Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partea A: Informații generale despre Programul Erasmus+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027. Educația, formarea, tineretul și sportul sunt domenii-cheie care sprijină cetățenii în dezvoltarea lor personală și profesională. Educația și formarea de înaltă calitate, favorabile incluziunii, precum și învățarea informală și nonformală conferă, în ultimă instanță, tinerilor și participanților de toate vârstele calificările și competențele necesare pentru participarea lor semnificativă la societatea democratică, pentru înțelegerea interculturală și pentru tranziția de succes pe piața muncii. Bazându-se pe succesul programului în perioada 2014-2020, Erasmus+ își consolidează eforturile în vederea multiplicării oportunităților oferite unui număr mai mare de participanți și unei varietăți mai mari de organizații, axându-se pe impactul său calitativ și contribuind la crearea unor societăți mai favorabile incluziunii și cu un nivel mai mare de coeziune, mai ecologice și mai pregătite din punct de vedere digital.

Este necesar ca cetățenii europeni să fie mai bine înzestrați cu cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare într-o societate care se schimbă într-un ritm dinamic și care este tot mai mobilă, mai multiculturală și mai digitală. Șederea în altă țară pentru a studia, a învăța și a munci ar trebui să devină standardul, iar oportunitatea de a învăța încă două limbi pe lângă limba maternă ar trebui să fie oferită tuturor. Programul este o componentă-cheie care sprijină obiectivele Spațiului european al educației, ale Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), ale Strategiei UE pentru tineret și ale Planului de lucru al Uniunii Europene pentru sport (2021-2024).

După cum ne-a demonstrat pandemia de COVID-19, accesul la educație se dovedește a fi, mai mult ca niciodată, esențial pentru asigurarea unei redresări rapide, promovând în același timp egalitatea de șanse pentru toți. Ca parte a acestui proces de redresare, programul Erasmus+ își duce dimensiunea favorabilă incluziunii către un nou orizont, sprijinind oportunități pentru dezvoltarea personală, socio-educativă și profesională a cetățenilor din Europa și din afara acesteia, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.

Pentru a îmbunătăți impactul calitativ al acțiunilor sale și pentru a asigura egalitatea de șanse, programul se va adresa, în mod mai eficient, unui număr mai mare de persoane de vârste diferite, provenind din medii culturale, sociale și economice diverse. Obiectivul principal al programului este să devină mai accesibil persoanelor care au mai puține oportunități, inclusiv persoanelor cu dizabilități și migranților, precum și cetățenilor Uniunii Europene care locuiesc în regiuni îndepărtate sau care se confruntă cu dificultăți socioeconomice. Astfel, programul își va încuraja, de asemenea, participanții, în special tinerii, să se implice și să învețe să participe la societatea civilă, sporind gradul de conștientizare cu privire la valorile comune ale Uniunii Europene. În 2023, programul va continua, de asemenea, să își mobilizeze eforturile în vederea atenuării consecințelor socio-economice și educaționale ale invadării Ucrainei de către Rusia, inclusiv prin sprijinirea proiectelor care promovează activități educaționale și care facilitează integrarea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina în noile lor medii de învățare, precum și activități de sprijin pentru organizațiile, cursanții și personalul din Ucraina.

În plus, în conformitate cu obiectivele Agendei europene pentru inovare privind dezvoltarea talentelor în scopul stimulării capacității de inovare a Europei, dezvoltarea competențelor digitale și a aptitudinilor și competențelor în domenii orientate spre viitor, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, energia curată, inteligența artificială, robotica, analiza volumelor mari de date etc., este esențială pentru creșterea economică durabilă și coeziunea Europei în viitor. Programul poate aduce o contribuție semnificativă, stimulând inovarea și reducând deficitul Europei în materie de cunoștințe, aptitudini și competențe. Întreprinderile europene trebuie să devină mai competitive prin talent și inovare. Investiția în cunoștințe, aptitudini și competențe va fi benefică pentru cetățeni, instituții, organizații și pentru societate în ansamblu, contribuind la o creștere economică durabilă și la asigurarea echității, a prosperității și a incluziunii sociale în Europa și în afara acesteia.

O altă provocare se referă la tendințele care se generalizează în Europa, și anume participarea limitată la viața democratică, precum și nivelul scăzut de cunoaștere și de sensibilizare în privința chestiunilor europene și a impactului acestora asupra vieții tuturor cetățenilor europeni. Mulți cetățeni sunt reticenți sau întâmpină dificultăți în a se angaja și a participa activ la viața comunităților lor sau la viața politică și socială a Uniunii Europene. Consolidarea identității europene și a participării tinerilor la procesele democratice este un aspect de o importanță vitală pentru viitorul Uniunii Europene. Acest aspect poate fi vizat, de asemenea, prin activități de învățare nonformală, care au ca scop îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor tinerilor, precum și promovarea cetățeniei active.

În conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a economiei sale, proiectele ar trebui să fie concepute într-o perspectivă ecologică și să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții implicați ar trebui să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectele, ceea ce îi va încuraja să discute și să învețe despre aspectele de mediu, îi va determina să reflecteze la ceea ce se poate face la nivelul lor și îi va ajuta să găsească modalități alternative mai ecologice de punere în aplicare a activităților lor.

Sprijinirea și facilitarea cooperării transnaționale și internaționale dintre organizațiile din domeniul educației, formării, tineretului și sportului sunt esențiale pentru înzestrarea persoanelor cu mai multe competențe-cheie, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și recunoașterea competențelor dobândite prin învățare formală, informală și nonformală. Toate acestea facilitează circulația ideilor și difuzarea celor mai bune practici și a expertizei, precum și dezvoltarea capacităților digitale, contribuind astfel la asigurarea unei educații de înaltă calitate și consolidând totodată coeziunea socială. Programul Erasmus+ este una dintre cele mai vizibile povești de succes ale Uniunii Europene. El se bazează pe realizările celor peste 30 de ani de programe europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului, iar parteneriatele create în cadrul său pot avea atât o dimensiune intraeuropeană, cât și una internațională.

Ghidul programului Erasmus+ este elaborat în conformitate cu programele de lucru anuale Erasmus+ adoptate de Comisia Europeană și, prin urmare, poate fi revizuit pentru a reflecta prioritățile și liniile de acțiune definite. Punerea în aplicare a ghidului depinde, de asemenea, de disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget după adoptarea bugetului pentru anul în cauză de către autoritatea bugetară a UE sau astfel cum se prevede în sistemul doisprezecimilor provizorii.