Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sħubijiet ta’ kooperazzjoni

L-għan primarju tas-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huwa li jippermettu lill-organizzazzjonijiet iżidu l-kwalità u r-rilevanza tal-attivitajiet tagħhom, jiżviluppaw u jsaħħu n-networks ta’ sħab tagħhom, iżidu l-kapaċità tagħhom li joperaw b’mod konġunt fil-livell tranżnazzjonali, filwaqt li jagħtu spinta lill-internazzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tagħhom u permezz tal-iskambju jew l-iżvilupp ta’ prattiki u metodi ġodda kif ukoll il-kondiviżjoni u l-indirizzar tal-ideat. Għandhom l-għan li jappoġġaw l-iżvilupp, it-trasferiment u/jew l-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ inizjattivi konġunti li jippromwovu l-kooperazzjoni, l-apprendiment bejn il-pari u l-iskambji ta’ esperjenza fil-livell Ewropew. Ir-riżultati għandhom ikunu jistgħu jintużaw mill-ġdid, jiġu ttrasferiti, jiġu mtejba u, jekk ikun possibbli, ikollhom dimensjoni transdixxiplinarja qawwija. Il-proġetti magħżula huma mistennija li jikkondividu r-riżultati tal-attivitajiet tagħhom fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tranżnazzjonali.

Is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huma stabbiliti fil-prijoritajiet u l-oqfsa ta’ politika ta’ kull settur tal-Erasmus+, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak nazzjonali, filwaqt li għandhom l-għan li jipproduċu inċentivi għal kooperazzjoni transsettorjali u orizzontali f’oqsma tematiċi.

Skont il-qasam tal-proġett propost jew it-tip ta’ applikant, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huma ġestiti jew mill-Aġenziji Nazzjonali jew mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA). Għal aktar informazzjoni f’dan ir-rigward, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima “fejn napplika” taħt IL-KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ.

Objettivi tal-azzjoni

Is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni għandhom l-għan li:

 • Itejbu l-kwalità tal-ħidma, l-attivitajiet u l-prattiki tal-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet involuti, filwaqt li jkunu miftuħa għal atturi ġodda, mhux inklużi b’mod naturali f’settur wieħed;
 • Jibnu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet biex jaħdmu b’mod tranżnazzjonali u fis-setturi kollha;
 • Jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet komuni fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport;
 • Jippermettu trasformazzjoni u bidla (fil-livell individwali, organizzazzjonali jew settorjali), li jwasslu għal titjib u approċċi ġodda, fi proporzjon mal-kuntest ta’ kull organizzazzjoni.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għal sħubija ta’ kooperazzjoni?

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti  ta’ proġetti għal Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni jridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Liema tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew fi kwalunkwe pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm tad-dinja (ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida) tista’ tipparteċipa fi Sħubija ta’ Kooperazzjoni1 .

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

L-organizzazzjonijiet stabbiliti fl-istati membri tal-ue u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-programm jistgħu jew jipparteċipaw bħala koordinatur tal-proġett jew bħala organizzazzjoni sieħba.

L-organizzazzjonijiet f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm ma jistgħux jipparteċipaw bħala koordinaturi tal-proġetti.

Irrispettivament mill-qasam milqut mill-proġett, is-sħubijiet ta’ kooperazzjoni huma miftuħin għal kwalunkwe tip ta’ organizzazzjoni attiva fi kwalunkwe qasam tal-edukazzjoni, tat-taħriġ, taż-żgħażagħ, tal-isport jew ta’ setturi soċjoekonomiċi oħra kif ukoll għal organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet li huma trasversali għal oqsma differenti (eż. awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali, ċentri ta’ rikonoxximent u ta’ validazzjoni, kmamar tal-kummerċ, organizzazzjonijiet kummerċjali, ċentri ta’ gwida, organizzazzjonijiet kulturali u sportivi).

Skont il-prijorità u l-objettivi indirizzati mill-proġett, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni għandhom jinvolvu l-iktar firxa adegwata u differenti ta’ sħab biex jibbenefikaw mill-esperjenzi, il-profili u l-għarfien espert speċifiku differenti tagħhom u biex jipproduċi riżultati rilevanti u ta’ kwalità għolja tal-proġett.

Parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet sħab assoċjati

Minbarra l-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem b’mod formali fil-proġett (l-organizzazzjonijiet koordinaturi u sħab), is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni jistgħu jinvolvu wkoll sħab oħra mis-settur pubbliku jew privat li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-kompiti/attivitajiet speċifiċi tal-proġett jew jappoġġaw il-promozzjoni u s-sostenibbiltà tal-proġett.

Fi ħdan proġett tal-Erasmus+, dawn is-sħab se jissejħu “sħab assoċjati”. Għall-aspetti tal-eliġibbiltà u tal-ġestjoni kuntrattwali, dawn ma jitqisux bħala sħab tal-proġett, u ma jirċievu l-ebda finanzjament mill-Programm bħala parti mill-proġett. Madankollu, sabiex jifhmu r-rwol tagħhom fi ħdan is-sħubija u jkollhom stampa globali dwar il-proposta, l-involviment tagħhom fil-proġett u fl-attivitajiet differenti jeħtieġ li jiġi deskritt b’mod ċar.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Sħubija ta’ kooperazzjoni hija proġett tranżnazzjonali u tinvolvi minimu ta’ tliet organizzazzjonijiet minn tliet stati membri differenti tal-ue u pajjiżi terzi assoċjati mal-programm.

Ma hemm l-ebda għadd massimu ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti fi sħubija waħda.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha jridu jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja.

Bħala regola ġenerali, is-sħubijiet ta’ kooperazzjoni jimmiraw il-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet stabbiliti fl-istati membri tal-ue u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-programm.

Madankollu, l-organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm jistgħu jkunu involuti bħala sħab (mhux bħala applikanti), jekk il-parteċipazzjoni tagħhom iġġib valur miżjud essenzjali għall-proġett u sakemm tiġi ssodisfata l-parteċipazzjoni minima minn tliet organizzazzjonijiet minn tliet Stati Membri differenti tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Prijoritajiet indirizzati

Biex jitqiesu għall-finanzjament, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni iridu jindirizzaw jew:

 • mill-inqas prijorità orizzontali waħda

u/jew

 • mill-inqas prijorità speċifika waħda rilevanti għall-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport li hija milquta l-aktar.

Għal proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ f’livell deċentralizzat, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu, fost dawn il-prijoritajiet, jagħtu aktar kunsiderazzjoni lil dawk li huma partikolarment rilevanti fil-kuntest nazzjonali tagħhom (imsejħa “prijoritajiet Ewropej fil-kuntest nazzjonali”).

L-Aġenziji Nazzjonali jridu jinfurmaw kif xieraq lill-applikanti potenzjali permezz tas-siti web uffiċjali tagħhom.

Għal proġetti fil-qasam tal-isport tista’ tiġi indirizzata prijorità waħda biss (orizzontali jew speċifika). 

Post tal-attivitajiet

L-attivitajiet kollha ta’ sħubija ta’ kooperazzjoni jridu jsiru fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet li jkunu qed jipparteċipaw fil-proġett, jew bis-sħiħ jew bħala sħab assoċjati.

Barra minn hekk, jekk ikun debitament iġġustifikat fir-rigward tal-objettivi jew tal-implimentazzjoni tal-proġett:

 • L-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll fis-sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea2 , anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni.
 • L-attivitajiet li jinvolvu l-kondiviżjoni u l-promozzjoni tar-riżultati jistgħu jsiru wkoll f’avvenimenti/konferenzi tranżnazzjonali tematiċi rilevanti fl-Istati Membri tal-UE jew fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jew fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Durata tal-proġett

Bejn 12-il xahar u 36 xahar.

Id-durata trid tintgħażel fl-istadju ta’ applikazzjoni, abbażi tal-objettivi tal-proġett u t-tip ta’ attivitajiet ippjanati maż-żmien.

Id-durata ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni tista’ tiġi estiża, fuq talba ġustifikata mill-benefiċjarju u bi qbil mal-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva, (dment li d-durata sħiħa ma taqbiżx 36 xahar). F’każ bħal dan, l-għotja totali mhijiex se tinbidel.

Fejn napplika?

Għal sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi minn kwalunkwe organizzazzjoni f’dawn l-oqsma, bl-eċċezzjoni tal-ngos ewropej:

 • Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Għal sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi mill-ngos ewropej3 :

 • Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA), ibbażata fi Brussell.
  • NGOs Ewropej - ID tas-Sejħa:
   • ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO

Għal Sħubijiet fil-qasam tal-isport:

 • Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA), ibbażata fi Brussell.
  • Sport - ID tas-Sejħa: ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Fil-każijiet kollha, l-istess konsorzju ta’ sħab jista’ jissottometti applikazzjoni waħda biss u lil aġenzija waħda biss għal kull skadenza4

Meta napplika?

Għal sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi minn kwalunkwe organizzazzjoni f’dawn l-oqsma, bl-eċċezzjoni tal-ngos ewropej:

 • L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sat-23 ta’ Marzu f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Settembru u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena.

Għal sħubijiet fil-qasam taż-żgħażagħ sottomessi minn kwalunkwe organizzazzjoni f’dan il-qasam, bl-eċċezzjoni tal-ngos ewropej:

 • L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-4 ta’ Ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Awwissu tas-sena ta’ wara.

 Skadenza addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ jistgħu jorganizzaw it-tieni rawnd ta’ applikazzjonijiet, li għalih japplikaw ukoll ir-regoli stabbiliti f’din il-Gwida. L-Aġenziji Nazzjonali se jagħtu informazzjoni dwar din il-possibbiltà permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat it-tieni rawnd, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tal-għotja tagħhom sal-4 ta’ Ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Awwissu tas-sena ta’ wara.

Għal sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi mill-ngos ewropej:

 • L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sat-23 ta’ Marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell) għal proġetti li jibdew mill-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara.

Għal Sħubijiet fil-qasam tal-isport:

 • L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sat-23 ta’ Marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

Il-proġett ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni jikkonsisti f’erba’ stadji, li jibdew saħansitra qabel ma tintgħażel il-proposta tal-proġett għall-finanzjament: l-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu. L-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk itejbu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom.

 • L-ippjanar (id-definizzjoni tal-ħtiġijiet, l-objettivi, il-proġett u l-eżiti tal-apprendiment, il-formati tal-attività, l-iskeda eċċ.);
 • It-tħejjija (l-ippjanar tal-attivitajiet, l-iżvilupp ta’ programm ta’ ħidma, l-arranġamenti prattiċi, il-konferma tal-grupp(i) fil-mira tal-attivitajiet previsti, l-istabbiliment ta’ ftehimiet mas-sħab eċċ.);
 • L-implimentazzjoni tal-attivitajiet;
 • Is-segwitu (l-evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-impatt tagħhom fuq livelli differenti, il-kondiviżjoni u l-użu tar-riżultati tal-proġett).

Is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni jistgħu jinkludu l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ tranżnazzjonali tal-individwi u gruppi ta’ individwi, dment li jġibu magħhom valur miżjud fl-ilħuq tal-objettivi tal-proġett. Il-format, l-għan, it-tip u l-għadd ta’ parteċipanti fl-attivitajiet proposti se jiġu deskritti u ġġustifikati bħala parti mill-applikazzjoni tal-proġett.

Aspetti orizzontali li għandhom jiġu kkunsidrati meta tkun qed tfassal il-proġett tiegħek:

Minbarra l-konformità mal-kriterji formali u l-istabbiliment ta’ arranġament ta’ kooperazzjoni sostenibbli mas-sħab kollha tal-proġett, l-elementi li ġejjin jistgħu jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-impatt u l-implimentazzjoni kwalitattiva tas-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni matul il-fażijiet differenti tal-proġett. L-applikanti huma mħeġġa jqisu dawn l-opportunitajiet u d-dimensjonijiet meta jfasslu l-proġetti ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni. 

Sostenibbiltà ambjentali

Il-proġetti għandhom jitfasslu b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u għandhom jinkorporaw prattiki ekoloġiċi fl-aspetti kollha tagħhom. L-organizzazzjonijiet u l-parteċipanti għandu jkollhom approċċ li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent meta jfasslu l-proġett, li se jħeġġu lil dawk kollha involuti fil-proġett biex jiddiskutu u jitgħallmu dwar kwistjonijiet ambjentali, filwaqt li jirriflettu dwar x’jista’ jsir f’livelli differenti u jgħin lill-organizzazzjonijiet u lill-parteċipanti biex joħorġu b’modi alternattivi u aktar ekoloġiċi ta’ implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-proġett.

Inklużjoni u diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. Biex jiġu implimentati dawn il-prinċipji, tfasslet Strateġija ta’ Inklużjoni u Diversità biex tappoġġa sensibilizzazzjoni aħjar lill-parteċipanti minn sfondi aktar diversi, b’mod partikolari dawk b’inqas opportunitajiet li jiffaċċjaw ostakli biex jipparteċipaw fi Proġetti Ewropej. L-organizzazzjonijiet għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet matul il-proċess kollu.

Dimensjoni diġitali

Il-kooperazzjoni virtwali u l-esperimentazzjoni b’opportunitajiet ta’ apprendiment virtwali u mħallta huma essenzjali għal Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni ta’ suċċess. B’mod partikolari, il-proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika u l-edukazzjoni għall-adulti huma mħeġġa bil-qawwa biex jużaw il-pjattaforma School Education Gateway, l-eTwinning jew il-pjattaforma tat-tagħlim għall-adulti EPALE biex jaħdmu flimkien qabel, matul u wara l-attivitajiet tal-proġett. Il-proġetti fil-qasam taż-żgħażagħ huma mħeġġa bil-qawwa biex jużaw il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ u l-Pjattaforma Ewropea għall-Istrateġija għaż-Żgħażagħ.

Kriterji għall-għoti

Rilevanza (punteġġ massimu ta’ 25 punti)

Il-punt sa fejn:

 • il-proposta hija rilevanti għall-objettivi u l-prijoritajiet tal-Azzjoni. Barra minn hekk, il-proposta se titqies bħala rilevanti ħafna jekk:
  • tindirizza l-prijorità “inklużjoni u diversità”;
  • Fil-każ ta’ proġetti ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ fil-livell deċentralizzat: jekk tindirizza “Prijorità Ewropea fil-kuntest nazzjonali” waħda jew aktar, kif imħabbar mill-Aġenzija Nazzjonali;
  • Fil-każ ta’ proġetti sottomessi mill-ENGOs fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ lill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura: il-punt sa fejn l-applikant imexxi attivitajiet li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE f’wieħed minn dawn is-setturi.
 • il-profil, l-esperjenza u l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti huma rilevanti għall-qasam tal-applikazzjoni;
 • il-proposta hija bbażata fuq analiżi ġenwina u xierqa tal-bżonnijiet;
 • il-proposta tkun adattata għall-ħolqien ta’ sinerġiji bejn oqsma differenti tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport jew potenzjalment ikollha impatt qawwi fuq wieħed jew aktar minn dawk l-oqsma;
 • il-proposta hija innovattiva;
 • Il-proposta hija komplementari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • il-proposta ġġib valur miżjud fil-livell tal-UE permezz ta’ riżultati li ma kinux jinkisbu minn attivitajiet imwettqa f’pajjiż wieħed.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Il-punt sa fejn:

 • l-objettivi tal-proġett huma definiti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-ħtiġijiet tal-gruppi fil-mira tagħhom;
 • il-metodoloġija proposta hija ċara, adegwata u fattibbli:
  • il-pjan ta’ ħidma tal-proġett huwa ċar, komplet u effettiv, inklużi l-fażijiet xierqa għat-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett;
  • il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività;
  • il-proġett jipproponi miżuri xierqa ta’ kontroll tal-kwalità, ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u skont il-baġit;
 • l-attivitajiet huma mfassla b’mod aċċessibbli u inklużiv u huma miftuħa għal persuni b’inqas opportunitajiet.
 • il-proġett jinkorpora l-użu ta’ għodod u metodi ta’ apprendiment diġitali biex jikkomplementaw l-attivitajiet ta’ mobbiltà fiżika tagħhom, u biex itejbu l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet sħab.
  • Jekk il-pjattaformi online tal-Erasmus+ ikunu disponibbli fil-qasam/fl-oqsma tal-organizzazzjonijiet parteċipanti: il-punt sa fejn il-proġett jagħmel użu mill-pjattaformi online tal-Erasmus+ (il-pjattaforma School Education Gateway, l-eTwinning, l-EPALE, il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ, il-Pjattaforma tal-UE tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ) bħala għodod għat-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-attivitajiet tal-proġett.
 • Il-proġett huwa mfassal b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u jinkorpora prattiki ekoloġiċi f’fażijiet differenti tal-proġett
 • Jekk il-proġett jippjana attivitajiet ta’ taħriġ, tagħlim jew apprendiment:
 • kemm dawn l-attivitajiet huma xierqa għall-objettivi tal-proġett u jinvolvu l-profil u l-għadd xieraq ta’ parteċipanti;
 • il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ fl-attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ;
 • il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, b’konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta’ trasparenza u rikonoxximent.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

Il-punt sa fejn:

 • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti f’termini ta’ profil, inklużi l-organizzazzjonijiet ta’ bażi, l-esperjenza preċedenti fil-Programm u l-għarfien espert biex l-objettivi kollha tal-proġett jitlestew b’suċċess;
 • il-proġett jinvolvi organizzazzjonijiet ġodda u dawk b’inqas esperjenza għall-Azzjoni
 • l-allokazzjoni proposta tal-kompiti turi l-impenn u l-kontribut attiv tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha;
 • il-proposta tinkludi mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati oħra rilevanti.
 • Jekk ikun applikabbli, il-punt sa fejn l-involviment ta’ organizzazzjoni parteċipanti minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm iġib valur miżjud essenzjali għall-proġett (jekk din il-kundizzjoni ma tiġix issodisfata, l-organizzazzjoni parteċipanti minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm se tiġi eskluża mill-proposta tal-proġett fl-istadju tal-valutazzjoni).

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

Il-punt sa fejn:

 • il-proposta tal-proġett tinkludi passi konkreti u loġiċi biex jiġu integrati r-riżultati tal-proġett fil-ħidma regolari tal-organizzazzjoni parteċipanti;
 • il-proġett għandu l-potenzjal li jkollu impatt pożittiv fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti tiegħu, kif ukoll fuq il-komunitajiet usa’ tagħhom;
 • ir-riżultati mistennija tal-proġett għandhom il-potenzjal li jintużaw barra l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-proġett matul u wara l-ħajja tal-proġett, u fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew;
 • il-proposta tal-proġett tinkludi passi konkreti u effettivi biex ir-riżultati tal-proġett isiru magħrufa fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti, biex jiġu kondiviżi r-riżultati ma’ organizzazzjonijiet oħra u mal-pubbliku, u biex jiġi rikonoxxut pubblikament il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea;
 • jekk ikun rilevanti, kemm il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni liberament u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħin, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet  sproproporzjonati;
 • il-proposta tal-proġett tinkludi passi konkreti u effettivi biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett, il-kapaċità tiegħu li jkompli jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat għalkollox l-għotja tal-UE.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jilħqu punteġġ ta’ mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq (jiġifieri tal-inqas 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “impatt”; 10 punti għall-kategoriji “kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”, u “kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni”).

F’każijiet fejn żewġ applikazzjonijiet jew aktar irċevew l-istess punteġġ totali (każijiet ex aequo), se tingħata prijorità lill-ogħla punteġġi għar-“rilevanza tal-proġett” u mbagħad għall-“impatt”.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Il-mudell ta’ finanzjament propost jikkonsisti f’menù ta’ 3 somom uniċi f’daqqa, li jikkorrispondu għall-ammont totali tal-għotja għall-proġett: EUR 120,000, EUR 250,000 u EUR 400,000. L-applikanti jagħżlu bejn it-tliet ammonti definiti minn qabel skont l-attivitajiet li jridu jwettqu u r-riżultati li jridu jiksbu.

Meta jippjanaw il-proġetti tagħhom, l-organizzazzjonijiet applikanti - flimkien mas-sħab tal-proġett tagħhom - se jkollhom jagħżlu l-ammont tas-somma unika f’daqqa li jkun aktar xieraq biex ikopri l-kostijiet tal-proġetti tagħhom, abbażi tal-ħtiġijiet u l-objettivi tagħhom. Jekk il-proġett jintgħażel għall-finanzjament, l-ammont tas-somma f’daqqa mitlub isir l-ammont kumplessiv tal-għotja.

Il-proposti għandhom jiddeskrivu l-attivitajiet li l-applikanti jimpenjaw ruħhom li jwettqu bl-ammont tas-somma f’daqqa mitlub u għandhom jissodisfaw il-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività.

L-għażla tal-ammont tas-somma f’daqqa li għandu jintalab għandha tkun ibbażata fuq l-istima proprja tal-applikant għall-kost kumplessiv tal-proġett. Minn din l-istima, l-applikanti jridu jagħżlu l-ammont tas-somma unika f’daqqa li jkun l-aktar adattat għall-ħtiġijiet tagħhom filwaqt li jiżguraw użu effiċjenti tal-fondi u r-rispett tal-prinċipju ta’ kofinanzjament (jiġifieri l-baġits tal-proġetti huma mistennija li jiġu kkomplementati b’sorsi oħra ta’ finanzjament, għalhekk, il-kost kumplessiv mistennija tal-proġett għandu jkun ogħla mill-ammont fiss tas-somma f’daqqa mitluba).

F’każ ta’ dubji bejn żewġ ammonti, l-applikanti jistgħu: a) inaqqsu l-kost tal-proġett tagħhom, pereżempju billi jsibu modi aktar kosteffettivi biex jiksbu riżultati simili jew billi jadattaw l-għadd/l-iskala tal-attivitajiet tal-proġett għall-baġit; b) iżidu l-iskala tal-proġett tagħhom, pereżempju billi jimmiraw li jilħqu aktar parteċipanti bl-attivitajiet tagħhom, iżidu l-għadd ta’ attivitajiet jew jipproduċu outputs addizzjonali tal-proġett.

L-adegwatezza tal-għadd, tal-ambitu u tal-kumplessità tal-attivitajiet proposti tal-proġett għall-ammont mitlub, flimkien mar-rilevanza tagħhom għall-objettivi tal-proġett, se jkunu elementi importanti tal-valutazzjoni tal-kwalità, f’konformità mal-kriterji għall-għoti deskritti hawn fuq.

Rekwiżiti

Id-deskrizzjoni tal-proġett għandha tinkludi metodoloġija dettaljata tal-proġett b’distribuzzjoni ċara tal-kompiti u l-arranġamenti finanzjarji fost is-sħab, skeda ta’ żmien dettaljata bir-riżultati tanġibbli/riżultati ewlenin, is-sistema ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll u l-għodod stabbiliti biex tiġi żgurata implimentazzjoni f’waqtha tal-attivitajiet tal-proġett.

Il-metodoloġija tal-proġett għandha turi l-analiżi li twassal għall-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet, l-istabbiliment tal-objettivi, is-sistema stabbilita għall-monitoraġġ tal-proġett, mekkaniżmu ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u strateġija ta’ evalwazzjoni. Bħala parti mill-istrateġija ta’ evalwazzjoni, l-applikanti jridu jidentifikaw sett ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi li jippermettu li tiġi vvalutata l-kontribut tar-riżultati tanġibbli/tar-riżultati prodotti għall-ilħuq tal-objettivi tal-proġett.

Id-deskrizzjoni tal-proġett għandha tagħmel distinzjoni bejn il-ġestjoni tal-proġett u l-pakketti ta’ ħidma għall-implimentazzjoni. L-applikanti għandhom jaqsmu l-attivitajiet tal-proġett f’“pakketti ta’ ħidma”.

Pakkett ta’ ħidma huwa definit bħala sett ta’ attivitajiet li jikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ objettivi speċifiċi komuni.

Ir-rabta ma’ objettivi u riżultati tanġibbli speċifiċi għandha tiġi deskritta b’mod ċar għal kull pakkett ta’ ħidma. L-applikanti huma rrakkomandati li jaqsmu l-proġetti tagħhom f’massimu ta’ ħames pakketti ta’ ħidma, inkluż dak dwar il-ġestjoni tal-proġetti. Il-pakkett ta’ ħidma dwar il-ġestjoni tal-proġett huwa maħsub biex ikopri l-attivitajiet orizzontali li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proġett, bħall-monitoraġġ, il-koordinazzjoni, il-komunikazzjoni, l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju. Il-porzjon tas-somma f’daqqa allokata għall-ġestjoni tal-proġett għandu jkun massimu ta’ 20 % tat-total.

Il-valutazzjoni ta’ dawn ir-rekwiżiti għandha ssegwi l-prinċipju tal-proporzjonalità: aktar ma jkun għoli l-ammont mitlub, aktar ikun mistenni li l-metodoloġija tal-proġett tkun preċiża u komprensiva.

Is-subkuntrattar tas-servizzi huwa permess sakemm ma jkoprix attivitajiet ewlenin li fuqhom jiddependi direttament l-ilħuq tal-objettivi tal-azzjoni. F’każijiet bħal dawn, l-ammont bbaġitjat għas-subkuntrattar irid jiġi inkluż fid-deskrizzjoni tal-attivitajiet koperti mis-subkuntratt.

Barra minn hekk, is-subkuntrattar għandu jkun iġġustifikat min-natura tal-azzjoni u l-ammont ma għandux jaqbeż l-20 % tal-ammont totali tal-għotja

Pagament tal-għotja

Il-kundizzjoni għall-pagament sħiħ tal-għotja hija t-tlestija tal-attivitajiet kollha f’konformità mal-kriterji tal-kwalità deskritti fl-applikazzjoni. F’każ li attività waħda jew aktar ma tkunx kompluta, tkun parzjalment kompluta jew ivvalutata bħala mhux sodisfaċenti fil-valutazzjoni tal-kwalità, jista’ jiġi applikat tnaqqis xieraq tal-ammont tal-għotja fl-istadju tar-rapport finali f’każijiet ta’ implimentazzjoni ħażina, parzjali jew tardiva billi ma jiġux aċċettati pakketti ta’ ħidma jew attivitajiet uniċi, jew billi jitnaqqas l-ammont kumplessiv b’perċentwal b’rata fissa.

Il-valutazzjoni tar-rapport finali hija bbażata fuq id-deskrizzjonijiet dettaljati ta’ kull attività mwettqa, l-informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva li turi l-livell tal-ilħuq tal-objettivi tal-proġett iddikjarati fl-applikazzjoni, il-kwalità tar-riżultati tal-proġetti mtellgħin fil-Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġetti Erasmus+ u awtovalutazzjoni tal-organizzazzjonijiet sħab.

 • 1 Kwalunkwe istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja (HEI) stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm u li tkun trid tipparteċipa fi Sħubija ta’ Kooperazzjoni jrid jkollha Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) valida. Mhix meħtieġa ECHE għal HEIs parteċipanti f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, iżda dawn se jkollhom jikkonformaw mal-prinċipji tagħha. Għall-finijiet ta’ din l-Azzjoni, gruppi informali ta’ żgħażagħ m’għandhomx jitqiesu bħala organizzazzjoni, u għalhekk mhumiex eliġibbli biex jipparteċipaw (la bħala applikanti u lanqas bħala sħab).
 • 2 Is-Sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u The Hague
 • 3 Għal definizzjoni ta’ x’inhi meqjusa NGO Ewropea  għall-finijiet tal-Programm Erasmus+, jekk jogħġbok ara l-“Parti D – Glossarju” ta’ din il-Gwida.
 • 4 Dan jinkludi kemm l-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ kif ukoll l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA), ibbażata fi Brussell.