Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Część A - Ogólne informacje o programie Erasmus+

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli. Wysokiej jakości włączające kształcenie i szkolenie, a także uczenie się nieformalne i pozaformalne zapewniają młodzieży i uczestnikom w każdym wieku kwalifikacje i umiejętności potrzebne do tego, aby mogli oni w znaczący sposób uczestniczyć w społeczeństwie demokratycznym, nabyć umiejętność zrozumienia międzykulturowego i pomyślnie wejść na rynek pracy. W oparciu o sukces programu w okresie 2014–2020 celem Erasmus+ będzie oferowanie większych możliwości większej liczbie uczestników i szerszemu gronu organizacji, z większym naciskiem na wpływ jakościowy oraz wkład w budowanie bardziej włączających, spójnych i zielonych społeczeństw przygotowanych do uczestnictwa w cyfrowym świecie.

Obywatele Unii muszą mieć większą wiedzę oraz lepsze umiejętności i kompetencje niezbędne w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, które staje coraz bardziej mobilne, wielokulturowe i cyfrowe. Spędzanie czasu w innym państwie w celu nauki, studiowania i pracy powinno stać się normą, podobnie jak znajomość dwóch języków oprócz języka ojczystego. Program jest głównym elementem wspierającym osiąganie celów europejskiego obszaru edukacji, planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027, strategii UE na rzecz młodzieży oraz planu prac UE w obszarze sportu.

Jak pokazała pandemia COVID-19, dostęp do kształcenia jest dziś bardziej niż kiedykolwiek niezbędny do zapewnienia szybkiej odbudowy gospodarki, a jednocześnie pomaga dać wszystkim równe szanse. W ramach procesu odbudowy program Erasmus+ będzie jeszcze bardziej sprzyjał włączeniu społecznemu i wspierał możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego mieszkańców Europy i innych krajów, aby nikogo nie pozostawić w tyle.

Aby wzmocnić skutki jakościowe jego akcji i zapewnić równe szanse, program będzie w większym stopniu i bardziej skutecznie docierać do osób w różnym wieku i mających różne uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Istotą programu jest zbliżenie się do osób o mniejszych szansach, w tym osób niepełnosprawnych i migrantów, a także obywateli Unii, którzy mieszkają w regionach oddalonych lub borykają się z trudnościami społeczno-gospodarczymi. Dzięki temu w ramach programu będzie się również zachęcać uczestników – w szczególności młodzież – do zaangażowania się w społeczeństwo obywatelskie i poznawania go, co zwiększy świadomość wspólnych wartości Unii Europejskiej.

Ponadto rozwój kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz umiejętności w dziedzinach przyszłościowych, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, czysta energia, sztuczna inteligencja, robotyka, analiza dużych zbiorów danych itp., jest niezbędny do przyszłego zrównoważonego wzrostu gospodarczego i spójności Europy. Program może wnieść istotny wkład dzięki pobudzaniu innowacji oraz likwidacji różnic w poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji w Europie. Przedsiębiorstwa z UE muszą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wykorzystanie talentu i innowacji. Taka inwestycja w wiedzę, umiejętności i kompetencje przyniesie korzyści indywidualnym osobom, instytucjom, organizacjom i całemu społeczeństwu, przyczyniając się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz zapewniając równy dostęp, dobrobyt i włączenie społeczne w Europie i poza jej granicami.

Kolejne wyzwanie jest związane z ogólnoeuropejskimi tendencjami ograniczonego udziału w życiu demokratycznym oraz niskim poziomem wiedzy i świadomości na temat spraw europejskich oraz tego, jak wpływają one na życie wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Wiele osób jest niechętnie nastawionych do aktywnego angażowania się i uczestnictwa w swoich społecznościach lub życiu politycznym i społecznym Unii Europejskiej, bądź ma z tym trudności. Wzmocnienie tożsamości europejskiej i udział młodzieży w procesach demokratycznych ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii. Do tej kwestii można się również odnieść za pomocą działań z zakresu uczenia się pozaformalnego mających na celu podnoszenie umiejętności i kompetencji młodzieży oraz zwiększanie ich aktywności obywatelskiej.

Zgodnie z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju jej gospodarki projekty należy opracowywać w sposób przyjazny środowisku, a wszystkie ich aspekty powinny uwzględniać ekologiczne praktyki. Przy opracowywaniu projektów organizacje i uczestnicy powinni wykazywać podejście przyjazne środowisku zachęcające wszystkie strony zaangażowane w projekt do rozmów na temat kwestii związanych ze środowiskiem i zdobywania wiedzy w tym zakresie. Powinno ono skłaniać ich do zastanowienia się, jakie działania można podjąć na ich szczeblu, oraz stanowić wsparcie dla organizacji i uczestników, tak aby mogli oni znaleźć alternatywne, bardziej ekologiczne sposoby prowadzenia swoich działań.

Wspieranie i ułatwianie transnarodowej i międzynarodowej współpracy między organizacjami w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia pozycji osób mających więcej kompetencji kluczowych, ograniczenia zjawiska wczesnego kończenia nauki oraz dla uznawania kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, nieformalnego i pozaformalnego. Działania takie ułatwiają obieg idei oraz przekazywanie najlepszych praktyk i wiedzy specjalistycznej, a także rozwój zdolności cyfrowych, tym samym przyczyniając się do zapewniania wysokiej jakości kształcenia i jednocześnie wzmacniając spójność społeczną. Program Erasmus+ jest jednym z najbardziej widocznych sukcesów Unii Europejskiej. Opiera się on na osiągnięciach z ponad 30 lat funkcjonowania europejskich programów na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu obejmujących partnerstwa w wymiarze zarówno wewnątrzunijnym, jak również międzynarodowym.

Przewodnik po programie Erasmus+ sporządzono zgodnie z rocznym programem prac Erasmus+ przyjętym przez Komisję Europejską, a zatem można go aktualizować w celu odzwierciedlenia priorytetów i kierunków działania określonych w programach prac przyjętych w kolejnych latach. Wdrażanie niniejszego przewodnika zależy również od dostępności środków przewidzianych w projekcie budżetu po przyjęciu budżetu na dany rok przez unijną władzę budżetową lub przewidzianych zgodnie z zasadą dwunastej części środków tymczasowych.