Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2022. Maar u kunt de volledige gids voor 2022 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Erasmus-accreditatie op het gebied van jeugdzaken

Wat is de erasmus-accreditatie voor jongeren[1]?

Erasmus-accreditaties zijn een instrument voor organisaties die zich willen openstellen voor grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking, die jongeren willen aanmoedigen tot participatie, en de capaciteitsopbouw van jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties willen ondersteunen aan de hand van leermobiliteitsactiviteiten. De Erasmus-accreditatie voor jongeren bevordert de leermobiliteit van jongeren doordat zij geaccrediteerde organisaties een vereenvoudigd en flexibel alternatief format biedt voor het uitvoeren van activiteiten.

Op het gebied van jeugdzaken is de Erasmus-accreditatie bedoeld om:

 • de persoonlijke en beroepsontwikkeling van jongeren te ondersteunen via niet-formele en informele leermobiliteitsactiviteiten;
 • de positie van jongeren, hun actief burgerschap en hun deelname aan het democratische leven te versterken;
 • de kwaliteitsverbetering van jeugdwerk op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau te bevorderen door capaciteitsopbouw van organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzaken en de beroepsontwikkeling van jeugdwerkers te ondersteunen;
 • inclusie en diversiteit, interculturele dialoog, Europese samenwerking en de waarden solidariteit, gelijke kansen en mensenrechten onder jongeren in Europa te bevorderen.

De aanvragende organisaties zullen worden verplicht hun doelstellingen en plan voor de langere termijn vast te leggen en te bepalen welke activiteiten moeten worden ondersteund met Erasmus-middelen, de verwachte voordelen en hun aanpak van het projectbeheer. De toekenning van de Erasmus-accreditatie voor jongeren bevestigt dat de aanvrager beschikt over passende en doeltreffende processen en maatregelen om hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten uit te voeren zoals gepland en om deze te benutten ten voordele van jeugdzaken.

Hoe werkt het?

Organisaties die geaccrediteerd willen worden, worden verplicht hun doelstellingen voor de langere termijn vast te leggen en te bepalen welke activiteiten moeten worden ondersteund met Erasmus-middelen, de verwachte voordelen en hun aanpak van het projectbeheer.

Organisaties kunnen op eender welk moment een accreditatie op het gebied van jeugdzaken aanvragen; succesvolle aanvragers van een Erasmus-accreditatie voor jongeren krijgen vereenvoudigde toegang tot kansen in het kader van kernactie 1 op het gebied van jeugdzaken, zoals toegelicht in de desbetreffende delen van deze gids. Nadere informatie over de subsidiabiliteits-, selectie- en gunningscriteria is te vinden in de specifieke oproep tot het indienen van voorstellen, die hier is bekendgemaakt: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_nl

De Erasmus-accreditatie wordt verleend voor de periode van 2021 tot en met 2027, op voorwaarde dat regelmatig wordt toegezien op en voortdurend wordt voldaan aan de eisen en instructies van het toezichthoudende nationale agentschap.

Hoe biedt erasmus-accreditatie toegang tot de mobiliteitskansen?

Geaccrediteerde organisaties hebben de mogelijkheid om op een eenvoudigere manier financiële steun aan te vragen (subsidieaanvraag) voor mobiliteitsactiviteiten voor jongeren. Aanvragen worden gebaseerd op het eerder goedgekeurde accreditatieplan. Dit betekent dat het niet nodig is een uitvoerige lijst en beschrijving van de geplande activiteiten in te dienen. De aanvragen zijn eerder gericht op een raming van het aantal uit te voeren activiteiten en het aantal betrokken deelnemers.

De mobiliteitsactiviteiten die in het kader van deze actie zullen worden uitgevoerd, moeten de regels en beginselen volgen die zijn vastgesteld voor elk soort activiteiten die in de respectieve hoofdstukken van deze gids worden besproken.

Geaccrediteerde organisaties verbinden zich ertoe de kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd na te leven en mobiliteitsactiviteiten van hoge kwaliteit op het gebied van jeugdzaken uit te voeren.

Geaccrediteerde jeugdorganisaties komen niet in aanmerking voor financiering uit hoofde van de standaardprojecten op het gebied van jongerenuitwisselingen en mobiliteit voor jeugdwerkers. In die projecten kunnen ze echter wel de rol van partner op zich nemen. Voor 2021 komen organisaties die na de termijn voor het aanvragen van een subsidie zijn geaccrediteerd uitzonderlijk in aanmerking voor financiering binnen de tweede termijn voor standaardprojecten op het gebied van jongerenuitwisselingen en mobiliteit voor jeugdwerkers.

Subsidiabiliteitscriteria

Voor subsidieaanvragen gelden de hieronder vermelde algemene criteria.

Welke aanvragers komen in aanmerking?

Organisaties die op de uiterste datum van indiening van de aanvraag in het bezit zijn van een geldige Erasmus-accreditatie op het gebied van jongeren.

Subsidiabele activiteiten

 • Uitwisseling van jongeren
 • Activiteiten met betrekking tot de beroepsontwikkeling van jeugdwerkers

Daarnaast kunnen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

 • Voorbereidende bezoeken

Deze activiteiten en de bijbehorende subsidiabiliteitscriteria zijn beschreven in de desbetreffende hoofdstukken van deze gids.

Projectduur

Alle geaccrediteerde projecten hebben een aanvankelijke looptijd van 15 maanden. Na twaalf maanden krijgen alle begunstigden de mogelijkheid om hun project te verlengen tot een totale looptijd van 24 maanden.

Waar aanvragen?

Bij het nationale agentschap in het land waar de aanvragende organisatie is gevestigd.

Wanneer aanvragen?

De aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op:

 • 11 mei om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan op 1 augustus van datzelfde jaar.

Hoe aanvragen?

In deel C van deze gids wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt ingediend.

Overige criteria

Een geaccrediteerde organisatie mag slechts eenmaal per oproep een aanvraag indienen.

Een verklaring op erewoord van de wettelijke vertegenwoordiger moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Begrotingstoewijzing

Het toegekende subsidiebedrag is afhankelijk van een aantal elementen:

 • de totale beschikbare begroting die aan geaccrediteerde aanvragers kan worden toegewezen;
 • de aangevraagde activiteiten;
 • het basis- en het maximale bedrag;
 • de volgende toewijzingscriteria: financiële prestaties, kwalitatieve prestaties, beleidsprioriteiten en themagebieden die met de aangevraagde activiteiten worden aangepakt en geografisch evenwicht (indien toegepast door het nationale agentschap).

Gedetailleerde regels inzake het basis- en het maximale bedrag, de scores voor de toewijzingscriteria, het gewicht van elk criterium, de toewijzingsmethode en de beschikbare begroting voor geaccrediteerde projecten zullen vóór de termijn voor het indienen van voorstellen door het nationale agentschappen worden bekendgemaakt.

 1. Het grootste deel van het budget voor deze actie wordt toegewezen ter ondersteuning van transnationale activiteiten waarbij organisaties en deelnemers uit programmalanden zijn betrokken. Ongeveer 25 % van het beschikbare budget kan evenwel worden benut om internationale mobiliteitsactiviteiten met inbegrip van organisaties en deelnemers uit programma- en partner-buurlanden van de Europese Unie te subsidiëren (regio’s 1 tot en met 4; zie deel A van deze gids onder “Begunstigde landen”).

Tagged in: