Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na małą skalę mają na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym w porównaniu z partnerstwami współpracy, akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych i mniej doświadczonych i nowych uczestników programu, zmniejszając przeszkody w uczestnictwie w programie dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych. Akcja ta będzie również miała na celu wspieranie elastycznych form – łączenia działań o charakterze transnarodowym i krajowym, choć w wymiarze europejskim – co pozwoli organizacjom na dysponowanie większymi środkami w celu dotarcia do osób o mniejszych szansach. Partnerstwa na małą skalę mogą również przyczyniać się do tworzenia i rozwoju sieci transnarodowych oraz do wspierania synergii w ramach polityki lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także pomiędzy nimi.

Cele akcji

 • Przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na niewielką skalę. Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim.
 • Wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach
 • Wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny

Co więcej, główne cele partnerstw współpracy mają także zastosowanie do partnerstw na małą skalę, proporcjonalnie do zakresu i wielkości każdego projektu:

 • podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty, które w sposób naturalny nie przynależą do pojedynczego sektora;
 • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac transnarodowych i międzysektorowych;
 • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu;
 • umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym) prowadzących do poprawy odpowiadającej sytuacji każdej organizacji.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek o partnerstwo na małą skalę?

Partnerstwa na małą skalę muszą spełniać następujące kryteria, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być dowolna organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

W przypadku wniosków złożonych do agencji narodowych w dziedzinach kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej organizacja może złożyć wniosek tylko raz w danym terminie.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie?

Każda organizacja publiczna lub prywatna1 ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika) może uczestniczyć w partnerstwie na małą skalę.

Niezależnie od dziedziny będącej przedmiotem oddziaływania projektu partnerstwa na małą skalę są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe).

W zależności od priorytetu i celów określonych w projekcie w partnerstwach na małą skalę powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Partnerstwo na małą skalę ma wymiar ponadnarodowy i obejmuje co najmniej dwie organizacje pochodzące z dwóch różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Nie ustalono maksymalnej liczby organizacji uczestniczących w jednym partnerstwie.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

W przypadku wniosków złożonych do agencji narodowych w dziedzinach kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej ta sama organizacja (jeden OID) nie może być zaangażowana w ponad 10 wniosków w danym terminie, ani jako wnioskodawca, ani jako partner2 .

Uwzględnione priorytety

Aby partnerstwo na małą skalę mogło ubiegać się o finansowanie, musi dotyczyć:

 • co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego

lub

 • co najmniej jednego specyficznego priorytetu odnoszącego się do dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu będącej przedmiotem największego oddziaływania.

W przypadku projektów w dziedzinach kształcenia i szkolenia zawodowego edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych i młodzieży zarządzanych przez agencje narodowe programu Erasmus+ agencje narodowe mogą, spośród tych priorytetów, koncentrować się w większym stopniu na tych szczególnie istotnych w kontekście ich uwarunkowań krajowych (zwanych „Priorytety europejskie w kontekście krajowym”). Agencje narodowe muszą należycie informować potencjalnych wnioskodawców poprzez swoje oficjalne strony internetowe.

W przypadku projektów w dziedzinie sportu można uwzględnić wyłącznie jeden priorytet (horyzontalny lub specyficzny). 

Miejsce (miejsca) działań

Wszystkie działania w ramach partnerstw na małą skalę muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie.

Ponadto, o ile jest to należycie uzasadnione w odniesieniu do celów lub realizacji projektu, działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej3 , nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę instytucja UE.

Czas trwania projektu

od 6 do 24 miesięcy

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

W wyjątkowych przypadkach, na wniosek beneficjenta i za zgodą agencji narodowej lub agencji wykonawczej, czas trwania partnerstwa na małą skalę może zostać przedłużony. W takim przypadku całkowita kwota dofinansowania nie ulegnie zmianie.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinach kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i młodzieży zgłoszone przez dowolną organizację z tych dziedzin:

 • Do agencji narodowej kraju, w którym siedzibę ma organizacja składająca wniosek.

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu:

 • Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury z siedzibą w Brukseli.

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

W obu przypadkach w danym terminie składania wniosków to samo konsorcjum partnerów może złożyć tylko jeden wniosek do jednej narodowej agencji4 .

Kiedy należy złożyć wniosek?

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinach kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i młodzieży zgłoszone przez dowolną organizację z tych dziedzin:

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do:

 • dnia 5 marca do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 września a dniem 31 grudnia tego samego roku;
 • dnia 1 października do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 stycznia a dniem 31 sierpnia następnego roku.

Możliwy dodatkowy termin dla partnerstw na małą skalę w dziedzinie młodzieży:

Agencje narodowe mogą zorganizować dodatkową rundę naboru wniosków w przypadku projektów w dziedzinie młodzieży, do której również mają zastosowanie zasady określone w niniejszym przewodniku. Agencje narodowe poinformują o takiej możliwości na swoich stronach internetowych.

Jeśli zostanie zorganizowana dodatkowa runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 7 maja do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się pomiędzy dniem 1 sierpnia a dniem 31 grudnia tego samego roku.

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu:

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 5 marca do godz. 17:00:00

Opracowanie projektu

Projekt partnerstwa na małą skalę obejmuje cztery etapy rozpoczynające się jeszcze przed wyborem projektu do finansowania: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych. Organizacje uczestniczące i uczestnicy zaangażowani w działania powinni odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów projektu i efektów uczenia się, form działalności, harmonogramów itp.)
 • Przygotowanie (planowanie działań, sporządzanie programu prac, ustalenia praktyczne, potwierdzenie grupy docelowej lub grup docelowych planowanych działań, dojście do porozumienia z partnerami itp.).
 • Realizacja działań.
 • Działania następcze (ocena działań i ich wpływu na różnych poziomach, udostępnianie i wykorzystanie rezultatów projektu).

Partnerstwa na małą skalę mogą obejmować organizację transnarodowych działań z zakresu uczenia się, nauczania i szkolenia dla osób indywidualnych i grup osób indywidualnych, o ile wnoszą one wartość dodaną w realizację celów projektu.

W przypadku partnerstw na małą skalę w dziedzinie sportu zaleca się, aby we wnioskach uwzględnić co najmniej jeden lokalny lub regionalny klub sportowy.

Aspekty horyzontalne, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu:

Poza spełnieniem oficjalnych kryteriów i określeniem stałych ustaleń dotyczących współpracy ze wszystkimi partnerami projektu, następujące elementy mogą przyczynić się do zwiększenia wpływu i jakościowej realizacji partnerstw współpracy. Wnioskodawców zachęca się, aby przy opracowywaniu projektów partnerstw na małą skalę brali pod uwagę te możliwości i kierunki.

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Aby wdrażać te zasady, opracowano strategię na rzecz włączenia społecznego i  różnorodności5 w celu wspierania skuteczniejszych działań informacyjnych dla uczestników z różnych środowisk, szczególnie tych o mniejszych szansach, którzy mierzą się z trudnościami związanymi z uczestnictwem w projektach europejskich. Partnerstwa na małą skalę są szczególnie odpowiednie do pracy na rzecz poprawy włączenia i różnorodności (jako przedmiot projektu), ponieważ przyczyniają się do udoskonalania praktyk i metod włączających i uwzględniających różnorodność, zgodnie z odpowiednim priorytetem programowym akcji. Organizacje powinny również w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania, niezależnie od tematyki tych projektów, uwzględniając opinie uczestników o mniejszych szansach i angażując ich w trakcie całego procesu w podejmowanie decyzji.

Zrównoważenie środowiskowe

Projekty należy opracowywać w sposób przyjazny środowisku, a wszystkie jego aspekty powinny uwzględniać ekologiczne praktyki. Przy opracowywaniu projektu organizacje i uczestnicy powinni przyjmować przyjazne środowisku podejście, zachęcając wszystkie strony zaangażowane w projekt do omawiania kwestii związanych ze środowiskiem i uczenia się o nich. Podejście to powinno odzwierciedlać działania, które można podjąć na różnych szczeblach, i stanowić wsparcie dla organizacji i uczestników w szukaniu alternatywnych, bardziej ekologicznych sposobów realizowania działań w ramach projektu.

Wymiar cyfrowy

Współpraca wirtualna i eksperymentowanie z wirtualnymi możliwościami uczenia się i kształcenia mieszanego stanowią podstawę udanych partnerstw na małą skalę. W szczególności gorąco zachęca się uczestników projektów w dziedzinie edukacji szkolnej i edukacji dorosłych, aby korzystali z europejskiej platformy edukacji szkolnej, platformy eTwinning i ePlatformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz współpracowali przed rozpoczęciem, podczas realizacji i po zakończeniu działań w ramach projektu. Gorąco zachęca się, aby w projektach w dziedzinie młodzieży wykorzystywano Europejski Portal Młodzieżowy i platformę strategii UE na rzecz młodzieży w celu umożliwienia współpracy przed rozpoczęciem działań w ramach projektu, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.

Uczestnictwo i zaangażowanie obywatelskie

We wszystkich akcjach w ramach Programu wspierane są uczestnictwo i aktywne zaangażowanie. Projekty partnerstw na małą skalę powinny umożliwiać ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz zaangażowanie społeczne i obywatelskie. Ważna będzie również kwestia podnoszenia świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, zasad jedności i różnorodności oraz tożsamości kulturowej, świadomości kulturowej oraz dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Kryteria przyznania dofinansowania

Istotność (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wniosek dotyczący projektu jest istotny z punktu widzenia celów i priorytetów akcji. Ponadto wniosek będzie traktowany jako wysoce adekwatny, w przypadku gdy:
  • odnosi się do priorytetu „włączenie i różnorodność”;
  • w przypadku projektów zarządzanych przez agencje narodowe programu Erasmus+: odpowiada na co najmniej jeden z „Priorytetów europejskich w kontekście krajowym” ogłoszony przez agencję narodową;
 • wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • profil, doświadczenie i działalność organizacji uczestniczących są adekwatne do obszaru wniosku;
 • wniosek wnosi wartość dodaną na szczeblu UE, przyczyniając się do budowania zdolności organizacji, aby mogły nawiązać współpracę transgraniczną i tworzyć sieci kontaktów.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • cele projektu są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą potrzeb i celów organizacji uczestniczących oraz potrzeb ich grup docelowych;
 • działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu i są one otwarte na osoby o mniejszych szansach;
 • proponowana metoda jest jasna, adekwatna i możliwa do przeprowadzenia;
  • plan prac dotyczących projektu jest przejrzysty, kompletny i skuteczny oraz obejmuje odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania i udostępniania rezultatów projektu;
  • projekt jest racjonalny ekonomicznie i przeznaczono w nim odpowiednie środki na każde działanie;
 • w ramach projektu korzysta się z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy z organizacjami partnerskimi.
  • W stosownych przypadkach: stopień, w jakim w danym projekcie wykorzystuje się platformy internetowe Erasmus+ (Platforma Europejskiej Edukacji Szkolnej, EPALE, Europejski Portal Młodzieżowy, platformę strategii UE na rzecz młodzieży) jako narzędzia do przygotowywania, wdrażania działań projektu oraz działań następczych.
 • Projekt opracowano w sposób przyjazny środowisku, a różnych jego aspektach uwzględnia się ekologiczne praktyki.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik 20 punktów)

Zakres, w jakim:

 • projekt obejmuje połączenie organizacji uczestniczących odpowiednie pod względem profilu;
 • projekt angażuje nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w Akcji oraz mniej doświadczone organizacje.
 • proponowany podział zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących;
 • wniosek obejmuje skuteczne mechanizmy koordynacji i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi.

Wpływ (maksymalny wynik: 20 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i logiczne kroki mające na celu uwzględnienie wyników projektu w zwykłych pracach organizacji uczestniczących;
 • projekt ma potencjał, aby pozytywnie wpływać na uczestników i organizacje uczestniczące, a także społeczeństwo w szerszym znaczeniu;
 • wniosek w sprawie projektu obejmuje odpowiednie sposoby dokonywania oceny efektów projektu;
 • wniosek w sprawie projektu obejmuje konkretne i skuteczne działania mające na celu udostępnienie wyników projektu w ramach organizacji uczestniczących, podzielenie się nimi z innymi organizacjami i opinią publiczną oraz publiczne uznanie finansowania Unii Europejskiej.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Muszą ponadto uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w kategoriach „Adekwatność projektu” i „Jakość planu projektu i jego realizacji”; 10 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”).

W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów przez co najmniej dwa wnioski pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Jakie są zasady finansowania?

Proponowany model finansowania obejmuje zestaw dwóch możliwych kwot ryczałtowych odpowiadających całkowitej kwocie dofinansowania projektu. Wnioskodawcy wybiorą spośród dwóch określonych kwot według działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć:

Jednorazowe kwoty ryczałtowe:

 • 30 000 EUR
 • 60 000 EUR

Planując swoje projekty, organizacje wnioskujące – wraz z partnerami projektu – będą musiały wybrać jednorazową kwotę ryczałtową, która będzie bardziej odpowiednia do pokrycia kosztów ich projektów, w oparciu o ich potrzeby i cele. Jeśli projektowi zostanie przyznane finansowanie, wnioskowana kwota ryczałtowa staje się całkowitą kwotą dofinansowania.

Wnioski muszą zawierać opis działań, które wnioskodawcy zobowiązują się zrealizować w ramach wnioskowanej kwoty ryczałtowej, oraz muszą być zgodne z zasadami oszczędności, efektywności i skuteczności.

Wybór wnioskowanej kwoty ryczałtowej powinien opierać się na własnych szacunkach wnioskodawcy dotyczących całkowitego kosztu projektu. Na podstawie tych szacunków wnioskodawcy muszą wybrać kwotę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom, zapewniając jednocześnie efektywne wykorzystanie funduszy i przestrzeganie zasady współfinansowania (tj. oczekuje się, że budżety projektów zostaną uzupełnione o inne źródła finansowania, w związku z czym spodziewany całkowity koszt projektu będzie wyższy niż wnioskowana ustalona kwota ryczałtowa).

W przypadku wątpliwości, którą z tych dwóch kwot wybrać, wnioskodawcy mogą: a) obniżyć koszty swojego projektu, na przykład przez znalezienie bardziej opłacalnych sposobów osiągnięcia podobnych rezultatów lub przez dostosowanie liczby/skali działań w ramach projektu do budżetu; b) zwiększyć skalę projektu, na przykład przez dotarcie ze swoimi działaniami do większej liczby uczestników, zwiększenie liczby działań lub uzyskanie dodatkowych rezultatów projektu.

Adekwatność liczby, zakresu i złożoności proponowanych działań w ramach projektu do wnioskowanej kwoty oraz ich znaczenie dla celów projektu będą istotnymi elementami oceny jakości, zgodnie z opisanymi powyżej kryteriami przyznania dofinansowania.

Wymogi

Biorąc pod uwagę, że partnerstwa na małą skalę są instrumentem integracji i dostępu dla nowych uczestników i mniej doświadczonych organizacji do programu, informacje wymagane do ubiegania się o dofinansowanie w ramach tej akcji nie będą skomplikowane, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami rozporządzenia finansowego UE. Dlatego też opis projektu powinien zawierać:

 • Cele
 • Proponowane działania
 • Spodziewane rezultaty

Cele, działania i spodziewane rezultaty muszą być ze sobą wyraźnie powiązane i przedstawione w spójny sposób. Wnioski muszą również zawierać ogólny harmonogram projektu z przewidywaną datą realizacji głównych działań.

Wnioskodawcy powinni dostarczyć wystarczające informacje na temat planu budżetowego, tak aby ewaluatorzy mogli ocenić adekwatność każdego działania, jak również jego spójność z innymi działaniami.

W budżecie projektu należy uwzględnić działania planowane w ramach projektu oraz wskazać część dofinansowania przeznaczoną na każde z działań.

Podwykonawstwo usług jest dozwolone, o ile nie obejmuje ono działalności podstawowej, od której bezpośrednio zależy osiągnięcie celów akcji. W takich przypadkach zadania zlecone na zasadzie podwykonawstwa muszą zostać wyraźnie określone i opisane we wniosku.

Wypłata dofinansowania

Warunkiem otrzymania pełnej kwoty dofinansowania jest ukończenie wszystkich działań zgodnych z kryteriami jakości opisanych we wniosku. Jeżeli co najmniej jedno działanie nie zostanie ukończone lub zostanie ukończone tylko częściowo lub jego ocena jakości niesatysfakcjonująca, wówczas na etapie sprawozdania końcowego kwota dofinansowania może zostać odpowiednio obniżona w przypadku niedostatecznej, częściowej lub spóźnionej realizacji działań przez niezaakceptowanie pojedynczych działań lub przez zmniejszenie całkowitej kwoty o ryczałtową wartość procentową.

Ocena sprawozdania końcowego opiera się na szczegółowych opisach każdego przeprowadzonego działania, informacjach wykazujących poziom realizacji celów projektu określonych we wniosku, jakości rezultatów projektu umieszczonych na Platformie Rezultatów Projektu Erasmus+ oraz samoocenie organizacji partnerskich.