекта и включват достатъчен брой участници с подходящ профил;
 • качество на практическата организация, управлението и начините за подпомагане на дейностите за учене, преподаване и обучение;
 • качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците в съответствие с европейските инструменти и принципи за прозрачност и признаване.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • проектът включва подходящ състав от участващи организации по отношение на профил, включително организации на местно равнище, предишен опит в програмата и експертен опит за успешно изпълнение на всички цели на проекта;
 • проектът включва нови участници и организации с по-малко опит в действието;
 • предложеното разпределение на отговорностите и задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации;
 • предложението включва ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и със съответните други заинтересовани страни.
 • Ако е приложимо, доколко участието на организация от трета държава, която не е асоциирана към програмата, носи съществена добавена стойност за проекта (ако това условие не е изпълнено, участващата организация от трета държава, която не е асоциирана към програмата, ще бъде изключена от проектното предложение на етапа на оценка).

Въздействие (максимален резултат: 25 точки)

Доколко:

 • проектното предложение включва конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от проекта в редовната работа на участващите организации;
 • проектът има потенциала да окаже положително въздействие върху участниците и участващите организации, както и върху по-широките им общности;
 • очакваните резултати от проекта имат потенциала да бъдат използвани извън участващите в проекта организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му, както и на местно, регионално, национално или европейско равнище;
 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на участващите организации, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз;
 • ако е приложимо, доколко предложението описва начина, по който изготвените материали, документи и аудиовизуални продукти ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и в него не се съдържат непропорционални ограничения;
 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за осигуряване на устойчивостта на проекта, на неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки. Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории за отпускане на безвъзмездни средства (т.е.  минимум 13 точки8  за категориите „релевантност на проекта“ и „въздействие“, 15 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 10 точки за категорията „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“).

В случаите, когато две или повече заявления са получили еднакъв общ брой точки (случаи на паритет), приоритет ще се дава на получилите най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

Предложеният модел на финансиране представлява списък от 3 единични еднократни суми, съответстващи на общия размер на безвъзмездните средства за проекта: 120 000 EUR, 250 000 EUR и 400 000 EUR. Кандидатите ще избират между 3-те предварително определени суми в зависимост от дейностите, които желаят да реализират, и резултатите, които се стремят да постигнат.

При планирането на своите проекти кандидатстващите организации заедно със своите партньори по проекта ще трябва да изберат подходящата единична еднократна сума за покриване на разходите по проектите си въз основа на своите нужди и цели. Ако проектът бъде избран за финансиране, поисканата еднократна сума става общият размер на безвъзмездните средства.

Предложенията трябва да съдържат описание на дейностите, които кандидатите се ангажират да осъществят с поисканата еднократна сума, и да съответстват на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Изборът на еднократната сума, която ще бъде поискана, следва да се основава на собствената оценка на кандидата за общите разходи по проекта. Като изхождат от тази оценка, кандидатите трябва да изберат единичната еднократна сума , която най-добре отговаря на техните нужди, като същевременно гарантират ефективно използване на средствата и спазването на принципа на съфинансиране (т.е. очаква се бюджетите на проектите да бъдат допълнени с други източници на финансиране, следователно очакваните общи разходи по проекта са по-високи от поисканата фиксирана еднократна сума).

В случай на колебания между две суми, кандидатите могат: а) да намалят разходите за своя проект, например чрез намиране на по-рентабилни начини за постигане на сходни резултати или чрез адаптиране на броя/обхвата на дейностите по проекта към бюджета; б) да увеличат мащаба на своя проект, например като се стремят да обхванат повече участници със своите дейности, да увеличат броя на дейностите или да създадат допълнителни крайни продукти от проекта.

Адекватността на броя, обхвата и сложността на предложените дейности по проекта спрямо поисканата сума, както и тяхната връзка с целите на проекта, ще бъдат важни елементи от оценката на качеството в съответствие с описаните по-горе критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Изисквания

В описанието на проекта се включва подробна методология на проекта с ясно разпределение на задачите и финансовите договорености между партньорите, подробен график с основни резултати, система за мониторинг и контрол и въведените инструменти за осигуряване на навременно изпълнение на дейностите по проекта.

В методологията на проекта се представя анализа, довел до идентифицирането на потребностите, определянето на целите, въведената система за наблюдение на проекта, механизъм за осигуряване на качеството и стратегия за оценка. В рамките на стратегията за оценка кандидатите трябва да определят набор от количествени и качествени показатели, позволяващи да се оцени приносът на получените крайни продукти/резултати за постигането на целите на проекта.

В описанието на проекта се прави разграничение между управление на проекта и работни пакети за изпълнение. Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“.

Работният пакет се определя като набор от дейности, които допринасят за постигането на общи специфични цели.

Връзката със специфичните цели и крайните резултати се описва ясно за всеки работен пакет. На кандидатите се препоръчва да разделят проектите си на максимум 5 работни пакета, включително този за управление на проекта. Работният пакет за управление на проекта има за цел да обхване хоризонталните дейности, които са необходими за изпълнението на проекта, като наблюдение, координация, комуникация, оценка и управление на риска. За проекти със специфичен работен пакет за управление на проекта частта от еднократната сума, предназначена за този работен пакет, е максимум 20 % от общата сума.

Оценката на тези изисквания се извършва съгласно принципа на пропорционалност: колкото по-висока е поисканата сума, толкова повече се очаква методологията на проекта да бъде точна и изчерпателна.

Възлагане на дейности на външни изпълнители се разрешава, ако то не обхваща основни дейности, от които пряко зависи постигането на целите на действието. В такива случаи задачите, възложени на външни изпълнители, трябва да бъдат ясно определени и описани в заявлението.

Изплащане на безвъзмездните средства

Условието за пълно изплащане на безвъзмездните средства е да бъдат изпълнени всички дейности, описани в заявлението. В случай че една или повече дейности не са изпълнени, изпълнени са частично или са оценени като незадоволителни в оценката на качеството, на етапа на окончателния доклад може да се приложи съответно намаляване на размера на безвъзмездните средства при лошо, частично или забавено изпълнение, като не се приемат отделни работни пакети или дейности или като се намали общата сума с фиксиран процент.

Оценката в окончателния доклад се основава на подробното описание на всяка извършена дейност, количествената и качествената информация, показваща степента на постигане на целите на проекта, посочени в заявлението, качеството на резултатите от проекта, качени в платформата за резултати от проекти по програмата „Еразъм+“, и самооценката на партньорските организации.

 • 1 За целите на настоящата програма това са НПО, които извършват дейност посредством официално призната структура, състояща се от: европейски орган/секретариат, законно установен най-малко от една година в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, и национални организации/клонове в поне девет държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

  Тези национални организации/клонове трябва: 

  да са в доказана законоустановена връзка с европейския орган/секретариата; 

  да извършват дейност в областта на образованието, обучението или младежта;

  Поради това европейската НПО трябва да се състои от най-малко девет структури (европейски орган/секретариат + осем национални организации/клонове), установени в девет различни държави — членки на ЕС и трети държави, асоциирани към програмата. ↩ back

 • 2

  Всяка институция за висше образование (ИВО), установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, което иска да участва в партньорство за сътрудничество, трябва да притежава валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). ХВОЕ не се изисква за участващите ВУ в трети държави, които не са асоциирани към програмата, но те трябва да приемат нейните принципи.

  За целите на настоящото действие неформалните групи младежи не се разглеждат като организация и следователно не могат да участват (нито като кандидати, нито като партньори). ↩ back

 • 3 При този максимален брой се вземат предвид всички заявления, подадени общо за всички тези области.  ↩ back
 • 4 Седалищата на институциите на Европейския съюз са градовете Брюксел, Франкфурт, Люксембург, Страсбург и Хага. ↩ back
 • 5 За определение за това какво се разбира под европейска НПО за целите на програмата „Еразъм+“, моля, вижте „Част Г — Речник на термините“ от настоящото ръководство. ↩ back
 • 6 Тук се включват както националните агенции по програмата „Еразъм+“, така и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) със седалище в Брюксел. ↩ back
 • 7 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy ↩ back
 • 8 Тъй като при оценката на това действие десетичните точки не са приложими, минималният резултат за тези критерии се закръглява нагоре до 13 точки. ↩ back