Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Partnerségi együttműködések

 A partnerségi együttműködések elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára a tevékenységeik minőségének és relevanciájának javítását, a partneri hálózataik kialakítását és megerősítését, a transznacionális szintű, közös működéssel kapcsolatos kapacitásuk növelését, valamint a tevékenységeik nemzetköziesítésének fokozását többek között a gyakorlatok cseréje vagy új gyakorlatok kidolgozása, valamint az elképzelések megosztása és ütköztetése révén. Ezek célja az innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és/vagy megvalósításnak támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása. Az eredményeknek újrahasználhatóknak, hordozhatóknak és bővíthetőknek kell lenniük, valamint lehetőség szerint erőteljes tudományágakon átívelő dimenzióval kell rendelkezniük. A kiválasztott projektekkel szemben elvárás, hogy tevékenységeik eredményeit helyi, regionális, nemzetközi és transznacionális szinten is terjesszék.

A partnerségi együttműködések az Erasmus+ programban képviselt szektorok prioritásaihoz és szakpolitikai kereteihez kötődnek mind európai, mind nemzeti szinten, emellett pedig a tematikus területeket illetően a szektorközi és horizontális együttműködést élénkítő ösztönzők létrehozására irányulnak.

A partnerségi együttműködéseket az érintett terület és a pályázó típusától függően a nemzeti irodák vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli. Ezzel kapcsolatban további információkat a támogathatósági feltételek alatt található „Hol kell jelentkezni?” szakaszban talál.

A Pályázattípus Célkitűzései

A partnerségi együttműködések célja:

 • A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának, tevékenységeinek és gyakorlatának minőségi szempontú javítása, és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
 • A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a transznacionális és szektorközi munkavégzéshez;
 • Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén;
 • Olyan átalakulások és változások előidézése (egyéni, szervezeti/intézményi vagy szektorális szinten), amelyek az egyes szervezetek/intézmények hátterével arányos fejlesztéseket és új megközelítéseket eredményeznek.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a partnerségi együttműködések megvalósítását célzó pályázatoknak?

A partnerségi együttműködések megvalósítását célzó projekttervek akkor jogosultak Erasmus+ támogatásra, ha megfelelnek a következő támogathatósági feltételeknek:

Támogathatósági feltételek

Ki pályázhat?

Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat/vagy lehet koordinátor. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében.

A pályázó szervezetek/intézmények akkor jogosultak a támogatásra, ha jogszerű bejegyzésük legalább két évvel a jelentkezési határidő előtt megtörtént. 

Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által irányított oktatási, képzési és ifjúsági partnerségek esetében a pályázó koordinátornak az oktatás, a képzés és az ifjúság területén tevékenykedő európai nem kormányzati [fn]szervezetnek[ft/] E program alkalmazásában olyan hivatalosan is elismert formában működő nem kormányzati szervezetekről van szó, amelyek az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban legalább egy éve jogszerűen létrehozott európai szervből/titkárságból, valamint legalább kilenc uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország nemzeti szervezetéből/intézményéből/tagszervezetéből állnak.

Ezeknek a nemzeti szervezeteknek/intézményeknek/tagszervezeteknek: 

· igazoltan hivatalos kapcsolatban kell állniuk az európai szervvel/titkársággal; 

· az oktatás, a képzés vagy az ifjúság területén kell tevékenykedniük;

Ezért az európai nem kormányzati szervezeteknek legalább kilenc szervezetből (az európai szervből/titkárságból + nyolc nemzeti szervezetből/intézményből/tagszervezetből) kell állniuk, amelyeket kilenc különböző uniós tagállamban és a programhoz társult harmadik országban hoztak létre.[/fn] kell lennie.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?

Bármely olyan, jogi személyiséggel bíró köz- vagy magánszervezet/-intézmény részt vehet partnerségi együttműködésekben, amelynek székhelye valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban, illetve a programhoz nem társult harmadik országban található [fn](lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát)[ft/] Uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező, a partnerségi együttműködésben részt venni kívánó valamennyi felsőoktatási intézménynek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie. A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük, de el kell kötelezniük magukat annak alapelvei mellett. E pályázattípus alkalmazásában a fiatalok informális csoportjai nem tekinthetők szervezetnek/intézménynek, ezért nem jogosultak részvételre (sem pályázóként, sem partnerként).[/fn].

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei/intézményei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

Az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek/intézmények a projekt koordinátoraként vagy partnerszervezetként/-intézményként vehetnek részt a projektben.

A programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek/intézmények nem vehetnek részt projektkoordinátorként.

A projekt által érintett területtől függetlenül a partnerségi együttműködésekben bármilyen, az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén vagy egyéb társadalmi-gazdasági szektorokban tevékenykedő, vagy több különböző szektort transzverzálisan érintő tevékenységet végző szervezet/intézmény (például helyi, regionális és nemzeti hatóság, elismeréssel és érvényesítéssel [akkreditációval] foglalkozó központ, kereskedelmi kamara, kereskedelmi intézmény, orientációs/tanácsadó központ, kulturális intézmény és sportszervezet/-intézmény) részt vehet.

A projekt prioritásától és kitűzött céljaitól függően a partnerségi együttműködésekben a legkülönbözőbb és legmegfelelőbb partnereknek kell részt venniük annak érdekében, hogy egymás különböző tapasztalataira, profiljára és szakértelmére építsenek, illetve releváns és kiváló projekteredményeket érjenek el.

Társult partnerszervezetek/-intézmények részvétele

A partnerségi együttműködésekbe a projektben formálisan részt vevő szervezeteken/intézményeken (a koordinátoron és a partnerszervezeteken/-intézményeken) kívül egyéb partnerek is bevonhatók a magán- vagy közszférából. Ezek konkrét projektfeladatok vagy -tevékenységek megvalósításához járulhatnak hozzá, vagy támogathatják a projekt népszerűsítését és fenntarthatóságát.

Ezeket a partnereket az Erasmus+ projektek esetében „társult partnereknek” nevezzük. A támogathatósági és szerződéskezelési szempontok tekintetében nem minősülnek projektpartnernek, és nem részesülnek a program keretében biztosított támogatásból a projekt részeként. Ugyanakkor a partnerség keretében betöltött szerepük megértéséhez, valamint a pályázattal kapcsolatos átfogó kép megalkotásához egyértelműen ismertetni kell a projektben, valamint a különböző tevékenységekben történő részvételüket.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

A partnerségi együttműködés transznacionális projekt, amelyben legalább három különböző uniós tagállamból és a programhoz társult harmadik országokból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

A részt vevő szervezetek/intézmények számának felső határa nincs korlátozva egy partnerségen belül.

A pályázatban az összes részt vevő szervezetet/intézményt fel kell tüntetni.

A köznevelés, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúság területén a nemzeti irodákhoz benyújtott pályázatok esetében ugyanaz a szervezet/intézmény (OID) nem vehet részt határidőnként összesen tíznél több pályázatban sem pályázóként, sem [fn]partnerként[ft/]Ebbe a maximális értékbe az összes említett területet érintően benyújtott valamennyi pályázat együttesen számít bele.[/fn].

Általános szabályként a partnerségi együttműködések az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek/intézmények közötti együttműködést célozzák.

A programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek/intézmények azonban bevonhatók partnerként (és nem pályázóként), amennyiben részvételük lényeges hozzáadott értéket képvisel a projekt szempontjából, és amennyiben a három különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó legalább három szervezet/intézmény részvételének követelménye teljesül.

Megcélzott prioritások

A partnerségi együttműködések támogatása akkor lehetséges, ha foglalkoznak a következőkkel:

 • legalább egy horizontális prioritás

és/vagy

 • legalább egy konkrét prioritás, amely releváns az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport leginkább érintett területe szempontjából.

Az Erasmus+ nemzeti irodák által közvetett irányítással kezelt oktatási, képzési és ifjúsági projektek esetében a nemzeti irodák e prioritások között nagyobb figyelmet fordíthatnak azokra, amelyek nemzeti kontextusukban különösen fontosak (úgynevezett „európai prioritások nemzeti összefüggésben”).

A nemzeti irodáknak megfelelően tájékoztatniuk kell a pályázókat hivatalos honlapjukon keresztül.

A sport területén megvalósuló projektek esetében csak egy (horizontális vagy specifikus) prioritással lehet foglalkozni. 

A tevékenységek helyszíne

A partnerségi együttműködések keretében az összes tevékenységet a projektben teljes jogú partnerként vagy társult partnerként részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.

Emellett, ha az a projekt célkitűzései vagy megvalósítása szempontjából kellően indokolt:

 • A tevékenységek az Európai Unió valamely intézményének [fn]székhelyén[ft/]Az Európai Unió intézményeinek székhelyei Brüsszelben, Frankfurtban, Luxembourgban, Strasbourgban és Hágában találhatók.[/fn] is megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található.
 • Az eredmények megosztását és népszerűsítését magukban foglaló tevékenységek az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban, illetve a programhoz nem társult harmadik országokban megszervezett, vonatkozó, tematikus transznacionális eseményeken/konferenciákon is megvalósulhatnak.

A projekt időtartama

12 és 36 hónap között.

A projekt célkitűzéseinek és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot.

A partnerségi együttműködés időtartama a kedvezményezett indokolt kérésére és a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség egyetértésével meghosszabbítható, feltéve, hogy a teljes időtartam nem haladja meg a 36 hónapot. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az oktatás, a képzés és az ifjúság területéhez kapcsolódó partnerségek megvalósítását célzó, az e területeken tevékenykedő bármely szervezet/intézmény – kivéve az európai nem kormányzati szervezeteket – által benyújtott pályázatok esetében:

 • A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Az európai nem kormányzati szervezetek partnerségei az oktatás, a képzés és az [fn]ifjúság területén[ft/]Az Erasmus+ program alkalmazásában az „európai nem kormányzati szervezet” fogalommeghatározását az útmutató D. része (Fogalomgyűjtemény) tartalmazza.[/fn]:

 • Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) a finanszírozási és pályázati lehetőségek portálján keresztül.
  • Európai nem kormányzati szervezetek/intézmények – Felhívás azonosítója: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • 1. tétel: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • 2. tétel: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

A sport területéhez kötődő partnerségek esetében:

 • A Brüsszelben található Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).
  •  Sport – A felhívás azonosítója: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Ugyanazon, több partnerből álló konzorcium egy határidőre minden esetben csak egy nemzeti irodához és csak egy pályázatot [fn]nyújthat be[ft/]Ez magában foglalja mind az Erasmus+ nemzeti irodákat, mind a brüsszeli székhelyű Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget (EACEA).[/fn]

Mikor lehet pályázni?

Az oktatás, a képzés és az ifjúság területéhez kapcsolódó partnerségek megvalósítását célzó, az e területeken tevékenykedő bármely szervezet/intézmény – kivéve az európai nem kormányzati szervezeteket – által benyújtott pályázatok esetében:

 • A pályázóknak március 5. déli 12:00 óráig (közép-európai idő szerint) kell benyújtaniuk a pályázatukat az ugyanazon év szeptember 1. és december 31. között kezdődő projektekre.

Az ifjúság területén működő bármely szervezet/intézmény által benyújtott partnerségek esetében az európai nem kormányzati szervezetek/intézmények kivételével:

 • A pályázóknak (közép-európai idő szerint) október 1. déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben január 1. és augusztus 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Esetleges póthatáridó:

Az oktatás és képzés területén működő nemzeti irodák második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén vonatkoznak a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok. A nemzeti irodák erről a lehetőségről weboldalukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben meghirdetnek második beadási határidőt, a pályázóknak (közép-európai idő szerint) október 1. déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és augusztus 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Az európai nem kormányzati szervezetek partnerségei az oktatás, a képzés és az ifjúság területén:

 • A pályázóknak március 5. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A sport területéhez kötődő partnerségek esetében:

 • A pályázóknak március 5. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Projekttervezés

A partnerségi együttműködésre irányuló projektek négy szakaszból – tervezés, előkészítés, végrehajtás és nyomon követés – állnak, amelyek már az előtt kezdetüket veszik, hogy a projekttervet kiválasztanák támogatásra. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktívan ki kell venniük a részüket valamennyi szakaszból, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.

 • Tervezés (az igények, célkitűzések, projekt- és tanulási eredmények, tevékenységformátumok, ütemezés stb. meghatározása);
 • Előkészítés (a tevékenységek megtervezése, a munkaprogram kidolgozása, gyakorlati intézkedések, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása);
 • A tevékenységek végrehajtása;
 • Utánkövetés (a tevékenységek és hatásuk értékelése különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).

Partnerségi együttműködések keretében nemzetközi egyéni és csoportos tanulási, oktatási és képzési tevékenységek is szervezhetők, amennyiben ezek hozzáadott értéket képviselnek a projekt célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából. A pályázatnak ismertetnie és indokolnia kell az előirányzott tevékenységek formáját, célját és típusát, valamint a résztvevők számát.

A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:

A formális kritériumok betartása és a projektpartnerekkel folytatott fenntartható együttműködés kialakítása mellett a következő elemek hozzájárulhatnak a különböző projektszakaszokban a partnerségi együttműködések fokozott hatásához és színvonalasabb megvalósításához. A pályázóknak ajánlott figyelembe venni ezeket a lehetőségeket és dimenziókat a partnerségi együttműködések tervezésekor. 

Befogadás és Sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. Az említett elvek érvényre juttatását egy Befogadási és sokszínűségi [fn]stratégia[ft/]https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy[/fn] támogatja, amelynek célja, hogy hatékonyabban elérje a legkülönbözőbb hátterű – különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező és az európai projektekben való részvételt illetően akadályokkal szembesülő – résztvevőket. A partnerségi együttműködések különösen alkalmasak arra, hogy a befogadáson és a sokszínűségen dolgozzanak a projekt tárgyaként, és továbbfejlesszék az inkluzív és sokszínűséget figyelembe vevő gyakorlatokat és módszereket, a pályázattípus megfelelő szakpolitikai prioritásával összhangban. Ezenkívül projektjeik tematikájától függetlenül a szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és a folyamat egésze alatt be kell vonniuk őket a döntéshozatalba.

Környezeti fenntarthatóság

A projekteket környezettudatos módon kell kidolgozni, és valamennyi aspektusukba be kell építeni a környezettudatos gyakorlatokat. A szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek környezetbarát megközelítést kell alkalmazniuk a projekt kidolgozása során. Ez arra sarkallja a projektben részt vevőket, hogy megvitassák és megismerjék a környezetvédelmi kérdéseket, elgondolkodtatja őket arról, hogy mit tehetnek a különböző szinteken, továbbá segít a szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek abban, hogy környezettudatosabb alternatívákat találjanak a projektjeik keretében végzett tevékenységeik megvalósítására.

Digitális dimenzió

A virtuális együttműködés, valamint a virtuális és vegyes tanulási lehetőségek bevezetése, illetve az e területen zajló tapasztalatszerzés elengedhetetlen a sikeres partnerségi együttműködésekhez. A köznevelés és a felnőttoktatás területéhez kapcsolódó projektek esetében határozottan ajánlott az Európai Iskolai Oktatási Platform (beleértve az eTwinninget) vagy a felnőttkori tanulást segítő EPALE platform használata annak érdekében, hogy a résztvevők együtt tudjanak működni a projekttevékenységek előtt, alatt és után. Az ifjúsági területhez kötődő projektek esetében határozottan ajánlott az Európai Ifjúsági Portál és az EU ifjúsági stratégiájával foglalkozó platform használata.

Részvétel és polgári szerepvállalás

A program valamennyi fellépése során támogatja a részvételt és az aktív szerepvállalást. A partnerségi együttműködések projektjeinek lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. A hangsúly többek közt az európai uniós összefüggésrendszer tudatosításán és megértésén lesz, különös tekintettel a közös uniós értékekre, az egység és a sokféleség elveire, továbbá az ezek jelentette kulturális identitásra, kulturális tudatosságra, valamint társadalmi és történelmi örökségre.

Értékelési szempontok

Relevancia (maximális pontszám: 25 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a projekt a pályázattípus célkitűzései és prioritásai szempontjából. A pályázat emellett rendkívül relevánsnak minősül, ha:
  • foglalkozik a „befogadás és sokszínűség” prioritással;
  • az Erasmus+ nemzeti irodák által kezelt projektek esetében: foglalkozik a nemzeti iroda által a nemzeti kontextusban kiemelten fontosként meghirdetett európai prioritások közül eggyel vagy többel (lásd: „Európai prioritások nemzeti kontextusban”);
  • az ENGO-k által az oktatás, képzés és ifjúság területén az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez benyújtott projektek esetében: milyen mértékben végez a pályázó olyan tevékenységeket, amelyek támogatják az uniós szakpolitikák végrehajtását ezen szektorok egyikében;  
 • a pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;
 • relevánsak a részt vevő szervezetek/intézmények profilja, tapasztalata és tevékenységei a pályázat szakterülete szempontjából;
 • képezi a pályázat alapját hiteles és megfelelő szükségletelemzés;
 • alkalmas a projekt arra, hogy szinergiákat teremtsen az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport különböző területei között, és hogy potenciálisan jelentős hatást gyakoroljon egy vagy több területre az említettek közül;
 • innovatív a pályázat;
 • egészít ki a pályázat más, a részt vevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
 • hoz létre a projekt uniós szintű hozzáadott értéket olyan eredmények révén, amelyek egyetlen országban megvalósított tevékenységekkel nem lennének elérhetők.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • rendelkezik a projekt világosan meghatározott, reális célkitűzésekkel, és azok milyen mértékben kapcsolódnak a részt vevő szervezetek/intézmények és célcsoportjaik igényeihez, illetve céljaihoz;
 • egyértelmű, megfelelő és kivitelezhető a javasolt módszertan: 
  • egyértelmű, teljes és hatékonyan megvalósítható a projekt munkaterve, megfelelően megtervezettek-e az ehhez szükséges projektszakaszok a projekttervezést, kivitelezést, valamint a projekteredmények terjesztését is beleértve;
  • költséghatékony a projekt, és megfelelő forrásokat rendel-e minden tevékenységhez;
  • javasol a projekt megfelelő minőségellenőrzési, nyomonkövetési és értékelési intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a projekt végrehajtása jó minőségű legyen, időben és a költségvetésnek megfelelően teljesüljön;
 • alakítják ki a tevékenységeket hozzáférhető és inkluzív módon, és állnak nyitva a kevesebb lehetőséggel rendelkezők előtt.
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a fizikai tevékenységek kiegészítése, valamint a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködés javítása érdekében.
  • Ha a részt vevő szervezetek/intézmények szakterületén (szakterületein) rendelkezésre állnak Erasmus+ online platformok: használja fel a projekt az Erasmus+ online platformjait (Európai Iskolai Oktatási Platform, beleértve az eTwinninget, EPALE, Európai Ifjúsági Portál, az EU ifjúsági stratégiájával foglalkozó platform) a projekttevékenységek előkészítésére, megvalósítására és utánkövetésére szolgáló eszközként.
 • dolgozták ki a projektet környezettudatos módon, és mennyire építették be valamennyi szakaszába a zöld gyakorlatokat.

Ha a projekt képzési, oktatási vagy tanulási tevékenységeket is tartalmaz:

 • milyen mértékben igazodnak e tevékenységek a projekt célkitűzéseihez, és megfelelő számú és profilú résztvevőt vonnak-e be e tevékenységekbe;
 • megfelelő-e a gyakorlati intézkedések minősége, valamint a tanulási, oktatási és képzési tevékenységek különböző megvalósítási módjainak kivitelezése és támogatása;
 • milyen a résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló lépések minősége, az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközökkel összhangban.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • megfelelő és arányos a részt vevő szervezetek/intézmények bevonása (beleértve a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezeteket) a projektbe azok profilja, a program keretében szerzett korábbi tapasztalatai, valamint az összes projektcélkitűzés sikeres megvalósításához kapcsolódó szakértelme figyelembevételével;
 • vesznek részt a projektben új résztvevők és a pályázattípusban kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények;
 • igazolja a feladatok javasolt felosztása az összes részt vevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalását és aktív részvételét;
 • foglal magában a pályázat a részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekeltek közötti együttműködésre és kommunikációra szolgáló, hatékony mechanizmusokat;
 • amennyiben releváns, a programhoz nem társult harmadik ország részt vevő szervezetének/intézményének részvétele milyen mértékben jelent lényeges hozzáadott értéket a projekt számára (amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a programhoz nem társult harmadik ország részt vevő szervezeteit/intézményeit az értékelési szakaszban kizárják a projekttervből).

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

Milyen mértékben:

 • foglal magában a projektterv konkrét és logikus lépéseket arra vonatkozóan, hogy beépítse a projekteredményeket a részt vevő szervezetek/intézmények mindennapi munkájába;
 • alkalmas a projekt arra, hogy pozitív hatást gyakoroljon a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre, valamint tágabb közösségeikre;
 • van lehetőség a várt projekteredmények tekintetében arra, hogy azok a projekt időtartama alatt és azt követően a részt vevő szervezeteken/intézményeken kívül is felhasználhatók legyenek helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten;
 • foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a részt vevő szervezeteken/intézményeken belül, megossza az eredményeket a nyilvánossággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét;
  • amennyiben releváns, mennyire megfelelően mutatja be a pályázat a létrehozott anyagok, dokumentumok és médiatartalmak szabadon elérhetővé tételét szolgáló lépéseket, és milyen mértékben támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek hozzáférhetőségét;
 • foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket a projekt fenntarthatóságának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a projekt az uniós támogatás felhasználása után is képes legyen hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenfelül az értékelési szempontok minden egyes kategóriájában legalább a maximálisan megszerezhető pontok felét kell elérni (azaz a „projekt relevanciája” és a „hatás” kategóriában [fn]legalább 13[ft/]E pályázattípus értékelésekor csak egész számok alkalmazhatók, ezért e kritériumok esetében legalább 13 pontot kell szerezni.[/fn], a „projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában legalább 15, a „partnerség és az együttműködési megállapodások minősége” kategóriában pedig legalább 10 pontot).

Azokban az esetekben, amikor két vagy több pályázat ugyanazt az összpontszámot kapta (ex aequo esetek), a „projekt relevanciája” és a „hatás” tekintetében a legmagasabb pontszámot kell előnyben részesíteni.

Finanszírozási szabályok

A javasolt finanszírozási modell keretében három különböző, egyszeri egyösszegű támogatás áll rendelkezésre, amelyek a projektre odaítélt teljes támogatás összegének felelnek meg: 120 000 EUR, 250 000 EUR és 400 000 EUR. A pályázók e három előre meghatározott összeg közül választhatnak az alapján, hogy milyen tevékenységeket kívánnak lebonyolítani, és milyen eredményeket szeretnének elérni.

Projektjeik tervezésekor a pályázó szervezeteknek/intézményeknek – a projektpartnereikkel együtt – a szükségleteik és célkitűzéseik alapján megfelelőbb egyszeri egyösszegű támogatást kell választaniuk a projektjeik költségeinek fedezésére. A finanszírozásra kiválasztott projektek esetében a kért egyösszegű támogatás lesz a támogatás teljes összege.

A pályázatoknak ismertetniük kell azokat a tevékenységeket, amelyek megvalósítására a pályázók kötelezettséget vállalnak a kért egyösszegű támogatással, továbbá meg kell felelniük a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvének.

Az egyösszegű támogatást a pályázónak a projekt összköltségére vonatkozó saját becslése alapján kell igényelnie. E becslés alapján a pályázóknak azt az egyszeri egyösszegű támogatást kell kiválasztaniuk, amely a legjobban megfelel a szükségleteiknek, miközben biztosítják a források hatékony felhasználását és a társfinanszírozási elv tiszteletben tartását (azaz a projektköltségvetéseket várhatóan más finanszírozási forrásokkal egészítik ki, ezért a projekt várható összköltsége magasabb lesz, mint a kért átalányösszeg).

Két összeg közötti kétség esetén a pályázók: a) csökkenthetik a projekt költségeit, például a hasonló eredmények elérésének költséghatékonyabb módjainak megtalálásával vagy a projekttevékenységek számának/méretének a költségvetéshez való igazításával; b) növelhetik projektjük nagyságrendjét, például azzal a céllal, hogy több résztvevőt érjenek el tevékenységeikkel a tevékenységek számának növelésével vagy további projekteredmények létrehozásával.

A javasolt projekttevékenységek számának, hatókörének és összetettségének a kért összeghez viszonyított megfelelősége, valamint a projekt célkitűzései szempontjából való relevanciája a fent ismertetett értékelési szempontokkal összhangban a minőségértékelés fontos eleme lesz.

Követelmények

A projekt leírásának magában kell foglalnia a részletes projektmódszertant, amely tartalmazza a feladatok és a pénzügyi megállapodások partnerek közötti egyértelmű elosztását, a főbb teljesítendő eredményeket feltüntető részletes ütemtervet, a monitoring- és ellenőrző rendszereket, valamint a projekttevékenységek időben történő végrehajtásának biztosítása érdekében bevezetett eszközöket.

A projekt módszertana bemutatja a szükségletek azonosításához vezető elemzést, a célkitűzések meghatározását, a projekt nyomon követésére létrehozott rendszert, a minőségbiztosítási mechanizmust és az értékelési stratégiát. Az értékelési stratégia részeként a pályázóknak olyan mennyiségi és minőségi mutatókat kell meghatározniuk, amelyek lehetővé teszik annak értékelését, hogy a teljesítendő/elért eredmények mennyiben járulnak hozzá a projekt célkitűzéseinek eléréséhez.

A projektleírásban különbséget kell tenni a projektmenedzsment és az elvégzendő munkacsomagok között. A pályázóknak a projekttevékenységeket „munkacsomagokra” kell bontaniuk.

A munkacsomagot olyan tevékenységek összességeként határozzák meg, amelyek hozzájárulnak a közös egyedi célkitűzések eléréséhez.

A konkrét célkitűzésekkel és teljesítendő eredményekkel való kapcsolatot minden egyes munkacsomag esetében egyértelműen le kell írni. A pályázóknak célszerű a projektjeiket legfeljebb 5 munkacsomagra bontani, beleértve a projektmenedzsmentre vonatkozót is. A projektmenedzsmentre vonatkozó munkacsomag célja, hogy lefedje a projekt végrehajtásához szükséges horizontális tevékenységeket, például a nyomon követést, a koordinációt, a kommunikációt, az értékelést és a kockázatkezelést. A projektmenedzsmentre vonatkozó egyedi munkacsomaggal rendelkező projektek esetében az egyösszegű támogatás e munkacsomaghoz rendelt része nem haladhatja meg a teljes összeg 20%-át.

E követelmények értékelése során az arányosság elvét kell követni: minél magasabb az igényelt összeg, annál inkább elvárható, hogy a projekt módszertana pontos és átfogó lesz.

A szolgáltatások alvállalkozásba adása megengedett, amennyiben az nem azokat az alapvető tevékenységeket foglalja magában, amelyektől közvetlenül függ a tevékenység célkitűzéseinek megvalósítása. Ilyen esetekben az alvállalkozásba adott feladatokat egyértelműen meg kell határozni és le kell írni a pályázatban.

A Támogatás Kifizetése

A támogatás teljes kifizetésének feltétele a pályázatban leírt minőségi kritériumoknak megfelelő valamennyi tevékenység elvégzése. Abban az esetben, ha egy vagy több tevékenységet nem fejeztek be, részben fejeztek be vagy a minőségértékelés során nem kielégítőnek ítélnek, a záróbeszámoló szakaszában a támogatás összegét megfelelő mértékben csökkenteni lehet gyenge, részleges vagy késedelmes végrehajtás esetén azáltal, hogy egyes feladatmodulokat vagy tevékenységeket nem fogadnak el, vagy a teljes összeget átalányszázalékos csökkentéssel csökkentik.

A záróbeszámoló értékelése az egyes elvégzett tevékenységek részletes leírásán, mennyiségi és minőségi információkon alapul, amelyek bemutatják a pályázatban meghatározott projektcélok elérésének szintjét, az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platformjára feltöltött projekteredmények minőségét, valamint a partnerszervezetek/-intézmények önértékelését.