Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Üldhariduse valdkonna õpilaste ja töötajate õpiränne

Meetmega toetatakse koole ja muid üldhariduse valdkonnas tegutsevaid organisatsioone, kes soovivad korraldada õpirändega seotud tegevusi kooliõpilastele ja -töötajatele.

Toetatakse mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas töövarjutamine ja täienduskoolituskursused töötajatele, õpilaste individuaalne ja rühmaviisiline õpiränne, ekspertide kutsumine ja muud allpool selgitatud tegevused.

Osalevad organisatsioonid peaksid oma tegevuses aktiivselt edendama kaasamist ja mitmekesisust, ökoloogilist kestlikkust, digiõpet ning kodanikuaktiivsust ja -osalust, kasutades selleks programmi raames pakutavaid sihtotstarbelisi rahastamisvõimalusi, suurendades osalejate teadlikkust, jagades parimat tava ning kavandades oma tegevust asjakohasel viisil.

Meetme eesmärgid

Selle meetme eesmärk on pakkuda üksikisikutele õppimisvõimalusi ning toetada koolide ja muude üldhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide rahvusvahelistumist ja institutsionaalset arengut. Meetme konkreetsed eesmärgid on alljärgnevad.

Õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine:

 • edendades kaasamist, mitmekesisust, sallivust ja demokraatlikku osalust;
 • täiendades teadmisi Euroopa ühisest pärandist ja mitmekesisusest;
 • toetades erialaste võrgustike arengut kogu Euroopas.

Õpetamise ja õppe kvaliteedi parandamine üldhariduses:

 • toetades õpetajate, koolijuhtide ja teiste koolitöötajate kutsealast arengut;
 • edendades uue tehnoloogia ja uuenduslike õpetamismeetodite kasutamist;
 • täiustades keeleõpet ja suurendades keelelist mitmekesisust koolides;
 • toetades õpetamise ja koolide arenguga seotud parima tava jagamist ja edasiandmist.

Euroopa haridusruumi loomisele kaasaaitamine:

 • suurendades koolide suutlikkust osaleda piiriüleses vahetustegevuses ja koostöös ning ellu viia kvaliteetseid õpirändeprojekte;
 • pakkudes õpirände võimalusi kõigile üldharidust omandavatele õpilastele;
 • soodustades õpilaste ja töötajate välismaal veedetud õpirändeperioodide õpiväljundite tunnustamist.

Kuidas kasutada Programmi „Erasmus+“ õpirände võimalusi?

Koolidel ja muudel üldhariduse valdkonnas tegutsevatel organisatsioonidel on rahastuse taotlemiseks kaks võimalust.

 • Lühiajalised õpilaste ja töötajate õpirände projektid – need projektid võimaldavad taotlejatel korraldada mitmesuguseid õpirändetegevusi 6–18 kuu jooksul. Lühiajalised projektid sobivad eeskätt organisatsioonidele, kes esitavad programmile „Erasmus+“ taotluse esimest korda või kes soovivad korraldada üksnes piiratud arvul tegevusi.
 • Akrediteeritud asutuste õpirändeprojektid (õpilaste ja töötajate õpiränne) – need projektid on avatud üksnes nendele organisatsioonidele, kellel on Erasmuse akrediteering üldhariduse valdkonnas. See sihtotstarbeline rahastussuund võimaldab akrediteeritud organisatsioonidel saada korrapäraselt rahastust õpirändetegevuseks, mille abil viiakse järk-järgult ellu Erasmuse kava. Erasmuse akrediteeringut saavad taotleda kõik organisatsioonid, kes soovivad korrapäraselt korraldada õpirändetegevusi. Varasem programmis osalemise kogemus ei ole taotlemiseks vajalik. Selle võimaluse kohta saab täpsemat teavet käesoleva juhendi peatükist, milles käsitletakse Erasmuse akrediteeringut täiskasvanuhariduse, kutsehariduse ja -õppe ning üldhariduse valdkonnas.

Peale selle saavad organisatsioonid programmis osaleda taotlust esitamata, kasutades alljärgnevaid võimalusi.

 • Liitumine programmi „Erasmus+“ olemasoleva õpirändekonsortsiumiga, mida juhib akrediteeritud konsortsiumi koordinaator vastavas riigis ja kuhu võetakse vastu uusi liikmeid.
 • Teisest riigist pärit osalejate vastuvõtmine: kõik organisatsioonid saavad vastu võtta õppijaid või töötajaid teises riigis asuvast partnerorganisatsioonist. Vastuvõtva organisatsioonina tegutsemine annab väärtusliku kogemuse ning hea võimaluse luua partnerlusi ja programmiga enne ise taotlemist paremini tutvuda.

Koolidel soovitatakse liituda eTwinningu platvormiga: tegemist on turvalisel platvormil asuva veebikogukonnaga, millele on juurdepääs eTwinningu riikliku tugiorganisatsiooni eelkontrolli läbinud õpetajatel ja koolitöötajatel. eTwinning võimaldab koolidel luua ühiseid virtuaalseid klassiruume ning viia ellu projekte koos teiste koolidega; samuti saavad õpetajad vahetada mõtteid ja teavet kolleegidega ning osaleda mitmesugustes täienduskoolitustegevustes. eTwinning on ka suurepärane keskkond, kust leida partnereid edasisteks projektideks.

Peale selle innustatakse koole ja õpetajaid kasutama SELFIE vahendeid. Tegemist on Euroopa Komisjoni väljatöötatud ja tasuta kättesaadava mitmekeelse veebipõhise eneseanalüüsivahendiga, mille abil koolid ja õpetajad saavad arendada oma digisuutlikkust. Õpetajatele suunatud vahendi abil saavad õpetajad iseseisvalt hinnata oma digipädevust ja kindlustunnet digitehnoloogia kasutamisel, samuti selgitada välja oma tugevad küljed ja lüngad teadmistes või pädevuses. Vahendit on võimalik kasutada ka rühmaviisiliselt ning töötada välja koolituskava. SELFIE vahendid on kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_et.

Projekti kavandamine

1. põhimeetme projektis on keskne roll taotleval organisatsioonil. Taotleja koostab ja esitab taotluse, allkirjastab toetuslepingu, viib läbi õpirändetegevusi ning esitab aruandeid riiklikule büroole. Nii lühiajaliste projektide kui ka Erasmuse akrediteeringute korral on taotlusprotsessis kesksel kohal taotleva organisatsiooni vajadused ja kavad.

Õpirändeprojekti tegevused võivad olla suunatud väljapoole või sissepoole. Enamik pakutavatest tegevustest on seotud väljapoole suunatud õpirändega. See tähendab, et taotlev organisatsioon tegutseb saatva organisatsioonina – ta valib välja osalejad ja lähetab nad välismaal paiknevasse vastuvõtvasse organisatsiooni. Nende võimaluste kasutamisel on tungivalt soovitatav korraldada vastastikuse vahetuse või ühistegevusi ühe või mitme partnerkooliga. Sellisel juhul peaks iga osalev kool taotlema rahastamist programmist „Erasmus+“ või liituma olemasoleva konsortsiumiga. Partnerite leidmise protsessi hõlbustamiseks pakub programm „Erasmus+“ Euroopa koolihariduse platvormi raames abivahendeid partnerite leidmiseks välismaalt (https://school-education.ec.europa.eu/).

Peale selle pakutakse eriotstarbelisi vastuvõtutegevusi selleks, et taotlev organisatsioon saaks kutsuda enda juurde eksperte või õpetajapraktikante. Vastuvõtutegevuste eesmärk ei ole tagada vastastikust vahetust, vaid kutsuda organisatsiooni isikuid, kes saavad aidata taotleval organisatsioonil areneda ja rahvusvahelistuda. Kõigi selle meetme raames toetatavate tegevuste elluviimisel tuleb täita Erasmuse programmi kvaliteedistandardeid. Erasmuse programmi kvaliteedistandardid hõlmavad konkreetseid tegevusi projektiga seotud ülesannete täitmiseks, näiteks osalejate valik ja ettevalmistamine, õpiväljundite kindlaksmääramine, hindamine ja tunnustamine, tulemuste jagamine jne. Erasmuse programmi kvaliteedistandardite terviktekst on kättesaadav Euroopa Liidu ametlikul veebisaidil: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Iga õpirändeprojekti lahutamatu osa on keeleõpe: toetust saavad organisatsioonid peaksid pakkuma oma osalejatele keeletuge nii enne õpirändetegevust kui ka selle ajal. Selleks rahastatakse programmist „Erasmus+“ tasuta veebipõhist keeletoe platvormi, mis on avatud kõigile programmi „Erasmus+“ osalejatele.

Kuidas leida oma õpirändetegevuste jaoks koostööpartnereid?

Programm „Erasmus+“ pakub mitmesuguseid vahendeid ja võimalusi, mille abil saab leida õpirändetegevuste jaoks koostööpartnereid.

 • Euroopa koolihariduse platvorm (ESEP) on veebipõhine koostööpartnerite leidmise vahend. Võite oma organisatsiooni platvormil registreerida, et postitada koostööpartnerite leidmiseks teateid ja tutvuda teiste organisatsioonide postitatud teadetega: https://school-education.ec.europa.eu/et/networking/partner-finding
 • Programmi „Erasmus+“ riiklikud bürood korraldavad korrapäraselt koolitus- ja koostöötegevust. See tegevus hõlmab programmi „Erasmus+“ taotlejatele ja toetusesaajatele mõeldud kontaktide loomise seminare, veebiüritusi ja muid koostööpartnerite leidmise võimalusi. Koolitus- ja koostöötegevust saab otsida järgmisel veebisaidil: https://salto-et.net. Samuti peaksite korrapäraselt vaatama riikliku büroo veebisaiti, et olla kursis nende tegevuse ja üritustega.
 • Programmi „Erasmus+“ projektitulemuste platvorm võimaldab otsida kõiki akrediteeritud organisatsioone ja heakskiidetud projekte: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horisontaalsed mõõtmed

Kõik õpirändeprojektid peaksid hõlmama järgmisi programmi „Erasmus+“ ühiseid mõõtmeid.

Kaasamine ja mitmekesisus

Erasmuse programmi kvaliteedistandardite kohaselt peavad programmist toetust saavad organisatsioonid pakkuma õpirände võimalusi kaasaval ja õiglasel viisil kõigile osalejatele, olenemata nende taustast. Projekti tegevustes osalevate õppijate valikul tuleks põhiteguritena arvesse võtta motiveeritust ja saavutusi ning ka osalejate isikliku arengu ja õpivajadusi. Ka osalevate töötajate valikul tuleks tagada, et nende kutsealasest arengust saaksid kasu kõik organisatsiooni õppijad.

Õpirändetegevuste ettevalmistamisel, elluviimisel ja järelmeetmetes peaks saatev ja vastuvõttev organisatsioon tähtsaimate otsuste tegemisse kaasama ka osalejad, et tagada iga osaleja jaoks võimalikult suur kasu ja mõju.

Toetusesaajaid ja muid haridus- ja koolitusteenuseid osutavaid osalevaid organisatsioone julgustatakse aktiivselt looma ja toetama õpirände võimalusi, näiteks lõimides need oma akadeemilisse kalendrisse ning määrates kindlaks standardmeetmed naasvate osalejate taasintegreerimiseks.

Ökoloogiliselt kestlikud ja keskkonna suhtes vastutustundlikud tavad

Erasmuse programmi kvaliteedistandardite kohaselt peavad programmist toetust saavad organisatsioonid soodustama osalejate ökoloogiliselt kestlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, suurendades teadlikkust sellest, kui oluline on võtta meetmeid selleks, et vähendada õpirändetegevuste keskkonnajalajälge või heastada tekitatud kahju. Neid põhimõtteid tuleks arvesse võtta programmi kõigi tegevuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, kasutades selleks eeskätt programmis kestlike reisimisviiside edendamiseks ette nähtud rahalisi vahendeid. Haridus- ja koolitusteenuseid osutavad organisatsioonid peaksid nendest põhimõtetest lähtuma ka oma igapäevases tegevuses ning aktiivselt toetama oma õppijate ja töötajate mõtteviisi ja käitumise muutust.

Digipööre hariduses ja koolituses

Erasmuse programmi kvaliteedistandardite kohaselt toetatakse programmi raames kõiki osalevaid organisatsioone digitaalsete vahendite ja õppemeetodite kasutuselevõtmisel, et täiendada füüsilise õpirändega seotud tegevust, edendada koostööd partnerorganisatsioonide vahel ning parandada õppimise ja õpetamise kvaliteeti. Osalejad saavad samuti osaleda digitaalsete võimaluste praktikaprogrammis ehk õpirändetegevuses, mille käigus on võimalik omandada digioskusi ning suurendada töötajate suutlikkust koolitada, õpetada ja teha muid ülesandeid digivahendite abil. Sellist tegevust saab korraldada ükskõik millises osalejatele pakutavate õpirändevõimaluste vormis.

Osalemine demokraatlikus elus

Programmi eesmärk on aidata osalejatel avastada kodanikuaktiivsuse ja demokraatlikus elus osalemise kasutegureid. Toetatavate õpirändetegevustega tuleks tugevdada kodanikuühiskonna eri valdkondades osalemise oskusi, samuti arendada kultuuridevahelise suhtlemise ja sotsiaalset pädevust, kriitilist mõtlemist ja meediapädevust. Projektides tuleks pakkuda võimalusi osalemiseks demokraatlikus ja ühiskonnaelus ning kodanikuühiskonnas formaalõppe ja mitteformaalse õppimise kaudu, kui see on võimalik. Samuti tuleks parandada osalejate arusaamist Euroopa Liidust ja Euroopa ühistest väärtustest, sealhulgas demokraatlike põhimõtete, inimväärikuse ning ühtsuse ja mitmekesisuse põhimõtete austamine, kultuuridevaheline dialoog ning ka Euroopa sotsiaalne, kultuuri- ja ajaloopärand.

Tegevus

Selles jaotises kirjeldatakse tegevusi, millele saab taotleda programmi „Erasmus+“ vahenditest toetust nii lühiajaliste projektide kui ka akrediteeritud asutuste projektide raames.

Iga tegevuse puhul on võimalik anda lisatoetust vähemate võimalustega osalejaid, alaealisi või järelevalvet vajavaid noori täiskasvanuid saatvatele isikutele. Saatvatele isikutele saab toetust anda kogu tegevuse ajaks või vaid teatud perioodiks.

Töötajate õpiränne

Rahastamiskõlblikud tegevused

 • Töövarjutamine (2–60 päeva)
 • Õpetamine välisriigis (2–365 päeva)
 • Kursustel ja koolitustel osalemine (2–30 päeva; kursusetasud kaetakse kuni 10 päeva eest iga osaleja kohta)

Lisaks füüsilisele õpirändele saab kõiki töötajate õpirände tegevusi põimida virtuaalse tegevusega. Eespool nimetatud miinimum- ja maksimumkestust kohaldatakse füüsilise õpirände osa suhtes.

Läbiviidud tegevused peavad vastama järgmistele kvalitatiivsetele nõuetele.

Töövarjutamine: osalejad saavad veeta teatava aja teises riigis vastuvõtvas organisatsioonis, et õppida uusi tavasid ja koguda uusi mõtteid vastuvõtvas organisatsioonis töötavate kolleegide, ekspertide või muude praktikute igapäevatöö vaatlemise ja nendega suhtlemise kaudu.

Õpetamine või koolituse pakkumine: osalejad saavad veeta teatava aja teises riigis vastuvõtvas organisatsioonis, et õpetada või koolitada õppijaid ning samal ajal õppida ülesandeid täites ja kolleegidega suheldes ka ise.

Kursused ja koolitus: osalejad saavad kaasa lüüa struktureeritud kursusel või sarnasel koolitusel, mida viivad läbi kvalifitseeritud spetsialistid ning mis põhinevad eelnevalt kindlaksmääratud õppekaval ja õpiväljunditel.

Koolitus peab sisaldama selget riikidevahelist komponenti, näiteks edendades eri riikidest pärit osalejate vahelist õpikoostööd või integreerides tavade riikidevahelise ülekandmise muid elemente, nagu vastuvõtva riigi üldhariduse valdkonna töötajate jõuline kaasamine, et nad suhtleksid välisriikide kolleegidega ja tutvustaksid neile oma tavasid.

Kursuste ja koolituse sisu peab olema osalevate töötajate kutseoskuste ning projekti või akrediteeringu eesmärkide seisukohast oluline.

Näiteks võivad toetatavad tegevused hõlmata kursusi ja koolitust, mida korraldavad avaliku sektori asutused või vabatahtlike organisatsioonid, eri riikide organisatsioonide vahel tavade vahetamise raames korraldatavaid tegevusi ning ostetavaid kursusi ja koolitusüritusi. Täiesti passiivset tegevust (nt loengute, kõnede või suurele sihtrühmale suunatud konverentside kuulamine) ei toetata. Konverentside ja sarnaste ürituste rahastamist võib kaaluda üksnes siis, kui osalejad veedavad suurema osa oma ajast struktureeritud koolitusel, õpikodades, praktilisi harjutusi läbi viies, kolleegidega tavade vahetamisel või muude aktiivõppe vormide raames.

Taotlejad peaksid meeles pidama, et kõik kursuste pakkujad on programmist „Erasmus+“ täielikult sõltumatud ning tegutsevad vabal turul teenuseosutajatena. Seepärast vastutab kursuste ja koolituse valiku eest toetust saav organisatsioon. Taotlejad saavad valikul lähtuda järgmistest kvaliteedistandarditest: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1.

Rahastamiskõlblikud osalejad

Rahastamiskõlblike osalejate hulka kuuluvad õpetajad, koolijuhid ja teised, mitteõpetavad eksperdid ja töötajad üldhariduse valdkonnas.

Rahastamiskõlblike mitteõpetavate töötajate hulka kuuluvad üldhariduse valdkonna töötajad, kes töötavad kas koolides (nt õpetajaabid, õppenõustajad, psühholoogid, programmi „Erasmus+“ koordinaatorid jne) või muudes üldhariduse valdkonnas tegutsevates organisatsioonides (nt kooliinspektorid, nõustajad, programmi „Erasmus+“ koordinaatorid, üldhariduse küsimustega tegelevad poliitikakoordinaatorid jne).

Osalejad peavad olema saatva organisatsiooni töötajad või tegema sellega regulaarselt koostööd, aidates ellu viia organisatsiooni põhitegevusi (nt väliskoolitajate või ettevõtete koolitajatena, ekspertide või vabatahtlikena).

Kõigil juhtudel tuleb ülesanded, mis seovad osalejat saatva organisatsiooniga, dokumenteerida viisil, mis võimaldab riiklikul bürool seda seotust kontrollida (nt töö- või vabatahtliku töö lepingu, ülesande kirjelduse või muu sarnase dokumendi põhjal). Riiklikud bürood kehtestavad läbipaistva ja järjepideva korra selle kohta, mida mõeldakse riigi kontekstis aktsepteeritava töösuhte all ja mis dokumentidega tuleb seda tõendada.

Rahastamiskõlblikud toimumiskohad

Tegevus peab toimuma välismaal, st mõnes ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Õpiväljundite dokumenteerimine

Õpiväljundite dokumenteerimise nõuded on kindlaks määratud Erasmuse programmi kvaliteedistandardites ja neid täpsustatakse projekti toetuslepingus.

Saatev organisatsioon, vastuvõttev organisatsioon ja osaleja peavad enne tegevuse alustamist sõlmima õppelepingu (või sarnase dokumendi), milles täpsustatakse osaleja eeldatavad õpiväljundid. Kursuste ja koolituse puhul võib õppelepingu asemel kasutada kursuseprogrammi.

 Pärast tegevuse läbiviimist tuleb osaleja saavutatud õpiväljundeid tunnustada, andes välja Europassi õpirände tunnistuse või sarnase dokumendi. Toetust saav organisatsioon peab säilitama tegevuse läbimise tõendina väljaantud dokumendi koopia.

Õppijate õpiränne

Rahastamiskõlblikud tegevused

 • Kooliõpilaste rühmaviisiline õpiränne (2–30 päeva, rühmas peab olema vähemalt kaks õpilast)
 • Õpilaste lühiajaline õpiränne (10–29 päeva)
 • Õpilaste pikaajaline õpiränne (30–365 päeva)

Lisaks füüsilisele õpirändele saab kõiki õpilaste õpirände tegevusi põimida virtuaalse tegevusega. Eespool nimetatud miinimum- ja maksimumkestust kohaldatakse füüsilise õpirände osa suhtes.

Läbiviidud tegevused peavad vastama järgmistele kvalitatiivsetele nõuetele.

Kooliõpilaste rühmaviisiline õpiränne: rühm õpilasi saatvast koolist saab õppida koos kaasõpilastega teises riigis. Saatev kool peab õppetegevuse kavandama koostöös vastuvõtva riigi partnerkooliga1 .

Õpilasi peavad kogu tegevuse ajal saatma ja nende õpiprotsessi suunama õpetajad või muud kvalifitseeritud haridustöötajad saatvast koolist. Vajaduse korral võivad saatvaid õpetajaid toetada veel teised täiskasvanud2 .

Kooliõpilaste lühiajaline õpiränne: õpilased saavad teatud perioodi jooksul õppida partnerkoolis välismaal või läbida praktika muus asjaomases organisatsioonis välismaal. Igale osalejale tuleb kindlaks määrata individuaalne õppeprogramm. Vähemate võimalustega osalejate korral võib õpirände miinimumkestus olla 2 päeva, kui see on põhjendatud.

Kooliõpilaste pikemaajaline õpiränne: õpilased saavad teatud perioodi jooksul õppida partnerkoolis välismaal või läbida praktika muus asjaomases organisatsioonis välismaal. Igale osalejale tuleb kindlaks määrata individuaalne õppeprogramm. Kõigile osalejatele tuleb tagada kohustuslik väljasõidueelne koolitus ning kättesaadavaks tehakse täiendav korraldus- ja keeleõppetoetus.

Rühmaviisiliste ja individuaalsete tegevusvormide erinevus ei põhine mitte reisimise ja majutuse korraldusel, vaid pigem kollektiivsetele või individuaalsetele õppeprogrammidele esitatavatel nõuetel, nagu on kirjeldatud allpool jaotises „Õpitulemuste dokumenteerimine“. Seega pakutakse rühmaviisilistele ja individuaalsetele tegevustele erineval tasemel korraldustoetust, nagu on ette nähtud käesoleva peatüki lõpus esitatud rahastamiseeskirjades.

Rahastamiskõlblikud osalejad

Osalevad õpilased peavad olema registreeritud saatva kooli haridusprogrammis3 .

Osaleda on võimalik ka õpilastel, kes õpivad väljaspool haridusasutust riikides, kus selline praktika on olemas4 .

Rahastamiskõlblikud toimumiskohad

Tegevus peab toimuma välismaal, st mõnes ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Kooliõpilaste rühmaviisiline õpiränne peab toimuma vastuvõtvas koolis. Erandkorras võib tegevus toimuda mõnes muus kohas vastuvõtva kooli riigis, kui see on tegevuse sisu ja kvaliteedi seisukohast põhjendatud. Sel juhul ei käsitata vastuvõtvast koolist toimumiskohta reisimisega kaasnevaid kulusid riikidevahelise õpirände kuludena. Seepärast ei saa sel otstarbel taotleda lisarahastust.

Peale selle võib õpilaste rühmaviisiline õpiränne aset leida mõne Euroopa Liidu institutsiooni asukohas, kui tegevust korraldatakse ELi institutsioonis või koostöös sellega5 .

Olenemata toimumiskohast, peab rühmaviisilises õpirändes osalema õpilasi vähemalt kahest ELi liikmesriigist või programmiga liitunud kolmandast riigist.

Õpiväljundite dokumenteerimine

Õpiväljundite dokumenteerimise nõuded on kindlaks määratud Erasmuse programmi kvaliteedistandardites ja neid täpsustatakse projekti toetuslepingus.

Individuaalsed õpirändetegevused: saatev organisatsioon, vastuvõttev organisatsioon ja osaleja peavad enne tegevuse alustamist sõlmima õppelepingu (või sarnase dokumendi), milles täpsustatakse osaleja eeldatavad õpiväljundid. Pärast tegevuse läbiviimist tuleb osaleja saavutatud õpiväljundeid tunnustada, andes välja Europassi õpirände tunnistuse või sarnase dokumendi. Toetust saav organisatsioon peab säilitama tegevuse läbimise tõendina väljaantud dokumendi koopia.

Rühmaviisilised õpirändetegevused: õppeprogramm tuleb kindlaks määrata kogu rühma jaoks (individuaalseid õppelepinguid ei nõuta). Pärast tegevuse läbiviimist peab toetust saav organisatsioon säilitama tegevuse läbimise tõendina õppeprogrammi ja osalejate (sh saatvad isikud) nimekirja.

Muud toetatavad tegevused

Võimalikud tegevused

 • Ekspertide kutsumine (2–60 päeva)
 • Õpetajapraktikantide vastuvõtmine (10–365 päeva)

Läbiviidud tegevused peavad vastama järgmistele kvalitatiivsetele nõuetele.

Ekspertide kutsumine: koolid saavad kutsuda välismaalt koolitajaid, õpetajaid, poliitikaeksperte või muid kvalifitseeritud spetsialiste, kes saavad aidata tõsta õpetamise ja õppimise taset vastuvõtvas koolis. Näiteks saavad kutsutud eksperdid koolitada koolitöötajaid, demonstreerida uusi õpetamismeetodeid või aidata kasutusele võtta häid korraldus- ja juhtimistavasid.

Õpetajapraktikantide vastuvõtmine: taotlevad organisatsioonid saavad vastu võtta õpetajapraktikante, kes soovivad tulla välismaale praktikale. Vastuvõttev organisatsioon saab toetust tegevuse korraldamiseks, ent osaleja reisikulud peaks katma ja individuaalset toetust andma saatev asutus (kes võib selleks samuti taotleda rahastust programmi „Erasmus+“ kaudu).

Rahastamiskõlblikud osalejad

Kutsutavad eksperdid võivad olla teisest ELi liikmesriigist või programmiga liitunud kolmandast riigist pärit isikud, kes saavad pakkuda kutsuva organisatsiooni vajaduste ja eesmärkide seisukohast olulist oskusteavet ja koolitust.

Õpetajapraktikantide vastuvõtmise projektides osalejad peavad olema mõne muu ELi liikmesriigi või programmiga liitunud kolmanda riigi õpetajakoolitusprogrammi (või muusse sarnasesse õpetajatele suunatud koolitusprogrammi) immatrikuleeritud üliõpilased või äsjalõpetanud6 .

Rahastamiskõlblikud toimumiskohad

Kutsutavate ekspertide ja õpetajapraktikantide puhul on toimumiskoht alati toetust saav organisatsioon (sh konsortsiumi liikmed).

Õpiväljundite dokumenteerimine

Kutsutud ekspertide puhul tuleb eksperdi pakutav õppeprogramm enne tegevuse alustamist toetust saava organisatsiooniga kokku leppida. Pärast tegevuse lõpetamist peab toetust saav organisatsioon säilitama tegevuse läbimise tõendina läbiviidud õppeprogrammi.

Koolitusel osalevate õpetajate ja haridustöötajate suhtes kohaldatakse individuaalsete õpirändetegevuste puhul kirjeldatud nõudeid.

Ettevalmistavad kohtumised

Mis on ettevalmistav kohtumine?

Ettevalmistav kohtumine on lähetava organisatsiooni töötajate külaskäik tulevasse vastuvõtvasse organisatsiooni, et õppijate või töötajate õpirändetegevust paremini ette valmistada.

Millal saab ettevalmistava kohtumise korraldada?

Iga ettevalmistavat kohtumist tuleb selgelt põhjendada ning need peavad aitama suurendada õpirändetegevuste kaasavust ja ulatust ning parandada nende kvaliteeti.

Näiteks saab ettevalmistavaid kohtumisi korraldada selleks, et valmistada paremini ette vähemate võimalustega osalejate õpirännet, alustada koostööd uue partnerorganisatsiooniga või valmistada ette pikemaajalisi õpirändetegevusi.

Ettevalmistavaid kohtumisi saab korraldada õppijate või töötajate mis tahes vormis õpirände puhul, välja arvatud kursused ja koolitus.

Kes võib ettevalmistaval kohtumisel osaleda?

Ettevalmistavatel kohtumistel võivad osaleda kõik isikud, kes vastavad töötajate õpirändetegevuses osalemise tingimustele ning on kaasatud projekti korraldamisse.

Erandkorras saavad pikemaajalises õpirändes osalevad õppijad ning mis tahes tegevuses osalevad vähemate võimalustega osalejad osa võtta asjaomase tegevusega seotud ettevalmistavatest kohtumistest.

Ettevalmistavast kohtumisest saab osa võtta maksimaalselt kolm inimest ja ühe vastuvõtva organisatsiooni kohta saab korraldada maksimaalselt ühe ettevalmistava kohtumise.

Kus võivad ettevalmistavad kohtumised toimuda?

Ettevalmistavad kohtumised toimuvad tulevase vastuvõtva organisatsiooni ruumides või mis tahes muus kohas, kus õpirändetegevused on kavandatud toimuma. Töötajate ja õppijate õpirändetegevuste toimumiskohtade suhtes kohaldatavad eeskirjad kehtivad ka nende tegevustega seotud ettevalmistavate kohtumiste suhtes.

Lühiajalised üldhariduse valdkonna õpilaste ja töötajate õpirände projektid

Lühiajalised õpilaste ja töötajate õpirände projektid on lihtne ja konkreetne võimalus programmist „Erasmus+“ kasu saada. Nende projektide eesmärk on võimaldada organisatsioonidel vähese vaevaga korraldada teatavaid tegevusi ja omandada programmi raames kogemusi.

Lihtsuse huvides on lühiajaliste projektide kestus ja nendes osalejate arv piiratud. Lühiajalised projektid on avatud üksnes üksikorganisatsioonidele, mitte konsortsiumide koordinaatoritele. Akrediteeritud organisatsioonid ei saa lühiajalisteks projektideks rahastamist taotleda, kuna neil on programmi „Erasmus+“ rahastusele juba alaline juurdepääs.

Lühiajalise projekti taotlus sisaldab loendit ja kirjeldust tegevustest, mida taotlev organisatsioon kavatseb korraldada.

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Rahastamiskõlblikud organisatsioonid: kes võib taotluse esitada?

Taotluse võivad esitada järgmised organisatsioonid7 :

 1. koolieelset, põhi- või keskharidust pakkuvad üldhariduskoolid8 ;
 2. kohalikud ja piirkondlikud avaliku sektori asutused, koordineerivad asutused ning muud üldhariduse valdkonnas tegutsevad organisatsioonid.

Organisatsioonid, kellel on Erasmuse akrediteering üldhariduse valdkonnas, ei saa lühiajalisteks projektideks rahastamist taotleda.

Rahastamiskõlblikud riigid

Taotlevad organisatsioonid peavad olema asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Kellele esitada taotlus?

Taotlus esitatakse selle riigi riiklikule büroole, kus taotlev organisatsioon on asutatud.

Taotluse esitamise tähtajad

1. taotlusvoor (kõigi riiklike büroode puhul): 20. veebruar kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi)

2. taotlusvoor: riiklikud bürood võivad otsustada avada teise tähtaja (2. taotlusvoor). Sel juhul teavitab riiklik büroo taotlejaid sellest oma veebisaidil. 2. taotlusvooru puhul peavad taotlejad esitama oma taotluse hiljemalt 1. oktoobril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi).

Projektide alguskuupäevad

Projektide alguskuupäevad võivad olla järgmised:

 • 1. taotlusvoor: sama aasta 1. juunist 31. detsembrini;
 • 2. taotlusvoor (kui avatakse): järgneva aasta 1. jaanuarist 31. maini.

Projekti kestus

6–18 kuud

Taotluste arv

Ühes taotlusvoorus võib organisatsioon taotleda rahastamist ainult üheks lühiajaliseks üldhariduse valdkonna projektiks.

Organisatsioonid, kes saavad esimeses taotlusvoorus lühiajalisele projektile toetuse, ei või osaleda sama projektikonkursi teises taotlusvoorus.

Viie järjestikuse konkursiaasta jooksul võib organisatsioon saada lühiajalisteks üldhariduse valdkonna projektideks toetust kõige enam kolmel korral. Selle ülempiiri puhul ei võeta arvesse aastatel 2014–2020 saadud toetusi.

Rahastamiskõlblikud tegevused

Igat liiki tegevused üldhariduse valdkonnas. Üksikasjalik loend ja eeskirjad on esitatud jaotises „Tegevus“.

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele vastamiseks peab taotlus sisaldama vähemalt ühte töötajate või õppijate õpirändetegevust.

Projekti maht

Lühiajalise projekti taotlus võib hõlmata kuni 30 õpirändetegevuses osalejat.

Selle ülempiiri puhul ei võeta arvesse ettevalmistavaid kohtumisi ega saatvate isikute osalemist.

Toetavad organisatsioonid

Toetav organisatsioon on organisatsioon, kes abistab toetust saavat organisatsiooni projekti läbiviimise praktilistes aspektides, mis ei puuduta projekti põhiülesandeid (mis on kindlaks määratud Erasmuse programmi kvaliteedistandardites).

Toetav organisatsioon võib olla ükskõik milline haridus- ja koolitusvaldkonnas tegutsev organisatsioon. Toetavate organisatsioonide roll ja kohustused tuleb ametlikult kindlaks määrata nende organisatsioonide ja toetust saava organisatsiooni kokkuleppel. Toetav organisatsioon tegutseb toetust saava organisatsiooni järelevalve all, kusjuures toetust saav organisatsioon kannab lõplikku vastutust läbiviidud tegevuste tulemuste ja kvaliteedi eest. Toetavate organisatsioonide panus peab kõikidel juhtudel vastama Erasmuse programmi kvaliteedistandarditele.

Vastuvõtvaid organisatsioone, kes pakuvad toetust saava organisatsiooni osalejatele õppesisu ja juhendamist, ei käsitata toetavate organisatsioonidena, välja arvatud juhul, kui nad samal ajal toetavad toetust saavat organisatsiooni muudes projektijuhtimisega seotud ülesannetes, mida tavaliselt täidab saatev organisatsioon.

Hindamiskriteeriumid

Esitatud taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal, lähtudes allpool esitatud hindamiskriteeriumidest ja nende kaalust. Selleks et taotluse saaks rahuldada, peab see koguma:

 • vähemalt 60 punkti 100 maksimumpunktist ja
 • vähemalt poole maksimaalsest punktisummast igas kolmes hindamiskriteeriumide kategoorias.

Asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 20)

Hinnatakse järgmist:

 • taotleja profiili, kogemuste, tegevuste ja õppijate sihtrühma asjakohasus üldhariduse valdkonna jaoks;
 • projekti asjakohasus meetme eesmärkide saavutamisel;
 • mil määral on projektitaotlus asjakohane selliste ELi ühiste väärtuste austamise ja edendamise seisukohast nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning võitlus igat liiki diskrimineerimise vastu;
 • projekti asjakohasus järgmiste konkreetsete prioriteetide seisukohast:
  • uute tulijate ja vähemate kogemustega organisatsioonide toetamine;
  • õpilaste pikemaajalises õpirändes osalejate toetamine;
  • vähemate võimalustega osalejate toetamine.

Projekti kavandamise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 50)

Hinnatakse, kas:

 • projekti kavandatavad eesmärgid vastavad selgelt ja konkreetselt taotleva organisatsiooni, selle töötajate ja õppijate vajadustele;
 • kavandatavad tegevused on projekti eesmärkide saavutamiseks asjakohased;
 •  iga kavandatava tegevuse jaoks on olemas selge töökava;
 • projekt hõlmab ökoloogiliselt kestlikke ja keskkonna suhtes vastutustundlikke tavasid;
 • projektis rakendatakse digitaalseid vahendeid (eeskätt eTwinning) ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilise õpirände tegevust ja parandada koostööd vastuvõtvate partnerorganisatsioonidega.

Järelmeetmete kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 30)

Hinnatakse, kas:

 • taotleja on selgelt kindlaks määranud ülesanded ja vastutusalad tegevuse elluviimiseks kooskõlas Erasmuse programmi kvaliteedistandarditega;
 • taotleja on kavandanud konkreetseid ja loogilisi samme selleks, et rakendada õpirändetegevuste tulemusi organisatsiooni igapäevases töös;
 • taotleja on ette näinud sobiva viisi projekti väljundite hindamiseks;
 • taotleja on kavandanud konkreetseid ja tõhusaid samme selleks, et levitada projekti tulemusi taotlevas organisatsioonis, jagada neid muude organisatsioonide ja üldsusega ning avalikult tunnustada Euroopa Liidu rahastust.

Akrediteeritud asutuste projektid üldhariduse valdkonna õpilaste ja töötajate õpirändeks

Organisatsioonid, kellel on Erasmuse akrediteering üldhariduse valdkonnas, saavad taotleda rahastamist spetsiaalse, ainult nende jaoks avatud rahastussuuna kaudu. Kuna taotlused põhinevad varem heaks kiidetud Erasmuse kaval, ei ole vaja esitada tegevuste üksikasjalikku loendit ega kirjeldust. Selle asemel keskendutakse taotlustes järgmiste tegevuste jaoks vajaliku eelarve prognoosimisele.

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Rahastamiskõlblikud organisatsioonid: kes võib taotluse esitada?

Taotlejatel peab olema projekti alguskuupäeval kehtiv Erasmuse akrediteering üldhariduse valdkonnas.

Õpirändekonsortsium

Organisatsioonid, kellel on Erasmuse akrediteering õpirändekonsortsiumi koordinaatorina, peavad taotlema õpirändekonsortsiumi toetust.

Taotluse osana tuleb esitada õpirändekonsortsiumi liikmete nimekiri; konsortsiumil peab lisaks koordinaatorile olema vähemalt üks liikmesorganisatsioon.

Õpirändekonsortsiumi liikmeks võib saada mis tahes organisatsioon, kes vastab sama valdkonna Erasmuse akrediteeringu saamise kriteeriumidele. Kõik kavandatavad konsortsiumi liikmesorganisatsioonid peavad olema samast ELi liikmesriigist või programmiga liitunud kolmandast riigist kui õpirändekonsortsiumi koordinaator9 .

Konsortsiumi liikmetelt ei nõuta Erasmuse akrediteeringut.

Õpirändekonsortsiumis osalevad organisatsioonid võivad sama projektikonkursi raames saada üldhariduse valdkonnas rahastust kuni kahe 1. põhimeetme toetuslepingu rakendamiseks. Seega võivad üldhariduse valdkonna organisatsioonid, kes saavad toetust lühiajalise projekti või akrediteeritud asutuse projekti jaoks, osaleda lisaks liikmesorganisatsioonina üksnes ühes üldhariduse valdkonna õpirändekonsortsiumis. Muud organisatsioonid võivad osaleda kuni kahes õpirändekonsortsiumis.

Kellele esitada taotlus?

Taotlus esitatakse selle riigi riiklikule büroole, kus taotlev organisatsioon on asutatud.

Taotluse esitamise tähtaeg

20. veebruar kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi)

Projekti alguskuupäev

Sama aasta 1. juuni.

Projekti kestus

Kõigi akrediteeritud asutuste projektide esialgne kestus on 15 kuud. Kui see on põhjendatud, võivad toetusesaajad taotleda oma projekti pikendamist nii, et see kestaks kokku 24 kuud. Projekti kestust pikendatakse pärast 12 kuu möödumist, kui riiklik büroo ei otsusta teisiti.

Taotluste arv

Akrediteeritud organisatsioonid võivad esitada ainult ühe taotluse taotlusvooru kohta.

Rahastamiskõlblikud tegevused

Igat liiki tegevused üldhariduse valdkonnas. Üksikasjalik loend ja eeskirjad on esitatud jaotises „Tegevus“.

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele vastamiseks peab taotlus sisaldama vähemalt ühte töötajate või õppijate õpirändetegevust.

Projekti maht

Akrediteeritud asutuste projektides osalejate arv ei ole piiratud, v.a eelarvevahendite eraldamise etapis kindlaks määratavad piirangud.

Eelarvevahendite eraldamine

Taotleja Erasmuse kava kvaliteeti on juba hinnatud akrediteeringu taotlemise etapis ning eelarvevahendite eraldamise etapis seega kvalitatiivset hindamist ei toimu. Rahastatakse kõiki rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele vastavaid toetustaotlusi.

Toetuse maksimumsumma sõltub mitmest tegurist:

 • akrediteeritud taotlejatele eraldamiseks kättesaadav kogueelarve;  
 • taotletavad tegevused (sh nende elluviimiseks vajaliku eelarve prognoos);
 • toetuse põhi- ja maksimumsumma;
 • alljärgnevad eraldamiskriteeriumid: taotleja tulemuslikkus, poliitikaprioriteedid ja geograafiline tasakaal (kui riiklik büroo seda põhimõtet kohaldab).

Üksikasjalikud eeskirjad toetuse põhi- ja maksimumsummade, eraldamiskriteeriumide punktisummade, iga kriteeriumi kaalu, eraldamismeetodi ja akrediteeritud asutuste projektidele ettenähtud eelarve kohta avaldab riiklik büroo enne konkursi tähtaega.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Üldhariduse valdkonna õpilaste ja töötajate õpirände lühiajaliste projektide ja akrediteeritud projektide suhtes kohaldatakse järgmisi rahastamiseeskirju.

Eri eelarvekategooriad on üksteisest sõltumatud: toetusesaaja võib iga üksiku osaleja puhul taotleda kõiki rahastamiskõlblikke ühikutoetusi või ainult mõnda neist (kui ülejäänud kulud kaetakse muul viisil). Toetust saav organisatsioon võib täiendada programmist „Erasmus+“ saadud rahalisi vahendeid enda vahendite, muude ELi vahendite, annetuste või osalejate panusega. Kui toetusesaaja taotleb osalejatelt rahalise panuse andmist, peab see panus olema kooskõlas Erasmuse programmi kvaliteedistandardite asjakohaste sätetega. Eelkõige ei tohi sellised panused takistada vähemate võimalustega osalejate kaasamist.

Eelarvekategooria – Korraldustoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Õpirändetegevuste läbiviimisega otseselt seotud kulud, mida muud kulukategooriad ei hõlma.

Näiteks: osalejate (pedagoogiline, kultuuriline jne) ettevalmistamine, mentorlus, seire ja toetamine õpirändetegevuse ajal, projekti läbiviimiseks vajalikud teenused, seadmed ja töövahendid, põimitud meetmete virtuaalsed komponendid, õpiväljundite tunnustamine, tulemuste jagamine ja Euroopa Liidu rahastuse üldsusele nähtavaks tegemine.

Korraldustoetus on ette nähtud nii saatva kui ka vastuvõtva organisatsiooni kulude katmiseks (v.a töötajate õpiränne kursustel ja koolitustel osalemiseks). Saadud toetuse jagamises lepivad saatev ja vastuvõttev organisatsioon omavahel kokku.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse osalejate arv.

Summa

100 eurot

 • rühmaviisilises õpirändes osaleva õpilase kohta
 • töötajate kursuste ja koolitusega seotud õpirändes osaleja kohta
 • kutsutud eksperdi kohta
 • õpetajapraktikandi kohta

350 eurot; alates sama liiki tegevuse sajandast osalejast 200 eurot

 • õpilaste lühiajalises õpirändes osaleja kohta
 • töötajate töövarjutamise ning õpetamis- ja koolituslähetustega seotud õpirändes osaleja kohta

500 eurot

 • õpilaste pikemaajalises õpirändes osaleja kohta

Eelarvekategooria – Reisitoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Toetus, mis aitab katta osalejate ja neid saatvate isikute kulud seoses reisimisega lähtekohast tegevuse toimumiskohta ja tagasi.

Lisaks: pikaajalises õpirändes osalevate õpilaste puhul toetus, mis aitab katta osalejate ja neid saatvate isikute kulud seoses reisimisega lähtekohast väljasõidueelse koolituse toimumiskohta ja tagasi.

Alla 500 km pikkuse vahemaa korral kasutavad osalejad reisimiseks üldjuhul vähese heitega transpordivahendeid.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse sihtkoha kaugus ja inimeste arv.

Taotleja peab märkima lähtekoha ja tegevuse toimumise koha vahemaa linnulennult,10  kasutades Euroopa Komisjoni pakutavat vahemaa kalkulaatorit11 .

Summa

Sihtkoha kaugus

Keskkonnakestlik reisimine

Muu reisimine

10–99 km

56 eurot

28 eurot

100–499 km

285 eurot

211 eurot

500–1999 km

417 eurot

309 eurot

2000–2999 km

535 eurot

395 eurot

3000–3999 km

785 eurot

580 eurot

4000–7999 km

1180 eurot

1180 eurot

8000 km või enam

1735 eurot

1735 eurot

Eelarvekategooria – Individuaalne toetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Osalejate ja saatvate isikute12  elamiskulud tegevuse ajal.

Kui vajalik, siis on rahastamiskõlblikud tegevusele eelneval ja järgneval reisimisel tekkivad elamiskulud maksimaalselt kahe reisipäeva ulatuses, kui osalejad ja saatvad isikud saavad tavapärase reisimise toetust, ja maksimaalselt kuue lisapäeva ulatuses keskkonnakestliku reisimise toetuse korral.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse isikute arv, viibimise kestus ja vastuvõttev riik13 .

Summa

Osalejate kategooria

1. rühma riigid

2. rühma riigid

3. rühma riigid

Töötajad

–107–191 eurot

–95–169 eurot

–84–148 eurot

Kooliõpilased

–48–85 eurot

–41–74 eurot

–36–64 eurot

Need on baasmäärade lubatud vahemikud tegevuse päeva kohta. Iga riiklik büroo määrab oma hallatavate projektide puhul täpse baasmäära nendes vahemikes ja avaldab selle teabe oma veebisaidil.

Baasmäära alusel makstakse kuni tegevuse 14. päevani (k.a reisimisele kuluvad päevad). Alates 15. päevast makstav summa moodustab 70 % baasmäärast. Makstavad summad ümardatakse lähima täiseuroni.

Eelarvekategooria – Kaasamistoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kaasamistoetus organisatsioonidele: kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse vähemate võimalustega osalejate arv.

Summa

125 eurot osaleja kohta.

Kaasamistoetus osalejatele: lisakulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega osalejate ja neid saatvate isikutega (sealhulgas põhjendatud reisi- ja elamiskulud, kui nendele osalejatele ei ole toetust taotletud reisi- ja individuaalse toetuse eelarvekategooriatest). Kaasamistoetust võib anda ka vähemate võimalustega töötajatele, kes tegutsevad saatva isikuna või osalevad ettevalmistaval kohtumisel.

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Summa

100 % rahastamiskõlblikest kuludest

Eelarvekategooria – Ettevalmistavad kohtumised

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Reisi- ja elamiskulud ettevalmistaval kohtumisel osalemise ajal.

Rahastamismehhanism: ühikuhinnad.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse osalejate arv.

Summa

680 eurot osaleja kohta, kuni kolm osalejat kohtumise kohta.

Eelarvekategooria – Kursusetasud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud kursuste ja koolituste osalustasude katmiseks töötajate õpirände korral.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse tegevuse kestus.

Summa

80 eurot päevas osaleja kohta; ühe toetuslepingu alusel võib töötaja saada kursusetasude katmiseks maksimaalselt 800 eurot.

Eelarvekategooria – Keeleõppetoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud seoses keeleõppematerjalide ja keelekoolituse võimaldamisega osalejatele, kellel on vaja täiendada tegevuse ajal õppimiseks või koolituseks kasutatava keele oskust.

Keeleõppetoetust võivad saada järgmist liiki tegevustes osalejad: töövarjutamine, õpetamis- ja koolitamistegevus, kooliõpilaste lühiajaline õpiränne ning kooliõpilaste pikaajaline õpiränne.

Toetust makstakse üksnes juhul, kui osaleja ei saa veebipõhist keeletuge, sest vajalik keel või tase ei ole kättesaadav või vähemate võimalustega osalejatel esinevad konkreetsed takistused. Neid tingimusi ei kohaldata õpilaste pikaajalises õpirändes osalejatele pakutava lisatoetuse suhtes.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse osalejate arv.

Summa

150 eurot osaleja kohta

Lisaks: 150 euro suurune keeleõppe lisatoetus õpilaste pikaajalises õpirändes osaleja kohta.

Eelarvekategooria – Erakorralised kulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud finantstagatise andmisega, kui riiklik büroo seda nõuab.

Osalejate ja neid saatvate isikute suured reisikulud, mida suure geograafilise vahemaa või muude takistuste tõttu ei saa katta tavapärase reisimise toetusega.  Eraldamise korral asendavad suurte reisikulude katmiseks mõeldud erakorralised kulud ühikuhindadel põhinevat reisitoetust.

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega.

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma. Suurte reisikuludega on tegemist juhul, kui ühikuhindadel põhinev reisitoetus ei kata 70 % osalejate reisikuludest.

Summa

Finantstagatisega seotud kulud: 80 % rahastamiskõlblikest kuludest.

Suured reisikulud: 80 % rahastamiskõlblikest reisikuludest.

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega: 100 % rahastamiskõlblikest kuludest.

 • 1 Rühmaviisilist õpirännet, mis koosneb täielikult või suuremas osas osalemisest ostetavatel kursustel (nt keelekursused) või muudest turul juba pakutavatest tegevustest, ei rahastata. Kui see on tegevuse õppeprogrammi seisukohast asjakohane, võivad õpilased veeta väiksema osa õpirändeperioodist ühisreisidel loodusesse, kultuurikohtadesse, ettevõtetesse või avaliku sektori asutustesse või osaleda koos rahvusvahelistel võistlustel või muus sarnases õppetegevuses. See peab siiski olema alati kahe kooli koostatud vastastikuse õppimise programmis ette nähtud. ↩ back
 • 2 Igal juhul vastutavad saatvad ja vastuvõtvad koolid selle eest, et tegevuses järgitakse kõiki saatvas ja vastuvõtvas riigis kohaldatavaid eeskirju ja õigusnorme. ↩ back
 • 3 Igas ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis kehtestab rahastamiskõlblike haridusprogrammide määratluse riigi pädev asutus ning see avaldatakse asjaomase riikliku büroo veebisaidil. ↩ back
 • 4 Väljaspool haridusasutust õppimise seaduslikkus ja tingimused on igas riigis reguleeritud siseriiklike õigusnormidega. Riikides, kus sellised võimalused on olemas, otsustab pädev riiklik asutus, millised koolid võivad toimida sel viisil õppivaid õpilasi saatvate koolidena. ↩ back
 • 5 Euroopa Liidu institutsioonide asukohad on Brüssel, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg ja Haag. ELi institutsioonide asukohas toimuvat tegevust käsitatakse riikidevahelise õpirändena ning selleks on võimalik taotleda rahastust (nagu on kirjeldatud jaotises „Millised on rahastamiseeskirjad?“) kõigi osalejate jaoks, olenemata nende päritoluriigist. ↩ back
 • 6 Äsjalõpetanud võivad osaleda kuni 12 kuu jooksul pärast lõpetamist. Kui osalejad on pärast lõpetamist läbinud kohustusliku tsiviil- või sõjaväeteenistuse, pikendatakse rahastamiskõlblikkuse perioodi teenistuse kestuse aja võrra. ↩ back
 • 7 Igas ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis kehtestab rahastamiskõlbliku organisatsiooni määratluse riigi pädev asutus ning see avaldatakse asjaomase riikliku büroo veebisaidil koos vastavate näidetega. ↩ back
 • 8 Sh alusharidus- ja lapsehoiuteenuseid osutavad organisatsioonid. Eristaatusega koolid ja mõne teise riigi ametiasutuse järelevalve all tegutsevad koolid (nt prantsuse lütseumid või saksa koolid) peavad võib-olla esitama taotluse järelevalvet tegeva riigi riiklikule büroole. Täpsemat teavet iga juhtumi kohta saab riiklikult büroolt vastuvõtvas riigis või asjaomase ametiasutuse riigis. ↩ back
 • 9 Eristaatusega koolid ja mõne teise riigi ametiasutuse järelevalve all tegutsevad koolid (nt prantsuse lütseumid või saksa koolid) võivad osaleda õpirändekonsortsiumides, mida juhivad kooli üle järelevalvet tegeva riigi riikliku büroo akrediteeritud organisatsioonid. Sellegipoolest ei või nad osaleda samal ajal kahe eri riigi riikliku büroo hallatavates projektides. Õpirändekonsortsium, mis kaasab eespool nimetatud eristaatuses olevaid koole, ei saa korraldada konsortsiumi eri organisatsioonide vahelist õpirändetegevust ega õppijate või töötajate õpirändetegevust, kui sihtriik on järelevalvet tegeva riikliku büroo riik. ↩ back
 • 10 Näiteks kui osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja tegevus toimub Roomas (Itaalia), arvutab taotleja vahemaa Madridist Rooma (1 365,28 km) ning valib seejärel vastava sihtkoha kauguse vahemiku (st 500–1 999 km). ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_et ↩ back
 • 12 Saatvate isikute puhul kehtivad samad määrad mis töötajate korral. Kui erandjuhtudel peab saatev isik jääma välismaale kauemaks kui 60 päevaks, toetatakse 60päevast perioodi ületaval ajal täiendavaid elamiskulusid kaasamistoetuse rubriigist. ↩ back
 • 13

  Vastuvõtvate riikide rühmad:

  1. rühma riigid: Austria, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Island, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi;

  2. rühma riigid: Tšehhi, Eesti, Kreeka, Hispaania, Küpros, Malta, Portugal, Sloveenia, Slovakkia, Läti;

  3. rühma riigid: Bulgaaria, Horvaatia, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Serbia, Põhja-Makedoonia, Türgi. ↩ back

Tagged in:  Üldhariduse valdkonna töötajad