Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja

Ova aktivnost podupire škole i druge organizacije aktivne u području odgoja i općeg obrazovanja koje žele organizirati aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za učenike i osoblje.

Podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, pojedinačnu i grupnu mobilnost za učenike, pozvane stručnjake i druge aktivnosti, kao što je objašnjeno u nastavku.

Organizacije sudionice u svojim aktivnostima trebaju aktivno promicati uključivost i raznolikost, okolišnu održivost, digitalno obrazovanje, ali i građanski angažman i sudjelovanje, koristeći posebne mogućnosti za financiranje koje u te svrhe pruža program, informiranjem sudionika, razmjenom najboljih primjera iz prakse i odgovarajućim planiranjem aktivnosti.

Ciljevi aktivnosti

Cilj je aktivnosti pojedincima pružiti mogućnosti za učenje te poduprijeti internacionalizaciju i institucionalni razvoj škola i drugih organizacija u području odgoja i općeg obrazovanja. Konkretno, ciljevi su sljedeći:

Jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja:

 • promicanje vrijednosti uključivosti i raznolikosti, tolerancije i demokratskog sudjelovanja
 • širenje znanja o zajedničkoj europskoj baštini i raznolikosti
 • podupiranje razvoja mreža unutar struke u cijeloj Europi

Povećanje kvalitete poučavanja i učenja u odgoju i općem obrazovanju:

 • podupiranjem stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika, ravnatelja i drugog školskog osoblja
 • poticanjem korištenja novih tehnologija i inovativnih metoda poučavanja
 • poboljšanjem programa učenja stranih jezika i jezične raznolikosti u školama
 • podupiranjem razmjene i prenošenja najbolje prakse u poučavanju i razvoju škola

Doprinos stvaranju europskog prostora obrazovanja:

 • povećanjem kapaciteta škola za sudjelovanje u prekograničnim razmjenama i suradnji te izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti
 • omogućivanjem mobilnosti u svrhu učenja za sve učenike u odgoju i općem obrazovanju
 • poticanjem priznavanja ishoda učenja koje su učenici i osoblje stekli tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Kako pristupiti mogućnostima za mobilnost Programa Erasmus+?

Škole i druge organizacije aktivne u području odgoja i općeg obrazovanja mogu zatražiti financiranje na dva načina:

 • kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja – ti projekti prijaviteljima omogućuju da organiziraju razne aktivnosti mobilnosti u razdoblju od 6 do 18 mjeseci. Kratkoročni projekti najbolji su izbor za organizacije koje prvi put podnose prijavu u programu Erasmus+ ili za one koje žele organizirati samo ograničen broj aktivnosti
 • akreditirani projekti za mobilnost učenika i osoblja – ti projekti dostupni su samo organizacijama koje imaju Erasmus akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja. Ta posebna linija financiranja omogućuje akreditiranim organizacijama da redovito primaju sredstva za aktivnosti mobilnosti koje pridonose postupnoj provedbi njihova Erasmus plana. Erasmus akreditacije dostupne su svim organizacijama koje žele redovito organizirati aktivnosti mobilnosti. Za prijavu nije potrebno prethodno iskustvo u programu. Više informacija o toj mogućnosti potražite u poglavlju ovog vodiča o Erasmus akreditaciji u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja.

Osim toga, organizacije se mogu pridružiti programu bez podnošenja prijave na sljedeće načine:

 • pridruživanjem postojećem konzorciju za mobilnost programa Erasmus+ u svojoj zemlji pod vodstvom akreditiranog koordinatora koji prihvaća nove članove u konzorcij
 • primanjem sudionika iz druge zemlje: bilo koja organizacija može primiti učenike ili osoblje koji dolaze iz partnerske organizacije u inozemstvu. Biti organizacija primateljica vrijedno je iskustvo i dobar način za sklapanje partnerstava i upoznavanje s programom prije vlastite prijave.

Škole se potiče i da se pridruže zajednici eTwinning: mrežnoj zajednici na sigurnoj platformi kojoj mogu pristupiti učitelji i nastavnici čiju registraciju odobri nacionalna organizacija za potporu za eTwinning. eTwinning školama omogućuje da uspostave zajedničke virtualne razrede i provode projekte s drugim školama, a učiteljima i nastavnicima da razgovaraju i razmjenjuju informacije s kolegama te da se uključe u niz mogućnosti za stručno usavršavanje. eTwinning je ujedno i idealno okruženje za traženje partnera za buduće projekte.

Osim toga, škole i nastavnici pozivaju se na rad s alatima SELFIE: besplatnim, višejezičnim internetskim alatima za samoprocjenu koje je Europska komisija osmislila da bi općim i strukovnim školama pomogla da razviju digitalne kapacitete. Oni učiteljima i nastavnicima omogućuju da sami procijene svoje digitalne kompetencije i pouzdanje te da odmah dobiju povratne informacije o svojim jačim i slabijim stranama i područjima u kojima se mogu usavršavati. Učitelji i nastavnici mogu i u timovima raditi s alatom i na planu usavršavanja. Alati SELFIE dostupni su na internetu: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hr.

Uspostava projekta

Organizacija prijaviteljica glavni je dionik u projektu u okviru ključne aktivnosti 1. Prijavitelj sastavlja i podnosi prijavu, potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, provodi aktivnosti mobilnosti i podnosi izvješća nacionalnoj agenciji. Postupak prijave i za kratkoročne projekte i za Erasmus akreditacije usmjeren je na potrebe i planove organizacije prijaviteljice.

Aktivnosti mobilnosti u projektu mobilnosti mogu biti odlazne ili dolazne. Većina vrsta dostupnih aktivnosti su odlazne aktivnosti mobilnosti. To znači da će organizacija prijaviteljica imati funkciju organizacije pošiljateljice: ona će birati sudionike i slati ih u organizaciju primateljicu u inozemstvu. Škole se potiče da iskoriste te mogućnosti za organizaciju dvosmjernih razmjena ili zajedničkih aktivnosti s jednom ili više partnerskih škola. U tom se slučaju svaka škola sudionica treba prijaviti za financiranje u okviru programa Erasmus+ ili se može pridružiti postojećem konzorciju. Kako bi se olakšao postupak traženja partnera, u okviru programa Erasmus+ dostupni su sljedeći alati za traženje partnera u inozemstvu, na europskoj platformi za školsko obrazovanje (https://school-education.ec.europa.eu/hr).

Uz to postoje i posebne vrste dolaznih aktivnosti koje organizacijama prijaviteljicama omogućuju pozivanje stručnjaka ili učitelja i nastavnika koji se osposobljavaju u svoju organizaciju. Svrha dolaznih aktivnosti nije uspostavljati dvosmjerne razmjene, već dovesti osobe koje mogu pridonijeti razvoju i internacionalizaciji organizacije prijaviteljice.

Provedba svih aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti mora biti u skladu s Erasmus standardima kvalitete. Erasmus standardi kvalitete obuhvaćaju konkretne korake za provedbu projektnih zadaća, kao što su odabir i priprema sudionika, utvrđivanje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekta itd. Cijeli tekst Erasmus standarda kvalitete dostupan je na internetskim stranicama Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Učenje jezika važan je dio svakog projekta mobilnosti: organizacije korisnice trebale bi sudionicima omogućiti učenje jezika prije i tijekom aktivnosti mobilnosti. U tu svrhu Erasmus+ financira platformu za mrežnu jezičnu potporu, koja je besplatna i dostupna svim sudionicima programa Erasmus+.

Kako pronaći partnere za aktivnosti mobilnosti?

Erasmus+ vam raznim alatima i mogućnostima pomaže da pronađete partnere za aktivnosti mobilnosti:

 • Europska platforma za školsko obrazovanje nudi internetski alat za pronalaženje partnera. Svoju organizaciju registrirajte na platformi da biste mogli objavljivati oglase za traženje partnera i pregledavati oglase drugih organizacija: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding
 • Aktivnosti osposobljavanja i suradnje redovito organiziraju nacionalne agencije za program Erasmus+. Među njima su kontaktni seminari, internetska događanja i druge prilike za pronalaženje partnera za prijavitelje i korisnike programa Erasmus+. Dostupne aktivnosti osposobljavanja i suradnje potražite na: https://salto-et.net. Na stranicama nacionalnih agencija redovito se objavljuju informacije o njihovim aktivnostima i događanjima.
 • Na platformi programa Erasmus+ za rezultate projekta mogu se naći sve akreditirane organizacije i odobreni projekti: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontalne dimenzije

Svi projekti mobilnosti trebali bi uključiti sljedeće dimenzije koje su zajedničke cijelom programu Erasmus+.

Uključivost i raznolikost

U skladu s Erasmus standardima kvalitete organizacije koje prime potporu iz programa moraju se pobrinuti da mogućnosti za mobilnost nude na uključiv i pravedan način svim sudionicima, neovisno o statusu i podrijetlu. Pri odabiru učenika koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima treba uzeti u obzir ključne čimbenike kao što su motivacija, zasluge i potrebe sudionika za osobnim razvojem i obrazovanjem. Isto tako, pri odabiru sudionika koji su članovi osoblja treba se pobrinuti da koristi od njihova stručnog usavršavanja budu na raspolaganju svim učenicima u organizaciji.

Organizacije pošiljateljice i primateljice trebaju u donošenje važnih odluka tijekom pripreme, provedbe i pratećih mjera aktivnosti mobilnosti uključiti sudionike kako bi koristi i učinak za svakog od njih bili što veći.

Korisnike i druge organizacije sudionice koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje potiče se da aktivno stvaraju i olakšavaju mogućnosti za mobilnost, npr. uvođenjem razdoblja predviđenog za mobilnost u svoje akademske kalendare i utvrđivanjem standardnih koraka za ponovnu integraciju sudionika povratnika.

Okolišno održiva i odgovorna praksa

U skladu s Erasmus standardima kvalitete organizacije koje prime potporu iz programa moraju među sudionicima promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. O tim bi načelima trebalo povesti računa u pripremi i provedbi svih aktivnosti programa te iskoristiti posebnu financijsku potporu koja je u programu predviđena za promicanje održivih načina putovanja. Organizacije koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje trebaju uključiti ta načela u svakodnevni rad i aktivno promicati promjenu načina razmišljanja i ponašanja među učenicima i osobljem.

Digitalna transformacija u obrazovanju i osposobljavanju

U skladu s Erasmus standardima kvalitete program potiče sve organizacije sudionice na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost te poboljšala suradnja partnerskih organizacija i kvaliteta učenja i poučavanja u njima. Osim toga, sudionici se mogu uključiti u inicijativu „Digitalna prilika”: aktivnosti mobilnosti omogućuju im da steknu digitalne vještine i jačaju svoje sposobnosti poučavanja i osposobljavanja te obavljanja drugih zadataka uz pomoć digitalnih alata. Takve aktivnosti mogu se organizirati u okviru bilo kojeg dostupnog formata mobilnosti.

Sudjelovanje u demokratskom životu

Cilj je programa pomoći sudionicima u otkrivanju koristi aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Podržane aktivnosti mobilnosti trebale bi ojačati participativne vještine u različitim sferama građanskog društva, kao i razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Ako je moguće, projekti bi trebali nuditi mogućnosti za sudjelovanje u demokratskom životu te za društveni i građanski angažman u okviru aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja. Trebali bi i jačati razumijevanje sudionika o Europskoj uniji i zajedničkim europskim vrijednostima, uključujući poštovanje demokratskih načela, ljudsko dostojanstvo, jedinstvo i raznolikost, međukulturni dijalog te društvenu, kulturnu i povijesnu baštinu.

Aktivnosti

U ovom se odjeljku predstavljaju vrste aktivnosti koje se mogu podupirati sredstvima programa Erasmus+, bilo u sklopu kratkoročnih projekata ili akreditiranih projekata.

Za svaku aktivnost može se pružiti dodatna potpora osobama koje prate sudionike s manje mogućnosti, maloljetnike ili mlade kojima je potreban nadzor. Osobe u pratnji mogu dobiti potporu za dio ili za cijelo razdoblje aktivnosti.

Mobilnost osoblja

Prihvatljive aktivnosti

 • Praćenje rada (od 2 do 60 dana)
 • Aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja (od 2 do 365 dana)
 • Tečajevi i osposobljavanje (od 2 do 30 dana, najviše 10 dana troškova tečaja po sudioniku)

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti osoblja mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Provedene aktivnosti moraju ispunjavati sljedeće kvalitativne zahtjeve:

Praćenje rada: sudionici neko vrijeme mogu provesti u organizaciji primateljici u drugoj zemlji kako bi se upoznali s drukčijim metodama rada i prikupili nove ideje promatranjem i interakcijom s kolegama, stručnjacima i drugim odgojno-obrazovnih djelatnicima u svakodnevnom radu u organizaciji primateljici.

Aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja: sudionici neko vrijeme mogu poučavati ili osposobljavati učenike u organizaciji primateljici u drugoj zemlji te tako i sami učiti kroz obavljanje zadataka i razmjenu iskustva s kolegama stručnjacima.

Tečajevi i osposobljavanje: sudionici mogu pohađati strukturirane tečajeve ili slične vrste osposobljavanja koje pružaju kvalificirani stručnjaci i temelje se na unaprijed definiranim programima učenja i ishodima učenja.

Osposobljavanje mora uključivati jasnu transnacionalnu komponentu. Treba, na primjer, poticati interakciju u učenju među sudionicima iz različitih zemalja ili integrirati druge elemente transnacionalnog prijenosa prakse, kao što je intenzivna uključenost osoblja u odgoju i obrazovanju iz zemlje domaćina radi interakcije s kolegama iz inozemstva i demonstriranja svoje prakse.

Sadržaj tečajeva i osposobljavanja mora biti relevantan za stručne vještine uključenog osoblja i ciljeve projekta ili akreditacije.

Na primjer, podržane aktivnosti mogu uključivati tečajeve i osposobljavanje koje organiziraju javne ustanove ili volonterske organizacije, aktivnosti organizirane u okviru razmjene prakse među organizacijama u različitim zemljama te komercijalno dostupne tečajeve i osposobljavanje. Potpora se ne može dobiti za potpuno pasivne aktivnosti, kao što je slušanje predavanja, govora ili masovnih konferencija. Konferencije i slična događanja mogu se razmotriti za financiranje samo ako sudionici većinu vremena provedu na strukturiranom osposobljavanju, radionicama, praktičnim vježbama, razmjeni prakse s kolegama ili drugim oblicima aktivnog učenja.

Prijavitelji bi trebali znati da pružatelji tečajeva djeluju potpuno neovisno o programu Erasmus+ kao pružatelji usluga na slobodnom tržištu. Stoga je odabir tečajeva i osposobljavanja odgovornost organizacije korisnice. Sljedeći standardi kvalitete dostupni su kako bi se prijaviteljima pomoglo pri odabiru: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Prihvatljivi sudionici

Prihvatljivi sudionici uključuju učitelje, nastavnike i ravnatelje te sve ostale stručnjake koji ne izvode nastavu i osoblje koje radi u području odgoja i općeg obrazovanja.

Prihvatljivo nenastavno osoblje uključuje osoblje koje radi u području odgoja i općeg obrazovanja (asistenti u nastavi, pedagoški savjetnici, psiholozi, koordinatori za Erasmus+ itd.) ili u drugim organizacijama aktivnima u području odgoja i općeg obrazovanja (školski inspektori, savjetnici, koordinatori za Erasmus+, koordinatori politika zaduženi za odgoj i opće obrazovanje itd.).

Sudionici moraju biti zaposleni u organizaciji pošiljateljici ili s njom redovito surađivati na provedbi osnovnih aktivnosti organizacije (npr. kao vanjski predavači, stručnjaci ili volonteri).

U svakom slučaju zadaci koji povezuju sudionika s organizacijom pošiljateljicom moraju biti dokumentirani tako da nacionalna agencija može provjeriti tu povezanost (npr. ugovorom o radu ili volontiranju, opisom zadataka ili sličnim dokumentom). Nacionalne agencije uspostavljaju transparentnu i dosljednu praksu s obzirom na to što se smatra prihvatljivim radnim odnosom i pratećom dokumentacijom u svojem nacionalnom kontekstu.

Prihvatljiva mjesta

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Dokumentiranje ishoda učenja

Zahtjevi za dokumentiranje ishoda učenja utvrđeni su u Erasmus standardima kvalitete i razrađeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt.

Prije aktivnosti organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i sudionik trebaju potpisati ugovor o učenju (ili sličan dokument) u kojem se navode sudionikovi očekivani ishodi učenja. Za tečajeve i osposobljavanje umjesto ugovora o učenju može se koristiti program tečaja.

 Nakon aktivnosti sudionikovi ostvareni ishodi učenja moraju se priznati izdavanjem dokumenta o mobilnosti Europass ili sličnog dokumenta. Organizacija korisnica mora čuvati presliku izdanog dokumenta kao dokaz o završetku aktivnosti.

Mobilnost učenika

Prihvatljive aktivnosti

 • Grupna mobilnost učenika (od 2 do 30 dana, najmanje dva učenika po skupini)
 • Kratkoročna mobilnost učenika u svrhu učenja (od 10 do 29 dana)
 • Dugoročna mobilnost učenika u svrhu učenja (od 30 do 365 dana)

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti učenika mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Provedene aktivnosti moraju ispunjavati sljedeće kvalitativne zahtjeve:

Grupna mobilnost učenika: skupina učenika iz škole pošiljateljice može određeno vrijeme provesti učeći zajedno s vršnjacima u drugoj zemlji. Škola pošiljateljica aktivnosti učenja mora osmisliti u suradnji s partnerskom školom u zemlji primateljici1 . Učitelji, nastavnici ili drugo kvalificirano osoblje u obrazovanju iz škole pošiljateljice moraju pratiti učenike tijekom cijelog trajanja aktivnosti i voditi proces učenja. Ako je potrebno, i druge odrasle osobe mogu biti osobe u pratnji kako bi pomogle učiteljima i nastavnicima u pratnji2 .

Kratkoročna mobilnost učenika u svrhu učenja: učenici mogu provesti određeno razdoblje u inozemstvu radi školovanja u partnerskoj školi ili stručne prakse u drugoj odgovarajućoj organizaciji u inozemstvu. Za svakog sudionika mora se utvrditi pojedinačni program učenja. Ako je opravdano, za osobe s manje mogućnosti može se organizirati mobilnost s minimalnim trajanjem od 2 dana.

Dugoročna mobilnost učenika u svrhu učenja: učenici mogu provesti određeno razdoblje u inozemstvu radi školovanja u partnerskoj školi ili stručne prakse u drugoj odgovarajućoj organizaciji u inozemstvu. Za svakog sudionika mora se utvrditi pojedinačni program učenja. Osposobljavanje prije polaska obvezno se mora pružiti svim sudionicima, a dodatna financijska potpora bit će dostupna za organizacijsku i jezičnu potporu.

Imajte na umu da se razlika između grupnih i individualnih formata aktivnosti ne temelji na organizaciji putovanja i smještaja, nego na zahtjevima za kolektivne ili individualne programe učenja, kako je opisano pod podnaslovom „Dokumentiranje ishoda učenja”. Za skupne i pojedinačne aktivnosti pruža se različita razina organizacijske potpore, kako je definirano u pravilima financiranja navedenima na kraju ovog poglavlja.

Prihvatljivi sudionici

Učenici sudionici moraju biti polaznici obrazovnog programa u školi pošiljateljici3 .

Moguće je sudjelovanje i učenika koji se školuju izvan okružja ustanove u zemljama u kojima postoji takva praksa4 .

Prihvatljiva mjesta

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Grupna mobilnost učenika mora se odvijati u školi primateljici. Aktivnosti se iznimno mogu odvijati na drugom mjestu u zemlji škole primateljice ako je to bolje s obzirom na sadržaj i kvalitetu aktivnosti. U tom se slučaju ne može smatrati da je putovanje sudionika od primatelja do tog mjesta dio aktivnosti transnacionalne mobilnosti. Stoga se u tu svrhu ne mogu zatražiti dodatna sredstva.

Osim toga, grupna mobilnost učenika može se odvijati u sjedištu institucije Europske unije ako se aktivnost organizira u instituciji EU-a ili u suradnji s njom5 .

Neovisno o tome gdje se odvija, grupna aktivnost mora uključivati učenike iz najmanje dvije države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu.

Dokumentiranje ishoda učenja

Zahtjevi za dokumentiranje ishoda učenja utvrđeni su u Erasmus standardima kvalitete i razrađeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt.

Individualne aktivnosti mobilnosti: prije aktivnosti organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i sudionik trebaju potpisati ugovor o učenju (ili sličan dokument) u kojem se navode sudionikovi očekivani ishodi učenja. Nakon aktivnosti sudionikovi ostvareni ishodi učenja moraju se priznati izdavanjem dokumenta o mobilnosti Europass ili sličnog dokumenta. Organizacija korisnica mora čuvati presliku izdanog dokumenta kao dokaz o završetku aktivnosti.

Aktivnosti grupne mobilnosti: program učenja treba definirati za cijelu skupinu (pojedinačni ugovori o učenju nisu potrebni). Nakon aktivnosti organizacija korisnica mora čuvati program učenja i popis sudionika (uključujući osobe u pratnji) kao dokaz o završetku aktivnosti.

Druge aktivnosti koje se podupiru

Dostupne aktivnosti

 • Pozvani stručnjaci (od 2 do 60 dana)
 • Primanje učitelja, nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika koji se osposobljavaju (od 10 do 365 dana)

Provedene aktivnosti moraju ispunjavati sljedeće kvalitativne zahtjeve:

Pozvani stručnjaci: škole mogu pozvati predavače, učitelje i nastavnike, stručnjake za politike ili druge kvalificirane stručnjake iz inozemstva koji mogu pridonijeti poboljšanju poučavanja i učenja u školi primateljici. Na primjer, pozvani stručnjaci mogu pružiti osposobljavanje školskom osoblju, demonstrirati nove metode poučavanja ili pomoći prenijeti dobru praksu u organizaciji i rukovodstvu.

Primanje učitelja, nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika koji se osposobljavaju: organizacije prijaviteljice mogu primiti učitelje i nastavnike koji se osposobljavaju i žele provesti određeno razdoblje stručne prakse u inozemstvu. Organizacija primateljica dobit će potporu za uspostavu aktivnosti, a potporu za putovanje i pojedinačnu potporu za sudionika trebala bi pružiti organizacija pošiljateljica (koja u tu svrhu može zatražiti financiranje u okviru programa Erasmus+).

Prihvatljivi sudionici

Pozvani stručnjaci mogu biti bilo koje osobe iz druge države članice ili treće zemlje pridružene programu koje mogu ponuditi stručno znanje i osposobljavanje koje odgovara potrebama i ciljevima organizacije koja ih poziva.

Primanje učitelja, nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika koji se osposobljavaju dostupno je za sudionike koji pohađaju ili su nedavno završili6  obrazovni program nastavničkog smjera (ili sličnu vrstu obrazovnog programa za odgojno-obrazovne djelatnike) u drugoj državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Prihvatljiva mjesta

Mjesto za pozvane stručnjake i nastavnike koji se osposobljavaju uvijek je organizacija korisnica (uključujući članove konzorcija).

Dokumentiranje ishoda učenja

Za pozvane stručnjake se program učenja koji će održati mora dogovoriti s organizacijom korisnicom prije aktivnosti. Nakon aktivnosti organizacija korisnica mora čuvati provedeni program učenja kao dokaz o završetku aktivnosti.

Za učitelje i druge odgojno-obrazovne djelatnike koji sudjeluju u osposobljavanju primjenjuju se opisani zahtjevi za aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za pojedince.

Pripremni posjeti

Što je pripremni posjet?

Pripremni posjet je posjet osoblja organizacije pošiljateljice budućoj organizaciji primateljici radi bolje pripreme aktivnosti mobilnosti osoblja ili učenika.

Kad se može organizirati pripremni posjet?

Svaki pripremni posjet mora biti dobro obrazložen i služiti za poboljšanje uključivosti, opsega i kvalitete aktivnosti mobilnosti.

Na primjer, mogu se organizirati kako bi se bolje pripremila mobilnost sudionika s manje mogućnosti, započela suradnja s novom partnerskom organizacijom ili pripremile dulje aktivnosti mobilnosti.

Pripremni posjeti mogu se organizirati radi pripreme za svaku vrstu mobilnosti učenika ili osoblja, osim „tečajeva i osposobljavanja”.

Tko može sudjelovati u pripremnom posjetu?

Pripremne posjete mogu provoditi bilo koje osobe koje ispunjavaju uvjete za aktivnosti mobilnosti osoblja i uključene su u organizaciju projekta.

Iznimno, učenici koji sudjeluju u dugoročnoj mobilnosti u svrhu učenja i sudionici s manje mogućnosti u bilo kojoj vrsti aktivnosti mogu sudjelovati u pripremnim posjetima za svoje aktivnosti.

U pripremnom posjetu može sudjelovati najviše troje ljudi, a u svakoj organizaciji primateljici može se organizirati najviše jedan pripremni posjet.

Gdje se mogu održati pripremni posjeti?

Pripremni posjeti održavaju se u prostorijama buduće organizacije primateljice ili na drugom mjestu na kojem se planira održavanje aktivnosti mobilnosti. Pravila koja se primjenjuje na mjesta održavanja aktivnosti mobilnosti osoblja i učenika primjenjuju se i na pripremne posjete povezane s tim aktivnostima.

Kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja u odgoju i općem obrazovanju

Kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja jednostavan su način sudjelovanja u programu Erasmus+. Svrha im je omogućiti organizacijama da na jednostavan način uspostave nekoliko aktivnosti i steknu iskustvo s programom.

Da bi bili jednostavni, kratkoročni projekti imaju ograničen broj sudionika i trajanje. Taj je oblik dostupan samo pojedinačnim organizacijama, ne i koordinatorima konzorcija. Akreditirane organizacije ne mogu se prijaviti za kratkoročne projekte jer već imaju stalan pristup financiranju u okviru programa Erasmus+.

Prijava za kratkoročne projekte uključuje popis i opis aktivnosti koje organizacija prijaviteljica namjerava organizirati.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije: tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu7  sljedeće organizacije:

 1. škole koje pružaju opće obrazovanje na predškolskoj, osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj razini8
 2. lokalna i regionalna javna tijela, koordinacijska tijela i druge organizacije koje imaju ulogu u području odgoja i općeg obrazovanja.

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju u odgoju i općem obrazovanju ne mogu se prijaviti za kratkoročne projekte.

Prihvatljive zemlje

Organizacije prijaviteljice moraju imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Rokovi za prijavu

1. krug (za sve nacionalne agencije): 20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

2. krug: za nacionalne agencije koje odluče dodati drugi rok (2. krug). U tom slučaju nacionalne agencije obavještavaju prijavitelje o tome na svojim internetskim stranicama. Za drugi krug prijavitelji zahtjeve moraju predati do 1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu).

Datumi početka projekta

Za projekte se mogu odabrati sljedeći datumi početka:

 • 1. krug: između 1. lipnja i 31. prosinca iste godine
 • 2. krug: između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Trajanje projekta

Od 6 do 18 mjeseci

Broj prijava

Organizacija može prijaviti samo jedan kratkoročni projekt u području odgoja i općeg obrazovanja po krugu odabira.

Organizacije koje prime bespovratna sredstva za kratkoročni projekt u prvom krugu prijava ne smiju se prijaviti u drugom krugu istog poziva na podnošenje prijedloga.

Za kratkoročne projekte u školskom obrazovanju organizacije mogu primiti bespovratna sredstva najviše tri puta u pet uzastopnih godina poziva. Bespovratna sredstva primljena u razdoblju 2014. – 2020. ne ubrajaju se u to ograničenje.

Prihvatljive aktivnosti

Sve vrste aktivnosti u području odgoja i općeg obrazovanja. Detaljan popis i pravila potražite u odjeljku „Aktivnosti”.

Prijave moraju sadržavati najmanje jednu aktivnost mobilnosti osoblja ili učenika da bi bile prihvatljive.

Opseg projekta

Prijava kratkoročnog projekta može uključivati najviše 30 sudionika u aktivnostima mobilnosti.

Pripremni posjeti i sudjelovanje osoba u pratnji neće se ubrajati u to ograničenje.

Organizacije koje pružaju potporu

Organizacija koja pruža potporu je organizacija koja pomaže organizaciji korisnici u praktičnim aspektima provedbe projekta koji se ne odnose na temeljne projektne zadatke (definirane u Erasmus standardima kvalitete).

Svaka organizacija aktivna u području obrazovanja i osposobljavanja može postati organizacija koja pruža potporu. Uloga i obveze organizacija koje pružaju potporu moraju se formalno utvrditi između njih i organizacije korisnice. Organizacija koja pruža potporu djeluje pod nadzorom organizacije korisnice koja je i dalje u konačnici odgovorna za rezultate i kvalitetu provedenih aktivnosti. Svi doprinosi organizacija koje pružaju potporu moraju biti u skladu s Erasmus standardima kvalitete.

Organizacije primateljice koje sudionicima organizacije korisnice pružaju obrazovni sadržaj i mentorstvo ne smatraju se organizacijama koje pružaju potporu, osim ako istodobno podupiru korisnika u drugim zadaćama upravljanja projektima koje obično obavlja organizacija pošiljateljica.

Kriteriji za dodjelu

Prijave će se ocjenjivati na temelju kriterija za dodjelu i pondera navedenih u nastavku, a može im se dodijeliti najviše 100 bodova. Kako bi se uzele u obzir za dodjelu, prijave moraju prijeći sljedeće pragove:

 • najmanje 60 od ukupno 100 bodova i
 • najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od tri kategorije kriterija za dodjelu.

Relevantnost (najviše  20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • profil, iskustvo, aktivnosti i ciljna populacija učenika prijavitelja relevantni su za područje odgoja i općeg obrazovanja
 • projektni prijedlog odgovara ciljevima aktivnosti
 • prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • projektni prijedlog odgovara sljedećim posebnim prioritetima:
  • potpora novim sudionicima i organizacijama s manje iskustva
  • potpora sudionicima u dugoročnoj mobilnosti učenika u svrhu učenja
  • potpora sudionicima s manje mogućnosti.

Kvaliteta projektnog plana (najviše 50 bodova)

Mjera u kojoj:

 • ciljevi predloženog projekta jasno i konkretno ispunjavaju potrebe organizacije prijaviteljice, njezina osoblja i učenika
 • predložene aktivnosti primjerene su za postizanje ciljeva projekta
 •  postoji jasan radni plan za svaku predloženu aktivnost
 • projekt uključuje okolišno održivu i odgovornu praksu
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata (osobito eTwinning) i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima fizičke mobilnosti i za poboljšanje suradnje s partnerskim organizacijama primateljicama.

Kvaliteta pratećih aktivnosti (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijavitelj jasno definira zadatke i odgovornosti za provedbu aktivnosti u skladu s Erasmus standardima kvalitete
 • prijavitelj predlaže konkretne i logične korake za integriranje rezultata aktivnosti mobilnosti u redoviti rad organizacije
 • prijavitelj predlaže primjeren način vrednovanja ishoda projekta
 • prijavitelj predlaže konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacije prijaviteljice, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije.

Akreditirani projekti za mobilnost učenika i osoblja u odgoju i općem obrazovanju

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja mogu se prijaviti za financiranje u okviru posebne linije financiranja koja je dostupna samo njima. Prijave se temelje na prethodno odobrenom Erasmus planu pa detaljan popis i opis planiranih aktivnosti nije potreban. Umjesto toga, zahtjevi su usmjereni na procjenu proračunskih sredstava potrebnih za sljedeći skup aktivnosti.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije: tko se može prijaviti?

Prijavitelji na dan početka projekta moraju imati valjanu Erasmus akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja.

Konzorcij za mobilnost

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju za koordinatore konzorcija za mobilnost moraju se prijaviti kao konzorcij za mobilnost.

Prijava mora sadržavati popis članova konzorcija za mobilnost, koji uz koordinatora mora uključivati najmanje još jednu organizaciju članicu.

Svaka organizacija koja ispunjava kriterije prihvatljivosti za Erasmus akreditaciju u istom području može postati članicom konzorcija za mobilnost. Sve organizacije koje su predviđene kao članice konzorcija moraju biti iz iste države članice ili treće zemlje pridružene programu kao i koordinator konzorcija za mobilnost9 .

Erasmus akreditacija nije potrebna za članove konzorcija.

Organizacije koje sudjeluju u konzorciju za mobilnost mogu primiti sredstva za provedbu najviše dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ključne aktivnosti 1 u području odgoja i općeg obrazovanja pod istim pozivom na podnošenje prijedloga. Stoga organizacije u području odgoja i općeg obrazovanja koje prime bespovratna sredstva za kratkoročni projekt ili akreditirani projekt mogu kao organizacije članice dodatno sudjelovati u samo jednom konzorciju za mobilnost u odgoju i općem obrazovanju. Druge organizacije mogu sudjelovati u najviše dva konzorcija za mobilnost.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Rok za prijavu

20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

Datum početka projekta

1. lipnja iste godine

Trajanje projekta

Početno trajanje svih akreditiranih projekata bit će 15 mjeseci. Ako je opravdano, korisnici mogu zatražiti produljenje trajanja svojeg projekta na ukupno 24 mjeseca. Produljenja su moguća nakon 12 mjeseci provedbe projekta, osim ako nacionalna agencija ne odluči drukčije.

Broj prijava

Akreditirane organizacije smiju se prijaviti samo jednom po krugu odabira.

Prihvatljive aktivnosti

Sve vrste aktivnosti u području odgoja i općeg obrazovanja. Detaljan popis i pravila potražite u odjeljku „Aktivnosti”.

Prijave moraju sadržavati najmanje jednu aktivnost mobilnosti osoblja ili učenika da bi bile prihvatljive.

Opseg projekta

Broj sudionika koji se mogu uključiti u akreditirane projekte nije ograničen, osim eventualnih ograničenja utvrđenih u fazi dodjele proračunskih sredstava.

Dodjela proračunskih sredstava

Kvaliteta prijaviteljeva Erasmus plana ocijenjena je u fazi prijave za akreditaciju pa stoga neće biti kvalitativnog ocjenjivanja u fazi dodjele proračunskih sredstava. Svi prihvatljivi zahtjevi za bespovratna sredstva primit će financijska sredstva.

Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava ovisit će o nizu elemenata:

 • ukupnom proračunu za dodjelu akreditiranim prijaviteljima
 • zatraženim aktivnostima (uključujući procijenjena proračunska sredstva potrebna za njihovu provedbu)
 • osnovnom i maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava
 • sljedećim kriterijima za dodjelu: rezultatima prijavitelja, prioritetima politike i geografskoj ravnoteži (ako ih primjenjuje nacionalna agencija).

Nacionalna agencija će prije isteka roka za prijave objaviti detaljna pravila o osnovnim i najvećim iznosima bespovratnih sredstava, bodovanju kriterija za dodjelu, ponderiranju svakog kriterija, načinu dodjele i dostupnim proračunskim sredstvima za akreditirane projekte.

Koja su pravila financiranja?

Sljedeća pravila financiranja primjenjuju se na kratkoročne projekte i akreditirane projekte za mobilnost učenika i osoblja u odgoju i općem obrazovanju.

Proračunske kategorije ne ovise jedna o drugoj: za svakog pojedinačnog sudionika korisnik može zatražiti sve prihvatljive jedinične doprinose ili samo neke od njih (ako su preostali troškovi drukčije pokriveni). Sredstva primljena iz programa Erasmus+ može dopuniti sama organizacija korisnica ili se mogu dopuniti drugim sredstvima EU-a, donacijama ili doprinosima sudionika. Ako korisnik zatraži doprinose sudionika, oni moraju biti u skladu s relevantnim odredbama Erasmus standarda kvalitete. Konkretno, takvi doprinosi ne smiju biti prepreka uključivanju sudionika s manje mogućnosti.

Proračunska kategorija - Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi izravno povezani s provedbom projekta koji nisu obuhvaćeni drugim kategorijama troškova.

Na primjer: priprema (pedagoška, međukulturna i druga), mentorstvo, praćenje i podupiranje sudionika tijekom mobilnosti, usluge, alati i oprema potrebni za provedbu projekta, virtualnu komponentu u kombiniranim aktivnostima, priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata te osiguravanje vidljivosti financiranja sredstvima Europske unije za javnost.

Organizacijska potpora obuhvaća nastale troškove organizacije pošiljateljice i organizacije primateljice (osim u slučaju mobilnosti osoblja u svrhu tečajeva i osposobljavanja). Raspodjelu primljenih bespovratnih sredstava dogovorit će te dvije organizacije.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

100 EUR

 • ­po učeniku u grupnoj mobilnosti
 • ­po sudioniku u mobilnosti osoblja u svrhu tečajeva i osposobljavanja
 • ­po pozvanom stručnjaku
 • ­po primljenom članu nastavnog osoblja koji se osposobljava

350 EUR; 200 EUR nakon stotine sudionika u istoj vrsti aktivnosti

 • ­po sudioniku u kratkoročnoj mobilnosti učenika u svrhu učenja
 • ­po sudioniku u mobilnosti osoblja u svrhu praćenja rada i aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja

500 EUR

 • ­po sudioniku u dugoročnoj mobilnosti učenika u svrhu učenja

Proračunska kategorija - Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Doprinos za troškove putovanja sudionika i osoba u pratnji od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Dodatno: doprinos za troškove putovanja sudionika i osoba u pratnji od mjesta boravišta do mjesta pripreme prije odlaska za učenike u dugoročnoj mobilnosti i natrag.

Kad je putovanje kraće od 500 km, sudionik će u pravilu putovati prijevoznim sredstvima s niskom razinom emisija

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti zračnu udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost10  uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija11 .

Iznos

Udaljenost Zeleno putovanje Putovanje koje nije zeleno
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285 EUR 211 EUR
500 – 1999 km 417 EUR 309 EUR
2000 – 2999 km 535 EUR 395 EUR
3000 – 3999 km 785 EUR 580 EUR
4000 – 7999 km 1180 EUR 1180 EUR
8000 km ili više 1735 EUR 1735 EUR

Proračunska kategorija - Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Životni troškovi sudionika i osoba u pratnji12  tijekom aktivnosti.

Ako je potrebno: prihvatljivi su životni troškovi za vrijeme putovanja prije i nakon aktivnosti, i to za najviše dva dana putovanja za sudionike i osobe u pratnji koji primaju bespovratna sredstva za putovanje koje nije zeleno, a najviše šest dana putovanja u slučaju bespovratnih sredstava za zeleno putovanje.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja osoba, trajanja boravka i zemlje primateljice13 .

Iznos

Kategorija sudionika 1. skupina zemalja 2. skupina zemalja 3. skupina zemalja
Osoblje 107 – 191 EUR 95 – 169 EUR 84 – 148 EUR
Učenici 48 – 85 EUR 41 – 74 EUR 36 – 64 EUR

Navedeni su dopušteni rasponi osnovnih iznosa po danu aktivnosti. Unutar tih raspona svaka nacionalna agencija određuje točan osnovni iznos za projekte kojima upravlja, a te informacije objavljuje na svojim stranicama.

Osnovni iznos može se isplatiti do 14. dana aktivnosti (računajući i dane putovanja). Iznos koji se isplaćuje od 15. dana iznosit će 70 % osnovnog iznosa. Iznosi koji se isplaćuju zaokružuju se na najbliži cijeli broj u eurima.

Proračunska kategorija - Potpora za uključivanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Potpora za uključivanje za organizacije: Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti.

Iznos

125 EUR po sudioniku

Potpora za uključivanje za sudionike: Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”). Potporu za uključivanje može dobiti i osoblje s manje mogućnosti koje preuzima ulogu osobe u pratnji ili sudjeluje u pripremnom posjetu.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija - Pripremni posjeti

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi koji obuhvaćaju putne i životne troškove za sudjelovanje u pripremnom posjetu.

Mehanizam financiranja: jedinični troškovi.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

680 EUR po sudioniku; najviše troje sudionika po posjetu

Proračunska kategorija - Troškovi tečaja

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi koji obuhvaćaju upisninu za format mobilnosti osoblja „tečajevi i osposobljavanje”.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja aktivnosti.

Iznos

80 EUR po sudioniku po danu; pojedinačni član osoblja može primiti najviše 800 EUR za troškove tečaja u okviru jednog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Proračunska kategorija - Jezična potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Trošak materijala i tečajeva za učenje jezika za sudionike koji trebaju poboljšati znanje jezika kojim će se služiti za vrijeme studija ili osposobljavanja tijekom aktivnosti.

Jezična potpora prihvatljiva je za sudionike sljedećih vrsta aktivnosti: praćenje rada, aktivnosti poučavanja i osposobljavanja, kratkoročna i dugoročna mobilnost učenika u svrhu učenja.

Potpora se isplaćuje samo ako sudionik ne može dobiti mrežnu jezičnu potporu jer traženi jezik ili razina nisu dostupni, ili zbog određenih prepreka s kojima se suočavaju osobe s manje mogućnosti. Ti se uvjeti ne odnose na pojačanu potporu koja se pruža sudionicima dugoročne mobilnosti učenika u svrhu učenja.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

150 EUR po sudioniku

Dodatno: 150 EUR za pojačanu jezičnu potporu po sudioniku u dugoročnoj mobilnosti učenika u svrhu učenja

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika i osoba u njihovoj pratnji koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka.  Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju potporu za putovanje na temelju jediničnih troškova.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika.

Iznos

Troškovi financijskog jamstva: 80 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

 • 1 Programi grupnih aktivnosti koji se u cijelosti ili većinski sastoje od komercijalno dostupnih aktivnosti kao što su tečajevi u školi stranih jezika ili drugih komercijalnih „gotovih” aktivnosti nisu prihvatljivi. Ako je to relevantno za program učenja u okviru aktivnosti, učenici mogu provesti manji dio razdoblja mobilnosti na zajedničkim izletima u prirodu, na kulturne lokalitete, u poduzeća ili javne ustanove, na međunarodna natjecanja ili slične aktivnosti učenja. Međutim, takav sadržaj uvijek mora biti uključen u program uzajamnog učenja koji su osmislile dvije škole. ↩ back
 • 2  Škole pošiljateljice i primateljice u svim su slučajevima odgovorne za potpuno pridržavanje primjenjivih propisa i zakona u zemljama pošiljateljicama i primateljicama. ↩ back
 • 3 Definiciju prihvatljivih obrazovnih programa u svakoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu odredit će nadležno nacionalno i bit će objavljena na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije. ↩ back
 • 4 Zakonitost i uvjeti školovanja izvan okružja ustanove uređeni su nacionalnim zakonodavstvom svake zemlje. Uz zemljama u kojima je to moguće nadležno nacionalno tijelo odlučuje koje škole mogu djelovati kao škole pošiljateljice za učenike koji se školuju na takav način. ↩ back
 • 5 Institucije Europske unije imaju sjedišta u Bruxellesu, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu i Haagu. Aktivnosti u sjedištima EU-a smatraju se dijelom transnacionalne mobilnosti te se može podnijeti zahtjev za financiranje (kako je opisano u odjeljku „Koja su pravila financiranja?”) za sve sudionike, neovisno o njihovoj zemlji podrijetla. ↩ back
 • 6 Osobe koje su nedavno diplomirale imaju pravo sudjelovati do 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za sudionike koji su nakon stjecanja kvalifikacije služili obveznu civilnu službu ili vojni rok, razdoblje prihvatljivosti će se za toliko produljiti. ↩ back
 • 7 Prihvatljive organizacije u svakoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu definirat će nadležno nacionalno tijelo te će zajedno s odgovarajućim primjerima biti objavljene na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije. ↩ back
 • 8 Uključujući organizacije koje pružaju rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Škole s posebnim statusom ili škole pod nadzorom nacionalnih tijela druge zemlje (npr. Lycée français ili njemačke škole) možda će morati podnijeti prijavu nacionalnoj agenciji zemlje koja provodi nadzor. Za točne informacije za svaki pojedinačni slučaj obratite se nacionalnoj agenciji u zemlji domaćinu ili u zemlji relevantnog nacionalnog tijela. ↩ back
 • 9 Škole s posebnim statusom ili škole pod nadzorom nacionalnih tijela druge zemlje (npr. Lycée français ili njemačke škole) mogu sudjelovati u konzorcijima za mobilnost pod vodstvom organizacija koje je akreditiralo nacionalno tijelo zemlje koja provodi nadzor nad školom. Međutim, ne smiju istovremeno sudjelovati u projektima kojima upravljaju nacionalne agencije dviju zemalja. Konzorcij za mobilnost koji uključuje škole sa spomenutim posebnim statusom ne može organizirati aktivnosti mobilnosti između različitih organizacija u konzorciju ni aktivnosti mobilnosti učenika ili osoblja ako je odredišna zemlja zemlja nacionalne agencije koja provodi nador. ↩ back
 • 10 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).  ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr ↩ back
 • 12 U slučaju osoba u pratnji primjenjuju se iznosi za osoblje. U iznimnim slučajevima, ako osoba u pratnji mora ostati u inozemstvu dulje od 60 dana, dodatni životni troškovi nakon 60. dana financirat će se u okviru naslova proračuna „Potpora za uključivanje”. ↩ back
 • 13

  Skupine zemalja primateljica:
  1. skupina zemalja: Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Island, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Švedska
  2. skupina zemalja: Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Latvija, Malta, Portugal, Slovenija, Slovačka, Španjolska
  3. skupina zemalja: Bugarska, Hrvatska, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska ↩ back

Tagged in:  Nastavno osoblje u školama