Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Deel A – Algemene informatie over het Erasmus+-Programma

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2021‑2027. Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing en beroepsontwikkeling van de Europese burger. Dankzij inclusief onderwijs en inclusieve opleiding van hoge kwaliteit en dankzij informeel en niet-formeel leren, verwerven jongeren en deelnemers van alle leeftijden uiteindelijk de kwalificaties en vaardigheden die zij nodig hebben voor een zinvolle deelname aan de democratische samenleving, voor intercultureel begrip en voor een geslaagde overgang naar de arbeidsmarkt. Voortbouwend op het succes van het programma in de periode 2014‑2020, blijft Erasmus+ zich inzetten om meer kansen te bieden aan nog meer deelnemers en een breder scala van organisaties, waarbij de nadruk op de kwalitatieve effecten van het programma wordt gelegd, om zo bij te dragen tot meer inclusieve, samenhangende en groenere samenlevingen die klaar zijn voor het digitale tijdperk.

De Europese burgers hebben in een zich dynamisch ontwikkelende maatschappij die wordt gekenmerkt door een toenemende mate van mobiliteit, multiculturalisme en digitalisering, steeds meer kennis, vaardigheden en competenties nodig. Ze zouden standaard tijd in het buitenland moeten doorbrengen om te studeren, leren en werken, en iedereen zou de kans moeten krijgen om naast de eigen moedertaal twee andere talen te leren spreken. Het programma speelt een cruciale rol in de ondersteuning van de doelstellingen van de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs 2021‑2027, de EU-strategie voor jongeren en het werkplan van de Europese Unie voor sport (2021‑2024).

De COVID‑19-pandemie heeft aangetoond dat de toegang tot onderwijs meer dan ooit van essentieel belang is voor een snel herstel na een crisis en gelijke kansen voor iedereen bevordert. Als onderdeel van dit herstelproces wordt de inclusieve dimensie van het Erasmus+-programma verbreed door steun te bieden aan kansen voor persoonlijke, sociaalpedagogische en beroepsontwikkeling van mensen in Europa en daarbuiten, om ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Om de kwalitatieve impact van programma-acties te vergroten en gelijke kansen te waarborgen, is het programma meer en beter toegespitst op mensen van verschillende leeftijden en met verschillende culturele, sociale en economische achtergronden. De kerndoelstelling van het programma bestaat uit het bereiken van kansarme groepen, met inbegrip van personen met een handicap en migranten, evenals EU-burgers die in afgelegen gebieden wonen of met sociaaleconomische problemen te kampen hebben. Op deze manier kan het programma worden ingezet om de deelnemers, en met name jongeren, te stimuleren om zich te engageren en te leren deelnemen aan de burgermaatschappij, en zo het bewustzijn omtrent gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie te vergroten. Ook zal het programma zich in 2024 blijven inspannen om de gevolgen op sociaal-economisch en op onderwijsgebied van de Russische invasie van Oekraïne te verlichten. Dit zal onder meer gebeuren door projecten te ondersteunen die educatieve activiteiten bevorderen en de integratie van mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten in hun nieuwe leeromgevingen, te vergemakkelijken, en door activiteiten die organisaties, lerenden en personeel in Oekraïne ondersteunen, te bevorderen.

Daarnaast is, overeenkomstig de doelstellingen van de Europese innovatieagenda inzake de ondersteuning van talentontwikkeling voor de stimulering van het innovatievermogen van Europa, de ontwikkeling van digitale vaardigheden en competenties en vaardigheden in toekomstgerichte vakgebieden, zoals de bestrijding van de klimaatverandering, schone energie, artificiële intelligentie, robotica, en het analyseren van big data, van essentieel belang voor Europa’s toekomstige duurzame ontwikkeling en cohesie. Het programma kan een betekenisvolle bijdrage leveren door het stimuleren van innovatie en het overbruggen van Europa’s kennis-, vaardigheids- en competentiekloof. Europese bedrijven moeten concurrerender worden door middel van talent en innovatie. Door duurzame groei te bevorderen en rechtvaardigheid, welvaart en sociale integratie te waarborgen in Europa en daarbuiten, komt deze investering in kennis, vaardigheden en competenties niet alleen ten goede aan personen, instellingen en organisaties, maar ook aan de maatschappij als geheel.

Ook de in heel Europa aanwezige tendens van beperkte deelname aan het democratisch proces en het lage niveau van kennis en bewustzijn van Europese vraagstukken en de impact hiervan op het leven van alle Europese burgers, vormen een uitdaging. Veel mensen zijn huiverig of ondervinden moeilijkheden om actief betrokken te zijn bij of deel te nemen aan hun gemeenschappen of het politieke en maatschappelijke leven van de Europese Unie. Versterking van de Europese identiteit en van de deelname van jongeren aan de democratische processen is van cruciaal belang voor de toekomst van de Europese Unie.

Deze doelstelling kan ook worden verwezenlijkt door middel van niet-formele leeractiviteiten die erop gericht zijn de vaardigheden en competenties van jongeren en lerende volwassenen te verbeteren en hun actieve burgerschap te versterken. Het programma kan bijdragen tot de versterking van de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid, en zo desinformatie en nepnieuws voorkomen en tegengaan.

Overeenkomstig de prioriteiten van de Europese Unie met betrekking tot het verduurzamen van haar economie, is het van belang Erasmus+-projecten op een milieuvriendelijke manier op te zetten en daarbij in alle fasen groene praktijken toe te passen. De betrokken organisaties en deelnemers moeten bij het opzetten van hun projecten een milieuvriendelijke aanpak hanteren die hen zal aansporen milieukwesties aan te kaarten en zich hierin te verdiepen en na te gaan wat zij zelf kunnen doen om projecten duurzamer te maken, en hen zal helpen groenere manieren te bedenken voor het uitvoeren van hun activiteiten.

De ondersteuning en bevordering van de transnationale en internationale samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport zijn essentieel voor het verhogen van het niveau van de sleutelcompetenties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het erkennen van competenties die door middel van formeel, informeel en niet-formeel onderwijs zijn verworven. Het vergemakkelijkt de verspreiding van ideeën, de overdracht van beste praktijken en expertise en de ontwikkeling van digitale capaciteiten. Zo draagt het bij tot onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij tegelijkertijd de sociale samenhang wordt versterkt. Het Erasmus+-programma is een van de meest opvallende succesverhalen van de Europese Unie. Het programma bouwt voort op de resultaten die al ruim 35 jaar worden geboekt met Europese programma’s op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, en heeft betrekking op zowel de intra-Europese als de internationale partnerschapsdimensie.

De Erasmus+-programmagids wordt opgesteld overeenkomstig de door de Europese Commissie vastgestelde jaarlijkse Erasmus+-werkprogramma’s en kan derhalve worden herzien om de daarin aangewezen prioriteiten en actiepunten te weerspiegelen. Voorts is de uitvoering van deze gids afhankelijk van de beschikbaarheid van de in de ontwerpbegroting voorziene kredieten na de vaststelling van de begroting voor dat jaar door de begrotingsautoriteit van de EU, dan wel volgens de regeling van de voorlopige twaalfden.