Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Staże dla studentów

Informacje ogólne

Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą odbywane przez studentów (na poziomie licencjatu lub magisterium) i doktorantów, którzy studiują na uczelni wyższej w kraju uczestniczącym w programie. Staż taki mogą również odbyć absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia.

Podczas stażu za granicą w ramach Erasmusa+ możesz nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, ale także zdobyć tzw. soft skills, które są bardzo cenione przez pracodawców, oraz wykształcić w sobie zmysł przedsiębiorczości. Sprawdź, jakie korzyści przynoszą wymiany zagraniczne.

Możesz również połączyć staż odbywany w ramach Erasmusa+ z okresem studiów za granicą.

System wsparcia językowego online Erasmus+ pomoże Ci nauczyć się języka potrzebnego podczas stażu.

Czas trwania

Staż za granicą musi trwać co najmniej 2 miesiące i maksymalnie 12 miesięcy.

W ramach programu Erasmus+ możesz wziąć udział w kilku wymianach, zarówno jako student, jak i stażysta. Jednak łączny okres pobytu za granicą (obejmujący okresy studiów za granicą) nie może przekroczyć 12 miesięcy w jednym cyklu studiów.

„Cykl” oznacza poziom studiów określony w Europejskich ramach kwalifikacji:

  1. cykl pierwszy (licencjat lub równoważny): poziom 5/6
  2. cykl drugi (magisterium lub równoważny): poziom 7
  3. cykl trzeci (doktorat lub równoważny): poziom 8.

W przypadku studiów składających się z jednego cyklu, takich jak medycyna czy architektura, można wyjechać maksymalnie na 24 miesiące.

Na staż za granicą mogą też wyjechać absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia. W takim przypadku staż musi odbyć się w ciągu roku od ukończenia studiów, a odpowiedni wniosek należy złożyć jeszcze przed ich ukończeniem.

Warunki

Oferta staży jest dostępna dla studentów zarejestrowanych w instytucjach szkolnictwa wyższego posiadających Kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego.

Staż musi być adekwatny z punktu widzenia kierunku studiów i rozwoju osobistego oraz, w miarę możliwości, być zintegrowany z programem studiów.

Staż można odbyć w dowolnej organizacji w jednym z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (z wyjątkiem instytucji, organów i agencji UE).

Uznawanie

Przed wyjazdem na staż za granicą:

  1. Ty, Twoja uczelnia macierzysta i przyjmująca organizacja lub przyjmujące przedsiębiorstwo musicie podpisać porozumienie o programie stażu, które zagwarantuje przejrzyste i skuteczne przygotowanie wymiany zagranicznej. Dokument ten określa prawa i obowiązki wszystkich stron, szczegółowy program stażu oraz informacje o ubezpieczeniu i o tym, w jaki sposób uznany zostanie staż odbyty za granicą.
  2. Otrzymasz kartę studenta programu Erasmus+, która będzie określać Twoje prawa i obowiązki podczas stażu za granicą.

Po odbyciu stażu za granicą:

  1. Przyjmująca organizacja lub przyjmujące przedsiębiorstwo wyśle Tobie i Twojej uczelni świadectwo odbycia stażu, zazwyczaj w ciągu pięciu tygodni od zakończenia stażu.
  2. Twoja uczelnia macierzysta musi uznać Twój staż za granicą, zgodnie z tym, do czego się zobowiązała w porozumieniu o programie stażu i bez narzucania dodatkowych wymogów.
  3. Jeśli Twoja uczelnia znajduje się w kraju uczestniczącym w programie, informacja zawarta w świadectwie odbycia stażu powinna również zostać umieszczona w suplemencie do dyplomu – nie dotyczy to absolwentów, którzy powinni zadbać o wpisanie stażu w dokumencie Europass dotyczącym mobilności.

Wsparcie finansowe

Możesz uzyskać dofinansowanie z programu Erasmus+ na koszty podróży i utrzymania, w przypadku staży dostępne jest też dodatkowe wsparcie finansowe. Wysokość takiego dofinansowania może być różna w zależności od różnicy poziomu kosztów utrzymania w Twoim kraju ojczystym i w kraju, do którego wyjeżdżasz, liczby studentów ubiegających się o dofinansowanie, odległości dzielącej obydwa kraje oraz dostępności innych form pomocy finansowej.

Jeśli obydwa kraje są krajami uczestniczącymi w programie, dowiedz się w agencji krajowej lub na swojej uczelni, jakie stawki obowiązują. W programie przewidziano dodatkowe wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzących z najbardziej oddalonych krajów uczestniczących lub ich regionów.

Wysokość dofinansowania i stawki ryczałtowe stosowane przy wymianach między krajami uczestniczącymi w programie a krajami partnerskimi są publikowane w Przewodniku po programie Erasmus+.

Zarówno studenci otrzymujący dofinansowanie, jak i studenci nieotrzymujący go muszą podpisać umowę finansową określającą czas trwania pobytu, wysokość dofinansowania oraz inne prawa i obowiązki.  

Jeśli wyjeżdżasz na staż do kraju uczestniczącego w programie, to instytucja wysyłająca podpisuje Twoją umowę finansową i odpowiada za dokonanie wszystkich płatności.

Jeśli wyjeżdżasz z kraju uczestniczącego w programie do kraju partnerskiego lub na odwrót, umowę finansową podpisuje instytucja z kraju uczestniczącego w programie. Instytucja wysyłająca i przyjmująca wspólnie zadecydują o tym, która z nich dokona płatności.

Możesz również kwalifikować się do uzyskania dodatkowego dofinansowania od swojej uczelni, od władz państwowych lub z innych źródeł. Informacje o dostępnych źródłach finansowania znajdziesz na stronie European Funding Guide.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Można to zrobić za pośrednictwem biura współpracy międzynarodowej lub biura programu Erasmus+ na swojej uczelni.

Uczelnie przeprowadzają selekcję studentów w uczciwy i przejrzysty sposób.

Więcej informacji

Dowiedz się, jakie prawa przysługują studentom i stażystom podczas pobytu za granicą.

W portalu poświęconym stażom w ramach Erasmusa prowadzonym przez Erasmus Student Network znajdziesz oferty staży, które mogą Cię zainteresować.

Przed skontaktowaniem się ze swoją uczelnią lub krajową agencją programu Erasmus+ w krajach uczestniczących w programie zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA) to dynamiczne forum, które oferuje studentom i absolwentom możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwoju zawodowego i wymiany międzykulturowej.