Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej

W ramach tej akcji zapewnia się wsparcie szkołom i innym organizacjom działającym w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną.

Wsparcie obejmuje szeroki zakres działań, w tym obserwację pracy i kursy doskonalenia zawodowego kadry, indywidualną i grupową mobilność dla uczniów, zaproszonych ekspertów oraz inne działania, jak wyjaśniono poniżej.

Poprzez swoje działania organizacje uczestniczące powinny aktywnie propagować włączenie i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe i edukację cyfrową, wykorzystując w tym celu szczególne możliwości w zakresie finansowania oferowane w ramach programu, zwiększając świadomość wśród swoich uczestników, dzieląc się najlepszymi praktykami i wybierając odpowiedni plan dla swoich działań.

Cele akcji

Celem działań w zakresie mobilności finansowanych w ramach programu Erasmus+ jest zapewnienie osobom fizycznym możliwości uczenia się oraz wspieranie umiędzynarodowienia i rozwoju instytucjonalnego szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej. Szczególne cele tej akcji są następujące:

 • Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia poprzez:
  • promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym
  • upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności
  • wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie
 • Poprawa jakości nauczania i uczenia się w edukacji szkolnej przez:
  • wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół i innych pracowników szkół
  • promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania
  • poprawę uczenia się języków i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach
  • wspieranie wymiany i przekazywania najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania i rozwoju szkół
 • Wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji przez:
  • budowanie zdolności szkół do angażowania się w transgraniczną wymianę i współpracę oraz do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności
  • umożliwienie mobilności edukacyjnej wszystkim uczniom w ramach edukacji szkolnej
  • wspieranie uznawania efektów uczenia się wśród uczniów i pracowników w okresach mobilności za granicą

Jak uzyskać dostęp do możliwości w zakresie mobilności, które zapewnia program erasmus+?

Szkoły i inne organizacje działające w tej dziedzinie mogą ubiegać się o finansowanie na dwa sposoby:

 • Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry dają organizacjom składającym wniosek możliwość organizowania różnych działań w zakresie mobilności przez okres od sześciu do osiemnastu miesięcy. Projekty krótkoterminowe są najlepszym wyborem dla organizacji, które po raz pierwszy korzystają z programu Erasmus+, lub dla tych, które chcą zorganizować tylko ograniczoną liczbę działań.
 • Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry są otwarte tylko dla organizacji, które uzyskały akredytację w programie Erasmus w dziedzinie edukacji szkolnej. Ten specjalny instrument finansowania umożliwia akredytowanym organizacjom regularne otrzymywanie środków finansowych na działania w zakresie mobilności, które przyczyniają się do stopniowej realizacji ich planu Erasmus. Akredytacja w programie Erasmus są dostępne dla wszystkich organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności. Wcześniejsze doświadczenie w ramach programu nie jest wymagane. Aby dowiedzieć się więcej o tej możliwości, proszę zapoznać się z rozdziałem niniejszego przewodnika dotyczącym akredytacji w programie Erasmus w dziedzinach kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej.

Ponadto organizacje mogą przystąpić do programu bez konieczności składania wniosku przez:

 • dołączenie do istniejącego konsorcjum na rzecz mobilności w programie Erasmus+ kierowanego przez koordynatora akredytowanego konsorcjum w swoim kraju, które przyjmuje nowych członków w swoim konsorcjum.
 • Przyjmowanie uczestników z innego kraju: każda organizacja może stać się gospodarzem dla osób uczących się lub kadry pochodzących z organizacji partnerskiej za granicą. Bycie organizacją przyjmującą jest cennym doświadczeniem i dobrym sposobem na utworzenie partnerstwa oraz lepsze zapoznanie się z programem przed złożeniem swojego wniosku.

Zachęca się szkoły do przystąpienia do eTwinning: internetowej społeczności mieszczącej się na bezpiecznej platformie dostępnej dla nauczycieli zweryfikowanych przez serwis eTwinning w każdym kraju. eTwinning umożliwia szkołom tworzenie wspólnych wirtualnych sali lekcyjnych i realizację projektów z innymi szkołami, pozwala nauczycielom na prowadzenie dyskusji i wymianę doświadczeń z kolegami i koleżankami oraz korzystanie z różnego rodzaju możliwości w zakresie rozwoju zawodowego. eTwinning to także idealne środowisko do znalezienia partnerów do przyszłych projektów.

Opracowanie projektu

Organizacja składająca wniosek jest kluczowym podmiotem w projekcie w ramach akcji kluczowej 1. Organizacja ta sporządza i składa wniosek, podpisuje umowę o udzielenie dotacji, realizuje działania w zakresie mobilności i przedstawia sprawozdania swojej agencji narodowej. W procesie składania wniosków dotyczących zarówno projektów krótkoterminowych, jak i akredytacji w programie Erasmus skupiono się na potrzebach i planach organizacji składającej wniosek.

Większość rodzajów dostępnych działań to działania w zakresie mobilności wyjazdowej. Oznacza to, że organizacja składająca wniosek będzie działać jako organizacja wysyłająca: dokona wyboru uczestników i wyśle ich do organizacji przyjmującej za granicą. Zdecydowanie zachęca się do korzystania z tych możliwości w celu zorganizowania dwukierunkowej wymiany lub wspólnych działań z jedną lub kilkoma szkołami partnerskimi. W takim przypadku każda z biorących udział szkół powinna ubiegać się o finansowanie z programu Erasmus+ lub dołączyć do istniejącego konsorcjum. Aby ułatwić proces znajdowania partnerów, w ramach programu Erasmus+ wspiera się narzędzia służące do znajdowania partnerów za granicą: Europejską platformę internetową dla szkół School Education Gateway (www.schooleducationgateway.eu) i eTwinning (www.etwinning.net).

Ponadto istnieją specjalne rodzaje działań, w ramach których organizacje składające wniosek mogą zapraszać do swojej organizacji ekspertów lub szkolących się nauczycieli. Celem działań w zakresie przyjmowania nie jest stworzenie dwukierunkowej wymiany, ale raczej sprowadzenie osób, które mogą pomóc w rozwoju i umiędzynarodowieniu organizacji składającej wniosek.

Realizacja wszystkich działań wspieranych w ramach tej akcji musi spełniać standardy jakości Erasmus. Standardy jakości Erasmus obejmują konkretne praktyki w zakresie realizacji zadań w ramach projektów, takich jak wybór i przygotowanie uczestników, określanie, ocena i uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami projektów itp. Pełen tekst standardów jakości Erasmus dostępny jest pod poniższym adresem na stronie internetowej Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en

Włączenie i różnorodność

Zgodnie ze standardami jakości Erasmus organizacje, które otrzymują wsparcie w ramach programu, muszą oferować uczestnikom ze wszystkich środowisk możliwości w zakresie mobilności w sposób, który sprzyja włączeniu społecznemu i jest sprawiedliwy. Przy wyborze osób, które wezmą udział w działaniach w ramach projektu, należy wziąć pod uwagę kluczowe czynniki, takie jak motywacja, osiągnięcia, a także potrzeby uczestników w zakresie rozwoju osobistego i edukacji. Podobnie w przypadku wyboru uczestników spośród kadry należy dopilnować, aby korzyści z ich doskonalenia zawodowego były dostępne dla wszystkich osób uczących się w organizacji.

Przez cały okres przygotowywania i realizacji działań w zakresie mobilności oraz powiązanych działań następczych organizacje wysyłające i przyjmujące powinny angażować uczestników w podejmowanie kluczowych decyzji w celu zapewnienia maksymalnych korzyści i oddziaływania dla każdego z uczestników.

Organizacje uczestniczące zapewniające kształcenie i szkolenie zachęca się do aktywnego tworzenia i ułatwiania tworzenia możliwości w zakresie mobilności, na przykład przez tworzenie w swoim kalendarzu akademickim okien mobilności i określanie standardowych etapów reintegracji dla powracających uczestników.

Zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne praktyki

Zgodnie ze standardami jakości Erasmus organizacje, które otrzymują wsparcie w ramach programu, muszą propagować wśród swoich uczestników zachowania zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Zasady te powinny znaleźć odzwierciedlenie w przygotowaniu i realizacji wszystkich działań w ramach programu, w szczególności przez wykorzystanie specjalnego wsparcia finansowego dostępnego w ramach programu w celu propagowania zrównoważonych sposobów podróżowania. Organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem powinny włączyć te zasady do swojej codziennej pracy i aktywnie promować zmianę mentalności i zachowań wśród osób uczących się i kadry.

Transformacja cyfrowa w kształceniu i szkoleniu

Zgodnie ze standardami jakości Erasmus w ramach programu wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi, a także poprawy jakości ich uczenia się i nauczania. Ponadto pracownicy dydaktyczni i administracyjni również mogą korzystać z programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych w celu zdobycia odpowiednich umiejętności, które umożliwią im wykorzystanie technologii cyfrowych podczas zajęć i do celów cyfryzacji administracji.

Działania

W tej sekcji przedstawiono rodzaje działań, które mogą być wspierane z funduszy programu Erasmus+, zarówno w ramach projektów krótkoterminowych, jak i akredytowanych.

W przypadku każdego działania można zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób towarzyszących osobom o mniejszych szansach, małoletnich lub młodych dorosłych, którzy wymagają nadzoru. Osoby towarzyszące mogą być wspierane przez cały okres trwania działania lub jego część.

Mobilność kadry

Uprawnione działania

 • Obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni)
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (trwające od 2 do 365 dni)
 • Kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni)

W przypadku kursów i szkoleń kwalifikowalne opłaty za udział w kursach będą ograniczone do łącznie 10 dni na uczestnika. Za wybór kursów i szkolenia odpowiadają wnioskodawcy. Poniższe standardy jakości stworzono celem zapewnienia wnioskodawcom porady w wyborze organizatorów kursów: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Jako uzupełnienie mobilności fizycznej wszystkie działania w zakresie mobilności kadry można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do elementu związanego z mobilnością fizyczną.

Uprawnieni uczestnicy

Uprawnieni uczestnicy to nauczyciele, członkowie kadry kierowniczej szkoły oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora edukacji szkolnej, którzy nie są nauczycielami.

Uprawnieni pracownicy, którzy nie są nauczycielami, to kadra pracująca w edukacji szkolnej – w szkołach (np. asystenci nauczycieli, doradcy pedagogiczni, psychologowie itp.) albo w innych organizacjach zajmujących się edukacją szkolną (np. wizytatorzy szkolni, doradcy, koordynatorzy polityki odpowiedzialni za edukację szkolną itp.).

Uczestnicy muszą pracować w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności (np. jako zewnętrzne osoby prowadzące szkolenia, eksperci lub wolontariusze).

We wszystkich przypadkach zadania, które łączą uczestnika z organizacją wysyłającą, trzeba udokumentować w sposób umożliwiający agencji narodowej zweryfikowanie tego powiązania (np. przedstawiając umowę o pracę lub umowę o wolontariacie, opis zadań lub podobny dokument). Agencje narodowe ustanawiają przejrzyste i spójne praktyki w zakresie tego, co stanowi dopuszczalne stosunki pracy i dokumenty potwierdzające w kontekście ich kraju.

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą odbywać się za granicą, w kraju programu.

Mobilność osób uczących się

Dostępne formaty

 • Grupowa mobilność uczniów (trwająca od 2 do 30 dni, co najmniej dwóch uczniów w grupie)
 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów (trwająca od 10 do 29 dni)
 • Długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów (trwająca od 30 do 365 dni)

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania w zakresie mobilności uczniów można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do elementu związanego z mobilnością fizyczną.

Grupowa mobilność uczniów: grupa uczniów ze szkoły wysyłającej może spędzić czas na nauce razem ze swoimi rówieśnikami w innym kraju. Nauczyciele lub inne upoważnione osoby ze szkoły wysyłającej muszą towarzyszyć uczniom przez cały okres trwania działania.

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów: uczniowie mogą spędzić okres czasu za granicą, aby studiować w szkole partnerskiej lub odbyć staż w innej odpowiedniej organizacji za granicą. Dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania. W uzasadnionych przypadkach dla osób o mniejszych szansach można zorganizować mobilność z minimalnym okresem trwania wynoszącym 2 dni.

Długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów: uczniowie mogą spędzić okres czasu za granicą, aby studiować w szkole partnerskiej lub odbyć staż w innej odpowiedniej organizacji za granicą. Dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania. Wszyscy uczestnicy otrzymają obowiązkowe szkolenie przed wyjazdem.

Uprawnieni uczestnicy

Uczniowie uczestniczący w programie muszą brać udział w programie kształcenia w szkole wysyłającej[1].

Kwalifikujące się miejsca

Działania muszą odbywać się za granicą, w kraju programu.

Grupowa mobilność uczniów musi odbywać się w szkole przyjmującej, chyba że inne miejsce jest lepiej uzasadnione w kontekście treści i jakości danego działania. W takim przypadku działania mogą wyjątkowo odbywać się w innym miejscu w kraju szkoły przyjmującej lub w siedzibie instytucji Unii Europejskiej. Niezależnie od miejsca konieczne jest, aby w działalność zaangażowani byli uczniowie z co najmniej dwóch krajów programu.

Inne wspierane działania

Dostępne formaty

 • Zaproszeni eksperci (od 2 do 60 dni)
 • Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i edukatorów (od 10 do 365 dni)
 • Wizyty przygotowawcze

Zaproszeni eksperci: szkoły mogą zaprosić osoby prowadzące szkolenia, nauczycieli, ekspertów w dziedzinie polityki lub innych wykwalifikowanych specjalistów z zagranicy, którzy mogą przyczynić się do poprawy nauczania i uczenia się w szkole przyjmującej. Zaproszeni eksperci mogą na przykład prowadzić szkolenia dla kadry szkolnej, prezentować nowe metody nauczania lub pomagać w przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania.

Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i edukatorów: organizacje składające wnioski mogą przyjmować szkolących się nauczycieli, którzy chcą odbyć staż za granicą. Organizacja przyjmująca otrzyma wsparcie na rzecz zorganizowania działania, natomiast instytucja wysyłająca uczestnika (która może ubiegać się z tego tytułu o finansowanie w ramach programu Erasmus+) powinna pokryć jego koszty podróży i zapewnić indywidualne wsparcie.

Wizyty przygotowawcze: organizacje mogą zorganizować wizytę przygotowawczą u swojego partnera przyjmującego przed rozpoczęciem działań na rzecz mobilności. Wizyty przygotowawcze nie są jednostkowym działaniem, lecz stanowią rozwiązanie wspierające mobilność pracowników lub osób uczących się. Każda wizyta przygotowawcza musi mieć jasne uzasadnienie i musi służyć poprawie włączenia społecznego, zakresu i jakości działań w zakresie mobilności. Na przykład wizyty przygotowawcze mogą być organizowane w celu lepszego przygotowania działań na rzecz mobilności osób o mniejszych szansach, rozpoczęcia współpracy z nową organizacją partnerską lub przygotowania bardziej długoterminowych działań w zakresie mobilności. Wizyt przygotowawczych nie można organizować w celu przygotowania kursu lub szkolenia dla kadry.

Uprawnieni uczestnicy

Zaproszonymi ekspertami mogą być dowolne osoby z innego kraju programu mające odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zakresie edukacji szkolnej.

Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i edukatorów jest dostępne dla uczestników, którzy biorą udział w programie kształcenia nauczycieli (lub podobnego rodzaju programie edukacyjnym dla osób prowadzących szkolenia lub edukatorów) lub niedawno ukończyli go[2] w innym kraju programu.

W wizytach przygotowawczych mogą uczestniczyć wszystkie osoby kwalifikujące się do działań w zakresie mobilności kadry i zaangażowane w organizację projektu. W wyjątkowych przypadkach osoby uczące się, które wezmą udział w długoterminowych działaniach na rzecz mobilności edukacyjnej, oraz osoby o mniejszych szansach w każdym rodzaju działania, mogą wziąć udział w wizytach przygotowawczych do działań, w których będą uczestniczyć.

Kwalifikujące się miejsca

Wizyty przygotowawcze mogą odbywać się w krajach programu.

Miejscem przyjmowania zaproszonych ekspertów i szkolących się nauczycieli jest zawsze organizacja będąca beneficjentem (w tym członkowie konsorcjum).

KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W EDUKACJI SZKOLNEJ

Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry to prosty sposób na osiągnięcie korzyści z programu Erasmus+. Ich celem jest umożliwienie organizacjom łatwego zorganizowania kilku działań i zdobycia doświadczenia w ramach programu.

Dla uproszczenia projekty krótkoterminowe wiążą się z ograniczeniem w zakresie liczby uczestników i czasu trwania projektu. Format ten jest otwarty tylko dla indywidualnych organizacji, a nie dla koordynatorów konsorcjum. Akredytowane organizacje nie mogą składać wniosków dotyczących projektów krótkoterminowych, ponieważ mają już stały dostęp do finansowania w ramach programu Erasmus+.

Wniosek dotyczący projektów krótkoterminowych zawiera wykaz i opis działań, które organizacja składająca wniosek planuje zorganizować.

Kryteria kwalifikowalności

Kwalifikujące się organizacje: Kto może złożyć wniosek?

Następujące organizacje kwalifikują[3] się do złożenia wniosku:

 1. Szkoły zapewniające kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub średnim[4]
 2. Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę w dziedzinie edukacji szkolnej

Organizacje, które uzyskały akredytację w programie Erasmus w zakresie edukacji szkolnej, nie mogą jednak składać wniosków dotyczących projektów krótkoterminowych.

Kraje uprawnione

Organizacje składające wniosek muszą być ustanowione w kraju programu.

Gdzie złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Termin składania wniosków

Runda 1 dla wszystkich agencji narodowych: 11 maja godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Runda 2 dla agencji narodowych, które decydują się na otwarcie drugiego terminu: 5 października godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Agencje narodowe poinformują wnioskodawców o otwarciu drugiego terminu za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Daty rozpoczęcia projektu

Można wybrać następujące daty rozpoczęcia projektu:

 • Runda 1.: między dniem 1 września a 31 grudnia tego samego roku
 • Runda 2.: między dniem 1 stycznia a 31 maja następnego roku

Czas trwania projektu

Od 6 do 18 miesięcy

Liczba wniosków

W każdej rundzie selekcyjnej organizacja może złożyć wniosek dotyczący tylko jednego krótkoterminowego projektu w dziedzinie edukacji szkolnej.

Organizacje, które otrzymają dotację na projekt krótkoterminowy w ramach pierwszej rundy składania wniosków, nie mogą składać wniosków w ramach drugiej rundy tego samego zaproszenia do składania wniosków.

W okresie pięciu kolejnych lat zaproszeń do składania wniosków organizacje mogą otrzymać maksymalnie trzy dotacje na krótkoterminowe projekty w dziedzinie edukacji szkolnej. Dotacje otrzymane w okresie 2014–2020 nie wliczają się do tego limitu.

Dostępne działania

Wszystkie rodzaje działań na rzecz edukacji szkolnej Szczegółowy wykaz i zasady można znaleźć w sekcji „Działania”.

Zakres projektu

Wniosek dotyczący projektu krótkoterminowego może obejmować maksymalnie 30 uczestników działań w zakresie mobilności.

Wizyty przygotowawcze i udział osób towarzyszących nie będą wliczane do tego limitu.

KRYTERIA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Złożone wnioski zostaną ocenione przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów i ich znaczenia. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 60 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Istotność

(maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • profil, doświadczenie, działalność i grupa docelowa osób uczących się wnioskodawcy są adekwatne do dziedziny edukacji szkolnej
 • wniosek dotyczący projektu jest istotny z punktu widzenia celów działania
 • wniosek dotyczący projektu jest istotny z punktu widzenia następujących konkretnych priorytetów:
  • wspieranie nowych osób po raz pierwszy uczestniczących w akcji oraz mniej doświadczonych organizacji
  • wspieranie uczestników w zakresie długoterminowej mobilności edukacyjnej uczniów
  • wspieranie osób o mniejszych szansach

Jakość planu projektu

(maksymalny wynik: 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • cele proponowane w ramach projektu odnoszą się do potrzeb organizacji składającej wniosek, jej pracowników i osób uczących się w jasny i konkretny sposób;
 • proponowane działania i ich treść są odpowiednie do osiągnięcia celów projektu;
 • opracowano jasny plan pracy w odniesieniu do każdego z proponowanych działań;
 • projekt uwzględnia zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne praktyki;
 • w ramach projektu korzysta się z cyfrowych narzędzi (w szczególności eTwinningu) i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań w zakresie mobilności fizycznej oraz poprawy współpracy z organizacjami partnerskimi.

Jakość działań następczych

(maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wnioskodawca zaproponował konkretne i logiczne kroki w celu uwzględnienia wyników działań w zakresie mobilności w ramach regularnej pracy organizacji;
 • wnioskodawca zaproponował odpowiedni sposób oceny efektów projektu;
 • wnioskodawca zaproponował konkretne i skuteczne działania mające na celu udostępnienie wyników projektu w ramach organizacji składającej wniosek, podzielenie się nimi z innymi organizacjami i opinią publiczną oraz publiczne uznanie finansowania Unii Europejskiej.

Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej

Organizacje, które uzyskały akredytację w programie Erasmus w zakresie edukacji szkolnej, mogą składać wnioski w ramach specjalnego instrumentu finansowania otwartego tylko dla nich. Wnioski opierają się na wcześniej zatwierdzonym planie Erasmus, więc szczegółowy wykaz i opis planowanych działań nie jest wymagany. Zamiast tego we wnioskach należy przedstawić szacunkowy budżet potrzebny na kolejny zestaw działań.

Kryteria kwalifikowalności

Kwalifikujące się organizacje: Kto może złożyć wniosek?

Do składania wniosków kwalifikują się organizacje posiadające ważną akredytację w programie Erasmus w zakresie edukacji szkolnej.

Konsorcjum realizujące projekty mobilności

Organizacje, które uzyskały akredytację w programie Erasmus dla koordynatorów konsorcjum, muszą złożyć wniosek w formacie konsorcjum realizującego projekty mobilności.

Razem z wnioskiem należy dostarczyć listę członków konsorcjum w ramach projektu mobilności, która oprócz koordynatora musi zawierać co najmniej jedną organizację członkowską.

Członkiem konsorcjum realizującego projekty mobilności może zostać organizacja spełniająca kryteria kwalifikowalności dla akredytowanego projektu na rzecz mobilności. Członkowie konsorcjum nie są zobowiązani do uzyskania akredytacji w programie Erasmus.

Organizacje uczestniczące w konsorcjum realizującym projekty mobilności mogą otrzymać finansowanie z maksymalnie dwóch umów o udzielenie dotacji w ramach akcji kluczowej 1 w dziedzinie edukacji szkolnej w ramach tego samego zaproszenia do składania wniosków. Co za tym idzie, organizacje działające w dziedzinie edukacji szkolnej, które otrzymują dofinansowanie na projekt krótkoterminowy lub akredytowany projekt, mogą dodatkowo uczestniczyć tylko w jednym konsorcjum na rzecz mobilności edukacyjnej jako organizacje członkowskie. Inne organizacje mogą uczestniczyć w nie więcej niż dwóch konsorcjach na rzecz mobilności.

Gdzie złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Termin składania wniosków

11 maja godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Data rozpoczęcia projektu

1 września tego samego roku

Czas trwania projektu

Wstępny czas trwania wszystkich akredytowanych projektów wyniesie 15 miesięcy. Po 12 miesiącach wszyscy beneficjenci będą mieć możliwość przedłużenia swojego projektu, tak aby jego łączny czas trwania wyniósł 24 miesiące.

Liczba wniosków

Akredytowane organizacje mogą złożyć wniosek tylko raz w każdej rundzie selekcyjnej.

Dostępne działania

Wszystkie rodzaje działań na rzecz edukacji szkolnej Szczegółowy wykaz i zasady można znaleźć w sekcji „Działania”.

Zakres projektu

Liczba uczestników, którzy mogą wziąć udział w akredytowanych projektach, nie jest ograniczona; obowiązują jednak ograniczenia określone na etapie alokacji budżetu.

Alokacja budżetu

Jakość przygotowanego przez wnioskodawcę planu Erasmus oceniono na etapie wniosku o akredytację, wobec czego na etapie alokacji budżetu nie będzie miała miejsca żadna ocena jakościowa. Dofinansowanie zostanie przyznane w przypadku każdego kwalifikowalnego wniosku o dofinansowanie.

Kwota przyznanego dofinansowania będzie zależała od szeregu elementów:

 • całkowitego budżetu przeznaczonego do przyznania akredytowanym wnioskodawcom;
 • działań, których dotyczy wniosek;
 • podstawowego i maksymalnego dofinansowania;
 • następujących kryteriów alokacji: wyników finansowych, wyników jakościowych, priorytetów politycznych oraz równowagi geograficznej (jeżeli zostały zastosowane przez agencję narodową).

Szczegółowe zasady dotyczące podstawowego i maksymalnego dofinansowania, oceny punktowej przyznawanej w odniesieniu do kryteriów alokacji, wagi każdego kryterium, metody alokacji oraz budżetu dostępnego na potrzeby akredytowanych projektów zostaną opublikowane przez agencję narodową przed upływem terminu składania wniosku.

Jakie są zasady finansowania?

Do projektów krótkoterminowych i projektów akredytowanych będą miały zastosowanie następujące zasady finansowania .

Pozycja budżetu

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Kwota

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności, których nie obejmują inne kategorie kosztów.

Na przykład: przygotowanie (pedagogiczne, międzykulturowe i inne), mentoring, monitorowanie i wsparcie uczestników podczas działań w zakresie mobilności, usługi, narzędzia i sprzęt potrzebny do tworzenia wirtualnych komponentów w działaniach mieszanych, uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami i upublicznianie finansowania Unii Europejskiej.

Wsparcie organizacyjne obejmuje koszty ponoszone zarówno przez organizacje wysyłające, jak i przyjmujące (z wyjątkiem przypadków dotyczących mobilności kadry w zakresie kursów i szkoleń). Sposób podziału otrzymanej dotacji zostanie uzgodniony między obiema organizacjami.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników.

100 EUR

 • Na każdego ucznia uczestniczącego w mobilności grupowej, maksymalnie 1000 EUR na grupę
 • Na każdego uczestnika mobilności kadry w zakresie kursów i szkoleń
 • Na każdego zaproszonego eksperta
 • Na każdego przyjmowanego nauczyciela lub edukatora

350 EUR 200 EUR po przekroczeniu liczby stu uczestników tego samego rodzaju działań

 • Na każdego uczestnika krótkoterminowej mobilności edukacyjnej uczniów
 • Na każdego uczestnika mobilności kadry w zakresie obserwacji pracy oraz wyjazdów w celu nauczania lub szkoleniowych

500 EUR

 • Na każdego uczestnika długoterminowej mobilności edukacyjnej uczniów

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży w obie strony uczestników oraz osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania.

Ponadto: dofinansowanie kosztów podróży w obie strony uczestników i osób towarzyszących z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia przed wyjazdem dla uczniów w ramach mobilności długoterminowej.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie odległości oraz liczby osób.

Wnioskodawca musi wskazać odległość powietrzną między miejscem zamieszkania a miejscem działania[5] przy użyciu kalkulatora odległości Komisji Europejskiej[6].

Odległość

Podróż standardowa

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km lub więcej

1 500 EUR

 

Wsparcie indywidualne

Koszty utrzymania uczestników i osób towarzyszących[7] w czasie działania.

W stosownych przypadkach: koszty utrzymania są kwalifikowalne w odniesieniu do czasu podróży przed rozpoczęciem i po zakończeniu działania, przy czym w przypadku uczestników otrzymujących standardową dotację na pokrycie kosztów podróży pokrywa się koszty maksymalnie dwóch dni podróży, a w przypadku uczestników otrzymujących zieloną dotację na podróż – maksymalnie czterech dodatkowych dni.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych

Zasada alokacji: na podstawie liczby osób, czasu trwania pobytu i kraju przyjmującego[8].

Kategoria uczestników

Grupa krajów 1:

Grupa krajów 2:

Grupa krajów 3:

Kadra/pracownicy

90–180 EUR

80–160 EUR

70–140 EUR

Uczniowie

40–80 EUR

35–70 EUR

30–60 EUR

Powyższe stawki są stawkami bazowymi za każdy dzień działania. Każda agencja narodowa decyduje o dokładnych stawkach bazowych w ramach dozwolonych przedziałów.

Stawka podstawowa jest stosowana do 14. dnia działania. Od 15.. dnia działania stosowana stawka będzie odpowiadać 70% stawki podstawowej Stosowane stawki będą zaokrąglane do najbliższej pełnej wartości euro.

Wsparcie włączenia

Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych

Zasada alokacji: na podstawie liczby osób o mniejszych szansach

100 EUR na uczestnika

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z osobami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

100% kosztów kwalifikowalnych

Wizyty przygotowawcze

Koszty podróży i utrzymania związane z uczestnictwem w wizycie przygotowawczej.

Mechanizm finansowania: koszty jednostkowe

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników.

575 EUR na uczestnika, przy maksymalnej liczbie trzech uczestników na wizytę

Opłata za udział w kursie

Koszty obejmujące opłaty wpisowe za kursy i szkolenia.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: w zależności od czasu trwania działania.

80 EUR na uczestnika na dzień w ramach jednej umowy o udzielenie dotacji pojedynczy pracownik może otrzymać maksymalnie 800 EUR na opłaty za udział w kursach.

Wsparcie językowe

Koszty zapewnienia materiałów do nauki języków i szkoleń uczestnikom wymagającym lepszej znajomości języka, jakim będą się posługiwali podczas nauki, lub odbycia szkolenia podczas działania.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników.

150 EUR na każdego uczestnika kwalifikującego się do otrzymania wsparcia językowego online, który nie może jej otrzymać ze względu na niedostępność odpowiedniego języka lub poziomu nauczania, z wyłączeniem pracowników uczestniczących w działaniach w ramach mobilności krótszych niż 31 dni. Nie zapewnia się indywidualnego wsparcia językowego dla uczniów uczestniczących w mobilności grupowej.

Ponadto: 150 EUR na każdego uczestnika długoterminowej mobilności edukacyjnej uczniów

Koszty nadzwyczajne

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Wysokie koszty podróży uczestników i osób towarzyszących, które nie mogą otrzymać wsparcia w ramach standardowej pozycji „Podróże” ze względu na oddalenie geograficzne lub inne bariery.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Koszty dotyczące zabezpieczenia finansowego: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80% kwalifikowalnych kosztów podróży

 

 1. Definicja kwalifikujących się programów kształcenia w każdym kraju programu zostanie określona przez właściwy organ krajowy i opublikowana na stronie internetowej właściwej agencji narodowej.

 2. Niedawni absolwenci są uprawnieni do uczestnictwa w programie do 12 miesięcy po ukończeniu studiów. W przypadku gdy uczestnicy pełnili obowiązkową służbę cywilną lub wojskową po ukończeniu studiów, okres uprawnienia do uczestnictwa zostanie przedłużony o czas trwania tej służby.

 3. Definicja kwalifikujących się organizacji w każdym kraju programu zostanie określona przez właściwy organ krajowy i opublikowana na stronie internetowej właściwej agencji narodowej wraz z odpowiednimi przykładami.

 4. W tym w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

 5. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km), a następnie wybiera odpowiedni przedział odległości (tj. między 500 a 1 999 km).

 6. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

 7. W przypadku osób towarzyszących obowiązują stawki dla kadry. W wyjątkowych przypadkach, gdy osoba towarzysząca musi zostać za granicą dłużej niż 60 dni, dodatkowe koszty utrzymania po upływie 60. dnia będą dofinansowywane w ramach pozycji budżetowej „Wsparcie związane z włączeniem społecznym”.

 8. Grupy krajów przyjmujących:

  Grupa krajów 1: Norwegia, Dania, Luksemburg, Islandia, Szwecja, Irlandia, Finlandia, Liechtenstein;

  Grupa krajów 2: Niderlandy, Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja, Malta, Portugalia

  Grupa krajów 3: Słowenia, Estonia, Łotwa, Chorwacja, Słowacja, Republika Czeska, Litwa, Turcja, Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria, Republika Macedonii Północnej, Serbia