Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Mobiliteit voor scholieren en personeel in het schoolonderwijs

Deze actie ondersteunt scholen en andere organisaties die actief zijn op het gebied van schoolonderwijs en die leermobiliteitsactiviteiten wensen te organiseren voor scholieren en personeel van scholen.

Er wordt een breed scala aan activiteiten ondersteund, onder meer job shadowing en nascholingscursussen voor personeel, individuele en groepsmobiliteit voor scholieren, uitgenodigde deskundigen, en andere activiteiten die hieronder worden toegelicht.

De deelnemende organisaties moeten inclusie en diversiteit, milieuduurzaamheid en digitaal onderwijs actief bevorderen in al hun activiteiten: door gebruik te maken van de specifieke financieringsmogelijkheden die voor deze doeleinden geboden worden door het programma, door het bewustzijn bij hun deelnemers te vergroten, door beste praktijken te delen, en door een gepaste opzet te kiezen voor hun activiteiten.

Doelstellingen van de actie

Deze actie heeft tot doel individuele leermogelijkheden te bieden en de internationalisering en institutionele ontwikkeling te ondersteunen van scholen en andere organisaties die schoolonderwijs aanbieden. De doelstellingen van deze actie zijn meer bepaald:

De Europese dimensie van onderwijzen en leren versterken door:

 • de waarden inclusie en diversiteit, verdraagzaamheid en democratische participatie te bevorderen;
 • de kennis van het gemeenschappelijk Europees erfgoed en de Europese diversiteit te stimuleren;
 • de ontwikkeling van professionele netwerken in heel Europa te ondersteunen.

De kwaliteit van het onderwijs en het leren in het schoolonderwijs verhogen door:

 • de professionele ontwikkeling van leerkrachten, schoolleiders en ander schoolpersoneel te ondersteunen;
 • het gebruik van nieuwe technologieën en innovatieve onderwijsmethoden te bevorderen;
 • het leren van talen en de diversiteit van talen in scholen te verbeteren;
 • de uitwisseling en overdracht van beste praktijken op het gebied van onderwijs en ontwikkeling van scholen te ondersteunen.

Aan de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte bijdragen door:

 • de capaciteit op te bouwen van scholen om deel te nemen aan grensoverschrijdende uitwisselingen en samenwerking en om hoogwaardige mobiliteitsprojecten uit te voeren;
 • elke leerling in het schoolonderwijs een realistische kans op leermobiliteit te bieden;
 • de erkenning van leerresultaten van leerlingen en personeel in mobiliteitsperioden in het buitenland te bevorderen.

Hoe toegang krijgen tot de door Erasmus+ geboden mobiliteitskansen?

Scholen en andere organisaties die actief zijn op het gebied van schoolonderwijs, kunnen op twee manieren financiële steun aanvragen:

 • Kortlopende mobiliteitsprojecten voor scholieren en personeel — deze projecten bieden aanvragers de mogelijkheid om verschillende mobiliteitsactiviteiten te organiseren gedurende een periode van zes tot achttien maanden. Kortlopende projecten zijn uitstekend geschikt voor organisaties die voor het eerst een aanvraag voor Erasmus+ indienen, of voor organisaties die slechts een beperkt aantal activiteiten wensen te organiseren.
 • Geaccrediteerde mobiliteitsprojecten voor scholieren en personeel — deze projecten staan alleen open voor organisaties met een Erasmus-accreditatie op het gebied van schoolonderwijs. Met dit bijzondere financieringsonderdeel kunnen geaccrediteerde organisaties regelmatig financiering ontvangen voor mobiliteitsactiviteiten die bijdragen aan de geleidelijke uitvoering van hun Erasmus-plan. Erasmus-accreditaties staan open voor alle organisaties die regelmatig mobiliteitsactiviteiten willen organiseren. Eerdere ervaring met het programma is niet noodzakelijk om accreditatie aan te vragen. Raadpleeg het hoofdstuk over Erasmus-accreditatie op het gebied van volwasseneneducatie, beroepsonderwijs en -opleiding en schoolonderwijs als u meer wilt weten over deze mogelijkheid.

Daarnaast kunnen organisaties meedoen met het programma zonder een aanvraag in te dienen door:

 • zich aan te sluiten bij een bestaand Erasmus+-mobiliteitsconsortium dat wordt aangevoerd door een geaccrediteerde consortiumcoördinator in hun land en dat nieuwe consortiumleden aanvaardt;
 • op te treden als gastheer voor deelnemers van een ander land: elke organisatie kan optreden als gastheer voor lerenden of personeel afkomstig van een partnerorganisatie uit het buitenland. Optreden als gastorganisatie is een waardevolle ervaring en een goede manier om partnerschappen tot stand te brengen en meer te weten te komen over het programma voordat u zelf een aanvraag indient.

Scholen worden tevens aangespoord om zich aan te sluiten bij eTwinning: een onlinegemeenschap op een beveiligd platform dat toegankelijk is voor leerkrachten en schoolmedewerkers die door de nationale eTwinning-dienst zijn geverifieerd. Met eTwinning kunnen scholen gezamenlijke virtuele klassen opzetten en projecten uitvoeren met andere scholen. Op die manier kunnen leerkrachten van gedachten wisselen met collega’s en gebruikmaken van diverse mogelijkheden voor beroepsontwikkeling. eTwinning is ook de ideale omgeving om partners te vinden voor toekomstige projecten.

Daarnaast kunnen scholen en leerkrachten gebruikmaken van de Selfie-instrumenten: gratis, meertalige, online instrumenten voor zelfreflectie die door de Europese Commissie werden gecreëerd om scholen en leerkrachten te helpen bij de ontwikkeling van hun digitale capaciteiten. Met het instrument voor leerkrachten kunnen deze zelf hun digitale competentie en zelfvertrouwen beoordelen en kunnen zij feedback ontvangen over hun sterke punten en tekortkomingen op het gebied van kennis of competenties waar nog verbetering mogelijk is. Leerkrachten kunnen ook in teams samenwerken om het te gebruiken en een opleidingsplan te ontwikkelen. Selfie-instrumenten zijn online toegankelijk op: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_nl

Een project opzetten

De aanvragende organisatie is de belangrijkste actor in een kernactie 1-project. De aanvrager stelt de aanvraag op, dient ze in, ondertekent de subsidieovereenkomst, voert de mobiliteitsactiviteiten uit en brengt verslag uit aan het nationale agentschap. Zowel voor kortlopende projecten als voor de Erasmus-accreditatie is de aanvraagprocedure gericht op de behoeften en plannen van de aanvragende organisatie.

De mobiliteitsactiviteiten in een mobiliteitsproject kunnen uitgaand of inkomend zijn. De meeste soorten beschikbare activiteiten zijn uitgaande mobiliteitsactiviteiten. Dit betekent dat de aanvragende organisatie optreedt als uitzendende organisatie: zij zal deelnemers selecteren en hen uitzenden naar een gastorganisatie in het buitenland. Het benutten van deze mogelijkheden om uitwisselingen in twee richtingen of gezamenlijke activiteiten met een of meer partnerscholen te organiseren, wordt sterk aanbevolen. In dat geval moet elke deelnemende school een aanvraag voor Erasmus+-financiering indienen of zich aansluiten bij een bestaand consortium. Teneinde het proces om partners te vinden te vergemakkelijken, biedt Erasmus+ in het kader van het Europees platform voor schoolonderwijs (https://school-education.ec.europa.eu/nl) instrumenten om partners te vinden in het buitenland.

Daarnaast zijn er bijzondere soorten inkomende activiteiten die aanvragende organisaties de mogelijkheid bieden deskundigen of leerkrachten in opleiding uit te nodigen om naar hun organisatie te komen. Het doel van inkomende activiteiten is niet zozeer om uitwisselingen in twee richtingen tot stand te brengen, als wel personen binnen te halen die kunnen helpen bij de ontwikkeling en internationalisering van de aanvragende organisatie.

Bij het uitvoeren van alle activiteiten die worden ondersteund in het kader van deze actie moet worden voldaan aan de kwaliteitsnormen voor Erasmus. De kwaliteitsnormen voor Erasmus hebben betrekking op concrete uitvoeringspraktijken voor projecttaken zoals de selectie en voorbereiding van deelnemers, de vaststelling, evaluatie en erkenning van leerresultaten, het delen van projectresultaten enz. Zie de volgende link naar de Europa-website om de volledige tekst van de kwaliteitsnormen voor Erasmus te raadplegen: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Horizontale dimensies

In alle mobiliteitsprojecten moeten de volgende voor het gehele Erasmus+-programma gemeenschappelijke dimensies worden geïntegreerd:

Inclusie en diversiteit

Overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus moeten organisaties die steun ontvangen uit het programma, ervoor zorgen dat zij op een inclusieve en billijke manier mobiliteitskansen bieden aan alle deelnemers, ongeacht hun achtergrond. Bij de selectie van lerenden die aan de projectactiviteiten zullen deelnemen, moet rekening worden gehouden met belangrijke factoren zoals motivatie en verdienste, evenals met de persoonlijke ontwikkeling en leerbehoeften van de deelnemers. Ook moeten deelnemers die tot het personeel behoren, zodanig worden geselecteerd dat de vruchten van hun beroepsontwikkeling door alle lerenden in de organisatie worden geplukt.

Tijdens de voorbereiding, uitvoering en follow-up van de mobiliteitsactiviteiten moeten de uitzendende organisatie en de gastorganisatie de deelnemers betrekken bij belangrijke beslissingen, zodat de voordelen en effecten voor elke deelnemer worden gemaximaliseerd.

Begunstigden en andere deelnemende organisaties die onderwijs en opleiding geven, worden aangemoedigd actief mobiliteitskansen te creëren en te bevorderen, bijvoorbeeld door mobiliteitsvensters te plannen in hun academische kalender en door een stappenplan voor re-integratie vast te leggen voor terugkerende deelnemers.

Milieuduurzame en verantwoorde praktijken

Overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus moeten organisaties die steun ontvangen uit het programma, bij hun deelnemers milieuduurzaam en verantwoord gedrag bevorderen en hen bewust maken van het belang van maatregelen om de milieuvoetafdruk van mobiliteitsactiviteiten te verkleinen of te compenseren. Deze beginselen moeten tot uiting komen in de voorbereiding en uitvoering van alle programma-activiteiten, met name door gebruik te maken van de door het programma geboden specifieke financiële ondersteuning voor de bevordering van duurzaam reizen. Organisaties die onderwijs en opleiding aanbieden, moeten deze beginselen integreren in hun dagelijkse werkzaamheden en bij lerenden en personeel actief een mentaliteits- en gedragswijziging bevorderen.

Digitale transformatie in onderwijs en opleiding

Overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus ondersteunt het programma alle deelnemende organisaties bij het gebruik van digitale instrumenten en leermethoden om hun fysieke activiteiten aan te vullen, de samenwerking tussen partnerorganisaties te bevorderen en de kwaliteit van hun leer- en onderwijsactiviteiten te verbeteren. Daarnaast kan deelnemend personeel gebruikmaken van Digital Opportunity Traineeships: mobiliteitsactiviteiten aan de hand waarvan zij digitale vaardigheden kunnen verwerven, hun opleidingscapaciteit kunnen opbouwen en andere taken kunnen vervullen met behulp van digitale instrumenten. Die activiteiten kunnen worden georganiseerd met elke beschikbare vorm van personeelsmobiliteit.

Deelname aan het democratisch proces

Het programma is bedoeld om deelnemers te helpen om de voordelen te ontdekken van actief burgerschap en deelname aan de democratie. Ondersteunde mobiliteitsactiviteiten moeten de vaardigheden voor deelname aan verschillende domeinen van de burgermaatschappij versterken, evenals de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid. Waar mogelijk moeten projecten mogelijkheden bieden om deel te nemen aan de democratie en om maatschappelijke betrokkenheid en burgerzin te tonen door middel van formele of niet-formele leeractiviteiten. Zij moeten de deelnemers tevens een beter begrip bijbrengen van de Europese Unie en haar gemeenschappelijke waarden, met inbegrip van de eerbiediging van de democratische beginselen, de menselijke waardigheid, eenheid en diversiteit, de interculturele dialoog, en het Europese maatschappelijke, culturele en historische erfgoed.

Activiteiten

In dit gedeelte worden de soorten activiteiten beschreven die kunnen worden ondersteund met Erasmus+-middelen, zowel als onderdeel van kortlopende projecten als van geaccrediteerde projecten.

Voor elke activiteit kan aanvullende steun worden verleend voor begeleiders van kansarme deelnemers, minderjarigen of jongvolwassenen die toezicht nodig hebben. De begeleiders kunnen worden gesteund tijdens de gehele duur van de activiteit of tijdens een gedeelte ervan.

Personeelsmobiliteit

Beschikbare activiteitsvormen

 • Job shadowing (2 tot 60 dagen)
 • Onderwijsopdrachten (2 tot 365 dagen)
 • Cursussen en opleiding (2 tot 30 dagen, maximaal 10 dagen cursusgelden per deelnemer)

Naast de fysieke mobiliteit kunnen alle activiteiten voor personeelsmobiliteit worden gecombineerd met virtuele activiteiten. De bovenvermelde minimale en maximale duur geldt voor het onderdeel fysieke mobiliteit.

Job shadowing: de deelnemers kunnen een periode bij een gastorganisatie in een ander land doorbrengen om nieuwe praktijken te leren en nieuwe ideeën te verzamelen aan de hand van observatie en interactie met collega’s, deskundigen of andere praktijkmensen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden bij de gastorganisatie.

Onderwijs- of opleidingsopdrachten: de deelnemers kunnen een periode onderwijs of opleiding geven aan lerenden bij een gastorganisatie in een ander land, om op die manier te leren hoe zij hun taken moeten vervullen en om met collega’s van gedachten te wisselen.

Cursussen en opleiding: de deelnemers kunnen een gestructureerde cursus volgen of een vergelijkbare vorm van opleiding die wordt verstrekt door gekwalificeerde beroepsbeoefenaren en die gebaseerd is op een vooraf bepaald leerprogramma en leeruitkomsten. Bij de opleiding moeten deelnemers uit minstens twee verschillende landen betrokken zijn en er moet interactie mogelijk zijn met andere lerenden en met de opleiders. Volledig passieve activiteiten zoals het luisteren naar lezingen of toespraken of het bijwonen van massaconferenties worden niet ondersteund.

De aanvragers worden erop gewezen dat alle cursusorganisatoren volledig onafhankelijk zijn van het Erasmus+-programma en dat zij optreden als dienstverleners in een vrije markt. De begunstigde organisatie is dan ook verantwoordelijk voor de keuze van de cursussen en opleiding. De volgende kwaliteitsnormen zijn beschikbaar om aanvragers te begeleiden bij hun keuze:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

In aanmerking komende deelnemers

Voor deze activiteiten komen onder meer leerkrachten in aanmerking, evenals schoolleiders en alle andere niet-onderwijzende deskundigen en personeelsleden die in het schoolonderwijs werkzaam zijn.

Niet-onderwijzend personeel dat in aanmerking komt, omvat personeel werkzaam in het schoolonderwijs, hetzij in scholen (onderwijsassistenten, pedagogische begeleiders, psychologen enzovoorts), hetzij in andere organisaties die actief zijn in het schoolonderwijs (bv. schoolinspecteurs, adviseurs, beleidscoördinatoren belast met schoolonderwijs enzovoorts).

Deelnemers moeten werkzaam zijn bij de uitzendende organisatie of regelmatig werken met de uitzendende organisatie om de kernactiviteiten van de organisatie te helpen uitvoeren (bijvoorbeeld als externe opleiders, experten of vrijwilligers).

In alle gevallen moeten de taken die de deelnemer verbinden met de uitzendende organisatie, zodanig worden gedocumenteerd dat het nationale agentschap dit verband kan verifiëren (bijvoorbeeld aan de hand van een arbeids- of vrijwilligersovereenkomst, een taakbeschrijving of een soortgelijk document). De nationale agentschappen stellen in hun nationale context een transparante en consistente werkwijze vast betreffende aanvaardbare werkrelaties en bewijsstukken.

In aanmerking komende locaties

De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land.

Mobiliteit van lerenden

Beschikbare activiteitsvormen

 • Groepsmobiliteit van scholieren (2 tot 30 dagen, minstens twee scholieren per groep)
 • Kortlopende leermobiliteit van scholieren (10 tot 29 dagen)
 • Langlopende leermobiliteit van scholieren (30 tot 365 dagen)

Naast de fysieke mobiliteit kunnen alle mobiliteitsactiviteiten van scholieren worden gecombineerd met virtuele activiteiten. De bovenvermelde minimale en maximale duur geldt voor het onderdeel fysieke mobiliteit.

Groepsmobiliteit van scholieren: een groep scholieren uit de uitzendende school kan gedurende een bepaalde periode samen leren met scholieren in een ander land. De uitzendende school moet de leeractiviteiten ontwerpen in samenwerking met een partnerschool in het gastland1 .

Leerkrachten of andere door de uitzendende school gekwalificeerde medewerkers moeten de scholieren gedurende de volledige duur van de activiteit begeleiden en hun leerproces aansturen. Zo nodig kunnen ook andere volwassenen optreden als begeleiders om de begeleidende leerkrachten te ondersteunen2 .

Kortlopende leermobiliteit van scholieren: scholieren kunnen een periode in het buitenland doorbrengen om er te leren aan een partnerschool of een stage te vervullen in een andere relevante organisatie. Voor elke deelnemer moet een individueel leerprogramma zijn vastgesteld. Voor kansarme deelnemers kan, indien gerechtvaardigd, mobiliteit met een minimale duur van twee dagen worden georganiseerd.

Langlopende leermobiliteit van scholieren: scholieren kunnen een periode in het buitenland doorbrengen om er te leren aan een partnerschool of een stage te vervullen in een andere relevante organisatie. Voor elke deelnemer moet een individueel leerprogramma zijn vastgesteld. Voor alle deelnemers moet een verplichte opleiding vóór vertrek worden georganiseerd. Verhoogde financiële steun wordt beschikbaar gesteld voor organisatorische en taalkundige ondersteuning.

In aanmerking komende deelnemers

Deelnemende scholieren moeten zijn ingeschreven voor een onderwijsprogramma aan de uitzendende school3 .

Deelname is ook mogelijk voor scholieren die buiten een instelling onderwijs volgen in landen waar die praktijk voorkomt4 .

In aanmerking komende locaties

De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land.

Groepsmobiliteit van scholieren moet plaatsvinden in een ontvangende school. Bij uitzondering kunnen activiteiten plaatsvinden op een andere locatie in het land van de ontvangende school, op voorwaarde dat dit gerechtvaardigd is op basis van de inhoud en de kwaliteit van de activiteit. In dat geval worden de verplaatsingen die de deelnemers maken om van de ontvangende school naar de locatie te reizen niet beschouwd als een transnationale mobiliteitsactiviteit. De daarbij gemaakte reiskosten en andere kosten worden niet vergoed. Er mag in dit verband geen aanvullende financiering worden aangevraagd.

Bovendien kan groepsmobiliteit van scholieren plaatsvinden in een plaats waar een instelling van de Europese Unie is gevestigd indien de activiteit wordt georganiseerd bij of in samenwerking met een EU-instelling5 .

Ongeacht de locatie moeten bij de groepsactiviteiten scholieren uit ten minste twee EU-lidstaten of met het programma geassocieerde derde landen betrokken zijn.

Andere ondersteunde activiteiten

Beschikbare activiteitsvormen

 • Uitgenodigde deskundigen (2 tot 60 dagen)
 • Optreden als gastheer voor leerkrachten en vormingswerkers in opleiding (10 tot 365 dagen)

Uitgenodigde deskundigen: scholen kunnen buitenlandse opleiders, leerkrachten, beleidsdeskundigen of andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaren uitnodigen die kunnen bijdragen tot de verbetering van het onderwijs en leren bij de ontvangende school. Uitgenodigde deskundigen kunnen bijvoorbeeld opleiding geven aan het schoolpersoneel, nieuwe onderwijsmethoden demonstreren of goede praktijken in organisatie en management helpen overbrengen.

Optreden als gastheer voor leerkrachten en vormingswerkers in opleiding: aanvragende organisaties kunnen als gastheer optreden voor leerkrachten in opleiding die een stageperiode in het buitenland willen vervullen. De gastorganisatie zal steun ontvangen om de activiteit op te zetten, terwijl de reiskosten en individuele steun voor de deelnemer moeten worden verstrekt door de uitzendende instelling (die daarvoor Erasmus+-financiering mag aanvragen).

In aanmerking komende deelnemers

Uitgenodigde deskundigen zijn mensen uit een andere EU-lidstaat of uit een met het programma geassocieerd derde land die expertise en opleiding kunnen verstrekken op een gebied dat relevant is voor de behoeften en doelstellingen van de organisatie die hen uitnodigt.

Optreden als gastheer voor leerkrachten en vormingswerkers in opleiding is een mogelijkheid voor deelnemers die zijn ingeschreven in of pas zijn afgestudeerd6 aan een lerarenopleiding (of een vergelijkbaar onderwijsprogramma voor opleiders of vormingswerkers) in een andere EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land.

In aanmerking komende locaties

De locatie voor uitgenodigde deskundigen en leerkrachten in opleiding is altijd die van de begunstigde organisatie (met inbegrip van consortiumleden).

Voorbereidende bezoeken

Wat is een voorbereidend bezoek?

Een voorbereidend bezoek is een bezoek aan een toekomstige gastorganisatie door personeel van de uitzendende organisatie om een mobiliteitsactiviteit voor lerenden of personeel beter voor te bereiden.

Wanneer kan een voorbereidend bezoek worden georganiseerd?

Elk voorbereidend bezoek moet duidelijk worden gemotiveerd en bijdragen aan een verbetering van de inclusiviteit, het toepassingsgebied en de kwaliteit van mobiliteitsactiviteiten.

Voorbereidende bezoeken kunnen bijvoorbeeld worden georganiseerd om de mobiliteit van kansarme deelnemers beter voor te bereiden, de samenwerking aan te gaan met een nieuwe partnerorganisatie of langere mobiliteitsactiviteiten voor te bereiden.

Voorbereidende bezoeken kunnen worden georganiseerd als voorbereiding voor eender welk type mobiliteit van lerenden of personeelsmobiliteit, met uitzondering van “cursussen en opleiding”.

Wie kan aan een voorbereidend bezoek deelnemen?

Voorbereidende bezoeken kunnen worden verricht door alle personen die in aanmerking komen voor mobiliteitsactiviteiten voor personeel en die betrokken zijn bij de organisatie van het project.

Lerenden die aan langlopende leermobiliteit zullen deelnemen en kansarme deelnemers aan elk soort activiteit kunnen bij wijze van uitzondering deelnemen aan voorbereidende bezoeken voor hun activiteiten.

Aan een voorbereidend bezoek mogen maximaal drie personen deelnemen en per gastorganisatie mag er maximaal één voorbereidend bezoek worden georganiseerd.

Waar kunnen voorbereidende bezoeken plaatsvinden?

Voorbereidende bezoeken vinden plaats bij de toekomstige gastorganisatie of op een andere locatie waar mobiliteitsactiviteiten zijn gepland. De regels die gelden voor de locaties van mobiliteitsactiviteiten voor lerenden en personeel, gelden ook voor de voorbereidende bezoeken in verband met die activiteiten.

Kortlopende projecten voor mobiliteit van scholieren en personeel in het schoolonderwijs

Kortlopende projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel zijn een eenvoudige, ongecompliceerde manier om gebruik te maken van Erasmus+. Deze projecten stellen organisaties in staat vlot enkele activiteiten op te zetten en zo ervaring te krijgen met het programma.

Om het eenvoudig te houden, wordt in kortlopende projecten een limiet gesteld aan het aantal deelnemers en aan de looptijd van het project. Dit format staat uitsluitend open voor individuele organisaties en dus niet voor consortiumcoördinatoren. Geaccrediteerde organisaties kunnen geen aanvraag voor kortlopende projecten indienen, aangezien zij al permanent toegang hebben tot Erasmus+-financiering.

De aanvraag voor kortlopende projecten omvat een lijst en een beschrijving van de activiteiten die de aanvragende organisatie van plan is te organiseren.

Subsidiabiliteitscriteria

In aanmerking komende organisaties: wie kan een aanvraag indienen?

De volgende organisaties komen in aanmerking7 om financiële steun aan te vragen:

 1. Scholen die algemeen onderwijs bieden op preprimair, lager of middelbaar niveau8
 2. Lokale en regionale overheden, coördinerende instanties en andere organisaties die een rol spelen op het gebied van schoolonderwijs

Organisaties met een Erasmus-accreditatie in schoolonderwijs mogen geen aanvraag voor kortlopende projecten indienen.

Begunstigde landen

Aanvragende organisaties moeten gevestigd zijn in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land.

Waar een aanvraag indienen?

Aanvragen worden ingediend bij het nationale agentschap van het land waar de aanvragende organisatie is gevestigd.

Termijnen voor indiening aanvraag

Ronde 1 (voor alle nationale agentschappen): 23 februari om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd)

Ronde 2: nationale agentschappen kunnen beslissen om een tweede termijn te openen (ronde 2). In dat geval zal het nationaal agentschap de aanvragers hierover via zijn website informeren. Voor ronde 2 moeten de aanvragers hun aanvragen uiterlijk op 4 oktober om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd) indienen.

Startdatums projecten

Voor projecten is de volgende keuze van startdatums mogelijk:

 • Ronde 1: tussen 1 juni en 31 december van hetzelfde jaar
 • Ronde 2 (indien open): tussen 1 januari en 31 mei van het volgende jaar

Looptijd project

6 tot 18 maanden

Aantal aanvragen

Per selectieronde mag een organisatie een aanvraag indienen voor slechts één kortlopend project op het gebied van schoolonderwijs.

Organisaties die in het kader van de eerste aanvraagronde een subsidie voor een kortlopend project ontvangen, mogen geen aanvraag indienen voor de tweede ronde van dezelfde oproep tot het indienen van voorstellen.

Binnen een periode van vijf opeenvolgende oproepjaren mogen organisaties maximaal drie subsidies voor kortlopende projecten op het gebied van schoolonderwijs ontvangen. In de periode 2014-2020 ontvangen subsidies tellen niet mee voor deze limiet.

Subsidiabele activiteiten

Alle soorten activiteiten voor schoolonderwijs. Zie het deel “Activiteiten” voor een uitvoerige lijst en regels.

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragen ten minste één mobiliteitsactiviteit voor personeel of lerenden omvatten.

Reikwijdte van het project

Een aanvraag voor een kortlopend project kan maximaal 30 deelnemers in mobiliteitsactiviteiten omvatten.

Voorbereidende bezoeken en de deelname van begeleiders worden hierin niet meegerekend.

Ondersteunende organisaties

Een ondersteunende organisatie is een organisatie die een begunstigde organisatie bijstaat bij de praktische aspecten van de projectuitvoering die geen betrekking hebben op kerntaken van het project (zoals omschreven in de kwaliteitsnormen voor Erasmus).

Elke organisatie die actief is op het gebied van onderwijs en opleiding kan een ondersteunende organisatie worden. De rol en de verplichtingen van de ondersteunende organisaties moeten formeel worden vastgesteld tussen de ondersteunende organisaties en de begunstigde organisatie. De ondersteunende organisatie handelt onder toezicht van de begunstigde organisatie, die eindverantwoordelijk blijft voor de resultaten en kwaliteit van uitgevoerde activiteiten. Alle bijdragen van de ondersteunende organisaties moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen voor Erasmus.

Toekenningscriteria

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door toekenning van een aantal punten op een totaal van 100 punten aan de hand van de onderstaande toekenningscriteria en wegingsfactoren. Om in aanmerking te komen voor toekenning moeten de aanvragen de volgende drempelwaarden overschrijden:

 • ten minste 60 van de 100 punten, en
 • ten minste de helft van het maximumaantal punten in elk van de drie categorieën van de toekenningscriteria.

Relevantie (maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • het profiel van de aanvrager, zijn ervaring en activiteiten, en de doelgroep van lerenden relevant zijn voor schoolonderwijs;
 • het projectvoorstel relevant is voor de doelstellingen van de actie;
 • het projectvoorstel relevant is voor de volgende specifieke prioriteiten:
  • ondersteuning van nieuwkomers en minder ervaren organisaties;
  • ondersteuning van deelnemers aan langlopende leermobiliteit van scholieren;
  • ondersteuning van kansarme deelnemers.

Kwaliteit van het projectontwerp (maximaal 40 punten)

De mate waarin:

 • de voorgestelde projectdoelstellingen op een duidelijke en concrete manier beantwoorden aan de behoeften van de aanvragende organisatie, haar personeel en lerenden;
 • de inhoud van de voorgestelde activiteiten en het evenwicht tussen de verschillende soorten activiteiten geschikt zijn om de projectdoelstellingen te behalen;
 •  er een duidelijk werkplan is voor elk van de voorgestelde activiteiten;
 • het project gebruikmaakt van milieuduurzame en verantwoorde praktijken;
 • het project gebruikmaakt van digitale hulpmiddelen (met name eTwinning) en leermethoden om de fysiekemobiliteitsactiviteiten aan te vullen en de samenwerking met partnerorganisaties te verbeteren.

Kwaliteit van vervolgacties (maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • de aanvrager de taken en verantwoordelijkheden in verband met de uitvoering van de activiteiten duidelijk heeft vastgesteld overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus;
 • de aanvrager concrete en logische stappen heeft voorgesteld om de resultaten van de mobiliteitsactiviteiten in de reguliere werkzaamheden van de organisatie te integreren;
 • de aanvrager een passende manier heeft voorgesteld om de projectresultaten te evalueren;
 • de aanvrager concrete en effectieve stappen heeft voorgesteld om de resultaten van het project bekend te maken in de aanvragende organisatie, de resultaten met andere organisaties en het publiek te delen, en de financiering van de Europese Unie publiekelijk te erkennen.

Geaccrediteerde projecten voor mobiliteit van scholieren en personeel in het schoolonderwijs

Organisaties met een Erasmus-accreditatie in schoolonderwijs kunnen financiële steun aanvragen in het kader van een bijzonder financieringsonderdeel dat alleen voor hen beschikbaar is. Aanvragen worden gebaseerd op het eerder goedgekeurde Erasmus-plan. Dit betekent dat het niet nodig is een uitvoerige lijst en beschrijving van de geplande activiteiten in te dienen. De aanvragen zijn eerder gericht op een raming van de begroting die nodig is voor de volgende reeks activiteiten.

Subsidiabiliteitscriteria

In aanmerking komende organisaties: wie kan een aanvraag indienen?

Organisaties met een geldige Erasmus-accreditatie in schoolonderwijs komen in aanmerking om financiële steun aan te vragen.

Mobiliteitsconsortium

Organisaties met een Erasmus-accreditatie voor coördinatoren van een mobiliteitsconsortium moeten een aanvraag indienen voor het format voor mobiliteitsconsortia.

De aanvraag moet een lijst met de leden van het mobiliteitsconsortium bevatten, waarin de coördinator is opgenomen en ten minste één andere organisatie die lid is van het consortium.

Elke organisatie die voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria voor een accreditatie voor Erasmus op hetzelfde gebied, kan lid worden van een mobiliteitsconsortium. Alle geplande ledenorganisaties van een consortium moeten afkomstig zijn uit dezelfde EU-lidstaat of hetzelfde met het programma geassocieerde derde land als de coördinator van het mobiliteitsconsortium9 . De leden van het consortium hoeven geen Erasmus-accreditatie te hebben.

Organisaties die deel uitmaken van een mobiliteitsconsortium, kunnen in het kader van dezelfde oproep tot het indienen van voorstellen financiële steun ontvangen voor de uitvoering van maximaal twee kernactie 1-subsidieovereenkomsten op het gebied van schoolonderwijs. Dit betekent dat organisaties voor schoolonderwijs die een subsidie ontvangen voor een kortlopend project of een geaccrediteerd project, daarnaast nog aan slechts één mobiliteitsconsortium voor schoolonderwijs kunnen deelnemen als lid van het consortium. Andere organisaties kunnen deelnemen aan maximaal twee mobiliteitsconsortia.

Waar een aanvraag indienen?

Aanvragen worden ingediend bij het nationale agentschap van het land waar de aanvragende organisatie is gevestigd.

Termijn voor indiening aanvraag

23 februari om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd)

Startdatum project

1 juni van hetzelfde jaar

Looptijd project

Alle geaccrediteerde projecten hebben een aanvankelijke looptijd van 15 maanden. Na twaalf maanden krijgen alle begunstigden de mogelijkheid om hun project te verlengen tot een totale looptijd van 24 maanden.

Aantal aanvragen

Geaccrediteerde organisaties mogen slechts eenmaal per selectieronde een aanvraag indienen.

Subsidiabele activiteiten

Alle soorten activiteiten voor schoolonderwijs. Zie het deel “Activiteiten” voor een uitvoerige lijst en regels.

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragen ten minste één mobiliteitsactiviteit voor personeel of lerenden omvatten.

Reikwijdte van het project

Het aantal deelnemers dat aan geaccrediteerde projecten mag meedoen, is onbeperkt, met uitzondering van eventuele beperkingen die zijn bepaald in de fase van de begrotingstoewijzing.

Begrotingstoewijzing

De kwaliteit van het Erasmusplan van de aanvrager is beoordeeld tijdens de aanvraagfase van de accreditatie en er vindt dus geen kwalitatieve beoordeling plaats in de fase van begrotingstoewijzing. Aan alle in aanmerking komende subsidieaanvragen wordt financiële steun toegekend.

Het toegekende subsidiebedrag zal afhangen van een aantal elementen:

 • de totale beschikbare begroting die aan geaccrediteerde aanvragers kan worden toegewezen;  
 • de aangevraagde activiteiten (met inbegrip van de geraamde begroting die nodig is om ze te kunnen uitvoeren);
 • het basis- en maximale subsidiebedrag;
 • de volgende toewijzingscriteria: prestaties van de aanvrager, beleidsprioriteiten en geografisch evenwicht (indien toegepast door het nationaal agentschap).

Vóór de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag zal het nationaal agentschap gedetailleerde regels inzake basis- en maximumsubsidiebedragen, de scores van de toewijzingscriteria, de weging van elk criterium, de toewijzingsmethode en de beschikbare begroting voor geaccrediteerde projecten publiceren.

Wat zijn de financieringsregels?

De volgende financieringsregels gelden voor kortlopende projecten en geaccrediteerde projecten.

Begrotingsrubriek – Organisatorische steun

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van mobiliteitsactiviteiten die niet worden gedekt door andere kostenrubrieken.

Bijvoorbeeld: voorbereiding (pedagogisch, intercultureel e.a.), mentorschap, monitoring en ondersteuning van deelnemers tijdens de mobiliteit, de nodige diensten, instrumenten en uitrusting voor de virtuele onderdelen van gemengde activiteiten, de erkenning van leerresultaten, het delen van resultaten en het zichtbaar maken van de financiering van de Europese Unie voor het publiek.

Organisatorische steun dekt de kosten die worden gemaakt door zowel de uitzendende als de ontvangende organisatie (met uitzondering van personeelsmobiliteit voor cursussen en opleidingen). De verdeling van het ontvangen bedrag zal worden overeengekomen door de twee organisaties.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers.

Bedrag

100 EUR

 • Per scholier die deelneemt aan groepsmobiliteit, met een maximum van 1 000 EUR per groep
 • Per deelnemer in personeelsmobiliteit voor cursussen en opleiding
 • Per uitgenodigde deskundige
 • Per leerkracht of vormingswerker in opleiding die als gast wordt ontvangen

350 EUR; 200 EUR vanaf honderd deelnemers aan eenzelfde soort activiteit

 • Per deelnemer aan kortlopende leermobiliteit van scholieren
 • Per deelnemer aan personeelsmobiliteit voor job shadowing en onderwijs- of opleidingsopdrachten

500 EUR

 • Per deelnemer aan langlopende leermobiliteit van scholieren

Begrotingsrubriek - Reiskosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Tegemoetkoming in de kosten die deelnemers en begeleiders maken om van de plaats van oorsprong naar de locatie van de activiteit en terug te reizen.

Daarnaast: tegemoetkoming in de kosten die deelnemers en begeleiders maken om heen en terug te reizen tussen de plaats van oorsprong en de locatie van de opleiding vóór vertrek die voor scholieren in langdurige mobiliteit wordt georganiseerd.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de reisafstand en het aantal personen.

De aanvrager moet de afstand in vogelvlucht tussen de plaats van oorsprong en de locatie van de activiteit10 aangeven met behulp van de door de Europese Commissie ondersteunde afstandscalculator11 .

Bedrag

Reisafstand Standaardreis Groen reizen
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 km 820 EUR  
8 000 km of meer 1 500 EUR  

Begrotingsrubriek - Individuele steun

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Verblijfkosten voor deelnemers en begeleiders12 gedurende de activiteit.

Indien nodig: verblijfkosten zijn subsidiabel voor de reistijd vóór en na de activiteit, met een maximum van twee reisdagen voor deelnemers en begeleiders die een standaardreissubsidie ontvangen en een maximum van zes reisdagen in het geval van groen reizen.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal personen, de duur van het verblijf en het ontvangende land13 .

Bedrag

Categorie deelnemers Landengroep 1 Landengroep 2 Landengroep 3
Personeel 101 - 180 EUR 90 - 160 EUR 79 - 140 EUR
Scholieren 45 - 80 EUR 39 - 70 EUR 34 - 60 EUR

De bovenvermelde bedragen zijn basisbedragen per activiteitsdag. Elk nationaal agentschap bepaalt de exacte basisbedragen binnen de toegestane bandbreedtes.

Het basisbedrag wordt uitbetaald tot en met de 14e dag van de activiteit. Vanaf de 15e dag van de activiteit is het te betalen bedrag 70 % van het basisbedrag. De verschuldigde bedragen worden afgerond tot op de dichtstbijzijnde volledige euro.

Begrotingsrubriek - Steun voor inclusie

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Inclusiesteun voor organisaties: kosten in verband met de organisatie van mobiliteitsactiviteiten voor kansarme deelnemers.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal kansarme deelnemers.

Bedrag

100 EUR per deelnemer

Inclusiesteun voor deelnemers: Extra kosten die rechtstreeks verband houden met kansarme deelnemers en hun begeleiders (met inbegrip van gerechtvaardigde reis- en verblijfkosten, voor zover voor deze deelnemers geen subsidie is aangevraagd in het kader van de rubrieken “reiskosten” of “individuele steun”).

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet door de deelnemer worden gerechtvaardigd en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

Bedrag

100% van de subsidiabele kosten

Begrotingsrubriek - Voorbereidende bezoeken

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten ter dekking van reis- en verblijfkosten voor deelname aan een voorbereidend bezoek.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers.

Bedrag

575 EUR per deelnemer, met een maximum van drie deelnemers per bezoek

Begrotingsrubriek - Cursusgelden

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten ter dekking van inschrijvingsgelden voor de personeelsmobiliteitsvorm “cursussen en opleiding”.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de duur van de activiteit.

Bedrag

80 EUR per deelnemer per dag; een individueel personeelslid kan maximaal 800 EUR aan cursusgelden ontvangen binnen één subsidieovereenkomst.

Begrotingsrubriek - Taalkundige ondersteuning

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten voor het aanbieden van materiaal en opleiding voor taalverwerving aan deelnemers die hun kennis willen verbeteren van de taal die ze zullen gebruiken om te studeren of een opleiding te volgen tijdens de activiteit.

Taalkundige ondersteuning is subsidiabel voor deelnemers aan personeelsmobiliteit die langer duurt dan 30 dagen en aan kortlopende en langdurige individuele mobiliteit van lerenden. De ondersteuning wordt alleen uitbetaald indien de deelnemer geen taalkundige onlineondersteuning kan ontvangen wegens onbeschikbaarheid van de vereiste taal of het vereiste niveau. De laatste voorwaarde geldt niet voor versterkte steun aan deelnemers aan langdurige leermobiliteit van scholieren.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers.

Bedrag

150 EUR per deelnemer

Bovendien: 150 EUR versterkte taalondersteuning per deelnemer aan langlopende leermobiliteit van scholieren

Begrotingsrubriek - Buitengewone kosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten voor een financiële garantie, indien het nationaal agentschap daarom verzoekt.

Hoge reiskosten van deelnemers en hun begeleiders die vanwege de afgelegen ligging of andere belemmeringen niet kunnen worden gedekt met de categorie “standaardreis”.

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten.

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet door de deelnemer worden gerechtvaardigd en door het nationale agentschap worden goedgekeurd. Hoge reiskosten gelden wanneer de ondersteuning van de reiskosten op basis van de eenheidskosten minder dan 70 % van de reiskosten van de deelnemers omvat.

Bedrag

Kosten voor een financiële garantie: 80% van de subsidiabele kosten

Hoge reiskosten: 80% van de subsidiabele reiskosten

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten: 100% van de subsidiabele kosten

 • 1 Activiteitenprogramma’s voor groepen die geheel of voornamelijk uit in de handel verkrijgbare activiteiten bestaan, zoals cursussen bij een talenschool of andere commerciële “kant-en-klare” activiteiten, komen niet in aanmerking. Gezamenlijke excursies naar de natuur, culturele plaatsen, internationale wedstrijden of andere relevante inhoud kunnen deel uitmaken van de activiteit indien zij in een door de twee scholen ontworpen breder programma voor intercollegiaal leren zijn geïntegreerd.
 • 2  De uitzendende en ontvangende scholen blijven in elk geval verantwoordelijk voor de volledige naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving in het uitzendende en het ontvangende land.
 • 3 De definitie van in aanmerking komende onderwijsprogramma’s in elke EU-lidstaat of elk met het programma geassocieerd derde land zal worden vastgesteld door de bevoegde nationale autoriteit en wordt gepubliceerd op de website van het relevante nationale agentschap.
 • 4 De wettigheid en voorwaarden voor het volgen van onderwijs buiten een instelling vallen onder de nationale wetgeving van elk land. In landen waar dergelijke mogelijkheden bestaan, bepaalt de bevoegde nationale autoriteit welke scholen als uitzendende school mogen fungeren voor scholieren die op die manier onderwijs volgen.
 • 5 De zetels van de instellingen van de Europese Unie bevinden zich in Brussel, Frankfurt, Luxemburg, Straatsburg en Den Haag. Activiteiten bij EU-zetels worden beschouwd als transnationale mobiliteit en hiervoor kan financiering (zoals beschreven in het deel “Wat zijn de financieringsregels?”) worden gevraagd voor alle deelnemers, ongeacht hun land van oorsprong.
 • 6 Pas afgestudeerden komen tot 12 maanden na hun afstuderen in aanmerking voor deelname. Indien de deelnemers na het afstuderen een verplichte burgerdienst of militaire dienst hebben vervuld, wordt deze periode verlengd met de duur van die dienst.
 • 7 De definitie van in aanmerking komende organisaties in elke EU-lidstaat of elk met het programma geassocieerd derde land zal worden vastgesteld door de bevoegde nationale autoriteit en samen met relevante voorbeelden worden gepubliceerd op de website van het relevante nationale agentschap.
 • 8 Met inbegrip van organisaties die onderwijs en opvang voor jonge kinderen verstrekken. Scholen met een bijzonder statuut en onder toezicht van nationale autoriteiten van een ander land (bijvoorbeeld Lycée français of Duitse scholen) dienen hun aanvraag in bij het nationaal agentschap van het toezichthoudende land. Neem voor meer informatie contact op met het nationale agentschap in het gastland of in het land van de desbetreffende nationale autoriteit.
 • 9 Scholen met een bijzonder statuut en onder toezicht van nationale autoriteiten van een ander land (bijvoorbeeld Lycée français of Duitse scholen) kunnen deelnemen aan mobiliteitsconsortia die worden aangevoerd door organisaties die zijn geaccrediteerd door het nationaal agentschap in het toezichthoudende land van de school. Zij mogen echter niet tegelijkertijd deelnemen aan consortia of kortlopende projecten beheerd door nationale agentschappen in twee verschillende landen.
 • 10 Bijvoorbeeld, indien iemand uit Madrid (Spanje) deelneemt aan een activiteit in Rome (Italië), zal de aanvrager de afstand van Madrid naar Rome berekenen (1 365,28 km) en vervolgens de toepasselijke reisafstandscategorie selecteren (bv. tussen 500 en 1 999km).
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_nl
 • 12 Voor begeleiders zijn de bedragen voor personeel van toepassing. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de begeleider gedurende meer dan 60 dagen in het buitenland moet verblijven, worden extra verblijfkosten vanaf de 61e dag ondersteund uit de begrotingsrubriek “Steun voor inclusie”.
 • 13 Groepen van ontvangende landen:

  Landengroep 1: Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Zweden;

  Landengroep 2: België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje;

  Landengroep 3: Slovenië, Estland, Letland, Kroatië, Slowakije, Tsjechië, Litouwen, Turkije, Hongarije, Polen, Roemenië, Bulgarije, Noord-Macedonië, Servië.

Tagged in:  Mobiliteit van schoolmedewerkers