Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

A. Rész - Általános információk az Erasmus+ Programról

Az Erasmus+ az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén a 2021–2027 közötti időszakra létrehozott uniós program. Az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport olyan kulcsterületek, amelyek támogatják a polgárok személyes és szakmai fejlődését. A kiemelkedő minőségű, inkluzív oktatás és képzés, valamint az informális és nemformális tanulás felvértezi a fiatalok és a résztvevők valamennyi korosztályát azokkal a képesítésekkel és készségekkel, amelyekkel érdemi módon részt tudnak venni a demokratikus társadalomban, megértik a kultúrák közötti különbségeket, és sikeresen át tudnak lépni a munkaerőpiacra. A program 2014–2020 közötti sikerére építve az Erasmus+ fokozza a több résztvevő és a szervezetek/intézmények szélesebb köre számára kínált lehetőségek bővítésére irányuló erőfeszítéseit, különös tekintettel a program minőségi hatására, és hozzájárul a befogadóbb, összetartóbb, környezetbarátabb és digitálisan felkészült társadalmakhoz.

Az európai polgárokat jobban fel kell vértezni azokkal az ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, amelyekre az egyre mobilisabb, fokozottan multikulturális, és a digitális eszközöket egyre kiterjedtebben használó, dinamikusan változó társadalomban szükségük van. Mindenki számára elérhetővé kell tenni, hogy más országokban tanuljon, ismereteket szerezzen és dolgozzon, valamint azt a lehetőséget, hogy anyanyelve mellett két további nyelvet is elsajátítson. A program az európai oktatási térség, a 2021–2027-es időszakra szóló digitális oktatási cselekvési terv, az európai uniós ifjúsági stratégia és a sportra vonatkozó uniós munkaterv (2021–2024) célkitűzéseinek kulcsfontosságú eleme.

Amint azt a Covid19-világjárvány megmutatta, az oktatásban való részvétel – amellett, hogy mindenki számára előmozdítja az esélyegyenlőséget – minden eddiginél fontosabb a gyors helyreállítás biztosításához. E helyreállítási folyamat részeként az Erasmus+ program új távlatokba helyezi inkluzív dimenzióját azáltal, hogy támogatja a személyes, szociális és szakmai fejlődést szolgáló lehetőségeket Európában és Európán kívül, azzal a céllal, hogy senki ne maradjon ki.

A jelenlegi pályázattípusok minőségi hatásának növelése, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a program jobban törekszik majd arra, hogy több különböző korosztályba tartozó, eltérő kulturális, társadalmi és gazdasági hátterű embert érjen el. A programnak szerves részét képezi a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek – többek között a fogyatékossággal élők és a migránsok –, valamint a távoli területeken élő vagy társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő európai uniós polgárok megszólítása. A program e megfontolások nyomán ösztönzi továbbá a résztvevők – különösen a fiatalok – civil társadalomban történő részvételét, illetve e szerepvállalás mikéntjének elsajátítását, és bővíti a közös európai uniós értékekkel kapcsolatos ismereteket. 2023-ban a program továbbra is erőfeszítéseket összpontosít arra, hogy enyhítse az Ukrajna elleni orosz invázió társadalmi-gazdasági és oktatási következményeit, és ennek érdekében olyan projekteket is támogat, amelyek az ukrajnai háború elől menekülőknek az új tanulási környezetükben nyújtanak segítséget oktatási tevékenységekhez és az integráció megkönnyítéséhez, továbbá amelyek Ukrajnában nyújtanak támogatást szervezeteknek/intézményeknek, tanulóknak és munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak.

Emellett az Európa innovációs kapacitásának ösztönzését célzó tehetségfejlesztés támogatásáról szóló európai innovációs menetrend célkitűzéseivel összhangban Európa jövőbeli fenntartható növekedéséhez és kohéziójához elengedhetetlen a digitális készségek és kompetenciák, valamint az olyan progresszív területekkel kapcsolatos készségek fejlesztése, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a tiszta energiák, a mesterséges intelligencia, a robotika, a nagy adathalmazok elemzése stb. A program lényegesen hozzájárulhat ehhez az innováció ösztönzésével, valamint az európai ismeret-, készség- és kompetenciahiány felszámolásával. Az uniós vállalkozásoknak a tehetség és az innováció révén versenyképesebbé kell válniuk. A tudásba, készségekbe és kompetenciákba történő beruházás elősegíti a fenntartható növekedést, a méltányosságot, a jólétet és az európai, illetve Európán kívüli társadalmi befogadást, és ezáltal az egyének, az intézmények, a szervezetek és a társadalom egészének javát szolgálja.

Egy további kihívás azzal az európai tendenciával függ össze, miszerint kevesen vesznek részt a demokratikus életben, és az emberek keveset tudnak az európai ügyekről, illetve azok európai polgárok életére gyakorolt hatásáról. Sokan vonakodnak attól, vagy akadályozva érzik magukat abban, hogy aktív szerepet vállaljanak és részt vegyenek a közösségi életben vagy az Európai Unió politikai és társadalmi életében. Az Európai Unió jövője szempontjából rendkívül fontos az európai identitás megerősítése és a fiatalok demokratikus folyamatokban való részvétele. E kérdés hatékony megközelítését olyan nemformális tanulási tevékenységek is elősegíthetik, amelyek célja a fiatalok készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, valamint a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásra ösztönzése.

A projekteket az Európai Unió gazdasági fenntarthatóságra irányuló prioritásaival összhangban környezetbarát módon kell kialakítani, és azoknak minden tekintetben környezettudatos gyakorlatokat kell magukban foglalniuk. A közreműködő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek környezetbarát megközelítést kell alkalmazniuk a projektjeik kidolgozása során. Ez arra sarkallja a résztvevőket, hogy megvitassák és megismerjék a környezetvédelmi kérdéseket, elgondolkodtatja őket arról, hogy saját lehetőségeikhez mérten mit tehetnek, és segít nekik abban, hogy környezettudatosabb alternatívákat találjanak tevékenységeik megvalósításához.

A szervezetek/intézmények oktatás, képzés, ifjúság és sport területén folytatott transznacionális és nemzetközi együttműködésének támogatása és elősegítése elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek több kulcskompetenciával vértezzék fel magukat, csökkenjen a korai iskolaelhagyás, és elismerjék a formális, informális és nemformális tanulás keretében szerzett kompetenciákat. A program elősegíti az ötletek terjesztését, a bevált gyakorlatok és a szakértelem átadását, valamint a digitális képességek fejlesztését, ezáltal hozzájárul a magas színvonalú oktatáshoz, miközben erősíti a társadalmi kohéziót. Az Erasmus+ program az Európai Unió egyik leglátványosabb sikertörténete. Az elmúlt több mint 30 év európai oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjainak eredményeire épül, amelyek az európai és a nemzetközi partnerségek dimenzióját egyaránt magukban foglalják.

Az Erasmus+ pályázati útmutató összeállításakor figyelembe veszik az Európai Bizottság által elfogadott Erasmus+ éves munkaprogramokat, ezért a meghatározott prioritásokhoz és irányvonalakhoz igazodva sor kerülhet az útmutató felülvizsgálatára. Az útmutatóban foglaltak végrehajtása az EU költségvetési hatósága által az adott év költségvetésének elfogadását követően a költségvetési tervezetben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állásától vagy az ideiglenes tizenkettedek rendszerétől is függ.