Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Doorzoek de gids

Kernactie 3: Steun voor beleidsontwikkeling en samenwerking

Kernactie 3 verleent ondersteuning voor beleidssamenwerking op het niveau van de Europese Unie en draagt zo bij aan de uitvoering van bestaand beleid en de ontwikkeling van nieuw beleid, dat aanleiding kan geven tot modernisering en hervormingen, op EU-niveau en op systeemniveau, op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport.

De in het kader van deze kernactie uitgevoerde activiteiten zijn erop gericht:

 • de uitvoering van de Europese beleidsagenda inzake onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor te bereiden en te ondersteunen door de toepassing en werking van de open coördinatiemethode mogelijk te maken;
 • Europese beleidsexperimenten uit te voeren onder leiding van overheidsinstanties op hoog niveau, waarbij in verschillende landen praktijkonderzoek naar beleidsmaatregelen wordt uitgevoerd op basis van gedegen evaluatiemethoden;
 • feiten en kennis te vergaren over de stelsels en het beleid op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport op nationaal en Europees niveau, teneinde een doordachte beleidsvorming te vergemakkelijken;
 • transparantie, erkenning van vaardigheden en kwalificaties alsook van studiepuntenoverdracht te vergemakkelijken, de kwaliteitsborging en het gebruik van digitale credentials te bevorderen, en de validering van niet-formeel en informeel leren, het beheer van vaardigheden en begeleiding in verband met vaardigheden te ondersteunen;
 • de beleidsdialoog met belanghebbenden binnen en buiten de Europese Unie te bevorderen, via conferenties, evenementen en andere activiteiten met beleidsmakers, beroepsbeoefenaars en andere belanghebbenden op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport, om de desbetreffende Europese beleidsagenda’s beter bekend te maken en Europa te promoten als uitmuntende studie- en onderzoeksbestemming;
 • de kwaliteit van de uitvoering van het programma te verbeteren door kennis- en praktijkoverdracht tussen nationale agentschappen te vergemakkelijken, door de nationale agentschappen en de Commissie te voorzien van “denktanks” die het mogelijk maken om activiteiten en strategieën uit te werken om de uitvoering van het programma nauwer te laten aansluiten bij de beleidsontwikkelingen, en door instrumenten aan te reiken om het potentieel van synergieën en complementariteit beter te benutten;
 • mensen kansen te bieden in elke fase van hun leven, dankzij leerervaringen in het buitenland binnen hun specialisatiegebied, zoals openbaar bestuur, landbouw en plattelandsontwikkeling, nieuwe technologieën, ondernemerschap enz.;
 • Erasmus+-uitvoeringsinstanties in staat te stellen om de opschaling van Erasmus+-projecten te faciliteren, opdat subsidies kunnen worden aangevraagd of synergieën tot stand kunnen worden gebracht via de ondersteuning door de op nationaal en regionaal beheerde Europese structuur- en investeringsfondsen, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en de programma’s op het gebied van migratie, veiligheid, justitie en burgerschap, gezondheid en cultuur;
 • evenementen, campagnes en andere activiteiten te ondersteunen die burgers en organisaties informeren over het Erasmus+-programma en het beleid van de Europese Unie op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport;
 • bij te dragen aan de vaststelling en verspreiding van goede praktijken en van succesverhalen van de ondersteunde projecten om deze projecten meer zichtbaarheid te geven en op te schalen op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Welke acties worden ondersteund?

 Via het programma wordt uitvoering gegeven aan de volgende actie:

 • Europese jongeren samen

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Kernactie 3 bestrijkt een breed scala aan andere acties ter ondersteuning van beleidshervormingen in onderwijs, opleiding en jeugdzaken die rechtstreeks door de Europese Commissie worden uitgevoerd of via specifieke oproepen tot het indienen van voorstellen die door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur worden beheerd. Deze acties worden gegroepeerd in de volgende onderdelen:

 • ondersteuning van Europese beleidsontwikkeling;
 • ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van vaardigheden, competenties en kwalificaties;
 • beleidsdialoog en samenwerking met de voornaamste belanghebbenden en internationale organisaties;
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma;
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie;
 • verspreiding en voorlichtingsactiviteiten.

Meer informatie over de ondersteunde acties is te vinden op de websites van de Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap.