Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitatea pentru elevii și personalul din învățământul școlar

Această acțiune sprijină școlile și alte organizații active în domeniul învățământului școlar care doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru elevi și pentru personalul școlar.

O gamă largă de activități sunt sprijinite, inclusiv observarea directă la locul de muncă și cursuri de dezvoltare profesională pentru personal, mobilitate individuală și de grup pentru elevi, experți invitați și alte activități, după cum se explică mai jos.

Organizațiile participante ar trebui să promoveze în mod activ, prin activitățile lor, incluziunea și diversitatea, durabilitatea mediului, educația digitală, precum și implicarea și participarea civică: prin utilizarea oportunităților de finanțare specifice oferite de program în aceste scopuri, prin sensibilizarea participanților lor, prin schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru activitățile lor.

Obiectivele Acțiunii

Această acțiune vizează să ofere oportunități de învățare individuale și să sprijine internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a școlilor și a altor organizații din domeniul învățământului școlar. Concret, obiectivele acestei acțiuni sunt:

Consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării prin:

 • promovarea valorilor incluziunii și diversității, a toleranței și a participării democratice;
 • promovarea cunoașterii patrimoniului și diversității europene comune;
 • sprijinirea dezvoltării de rețele profesionale în întreaga Europă.

Creșterea calității predării și învățării în învățământul școlar prin:

 • sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, a directorilor unităților de învățământ și a altor categorii de personal din unitățile de învățământ;
 • promovarea utilizării noilor tehnologii și a metodelor inovatoare de predare;
 • îmbunătățirea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice în școli;
 • sprijinirea schimbului și a transferului de bune practici în materie de predare și de dezvoltare a școlilor.

Contribuția la crearea Spațiului european al educației prin:

 • consolidarea capacității școlilor de a se angaja în schimburi și cooperare transfrontaliere și de a realiza proiecte de mobilitate de înaltă calitate;
 • transformarea mobilității în scopul învățării într-o posibilitate realistă pentru orice elev din învățământul școlar;
 • promovarea recunoașterii rezultatelor învățării obținute de elevi și de personal în cursul perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate.

Cum se pot accesa oportunitățile de mobilitate Erasmus+?

Școlile și alte organizații active în învățământul școlar pot solicita finanțare în două moduri:

 • Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului – aceste proiecte oferă solicitanților posibilitatea de a organiza diverse activități de mobilitate pe o perioadă de șase până la optsprezece luni. Proiectele pe termen scurt reprezintă cea mai bună alegere pentru organizațiile care solicită un grant Erasmus+ pentru prima dată sau pentru cele care doresc să organizeze doar un număr limitat de activități.
 • Proiecte acreditate pentru mobilitatea elevilor și a personalului – aceste proiecte sunt disponibile numai organizațiilor care dețin o acreditare Erasmus în domeniul învățământului școlar. Această componentă specifică de finanțare permite organizațiilor acreditate să beneficieze în mod regulat de finanțare pentru activitățile de mobilitate care contribuie la punerea în aplicare treptată a planului lor Erasmus. Acreditările Erasmus sunt disponibile tuturor organizațiilor care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat. Experiența anterioară în cadrul programului nu este necesară pentru depunerea cererii. Pentru a afla mai multe despre această oportunitate, consultați capitolul din prezentul ghid privind acreditarea Erasmus în domeniul educației adulților, al educației și formării profesionale și al învățământului școlar.

În plus, organizațiile pot adera la program fără a depune o cerere, prin:

 • aderarea la un consorțiu de mobilitate Erasmus+ existent care este gestionat de un coordonator de consorțiu acreditat din țara lor și care acceptă noi membri în consorțiu.
 • Găzduirea unor participanți din altă țară: orice organizație poate deveni gazdă pentru cursanți sau membri ai personalului care provin dintr-o organizație parteneră din străinătate. A deveni o organizație-gazdă este o experiență valoroasă și o modalitate bună de a crea parteneriate și de afla mai multe despre program înainte de a depune cererea.

Școlile sunt încurajate, de asemenea, să adere la eTwinning: o comunitate online găzduită pe o platformă securizată și accesibilă cadrelor didactice și personalului școlar, agreată de organizația națională de asistență eTwinning. Platforma eTwinning permite școlilor să creeze săli de clasă virtuale comune și să desfășoare proiecte împreună cu alte școli, le permite cadrelor didactice să discute și să facă schimburi cu colegii și să se implice într-o varietate de oportunități de dezvoltare profesională. De asemenea, eTwinning este mediul perfect pentru a găsi parteneri pentru proiectele viitoare.

În plus, școlile și cadrele didactice sunt invitate să utilizeze instrumentele SELFIE: instrumente de autoreflecție online gratuite și multilingve, create de Comisia Europeană pentru a ajuta școlile și cadrele didactice să își dezvolte capacitatea digitală. Instrumentul pentru cadrele didactice le permite acestora să își autoevalueze competențele digitale și încrederea în mediul virtual și să obțină feedback cu privire la punctele lor forte și la lacunele lor în ceea ce privește cunoștințele sau competențele pe care le-ar putea îmbunătăți. De asemenea, cadrele didactice pot colabora în echipe pentru a utiliza instrumentul și a elabora un plan de formare. Instrumentele SELFIE pot fi accesate online de la adresa: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro

Crearea unui proiect

Organizația solicitantă este actorul principal în cadrul unui proiect aferent Acțiunii-cheie 1. Solicitantul redactează și depune cererea, semnează acordul de grant, pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției naționale. Procedura de depunere a cererilor, atât pentru proiectele pe termen scurt, cât și pentru acreditările Erasmus, se concentrează pe nevoile și planurile organizației solicitante.

Activitățile de mobilitate din cadrul unui proiect de mobilitate pot fi de ieșire sau de intrare. Cele mai multe tipuri de activități disponibile sunt activități de mobilitate de ieșire. Aceasta înseamnă că organizația solicitantă va acționa ca organizație de trimitere: va selecta participanții și îi va trimite către o organizație-gazdă din străinătate. Utilizarea acestor oportunități pentru a organiza schimburi bidirecționale sau activități comune cu una sau mai multe școli partenere este puternic încurajată. În acest caz, fiecare școală participantă ar trebui să solicite finanțare Erasmus+ sau poate adera la un consorțiu existent. Pentru a facilita procesul de găsire a partenerilor, Erasmus+ oferă instrumente pentru găsirea de parteneri în străinătate pe Platforma europeană pentru educația școlară (https://school-education.ec.europa.eu/ro).

În plus, există tipuri speciale de activități de intrare care permit organizațiilor solicitante să invite în cadrul organizației experți sau cadre didactice în curs de formare. Scopul activităților de intrare nu este de a crea schimburi bidirecționale, ci mai degrabă de a aduce persoane care pot contribui la dezvoltarea și internaționalizarea organizației solicitante.

Punerea în aplicare a tuturor activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus. Standardele de calitate Erasmus acoperă practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, precum selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Pentru a citi textul complet al standardelor de calitate Erasmus, accesați următorul link către site-ul Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Învățarea limbilor străine reprezintă o parte importantă a fiecărui proiect de mobilitate: organizațiile beneficiare ar trebui să le ofere participanților sprijin pentru învățarea limbilor străine înaintea și în timpul activităților de mobilitate. În acest scop, programul Erasmus+ finanțează platforma de sprijin lingvistic online, care este gratuită și deschisă utilizării de către toți participanții la programul Erasmus+.

Cum puteți găsi parteneri pentru activitățile dumneavoastră de mobilitate?

Programul Erasmus+ vă oferă diverse instrumente și oportunități pentru a găsi parteneri pentru activitățile dumneavoastră de mobilitate:

 • Platforma europeană pentru educația școlară (ESEP) oferă un instrument online pentru găsirea de parteneri. Vă puteți înregistra organizația pe platformă pentru a publica anunțuri de căutare de parteneri și pentru a efectua căutări printre anunțurile publicate de alte organizații: https://school-education.ec.europa.eu/ro/networking/partner-finding
 • Activitățile de formare și cooperare sunt organizate periodic de agențiile naționale Erasmus+. Printre acestea se numără seminare de stabilire de contacte, evenimente online și alte oportunități de găsire de parteneri pentru solicitanții și beneficiarii programului Erasmus+. Puteți căuta activitățile de formare și cooperare disponibile aici: https://salto-et.net. De asemenea, ar trebui să vizitați periodic site-ul agenției naționale din țara dumneavoastră pentru a fi la curent cu activitățile și evenimentele acesteia.
 • Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ vă permite să căutați toate organizațiile acreditate și proiectele aprobate: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Dimensiuni orizontale

Toate proiectele de mobilitate ar trebui să înglobeze următoarele dimensiuni comune întregului program Erasmus+:

Incluziune și diversitate

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin în cadrul programului trebuie să se asigure că oferă oportunități de mobilitate participanților din toate mediile într-o manieră favorabilă incluziunii și echitabilă. La selecția cursanților care vor participa la activitățile proiectului ar trebui să se ia în considerare factori-cheie precum motivația, meritul și nevoile de dezvoltare personală și de învățare ale participanților. În mod similar, la selecția participanților din rândul personalului ar trebui să se asigure faptul că beneficiile obținute de aceștia în materie de dezvoltare profesională sunt puse la dispoziția tuturor cursanților din cadrul organizației.

În timpul pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării activităților de mobilitate, organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă trebuie să implice participanții în decizii-cheie pentru a garanta un impact și beneficii maxime pentru fiecare participant.

Beneficiarii și alte organizații participante care furnizează educație și formare sunt încurajate să creeze și să faciliteze în mod activ oportunități de mobilitate, de exemplu prin crearea unor ferestre de mobilitate în calendarul lor academic și prin definirea etapelor standard de reintegrare pentru participanții care se întorc.

Practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin din partea programului trebuie să promoveze în rândul participanților un comportament responsabil și durabil din punctul de vedere al mediului, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Aceste principii ar trebui să se reflecte în pregătirea și punerea în aplicare a tuturor activităților programului, în special prin utilizarea sprijinului financiar specific oferit de program, pentru a promova mijloace de călătorie durabile. Organizațiile care furnizează educație și formare profesională ar trebui să integreze aceste principii în activitatea lor de zi cu zi și să promoveze în mod activ o schimbare de mentalitate și de comportament în rândul cursanților și al personalului.

Transformarea digitală în educație și formare

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, programul sprijină toate organizațiile participante să încorporeze utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale pentru a-și completa activitățile fizice, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților de învățare și predare ale acestora. În plus, participanții pot beneficia de stagiile pentru oportunități digitale: activități de mobilitate care să le permită să dobândească competențe digitale și să permită personalului își consolideze capacitatea de instruire, de predare și de realizare a altor sarcini cu ajutorul instrumentelor digitale. Astfel de activități pot fi organizate în oricare dintre formatele disponibile de mobilitate.

Participarea la viața democratică

Programul are ca scop să îi ajute pe participanți să descopere beneficiile cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Activitățile de mobilitate sprijinite ar trebui să consolideze competențele participative în diferite sfere ale societății civile, precum și dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a alfabetizării mediatice. Ori de câte ori este posibil, proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică, implicarea socială și civică prin activități de învățare formale și nonformale. Acestea ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească gradul de înțelegere al participanților cu privire la Uniunea Europeană și cu privire la valorile comune europene, inclusiv respectarea principiilor democratice, a demnității umane și a principiilor unității și diversității, dialogul intercultural, precum și patrimoniul social, cultural și istoric european.

Activități

Această secțiune prezintă tipurile de activități care pot fi sprijinite prin fonduri Erasmus+, atât ca parte a proiectelor pe termen scurt, cât și ca parte a proiectelor acreditate.

Pentru orice activitate, se poate oferi sprijin suplimentar persoanelor care însoțesc participanții cu mai puține oportunități, minori sau tineri adulți care necesită supraveghere. Însoțitorii pot beneficia de sprijin pentru întreaga durată a activității sau pentru o parte a acesteia.

Mobilitatea personalului

Activități eligibile

 • Job shadowing (între 2 și 60 de zile)
 • Misiuni de predare sau formare (între 2 și 365 de zile)
 • Cursuri și formare (între 2 și 30 de zile, taxe de studiu limitate la maximum 10 zile per participant)

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale personalului pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Activitățile puse în aplicare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în materie de calitate:

Job shadowing - observarea directă la locul de muncă: participanții pot petrece o perioadă în cadrul unei organizații-gazdă dintr-o altă țară, cu scopul de a învăța practici noi și de a aduna idei noi prin observare și interacțiune cu colegi, cu experți sau cu alți practicieni în timpul activității lor zilnice desfășurate la organizația-gazdă.

Misiuni de predare sau de formare profesională: participanții pot petrece o perioadă predând sau oferind formare cursanților în cadrul unei organizații-gazde dintr-o altă țară, ca o modalitate de a învăța prin îndeplinirea sarcinilor lor și prin schimburi cu colegii.

Cursuri și formare: participanții pot beneficia de un curs structurat sau de un tip similar de formare oferit de profesioniști calificați, pe baza unui program de învățare predefinit și a rezultatelor învățării.

Formarea trebuie să includă o componentă transnațională clară, de exemplu prin încurajarea interacțiunii în scopul învățării între participanții din diferite țări sau prin integrarea altor elemente ale transferului transnațional de practici, cum ar fi implicarea puternică a personalului din învățământul școlar din țara-gazdă în interacțiuni cu colegii care provin din străinătate și în activități de demonstrare a practicilor lor.

Conținutul cursurilor și al formării trebuie să fie relevant pentru competențele profesionale ale personalului participant și pentru obiectivele proiectului sau ale acreditării.

De exemplu, activitățile sprijinite pot include cursuri și formare organizate de instituții publice sau de organizații de voluntari, activități organizate ca parte a unui schimb de practici între organizații din diferite țări, precum și cursuri și stagii de formare disponibile pe piață. Activitățile în întregime pasive, cum ar fi ascultarea de prelegeri, discursuri sau conferințe de masă, nu sunt acceptate. Conferințele și evenimentele cu titlu similar pot fi luate în considerare pentru finanțare numai dacă participanții își petrec cea mai mare parte a timpului pentru formare structurată, ateliere, exerciții practice, schimburi de practici cu colegii sau alte forme de învățare activă.

Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că toți furnizorii de cursuri sunt complet independenți de programul Erasmus+ și acționează ca furnizori de servicii pe o piață liberă. Prin urmare, organizația beneficiară este responsabilă pentru alegerea cursurilor și a formării. Următoarele standarde de calitate sunt disponibile pentru a ghida solicitanții în alegerea lor: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cadre didactice, directori ai unităților de învățământ și toate tipurile de experți și personal nedidactic care lucrează în învățământul școlar.

Personalul nedidactic eligibil include personalul care lucrează în învățământul școlar, fie în școli (asistenți didactici, consilieri pedagogici, psihologi, coordonatori Erasmus+ etc.), fie în alte organizații active în învățământul școlar (de exemplu, inspectori școlari, consilieri, coordonatori Erasmus+, coordonatori de politici responsabili cu învățământul școlar etc.).

Participanții trebuie să lucreze în organizația de trimitere sau să lucreze în mod regulat cu organizația de trimitere pentru a ajuta la punerea în aplicare a activităților de bază ale organizației (de exemplu, în calitate de formatori externi, de experți sau de voluntari).

În toate cazurile, sarcinile care leagă participantul de organizația de trimitere trebuie documentate într-un mod care să îi permită agenției naționale să verifice această legătură (de exemplu, printr-un contract de muncă sau de voluntariat, prin fișa postului sau un document similar). Agențiile naționale stabilesc o practică transparentă și consecventă pentru a decide ce anume constituie relații de lucru acceptabile și documentație justificativă în contextul lor național.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Documentarea rezultatelor învățării

Cerințele privind documentarea rezultatelor învățării sunt stabilite în standardele de calitate Erasmus și detaliate în acordul de grant pentru proiect.

Înainte de activitate, organizația de trimitere, organizația-gazdă și participantul trebuie să convină asupra unui contract de studii (sau a unui document similar) în care să se precizeze rezultatele preconizate ale învățării participantului. Pentru cursuri și formare, poate fi utilizat un program de cursuri în locul unui contract de studii.

 După încheierea activității, rezultatele învățării dobândite de participant trebuie să fie recunoscute prin emiterea unui document de mobilitate Europass sau a unui document similar. Organizația beneficiară trebuie să păstreze o copie a documentului eliberat ca dovadă a finalizării activității.

Mobilitatea cursanților

Activități eligibile

 • mobilitatea de grup a elevilor (între 2 și 30 de zile, cel puțin doi elevi per grup);
 • mobilitate pe termen scurt în scopul învățării pentru elevi (între 10 și 29 de zile);
 • mobilitate pe termen lung în scopul învățării pentru elevi (între 30 și 365 de zile).

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale elevilor pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Activitățile puse în aplicare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în materie de calitate:

Mobilitatea de grup a elevilor: un grup de elevi de la școala de trimitere pot petrece timp învățând împreună cu colegii lor din altă țară. Școala de trimitere trebuie să conceapă activitățile de învățare în cooperare cu o școală parteneră din țara-gazdă1 . Cadrele didactice sau alți membri calificați ai personalului școlar din școala de trimitere trebuie să însoțească elevii pe întreaga durată a activității și să ghideze procesul de învățare. Dacă este necesar, și alți adulți pot acționa în calitate de însoțitori pentru a sprijini cadrele didactice însoțitoare2 .

Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării pentru elevi: elevii pot petrece o perioadă în străinătate pentru a studia la o școală parteneră sau pentru a efectua un stagiu în cadrul unei alte organizații relevante din străinătate. Trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Pentru participanții cu mai puține oportunități, mobilitatea poate fi organizată cu o durată minimă de 2 zile, dacă acest lucru este justificat.

Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării pentru elevi: elevii pot petrece o perioadă în străinătate pentru a studia la o școală parteneră sau pentru a efectua un stagiu în cadrul unei alte organizații relevante din străinătate. Trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Trebuie să se asigure o formare obligatorie înainte de plecare pentru toți participanții și va fi pus la dispoziție un sprijin financiar sporit pentru sprijinul organizatoric și lingvistic.

De reținut că diferența dintre formatele activităților de grup și ale activităților individuale nu se bazează pe modalitățile de deplasare și de cazare, ci mai degrabă pe cerințele pentru programele de învățare colectivă sau individuală, astfel cum se descrie mai jos în secțiunea „Documentarea rezultatelor învățării”. În consecință, se oferă un nivel diferit de sprijin organizatoric pentru activitățile de grup și pentru cele individuale, în conformitate cu regulile de finanțare prezentate la finalul acestui capitol.

Participanți eligibili

Elevii participanți trebuie să fie înscriși într-un program de învățământ la școala de trimitere3 .

Pot participa, de asemenea, elevii școlarizați în afara unui context instituțional în țări în care există o astfel de practică4 .

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Mobilitatea de grup a elevilor trebuie să aibă loc la o școală-gazdă. În mod excepțional, activitățile se pot desfășura într-un alt loc din țara în care se află școala-gazdă, dacă acest lucru este justificat de conținutul și de calitatea activității. În acest caz, deplasarea participanților de la școala-gazdă la locul de desfășurare a activităților nu va fi considerată o activitate de mobilitate transnațională. Prin urmare, nu pot fi solicitate fonduri suplimentare în acest scop.

În plus, activitatea de mobilitate de grup a elevilor se poate desfășura la sediul unei instituții a Uniunii Europene, în cazul în care activitatea este organizată la o instituție a UE sau în cooperare cu respectiva instituție5 .

Indiferent de locul de desfășurare, activitățile de grup trebuie să implice elevi din cel puțin două state membre ale UE sau țări terțe asociate la program.

Documentarea rezultatelor învățării

Cerințele privind documentarea rezultatelor învățării sunt stabilite în standardele de calitate Erasmus și detaliate în acordul de grant pentru proiect.

Activități de mobilitate individuală: înainte de activitate, organizația de trimitere, organizația-gazdă și participantul trebuie să convină asupra unui contract de studii (sau a unui document similar) în care să se precizeze rezultatele preconizate ale învățării participantului. După încheierea activității, rezultatele învățării dobândite de participant trebuie să fie recunoscute prin emiterea unui document de mobilitate Europass sau a unui document similar. Organizația beneficiară trebuie să păstreze o copie a documentului eliberat ca dovadă a finalizării activității.

Activități de mobilitate de grup: trebuie definit un program de învățare pentru întregul grup (nu sunt necesare contracte de studii individuale). După încheierea activității, organizația beneficiară trebuie să păstreze programul de învățare și o listă a participanților (inclusiv a însoțitorilor) ca dovadă a finalizării activității.

Alte activități sprijinite

Activități disponibile

 • Experți invitați (între 2 și 60 de zile)
 • Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare (între 10 și 365 de zile)

Activitățile puse în aplicare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în materie de calitate:

Experți invitați: școlile pot invita formatori, cadre didactice, experți în politici sau alți specialiști calificați din străinătate care pot contribui la îmbunătățirea predării și a învățării la școala-gazdă. De exemplu, experții invitați pot oferi cursuri de formare personalului școlii, pot demonstra noi metode de predare sau pot contribui la transferul de bune practici în materie de organizare și de gestionare.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare: organizațiile solicitante pot găzdui cadre didactice în curs de formare care doresc să petreacă o perioadă de stagiu în străinătate. Organizația-gazdă va primi asistență pentru a crea activitatea, iar sprijinul individual și sprijinul pentru deplasare acordate participantului ar trebui să fie furnizate de către instituția de trimitere a acestuia (care poate solicita finanțare Erasmus+ în acest scop).

Participanți eligibili

Experții invitați pot fi persoane dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program, care pot furniza expertiză și formare relevantă pentru nevoile și obiectivele organizației care îi invită.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare este disponibilă pentru participanții care au absolvit recent sau sunt înscriși6  într-un program de învățământ pedagogic (sau într-un tip similar de program de învățământ pentru formatori sau pedagogi) dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program.

Locuri eligibile

Locul în care sunt invitați experții și cadrele didactice în curs de formare este întotdeauna organizația beneficiară (inclusiv membrii consorțiului).

Documentarea rezultatelor învățării

În cazul experților invitați, programul de învățare pe care îl vor oferi experții respectivi trebuie să fie convenit cu organizația beneficiară înainte de începerea activității. După încheierea activității, organizația beneficiară trebuie să păstreze programul de învățare executat ca dovadă a finalizării activității.

Pentru profesorii și pedagogii găzduiți în curs de formare, se aplică cerințele descrise pentru activitățile individuale de mobilitate ale cursanților.

Vizite pregătitoare

Ce este o vizită pregătitoare?

O vizită pregătitoare este o vizită la o viitoare organizație-gazdă, efectuată de personalul organizației de trimitere, având drept scop o mai bună pregătire a activității de mobilitate a cursanților sau a personalului.

Când se poate organiza o vizită pregătitoare?

Fiecare vizită pregătitoare trebuie să fie justificată în mod clar și să servească la îmbunătățirea caracterului incluziv, a domeniului de aplicare și a calității activităților de mobilitate.

De exemplu, pot fi organizate vizite pregătitoare pentru a pregăti mai bine mobilitatea participanților cu mai puține oportunități, pentru a începe colaborarea cu o nouă organizație parteneră sau pentru a pregăti activități de mobilitate cu o durată mai îndelungată.

Pot fi organizate vizite pregătitoare pentru orice tip de mobilitate a cursanților sau a personalului, cu excepția mobilității pentru „cursuri și formare”.

Cine poate participa la o vizită pregătitoare?

Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de orice persoană care este eligibilă pentru activități de mobilitate a personalului și care este implicată în organizarea proiectului.

În mod excepțional, cursanții care vor participa la acțiunea de mobilitate pe termen lung în scopul învățării și persoanele cu mai puține oportunități care participă la orice tip de activitate pot lua parte la vizite pregătitoare pentru activitățile lor.

La vizita pregătitoare pot participa maximum trei persoane și se poate organiza maximum o vizită pregătitoare pentru fiecare organizație-gazdă.

Unde pot avea loc vizitele pregătitoare?

Vizitele pregătitoare se efectuează la sediul viitoarei organizații-gazdă sau în orice alt loc în care este planificată desfășurarea de activități de mobilitate. Regulile aplicabile locurilor în care se desfășoară activități de mobilitate pentru personal și cursanți se aplică și vizitelor pregătitoare legate de aceste activități.

Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului din învățământul școlar

Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului constituie o modalitate directă și simplă de a beneficia de programul Erasmus+. Scopul acestora este de a permite organizațiilor să realizeze câteva activități într-o manieră facilă și să dobândească experiență în cadrul programului.

În scopul menținerii simplității, proiectele pe termen scurt includ o limitare a numărului de participanți și a duratei proiectului. Formatul este disponibil numai pentru organizații individuale, nu și pentru coordonatorii de consorții. Organizațiile acreditate nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt, deoarece beneficiază deja de acces permanent la finanțarea Erasmus+.

Cererea pentru proiecte pe termen scurt include o listă și o descriere a activităților pe care organizația solicitantă intenționează să le organizeze.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: cine poate depune o cerere?

Următoarele organizații sunt eligibile7  să depună o cerere:

 1. Unitățile de învățământ preșcolar, primar sau secundar8
 2. Autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul învățământului școlar

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul învățământului școlar nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt.

Țări eligibile

Organizațiile solicitante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termene-limită de depunere a cererilor

Runda 1 (pentru toate agențiile naționale): 20 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Runda 2: agențiile naționale pot decide să deschidă un al doilea termen-limită (runda 2). În acest caz, agenția națională va informa solicitanții prin intermediul site-ului său. Pentru runda 2, solicitanții trebuie să își depună cererile până la 1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Datele de începere a proiectelor

Proiectele pot alege următoarele date de începere:

 • Runda 1: între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an
 • Runda 2 (dacă este deschisă): între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Durata proiectului

Între 6 și 18 luni.

Numărul cererilor

În fiecare etapă de selecție, o organizație poate depune cerere pentru un singur proiect pe termen scurt în domeniul învățământului școlar.

Organizațiile care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt în cadrul primei runde de depunere a cererilor nu mai pot depune o cerere în cea de-a doua rundă a aceleiași cereri de propuneri.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani consecutivi de cereri de propuneri, organizațiile pot primi cel mult trei granturi pentru proiecte pe termen scurt în domeniul învățământului școlar. Granturile primite în perioada 2014-2020 nu sunt luate în calcul pentru această limită.

Activități eligibile

Toate tipurile de activități în domeniul învățământului școlar. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să includă cel puțin o activitate de mobilitate a personalului sau cursanților.

Domeniul de aplicare al proiectului

O cerere pentru un proiect pe termen scurt poate include maximum 30 de participanți la activități de mobilitate.

Vizitele pregătitoare și participarea însoțitorilor nu vor fi luate în calcul pentru această limită.

Organizații de sprijin

O organizație de sprijin este o organizație care sprijină o organizație beneficiară în ceea ce privește aspectele de ordin practic ale punerii în aplicare a proiectului, care nu se referă la sarcinile esențiale ale proiectului (astfel cum sunt definite în standardele de calitate Erasmus).

Orice organizație activă în domeniul educației și formării poate deveni organizație de sprijin. Rolul și obligațiile organizațiilor de sprijin trebuie definite în mod formal între acestea și organizația beneficiară. Organizația de sprijin acționează sub supravegherea organizației beneficiare, care răspunde în ultimă instanță pentru rezultatele și calitatea activităților puse în aplicare. Toate contribuțiile organizațiilor de sprijin trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus.

Organizațiile-gazdă care oferă conținut educațional și mentorat participanților din cadrul organizației beneficiare nu sunt considerate organizații de sprijin, cu excepția cazului în care sprijină în același timp beneficiarul pentru alte sarcini de gestionare a proiectului care sunt îndeplinite în mod normal de organizația de trimitere.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor de atribuire și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii de atribuire, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire

Relevanța (punctaj maxim: 20 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul solicitantului, experiența, activitățile și populația-țintă de cursanți sunt relevante pentru domeniul învățământului școlar;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele acțiunii;
 • propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru următoarele priorități specifice:
  • sprijinirea organizațiilor nou-intrate și a organizațiilor cu mai puțină experiență;
  • sprijinirea participanților la mobilitatea pe termen lung a elevilor în scopul învățării;
  • sprijinirea participanților cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării proiectului (punctaj maxim: 50 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului propus răspund într-un mod clar și concret nevoilor organizației solicitante, ale personalului și ale cursanților acesteia;
 • activitățile propuse sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor proiectului;
 • există un plan de lucru clar pentru fiecare dintre activitățile propuse;
 • proiectul încorporează practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului;
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente digitale (în special platforma eTwinning) și de metode de învățare digitale în scopul completării activităților de mobilitate fizică pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile-gazdă partenere

Calitatea măsurilor de monitorizare (punctaj maxim: 30 de puncte)

Măsura în care:

 • solicitantul a definit în mod clar sarcinile și responsabilitățile pentru desfășurarea activităților în conformitate cu standardele de calitate ale programului Erasmus;
 • solicitantul a propus măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele activităților de mobilitate în activitatea obișnuită a organizației;
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • solicitantul a propus măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizației solicitante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene.

Proiecte acreditate pentru mobilitatea elevilor și a personalului din învățământul școlar

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul învățământului școlar pot solicita finanțare ca parte a unei componente de finanțare speciale disponibile numai pentru ele. Cererile se bazează pe planul Erasmus aprobat anterior, prin urmare, nu sunt necesare o listă detaliată și nici o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării bugetului necesar pentru următorul set de activități.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: cine poate depune o cerere?

Solicitanții trebuie să dețină o acreditare Erasmus valabilă în domeniul educației la data începerii proiectului.

Consorțiul de mobilitate

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pentru coordonatori de consorții de mobilitate trebuie să depună cererea pentru formatul consorțiului de mobilitate.

Lista membrilor consorțiului de mobilitate trebuie furnizată ca parte a cererii și trebuie să includă cel puțin o organizație membră în plus față de coordonator.

Orice organizație care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru o acreditare Erasmus în același domeniu poate deveni membru al unui consorțiu de mobilitate. Toate organizațiile membre ale consorțiului planificat trebuie să fie din același stat membru al UE sau din aceeași țară terță asociată la program ca și coordonatorul consorțiului de mobilitate9 . Nu este necesară acreditarea Erasmus pentru membrii consorțiului.

Organizațiile care participă la un consorțiu de mobilitate pot primi finanțare pentru punerea în aplicare a cel mult două acorduri de grant aferente Acțiunii-cheie 1 în domeniul învățământului școlar, în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Prin urmare, organizațiile din domeniul învățământului școlar care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt sau un proiect acreditat pot participa, în plus, la un singur consorțiu de mobilitate în domeniul învățământului școlar în calitate de organizații membre. Alte organizații pot participa la cel mult două consorții de mobilitate.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termen-limită de depunere a cererilor

20 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Data de începere a proiectului

Data de 1 iunie a aceluiași an

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. Dacă acest lucru este justificat, beneficiarii pot solicita o prelungire a proiectului lor până la 24 de luni în total. Prelungirile vor fi acordate după o perioadă de punere în aplicare de 12 luni, cu excepția cazului în care agenția națională decide altfel.

Numărul cererilor

Organizațiile acreditate pot depune doar o singură cerere în fiecare etapă de selecție.

Activități eligibile

Toate tipurile de activități în domeniul învățământului școlar. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să includă cel puțin o activitate de mobilitate a personalului sau cursanților.

Domeniul de aplicare al proiectului

Numărul de participanți care pot fi incluși în proiectele acreditate nu este limitat, în afară de limitările definite în etapa de alocare a bugetului.

Alocarea bugetului

Calitatea planului Erasmus întocmit de solicitant a fost evaluată în etapa de depunere a cererii de acreditare și, prin urmare, în etapa de alocare a bugetului nu va avea loc nicio evaluare calitativă. Toate cererile de grant eligibile vor primi finanțare.

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați;
 • activitățile solicitate (inclusiv bugetul estimat necesar pentru desfășurarea acestora);
 • valoarea de bază și valoarea maximă a grantului;
 • următoarele criterii de alocare: performanța solicitantului, prioritățile de politică și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională).

Normele detaliate privind valoarea de bază și valoarea maximă a grantului, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

Care sunt regulile de finanțare?

Următoarele reguli de finanțare se aplică proiectelor pe termen scurt și proiectelor acreditate pentru mobilitatea elevilor și a personalului din domeniul învățământului școlar.

Diversele categorii bugetare nu depind unele de celelalte: pentru orice participant individual, beneficiarul poate solicita toate contribuțiile unitare eligibile sau doar o parte dintre acestea (dacă restul costurilor sunt acoperite în mod diferit). Fondurile primite din programul Erasmus+ pot fi completate chiar de organizația beneficiară, din alte fonduri ale UE, din donații sau prin contribuții din partea participanților. În cazul în care beneficiarul solicită contribuții din partea participanților, acestea trebuie să fie conforme cu dispozițiile relevante ale standardelor de calitate Erasmus. În special, astfel de contribuții nu trebuie să creeze obstacole în calea incluziunii participanților cu mai puține oportunități.

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile legate direct de punerea în aplicare a proiectului, care nu sunt acoperite de alte categorii de costuri.

De exemplu: pregătirea (pedagogică, interculturală și de altă natură), îndrumarea, monitorizarea și sprijinirea participanților în timpul mobilității, servicii, instrumente și echipamente necesare pentru punerea în aplicare a proiectului, componentele virtuale ale activităților mixte, recunoașterea rezultatelor învățării, schimbul de rezultate și asigurarea vizibilității publice a finanțării din partea Uniunii Europene.

Sprijinul organizatoric acoperă costurile suportate atât de organizațiile de trimitere, cât și de organizațiile-gazdă (cu excepția cazului mobilității personalului pentru cursuri și formare). Împărțirea grantului primit va fi convenită între cele două organizații.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

100 EUR

 • ­Pentru fiecare elev participant la o activitate de mobilitate de grup
 • ­pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru cursuri și formare;
 • ­pentru fiecare expert invitat;
 • ­pentru fiecare cadru didactic sau pedagog în curs de formare;

350 EUR; 200 EUR după depășirea numărului de o sută de participanți la același tip de activitate

 • ­pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen scurt a elevilor în scopul învățării;
 • ­pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru job shadowing sau pentru misiuni de predare sau formare.

500 EUR

 • ­pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen lung a elevilor în scopul învățării.

Categoria bugetară - deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile călătoriei participanților și a însoțitorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

De asemenea: contribuția la costurile de călătorie dus-întors ale participanților și ale însoțitorilor, de la locul de origine la locul în care se desfășoară formarea înainte de plecare pentru elevii care participă la mobilitate pe termen lung.

În cazul unei distanțe mai mici de 500 km, participanții vor călători, ca regulă generală, cu mijloace de transport cu emisii scăzute.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța aeriană dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității10  prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană11 .

Sumă

Distanța parcursă Deplasare cu mijloace de transport ecologice Deplasare cu mijloace de transport neecologice
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285EUR 211 EUR
500 – 1 999 km 417 EUR 309 EUR
2 000 – 2 999 km 535 EUR 395 EUR
3 000 – 3 999 km  785 EUR 580 EUR
4 000 – 7 999 km 1 180 EUR 1 180 EUR
8 000 km sau mai mult 1 735 EUR 1 735 EUR

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri de ședere pentru participanți și însoțitori12  pe perioada activității.

Dacă este necesar: costurile de ședere sunt eligibile pentru timpul de călătorie înainte și după activitate, pentru maximum două zile de călătorie în cazul participanților și însoțitorilor care primesc un grant pentru deplasare cu mijloace de transport neecologice și pentru maximum șase zile de călătorie în cazul unui grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de persoane, a duratei șederii și a țării-gazdă13 .

Sumă

Categoria participanților Grupa de țări 1 Grupa de țări 2 Grupa de țări 3
Personalul –107-191 EUR –95-169 EUR –84-148 EUR
Elevi –48-85 EUR –41-74 EUR –36-64 EUR

Cele de mai sus sunt intervalele permise pentru ratele de bază per zi de activitate. În cadrul acestor intervale, fiecare agenție națională va decide cu privire la ratele de bază exacte pentru proiectele pe care le gestionează și va publica aceste informații pe site-ul său web.

Rata de bază este plătibilă până la a 14-a zi de activitate (incluzând zilele de călătorie). Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata de plată va fi echivalentă cu 70 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități

Sumă

125 EUR pentru fiecare participant

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costuri justificate de călătorie și ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”). De asemenea, se poate acorda sprijin pentru incluziune personalului cu mai puține oportunități care își asumă rolul de însoțitor sau care participă la o vizită pregătitoare.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Vizite pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă călătoria și șederea pentru participarea la o vizită pregătitoare.

Mecanismul de finanțare: costuri unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

680 EUR pentru fiecare participant, cu maximum trei participanți per vizită

Categoria bugetară - Taxe de studii

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă taxele de înscriere la formatul „Cursuri și formare” al mobilității personalului.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei activității.

Sumă

80 EUR pentru fiecare participant pe zi; un membru individual al personalului poate primi o sumă maximă de 800 EUR pentru acoperirea taxelor de studii în cadrul unui acord de grant.

Categoria bugetară - Sprijin lingvistic

Costuri eligibile și reguli aplicabile

 

Costurile aferente furnizării de materiale și cursuri de limbi străine pentru participanții care au nevoie să își îmbunătățească cunoașterea limbii pe care o vor utiliza pentru a studia sau a fi formați pe durata activității lor.

Sprijinul lingvistic este eligibil pentru participanții la următoarele tipuri de activități: job shadowing, misiuni de predare și formare, mobilitatea pe termen scurt a elevilor în scopul învățării și mobilitatea pe termen lung a elevilor în scopul învățării.

Sprijinul poate fi plătit numai dacă participantul nu poate primi sprijin lingvistic online din cauza indisponibilității limbii solicitate sau a nivelului solicitat ori din cauza unor obstacole deosebite cu care se confruntă participanții cu mai puține oportunități. Cea din urmă condiție nu se aplică sprijinului suplimentar oferit participanților la mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a elevilor.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

150 EUR pentru fiecare participant

De asemenea: sprijin lingvistic suplimentar în valoare de 150 EUR per participant la mobilitatea pe termen lung a elevilor în scopul învățării

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile pentru deplasări costisitoare ale participanților și ale însoțitorilor acestora, care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere. Dacă sunt aprobate, cheltuielile excepționale pentru deplasări costisitoare înlocuiesc sprijinul pentru deplasare bazat pe costuri unitare.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților.

Sumă

Costuri pentru garanția financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de călătorie eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100 % din costurile eligibile

 • 1 Programele de activități de grup, alcătuite în întregime sau în principal din activități disponibile pe piață, cum ar fi cursuri într-o școală de limbi străine sau alte activități comerciale „gata de utilizare” nu sunt eligibile. Dacă este relevant pentru programul de învățare al activității, elevii pot petrece o parte mai redusă din perioada de mobilitate pentru călătorii comune în natură, la stabilimente culturale, întreprinderi sau instituții publice, la concursuri internaționale sau alte activități de învățare similare. Cu toate acestea, un astfel de conținut trebuie să fie întotdeauna integrat într-un program de învățare reciprocă conceput de cele două școli. ↩ back
 • 2 În toate cazurile, școlile de trimitere și școlile-gazdă sunt responsabile de asigurarea respectării depline a normelor și legilor aplicabile în țările de trimitere și în țările gazdă. ↩ back
 • 3 Definiția programelor eligibile de învățământ din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program va fi stabilită de autoritatea națională competentă și va fi publicată pe site-ul agenției naționale relevante. ↩ back
 • 4 Legalitatea și condițiile școlarizării în afara contextului instituțional sunt reglementate de legislația națională din fiecare țară. În țările în care există astfel de posibilități, autoritatea națională competentă va decide care școli pot acționa ca școli de trimitere pentru elevii școlarizați în acest mod. ↩ back
 • 5 Sediile instituțiilor Uniunii Europene se află la Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga. Activitățile desfășurate la sediile UE vor fi considerate activități de mobilitate transnaționale și poate fi solicitată finanțare (astfel cum este descrisă în secțiunea „Care sunt regulile de finanțare?”) pentru toți participanții, indiferent de țara de origine a acestora. ↩ back
 • 6 Proaspeții absolvenți sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv. ↩ back
 • 7 Definiția organizațiilor eligibile din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program va fi stabilită de autoritatea națională competentă și va fi publicată pe site-ul agenției naționale relevante împreună cu exemple pertinente. ↩ back
 • 8 Inclusiv organizațiile care asigură educație și îngrijire timpurie. Școlile cu un statut special și aflate sub supravegherea autorităților naționale ale unei alte țări (de exemplu, Lycée français sau școlile germane) vor prezenta cererea de participare la autoritatea națională din țara de supraveghere. Pentru informații exacte în fiecare caz, vă rugăm să contactați agenția națională din țara-gazdă sau din țara autorității naționale relevante. ↩ back
 • 9 Școlile cu un statut special și aflate sub supravegherea autorităților naționale ale unei alte țări (de exemplu, Lycée français sau școlile germane) pot face parte din consorții de mobilitate conduse de organizații acreditate de autoritatea națională din țara de supraveghere în care se află școlile. Cu toate acestea, ele nu pot participa în același timp la proiecte gestionate de agenții naționale din două țări diferite. Un consorțiu de mobilitate care implică școli cu statutul special menționat anterior nu poate organiza activități de mobilitate între diferitele organizații din cadrul consorțiului, nici activități de mobilitate a cursanților sau a personalului în cazul în care țara de destinație este țara agenției naționale de supraveghere. ↩ back
 • 10 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).  ↩ back
 • 11 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator. ↩ back
 • 12 În cazul însoțitorilor, se aplică ratele pentru personal. În cazuri excepționale, în care însoțitorul trebuie să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile suplimentare de ședere după cea de-a 60-a zi vor fi încadrate la rubrica bugetară „Sprijin pentru incluziune”. ↩ back
 • 13 Grupe de țări-gazdă:

  Grupa de țări 1: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Suedia, Norvegia;

  Grupa de țări 2:Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Letonia;

  Grupa de țări 3: Bulgaria, Croația, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Macedonia de Nord, Turcia ↩ back

Tagged in:  Personalul din învățământul preuniversitar