Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

A-osa: Yleistä tietoa Erasmus+ -Ohjelmasta

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma kaudelle 2021–2027. Koulutus, nuorisotoiminta sekä liikunta ja urheilu ovat keskeisiä aloja, jotka tukevat kansalaisia heidän henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehittymisessään. Laadukas ja osallistava koulutus sekä epävirallinen ja arkioppiminen antavat viime kädessä nuorille ja kaikenikäisille osallistujille pätevyyden ja taidot, joita mielekäs osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan, kulttuurien välinen ymmärrys ja onnistunut siirtyminen työmarkkinoille edellyttävät. Ohjelmakauden 2014–2020 menestyksen pohjalta Erasmus+ -ohjelmassa pyritään lisäämään entistä useammille osallistujille ja organisaatioille tarjottavia mahdollisuuksia, keskittymään ohjelman laadulliseen vaikutukseen ja edistämään osallistavampien ja yhtenäisempien, vihreämpien ja digiaikakauteen valmiiden yhteiskuntien luomista.

Euroopan kansalaiset tarvitsevat entistä enemmän tietoja, taitoja ja osaamista, jotta he pystyvät toimimaan nopeasti muuttuvassa ja yhä liikkuvammassa, monikulttuurisemmassa ja digitaalisemmassa yhteiskunnassa. Opiskelusta, oppimisesta ja työskentelystä jossain toisessa maassa olisi tultava tavanomainen käytäntö, ja kaikille olisi tarjottava mahdollisuus oppia äidinkielen lisäksi kaksi muuta kieltä. Ohjelma on keskeinen osatekijä eurooppalaisen koulutusalueen, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman 2021–2027, Euroopan unionin nuorisostrategian ja Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelman (2021–2024) tavoitteiden tukemiseksi.

Covid-19-pandemia on osoittanut, että koulutuksen saatavuus on tärkeämpää kuin koskaan, jotta voidaan varmistaa ripeä elpyminen. Sillä myös edistetään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Osana tätä elpymisprosessia Erasmus+ -ohjelma vie osallistavan ulottuvuutensa uudelle tasolle tukemalla mahdollisuuksia henkilökohtaiseen, sosiaaliseen ja koulutukselliseen sekä ammatilliseen kehittymiseen Euroopassa ja sen ulkopuolella, jotta kukaan ei jäisi jälkeen.

Ohjelman toimintojen laadullisen vaikutuksen lisäämiseksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi ohjelmalla pyritään tavoittamaan laajemmin ja paremmin niin eri-ikäiset kuin erilaisista kulttuurisista, sosiaalisista ja taloudellisista lähtökohdista tulevat ihmiset. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on päästä lähemmäs niitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, kuten vammaisia ja maahanmuuttajia sekä syrjäisillä alueilla asuvia tai sosioekonomisista vaikeuksista kärsiviä Euroopan unionin kansalaisia. Tällä tavoin ohjelmalla myös kannustetaan siihen osallistuvia, erityisesti nuoria, opettelemaan kansalaisyhteiskuntaan osallistumista ja lisätään tietoisuutta Euroopan unionin yhteisistä arvoista. Vuonna 2023 ohjelman puitteissa jatketaan myös toimia, joilla pyritään lieventämään Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvia sosioekonomisia ja koulutukseen liittyviä vaikutuksia. Sitä varten muun muassa tuetaan hankkeita, joilla edistetään koulutustoimintaa ja helpotetaan Ukrainasta sotaa pakenevien ihmisten integroitumista heidän uusiin oppimisympäristöihinsä, samoin kuin toimia organisaatioiden, oppijoiden ja koulutushenkilöstön tukemiseksi Ukrainassa.

Lisäksi digitaitojen ja -osaamisen sekä ilmastonmuutoksen torjunnan, puhtaan energian, tekoälyn, robotiikan ja massadata-analyysin kaltaisten tulevaisuuteen suuntautuvien alojen taitojen kehittäminen on oleellisen tärkeää Euroopan tulevan kestävän kasvun ja yhteenkuuluvuuden kannalta. Se on tavoitteena myös Euroopan innovaatio-ohjelmassa, jolla pyritään tukemaan kykyjen kehittämistä ja siten vauhdittamaan Euroopan innovointikapasiteettia. Ohjelmalla pystytään merkittävästi tukemaan innovoinnin lisäämistä sekä Euroopan tietojen, taitojen ja osaamisen puutteiden paikkaamista. EU:n yritysten on parannettava kilpailukykyään hyödyntämällä lahjakkuutta ja innovointia. Tämä panostus tietoon, taitoihin ja osaamiseen hyödyttää henkilöitä, oppilaitoksia, organisaatioita ja koko yhteiskuntaa edistämällä kestävää kasvua ja lisäämällä yhdenvertaisuutta, vaurautta ja sosiaalista osallisuutta sekä Euroopassa että sen ulkopuolella.

Toinen haaste liittyy koko Euroopassa havaittavissa oleviin kehityssuuntauksiin: yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on vähäistä, ja Eurooppa-asioita sekä niiden vaikutusta kaikkien EU-kansalaisten elämään tunnetaan huonosti. Oman yhteisön toimintaan tai Euroopan unionin poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään vaikuttaminen ja osallistuminen on monille epämieluisaa tai vaikeaa. Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen ja nuorten osallistuminen demokraattisiin prosesseihin ovat Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä asioita. Asiaan voidaan vaikuttaa myös sellaisen epävirallisen oppimisen kautta, jonka tavoitteena on nuorten taitojen ja osaamisen parantaminen sekä heidän aktiivisen kansalaisuutensa edistäminen.

Talouden muuttaminen kestäväpohjaiseksi on yksi Euroopan unionin painopisteistä, ja sen mukaisesti hankkeet olisi suunniteltava ympäristöystävällisiksi ja niiden kaikkiin osiin olisi sisällyttävä vihreitä käytäntöjä. Organisaatioiden ja osallistujien olisi hankkeita suunnitellessaan sovellettava ympäristöystävällistä lähestymistapaa, joka kannustaa niitä keskustelemaan ja oppimaan ympäristöasioista ja pohtimaan, mitä niiden tasolla voidaan tehdä, sekä auttaa niitä löytämään vaihtoehtoisia, vihreämpiä tapoja toteuttaa toimintaansa.

Transnationaalisen ja kansainvälisen yhteistyön tukeminen ja helpottaminen organisaatioiden välillä koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualoilla on keskeisen tärkeää, jotta voidaan parantaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä heidän avaintaitojaan, vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä ja tunnistaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen avulla hankitut pätevyydet. Yhteistyöllä saadaan ideat liikkeelle, levitetään parhaita käytäntöjä ja asiantuntemusta ja kehitetään digitaalisia valmiuksia, mikä osaltaan parantaa koulutuksen laatua ja vahvistaa samalla sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Erasmus+ -ohjelma on yksi Euroopan unionin näkyvimmistä menestystarinoista. Se perustuu yli 30 vuoden aikana saatuihin tuloksiin koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan eurooppalaisista ohjelmista, jotka ovat käsittäneet sekä eurooppalaisia että kansainvälisiä kumppanuuksia.

Koska Erasmus+ -ohjelmaopas laaditaan Euroopan komission hyväksymien Erasmus+ -ohjelmaa koskevien vuotuisten työohjelmien mukaisesti, sitä saatetaan tulevaisuudessa tarkistaa, jotta se vastaisi määriteltyjen työohjelmien painopisteitä ja toimintalinjoja. Oppaan mukainen toimeenpano edellyttää myös, että talousarvioesityksen mukaiset määrärahat ovat käytettävissä joko EU:n budjettivallan käyttäjän hyväksyttyä kyseisen vuoden talousarvion tai väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti.