Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

A-osa: Yleistä tietoa Erasmus+ -Ohjelmasta

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma kaudelle 2021–2027. Koulutus, nuorisotoiminta sekä liikunta ja urheilu ovat keskeisiä aloja, jotka tukevat kansalaisia heidän henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehittymisessään. Laadukas ja osallistava koulutus sekä epävirallinen ja arkioppiminen antavat nuorille ja kaikenikäisille osallistujille pätevyyden ja taidot, joita mielekäs osallistuminen demokraattiseen yhteiskuntaan, kulttuurien välinen ymmärrys ja onnistunut siirtyminen työmarkkinoille edellyttävät. Ohjelmakauden 2014–2020 menestyksen pohjalta Erasmus+ -ohjelmassa pyritään lisäämään tarjottavia mahdollisuuksia entistäkin useammille osallistujille ja useammanlaisille organisaatioille, keskittymään ohjelman laadulliseen vaikutukseen ja edistämään osallistavampien ja yhtenäisempien, vihreämpien ja digiaikakauteen valmiiden yhteiskuntien luomista.

Euroopan kansalaisten on omaksuttava entistä enemmän tietoja, taitoja ja osaamista, joita he tarvitsevat nopeasti muuttuvassa ja yhä liikkuvammassa, monikulttuurisemmassa ja digitaalisemmassa yhteiskunnassa. Opiskelusta, oppimisesta ja työskentelystä jossain toisessa maassa olisi tultava tavanomainen käytäntö, ja kaikille olisi tarjottava mahdollisuus oppia äidinkielen lisäksi kaksi muuta kieltä. Ohjelma tukee merkittävällä tavalla eurooppalaisen koulutusalueen, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman 2021–2027, Euroopan unionin nuorisostrategian ja Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelman (2021–2024) tavoitteiden saavuttamista.

Covid-19-pandemia osoitti, että koulutuksen saatavuudella on entistäkin suurempi merkitys, jotta voidaan varmistaa ripeä elpyminen kriiseistä samalla kun edistetään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Osana tätä elpymisprosessia Erasmus+ -ohjelma vie osallistavan ulottuvuutensa uudelle tasolle tukemalla mahdollisuuksia henkilökohtaiseen, sosiaaliseen ja koulutukselliseen sekä ammatilliseen kehittymiseen Euroopassa ja sen ulkopuolella, jotta kukaan ei jäisi jälkeen.

Ohjelman toimintojen laadullisen vaikutuksen lisäämiseksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi ohjelmalla pyritään tavoittamaan laajemmin ja paremmin niin eri-ikäiset kuin erilaisista kulttuurisista, sosiaalisista ja taloudellisista lähtökohdista tulevat ihmiset. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on päästä lähemmäs niitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, kuten vammaisia ja maahanmuuttajia sekä syrjäisillä alueilla asuvia tai sosioekonomisista vaikeuksista kärsiviä Euroopan unionin kansalaisia. Tällä tavoin ohjelmalla myös kannustetaan siihen osallistuvia, erityisesti nuoria, opettelemaan kansalaisyhteiskunnassa toimimista ja osallistumaan siihen ja lisätään tietoisuutta Euroopan unionin yhteisistä arvoista. Vuonna 2024 ohjelman puitteissa jatketaan myös toimia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvien sosioekonomisten ja koulutukseen liittyvien vaikutusten lieventämiseksi. Sitä varten muun muassa tuetaan hankkeita, joilla edistetään Ukrainasta sotaa pakenevien ihmisten koulutusta ja helpotetaan heidän integroitumistaan uusiin oppimisympäristöihinsä, samoin kuin toimia organisaatioiden, oppijoiden ja henkilöstön tukemiseksi Ukrainassa.

Lisäksi digitaitojen ja -osaamisen sekä ilmastonmuutoksen torjunnan, puhtaan energian, tekoälyn, robotiikan ja massadata-analyysin kaltaisten tulevaisuuteen suuntautuvien alojen taitojen kehittäminen on oleellisen tärkeää Euroopan tulevan kestävän kasvun ja yhteenkuuluvuuden kannalta. Se on tavoitteena myös Euroopan innovaatio-ohjelmassa, jolla pyritään tukemaan kykyjen kehittämistä ja siten vauhdittamaan Euroopan innovointikapasiteettia. Ohjelmalla pystytään merkittävästi tukemaan innovoinnin lisäämistä sekä Euroopan tietojen, taitojen ja osaamisen puutteiden paikkaamista. EU:n yritysten on parannettava kilpailukykyään hyödyntämällä lahjakkuutta ja innovointia. Tämä panostus tietoon, taitoihin ja osaamiseen hyödyttää yksilöitä, oppilaitoksia, organisaatioita ja koko yhteiskuntaa edistämällä kestävää kasvua ja lisäämällä yhdenvertaisuutta, vaurautta ja sosiaalista osallisuutta sekä Euroopassa että sen ulkopuolella.

Toinen haaste liittyy koko Euroopassa havaittavissa oleviin kehityssuuntauksiin: yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on vähäistä, ja Eurooppa-asioita sekä niiden vaikutusta kaikkien eurooppalaisten elämään tunnetaan huonosti. Oman yhteisön toimintaan tai Euroopan unionin poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään vaikuttaminen ja osallistuminen on monille vastentahtoista tai vaikeaa. Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen ja nuorten osallistuminen demokraattisiin prosesseihin ovat Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä asioita.

Nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa myös sellaisen epävirallisen oppimisen kautta, jonka tavoitteena on nuorten ja aikuisopiskelijoiden taitojen ja osaamisen parantaminen sekä heidän aktiivisen kansalaisuutensa edistäminen. Ohjelma voi osaltaan edistää sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittymistä ja siten ehkäistä ja torjua disinformaatiota ja valeuutisia.

Talouden muuttaminen kestäväpohjaiseksi on yksi Euroopan unionin painopisteistä, ja sen mukaisesti Erasmus+ -hankkeet olisi suunniteltava ympäristöystävällisiksi ja niiden kaikkiin osiin olisi sisällyttävä vihreitä käytäntöjä. Organisaatioiden ja osallistujien olisi hankkeita suunnitellessaan sovellettava ympäristöystävällistä lähestymistapaa, joka kannustaa keskustelemaan ja oppimaan ympäristöasioista ja pohtimaan, mitä kukin tasollaan voi tehdä hankkeiden kestävyyden parantamiseksi, ja auttaa löytämään vihreämpiä tapoja toteuttaa toimintaa.

Transnationaalisen ja kansainvälisen yhteistyön tukeminen ja helpottaminen organisaatioiden välillä koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualoilla on keskeisen tärkeää, jotta voidaan parantaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä heidän avaintaitojaan, vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä ja tunnistaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen avulla hankitut pätevyydet. Yhteistyöllä saadaan ideat liikkeelle, levitetään parhaita käytäntöjä ja asiantuntemusta ja kehitetään digitaalisia valmiuksia. Tämä parantaa osaltaan koulutuksen laatua ja vahvistaa samalla sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Erasmus+ -ohjelma on yksi Euroopan unionin näkyvimmistä menestystarinoista. Se perustuu yli 35 vuoden aikana saatuihin tuloksiin koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan eurooppalaisista ohjelmista, jotka käsittävät sekä eurooppalaisia että kansainvälisiä kumppanuuksia.

Koska Erasmus+ -ohjelmaopas laaditaan Euroopan komission hyväksymien Erasmus+ -ohjelmaa koskevien vuotuisten työohjelmien mukaisesti, sitä saatetaan tulevaisuudessa tarkistaa, jotta se vastaisi määriteltyjen työohjelmien painopisteitä ja toimintalinjoja. Oppaan mukainen toimeenpano edellyttää myös, että talousarvioesityksen mukaiset määrärahat ovat käytettävissä joko EU:n budjettivallan käyttäjän hyväksyttyä kyseisen vuoden talousarvion tai väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti.