Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jakie cele ma Program Erasmus+?

Cel ogólny

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą. Ponadto odgrywa on kluczowe znaczenie w zacieśnianiu współpracy w zakresie polityki młodzieżowej w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz w rozwijaniu europejskiego wymiaru sportu.

Cele szczegółowe

Program ma następujące cele szczegółowe:

  • promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia społecznego i równego dostępu, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
  • promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności edukacyjnej i aktywnego uczestnictwa wśród osób młodych, jak również współpracy, jakości, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;
  • promowanie mobilności edukacyjnej personelu sportowego, jak również współpracy, jakości, włączenia społecznego, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu.