Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Õpirändevõimalused organisatsioonidele, kellel on Erasmuse akrediteering noortevaldkonnas

Akrediteeritud organisatsioonid saavad taotleda noortevaldkonna õpirändetegevuste jaoks rahastamist (esitada toetustaotluse) lihtsustatud korras. Kuna taotlused põhinevad varem heaks kiidetud akrediteeringu tegevuskaval, ei ole vaja esitada tegevuste üksikasjalikku loendit ega kirjeldust. Selle asemel tuleb taotlustes esitada elluviidavate tegevuste ja nendes osalejate hinnangulised arvud.

Meetme raames elluviidavad õpirändetegevused peavad juhinduma eeskirjadest ja põhimõtetest, mis on iga tegevuse liigi jaoks sätestatud selle juhendi vastavas jaotises.

Akrediteeritud organisatsioonid kohustuvad täitma Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardeid ja pakkuma selles valdkonnas kvaliteetseid õpirändetegevusi.

Noortevaldkonnas akrediteeritud organisatsioonid ei saa taotleda rahastamist noortevahetuste ja noorsootöötajate õpirände standardprojektide raames. Siiski võivad nad osaleda nendes projektides partnerina.

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Toetustaotluste suhtes kohaldatakse allpool esitatud üldkriteeriume.

Kes võib esitada taotluse?

Organisatsioon, kellel on taotluse esitamise tähtaja seisuga kehtiv Erasmuse akrediteering noortevaldkonnas.

Rahastamiskõlblikud tegevused

  • Noortevahetused
  • Noorsootöötajate täienduskoolitustegevus

Lisaks võib rakendada järgmisi tegevusi:

  • ettevalmistavad kohtumised;
  • süsteemiarendus- ja teavitustegevused (ainult koos noorsootöötajate täienduskoolitustegevusega).

Iga tegevuse kirjeldus ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid on esitatud selle juhendi vastavates jaotistes.

Projekti kestus

Kõigi akrediteeritud asutuste projektide esialgne kestus on 15 kuud. 12 kuu möödudes on kõigil toetusesaajatel võimalik pikendada projekti kestust nii, et see kestaks kokku 24 kuud.

Kellele esitada taotlus?

Selle riigi riiklikule büroole, kus taotlev organisatsioon on asutatud.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt:

  • 20. veebruaril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima sama aasta 1. juunil.

Kuidas esitada taotlus?

Üksikasjalik teave taotluse esitamise kohta on esitatud käesoleva juhendi C osas.

Muud kriteeriumid

Akrediteeritud organisatsioon võib esitada ainult ühe taotluse konkursi kohta.

Taotlusvormile tuleb lisada esindaja kirjalik kinnitus.

Eelarvevahendite eraldamine

Toetuse maksimumsumma sõltub mitmest tegurist:

  • akrediteeritud taotlejatele eraldamiseks kättesaadav kogueelarve;
  • taotletavad tegevused;
  • toetuse miinimum- ja maksimumsumma;
  • alljärgnevad eraldamiskriteeriumid: majandustulemused, kvalitatiivne tulemuslikkus, taotletavas tegevuses käsitletavad poliitikaprioriteedid ja teemavaldkonnad ning geograafiline tasakaal (kui riiklik büroo seda põhimõtet kohaldab).

Üksikasjalikud eeskirjad toetuse põhi- ja maksimumsummade, eraldamiskriteeriumide punktisummade, iga kriteeriumi kaalu, eraldamismeetodi ja akrediteeritud asutuste projektidele ettenähtud eelarve kohta avaldab riiklik büroo enne konkursi tähtaega.

Tagged in:  Youth