Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Mobiliteitskansen voor organisaties met een Erasmus-accreditatie op het gebied van jeugdzaken

Geaccrediteerde organisaties hebben de mogelijkheid om op een eenvoudigere manier financiële steun aan te vragen (subsidieaanvraag) voor mobiliteitsactiviteiten voor jongeren. Aanvragen worden gebaseerd op het eerder goedgekeurde accreditatieplan met de activiteiten. Dit betekent dat het niet nodig is een uitvoerige lijst en beschrijving van de geplande activiteiten in te dienen. De aanvragen zijn eerder gericht op een raming van het aantal uit te voeren activiteiten en het aantal betrokken deelnemers.

De mobiliteitsactiviteiten die in het kader van deze actie zullen worden uitgevoerd, moeten de regels en beginselen volgen die zijn vastgesteld voor elk soort activiteiten die in de respectieve hoofdstukken van deze gids worden besproken.

Geaccrediteerde organisaties verbinden zich ertoe de kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd na te leven en mobiliteitsactiviteiten van hoge kwaliteit op het gebied van jeugdzaken uit te voeren.

Geaccrediteerde jeugdorganisaties komen niet in aanmerking voor financiering uit hoofde van de standaardprojecten op het gebied van jongerenuitwisselingen en mobiliteit voor jeugdwerkers. In die projecten kunnen ze echter wel de rol van partner op zich nemen.

Subsidiabiliteitscriteria

Voor subsidieaanvragen gelden de hieronder vermelde algemene criteria.

Wie kan een aanvraag indienen?

Organisaties die op de uiterste datum van indiening van de aanvraag in het bezit zijn van een geldige Erasmus-accreditatie voor jongeren.

Subsidiabele activiteiten

  • Uitwisseling van jongeren
  • Activiteiten met betrekking tot de beroepsontwikkeling van jeugdwerkers

Daarnaast kunnen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

  • Voorbereidende bezoeken
  • Systeemontwikkelings- en outreachactiviteiten (uitsluitend in combinatie met activiteiten inzake de beroepsontwikkeling van jeugdwerkers)

Deze activiteiten en de bijbehorende subsidiabiliteitscriteria zijn beschreven in de desbetreffende hoofdstukken van deze gids.

Projectduur

Alle geaccrediteerde projecten hebben een aanvankelijke looptijd van 15 maanden. Na twaalf maanden krijgen alle begunstigden de mogelijkheid om hun project te verlengen tot een totale looptijd van 24 maanden.

Waar aanvragen?

Bij het nationale agentschap in het land waar de aanvragende organisatie is gevestigd.

Wanneer aanvragen?

De aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op:

  • 20 februari om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan op 1 juni van datzelfde jaar.

Hoe aanvragen?

In deel C van deze gids wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt ingediend.

Overige criteria

Een geaccrediteerde organisatie mag slechts eenmaal per oproep een aanvraag indienen.

Een verklaring op erewoord van de wettelijke vertegenwoordiger moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Begrotingstoewijzing

Het toegekende subsidiebedrag is afhankelijk van een aantal elementen:

  • de totale beschikbare begroting die aan geaccrediteerde aanvragers kan worden toegewezen;
  • de aangevraagde activiteiten;
  • het basis- en het maximale bedrag;
  • de volgende toewijzingscriteria: financiële prestaties, kwalitatieve prestaties, beleidsprioriteiten en themagebieden die met de aangevraagde activiteiten worden aangepakt en geografisch evenwicht (indien toegepast door het nationale agentschap).

Gedetailleerde regels inzake het basis- en het maximale bedrag, de scores voor de toewijzingscriteria, het gewicht van elk criterium, de toewijzingsmethode en de beschikbare begroting voor geaccrediteerde projecten zullen vóór de termijn voor het indienen van voorstellen door het nationale agentschappen worden bekendgemaakt.

Tagged in:  Youth