Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Del A - Generelle oplysninger om Erasmus+ Programmet

Erasmus+ er EU's program for uddannelse, ungdom og idræt for perioden 2021-2027. Uddannelse, ungdom og idræt er centrale områder, der støtter borgerne i deres personlige og faglige udvikling. Inkluderende uddannelse af høj kvalitet samt uformel og ikkeformel læring giver unge og deltagere i alle aldre de kvalifikationer og færdigheder, der er nødvendige for deres meningsfulde deltagelse i det demokratiske samfund, deres interkulturelle forståelse og deres vellykkede overgang til arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i den vellykkede gennemførelse af programmet i perioden 2014-2020 intensiverer Erasmus+ indsatsen for at udvide det antal muligheder, der tilbydes, til flere deltagere og til en bredere vifte af organisationer med fokus på programmets kvalitative virkning og med et mål om at bidrage til at skabe samfund, der er mere rummelige og samhørige, grønnere og tilpasset den digitale tidsalder.

De europæiske borgere skal rustes bedre med den viden, de færdigheder og de kompetencer, der er nødvendige i et dynamisk samfund, som bliver mere og mere mobilt, multikulturelt og digitalt. Det at opholde sig i et andet land for at studere, lære og arbejde bør blive helt almindeligt, og muligheden for at lære to sprog ud over modersmålet bør også tilbydes alle. Programmet er en nøglekomponent, der støtter målsætningerne i det europæiske uddannelsesområde, handlingsplanen for digital uddannelse 2021-2027, EU-strategien for unge og EU-arbejdsplanen for sport (2021-2024).

Som covid-19-pandemien har vist, er adgang til uddannelse i højere grad end nogensinde af afgørende betydning for at sikre hurtig genopretning og samtidig fremme lige muligheder for alle. Som led i denne genopretningsproces bringer Erasmus+ sin inkluderende dimension op på et helt nyt plan ved at støtte muligheder for personlig, social, uddannelsesmæssig og faglig udvikling for mennesker i og uden for Europa med henblik på at sikre, at ingen lades i stikken.

For at øge programmets kvalitative virkninger og sikre lige muligheder vil programmet i højere grad række ud mod flere mennesker i forskellige aldersgrupper og fra forskellige kulturelle, sociale og økonomiske miljøer. Kernen i programmet er at nå ud til dem, der har færre muligheder, herunder handicappede og migranter, samt EU-borgere, der bor i fjerntliggende områder eller står over for socioøkonomiske vanskeligheder. Programmet vil i den forbindelse også tilskynde deltagerne, navnlig unge, til at engagere sig og lære at deltage i samfundslivet for derigennem at udbrede kendskabet til Den Europæiske Unions fælles værdier. I 2024 vil programmet også fortsætte indsatsen for at afbøde de socioøkonomiske og uddannelsesmæssige konsekvenser af den russiske invasion af Ukraine, herunder ved at støtte projekter, der fremmer uddannelsesaktiviteter og letter integrationen af mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine, i deres nye læringsmiljøer samt aktiviteter til støtte for organisationer, lærende og personale i Ukraine.

I overensstemmelse med målene i den europæiske innovationsdagsorden vedrørende støtte til talentudvikling med henblik på at øge Europas innovationskapacitet er udvikling af digitale færdigheder og kompetencer samt færdigheder på fremadskuende områder, f.eks. bekæmpelse af klimaforandringer, ren energi, kunstig intelligens, robotteknologi, big data-analyse osv., også vigtig for Europas fremtidige bæredygtige vækst og samhørighed. Programmet kan yde et meningsfuldt bidrag ved at stimulere innovation og bygge bro over Europas skævheder vedrørende viden, færdigheder og kompetencer. EU's erhvervsliv skal blive mere konkurrencedygtigt ved hjælp af talent og innovation. Denne investering i viden, kvalifikationer og kompetencer vil være til gavn for enkeltpersoner, institutioner, organisationer og samfundet som helhed ved at bidrage til bæredygtig vækst og sikre lighed, velfærd og social integration i og uden for Europa.

En anden udfordring er tendensen i Europa til begrænset deltagelse i det demokratiske liv og begrænset viden om og kendskab til europæiske temaer og deres indvirkning på alle europæiske borgeres liv. Mange mennesker er tilbageholdende med eller har vanskeligt ved at engagere sig aktivt og deltage i deres lokalsamfund eller i EU's politiske og sociale liv. En styrkelse af den europæiske identitet og af de unges deltagelse i de demokratiske processer er af afgørende betydning for EU's fremtid.

Dette mål kan også nås gennem ikkeformelle læringsaktiviteter, der har til formål at forbedre unges og voksenstuderendes færdigheder og kompetencer samt deres aktive medborgerskab. Programmet kan bidrage til at styrke udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab og dermed forebygge og bekæmpe desinformation og falske nyheder.

I overensstemmelse med Den Europæiske Unions prioriteter for en bæredygtig økonomi bør Erasmus+-projekter udformes på en miljøvenlig måde og indarbejde grøn praksis i alle aspekter. De involverede organisationer og deltagere bør benytte en miljøvenlig tilgang, når de udformer deres projekter, hvor de vil blive tilskyndet til at drøfte og lære om miljøspørgsmål, overveje, hvad der kan gøres for at gøre projekter mere bæredygtige på deres niveau, og udvikle grønnere måder at gennemføre deres aktiviteter på.

Støtte til og fremme af det tværnationale og internationale samarbejde mellem organisationer inden for uddannelse, ungdom og idræt er afgørende for at udruste mennesker med flere nøglekompetencer, mindske tidligt skolefrafald og anerkende kompetencer opnået gennem formel, uformel og ikkeformel læring. Det fremmer formidlingen af idéer, overførsel af bedste praksis og ekspertise og udvikling af digitale færdigheder. Dette bidrager til uddannelse af høj kvalitet, samtidig med at den sociale samhørighed styrkes. Erasmus+-programmet er en af EU's mest synlige succeshistorier. Det bygger på resultaterne af over 35 års europæiske programmer for uddannelse, ungdom og sport, som omfatter både europæiske og internationale partnerskaber.

Programguiden for Erasmus+ er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ og vil derfor kunne revideres for at tilgodese de prioriteringer og arbejdsområder, der defineres. Gennemførelsen af denne guide forudsætter, at de bevillinger, der er afsat i budgetforslaget, er til rådighed efter EU-budgetmyndighedens vedtagelse af budgettet eller inden for rammerne af ordningen med foreløbige tolvtedele.