Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Mobiliteit voor lerenden en personeel in volwasseneneducatie

Deze actie ondersteunt aanbieders van volwasseneneducatie en andere organisaties die actief zijn op het gebied van volwasseneneducatie die leermobiliteitsactiviteiten willen organiseren voor lerende volwassenen en onderwijzend personeel.

De actie staat open voor zeer uiteenlopende organisaties, zoals scholen voor volwasseneneducatie en leercentra; het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties en vrijwilligersorganisaties; adviescentra, bibliotheken, musea, culturele, gemeenschaps- en sociale centra; en andere organisaties die zich inzetten voor personen met een handicap, ouderen, personen die een risico op armoede of sociale uitsluiting lopen enz.

Er wordt een breed scala aan activiteiten ondersteund, onder meer individuele en groepsmobiliteit van lerende volwassenen, job shadowing en nascholingscursussen voor personeel, uitgenodigde deskundigen, en andere activiteiten die hieronder worden toegelicht.

Onder lerende volwassenen kunnen ook personen vallen die profiteren van activiteiten en diensten van organisaties die actief zijn op het gebied van volwasseneneducatie. In het kader van projecten kunnen activiteiten worden georganiseerd die gericht zijn op burgerschap, leren over Europa, gemeenschapsdiensten, vrijwilligerswerk, intergenerationele uitwisselingen, kritisch denken, actief ouder worden enz.

De deelnemende organisaties moeten door middel van hun activiteiten inclusie en diversiteit, milieuduurzaamheid, digitaal onderwijs evenals burgerzin en burgerparticipatie actief bevorderen. Dat moeten ze doen door gebruik te maken van de specifieke financieringsmogelijkheden die voor deze doeleinden worden geboden door het programma, door het bewustzijn bij hun deelnemers te vergroten, door beste praktijken te delen en door een gepaste opzet te kiezen voor hun activiteiten.

 Doelstellingen van de actie

Deze actie heeft tot doel individuele leermogelijkheden te bieden en de internationalisering en institutionele ontwikkeling te ondersteunen van aanbieders van volwasseneneducatie en andere organisaties die actief zijn op het gebied van volwasseneneducatie. De actie zal bijdragen tot de uitvoering van de vaardighedenagenda en de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte. De doelstellingen van deze actie zijn meer bepaald:

 • de Europese dimensie van onderwijzen en leren te versterken;
 • de waarden inclusie en diversiteit, verdraagzaamheid en democratische participatie te bevorderen;
 • de kennis van het gemeenschappelijk Europees erfgoed en de Europese diversiteit te stimuleren;
 • de ontwikkeling van professionele netwerken in heel Europa te ondersteunen.
 • de kwaliteit van formele, informele en niet-formele volwasseneneducatie in Europa te verbeteren voor sleutelcompetenties zoals gedefinieerd in het EU-kader (2018), met inbegrip van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden) en andere levensvaardigheden;
 • het aanbod aan volwasseneneducatie uit te breiden en te diversifiëren via professionalisering van vormingswerkers en capaciteitsopbouw van aanbieders van volwasseneneducatie;
 • de uitvoering en toegankelijkheid van kwaliteitsvolle onderwijs- en leerprogramma’s in alle vormen van volwasseneneducatie te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat deze aansluiten op de behoeften van het individu en de samenleving als geheel;
 • de capaciteit op te bouwen van aanbieders van volwasseneneducatie om hoogwaardige mobiliteitsprojecten uit te voeren;
 • de deelname aan volwasseneneducatie van volwassenen van alle leeftijden en sociaaleconomische achtergronden te verhogen, met name door de deelname te stimuleren van organisaties die werken met kansarme lerenden, kleine aanbieders van volwasseneneducatie, nieuwkomers in het programma, minder ervaren organisaties en lokale basisorganisaties.

Hoe toegang krijgen tot de door Erasmus+ geboden mobiliteitskansen?

Aanbieders van volwasseneneducatie en andere organisaties die actief zijn op het gebied van volwasseneneducatie, kunnen op twee manieren financiële steun aanvragen:

 • Kortlopende mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel — deze projecten bieden aanvragers de mogelijkheid om verschillende mobiliteitsactiviteiten te organiseren gedurende een periode van zes tot achttien maanden. Kortlopende projecten zijn uitstekend geschikt voor organisaties die voor het eerst een aanvraag voor Erasmus+ indienen, of voor organisaties die slechts een beperkt aantal activiteiten wensen te organiseren.
 • Geaccrediteerde mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel — deze projecten staan alleen open voor organisaties met een Erasmus-accreditatie op het gebied van volwasseneneducatie. Met dit bijzondere financieringsonderdeel kunnen geaccrediteerde organisaties regelmatig financiering ontvangen voor mobiliteitsactiviteiten die bijdragen aan de geleidelijke uitvoering van hun Erasmus-plan. Erasmus-accreditaties staan open voor alle organisaties die regelmatig mobiliteitsactiviteiten willen organiseren. Eerdere ervaring met het programma is niet noodzakelijk om accreditatie aan te vragen. Raadpleeg het hoofdstuk over Erasmus-accreditatie op het gebied van volwasseneneducatie, beroepsonderwijs en -opleiding en schoolonderwijs als u meer wilt weten over deze mogelijkheid.

Daarnaast kunnen organisaties meedoen met het programma zonder een aanvraag in te dienen door:

 • Zich aan te sluiten bij een bestaand Erasmus-mobiliteitsconsortium dat wordt aangevoerd door een geaccrediteerde consortiumcoördinator in hun land en dat nieuwe consortiumleden aanvaardt;
 • Op te treden als gastheer voor deelnemers van een ander land: elke organisatie kan optreden als gastheer voor deelnemers afkomstig van een partnerorganisatie uit het buitenland. Optreden als gastorganisatie is een waardevolle ervaring en een goede manier om partnerschappen tot stand te brengen en meer te weten te komen over het programma voordat u zelf een aanvraag indient.

Een project opzetten

De aanvragende organisatie is de belangrijkste actor in een kernactie 1-project. De aanvrager stelt de aanvraag op, dient ze in, ondertekent de subsidieovereenkomst, voert de mobiliteitsactiviteiten uit en brengt verslag uit aan het nationale agentschap. Zowel voor kortlopende projecten als voor Erasmus-accreditaties is de aanvraagprocedure gericht op de behoeften en plannen van de aanvragende organisatie.

De mobiliteitsactiviteiten in een mobiliteitsproject kunnen uitgaand of inkomend zijn. De meeste soorten beschikbare activiteiten zijn uitgaande mobiliteitsactiviteiten. Dit betekent dat de aanvragende organisatie optreedt als uitzendende organisatie: zij zal deelnemers selecteren en hen uitzenden naar een gastorganisatie in het buitenland. Daarnaast zijn er bijzondere soorten inkomende activiteiten die aanvragende organisaties de mogelijkheid bieden deskundigen, leerkrachten en vormingswerkers in opleiding uit te nodigen om naar hun organisatie te komen. Het doel van inkomende activiteiten is niet zozeer om uitwisselingen in twee richtingen tot stand te brengen, als wel personen binnen te halen die kunnen helpen bij de ontwikkeling en internationalisering van de aanvragende organisatie.

Bij het uitvoeren van alle activiteiten die worden ondersteund in het kader van deze actie moet worden voldaan aan de kwaliteitsnormen voor Erasmus. Deze kwaliteitsnormen gelden voor de concrete uitvoeringspraktijken voor projecttaken zoals de selectie en voorbereiding van de deelnemers, de omschrijving, evaluatie en erkenning van de leerresultaten, het delen van de projectresultaten enz. De volledige tekst over de kwaliteitsnormen voor Erasmus kunt u lezen op de Europa-website: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Taalverwerving is een belangrijk onderdeel van elk mobiliteitsproject: begunstigde organisaties moeten hun deelnemers vóór en tijdens de mobiliteitsactiviteiten ondersteuning voor taalverwerving bieden. Daartoe financiert Erasmus+ het platform voor online taalondersteuning, dat gratis en toegankelijk is voor gebruik door alle Erasmus+-deelnemers.

Hoe vindt u partners voor uw mobiliteitsactiviteiten?

Erasmus+ biedt verschillende instrumenten en mogelijkheden om partners te vinden voor mobiliteitsactiviteiten:

 • EPALE — het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa beschikt over een online-instrument voor het vinden van partners. U kunt uw organisatie op het platform inschrijven om mededelingen voor het vinden van partners te plaatsen en mededelingen van andere organisaties te bekijken: https://epale.ec.europa.eu/nl/erasmus-adult-education
 • Opleidings- en samenwerkingsactiviteiten worden regelmatig door nationale agentschappen van Erasmus+ georganiseerd. Het gaat onder meer om seminars voor het leggen van contacten, online-evenementen en andere mogelijkheden voor het vinden van partners voor aanvragers en begunstigden van Erasmus+. U kunt hier zoeken naar beschikbare opleidings- en samenwerkingsactiviteiten: https://salto-et.net U kunt ook regelmatig de website van uw nationaal agentschap bezoeken om op de hoogte te blijven van hun activiteiten en evenementen.
 • Op het platform voor Erasmus+-projectresultaten kunt u zoeken naar alle geaccrediteerde organisaties en goedgekeurde projecten: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontale dimensies

In alle mobiliteitsprojecten moeten de volgende voor het gehele Erasmus+-programma gemeenschappelijke dimensies worden geïntegreerd:

Inclusie en diversiteit

Overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus moeten organisaties die steun ontvangen uit het programma, ervoor zorgen dat zij op een inclusieve en billijke manier mobiliteitskansen bieden aan alle deelnemers, ongeacht hun achtergrond. Bij de selectie van lerenden die aan de projectactiviteiten zullen deelnemen, moet rekening worden gehouden met belangrijke factoren zoals motivatie en verdienste, evenals met de persoonlijke ontwikkeling en leerbehoeften van de deelnemers. Ook moeten deelnemers die tot het personeel behoren, zodanig worden geselecteerd dat de vruchten van hun beroepsontwikkeling door alle lerenden in de organisatie worden geplukt.

Tijdens de voorbereiding, uitvoering en follow-up van de mobiliteitsactiviteiten moeten de uitzendende organisatie en de gastorganisatie de deelnemers betrekken bij belangrijke beslissingen, zodat de voordelen en effecten voor elke deelnemer worden gemaximaliseerd.

Begunstigden en andere deelnemende organisaties die onderwijs en opleiding geven, worden aangemoedigd actief mobiliteitskansen te creëren en te bevorderen, bijvoorbeeld door mobiliteitsvensters te plannen in hun academische kalender en door een stappenplan voor re-integratie vast te leggen voor terugkerende deelnemers.

Milieuduurzame en verantwoorde praktijken

Overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus moeten organisaties die steun ontvangen uit het programma, bij hun deelnemers milieuduurzaam en verantwoord gedrag bevorderen en hen bewust maken van het belang van maatregelen om de milieuvoetafdruk van mobiliteitsactiviteiten te verkleinen of te compenseren. Deze beginselen moeten tot uiting komen in de voorbereiding en uitvoering van alle programma-activiteiten, met name door gebruik te maken van de door het programma geboden specifieke financiële ondersteuning voor de bevordering van duurzaam reizen. Organisaties die onderwijs en opleiding aanbieden, moeten deze beginselen integreren in hun dagelijkse werkzaamheden en bij lerenden en personeel actief een mentaliteits- en gedragswijziging bevorderen.

Digitale transformatie in onderwijs en opleiding

Overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus ondersteunt het programma alle deelnemende organisaties bij het gebruik van digitale instrumenten en leermethoden om hun fysieke activiteiten aan te vullen, de samenwerking tussen partnerorganisaties te bevorderen en de kwaliteit van hun leer- en onderwijsactiviteiten te verbeteren. Daarnaast kunnen deelnemers gebruikmaken van Digital Opportunity Traineeships: mobiliteitsactiviteiten aan de hand waarvan zij digitale vaardigheden kunnen verwerven en personeelsleden in staat stellen om hun opleidings- en onderwijscapaciteit op te bouwen en andere taken te vervullen met behulp van digitale hulpmiddelen. Die activiteiten kunnen worden georganiseerd met elke beschikbare vorm van mobiliteit.

Deelname aan het democratisch proces

Het programma is bedoeld om deelnemers te helpen om de voordelen te ontdekken van actief burgerschap en deelname aan de democratie. Ondersteunde mobiliteitsactiviteiten moeten de vaardigheden voor deelname aan verschillende domeinen van de burgermaatschappij versterken, evenals de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid. Waar mogelijk moeten projecten mogelijkheden bieden om deel te nemen aan de democratie en om maatschappelijke betrokkenheid en burgerzin te tonen door middel van formele of niet-formele leeractiviteiten. Zij moeten de deelnemers tevens een beter begrip bijbrengen van de Europese Unie en haar gemeenschappelijke waarden, met inbegrip van de eerbiediging van de democratische beginselen, de menselijke waardigheid, eenheid en diversiteit, de interculturele dialoog, en het Europese maatschappelijke, culturele en historische erfgoed.

Ontwikkeling van sleutelcompetenties

Het programma ondersteunt de levenslange ontwikkeling en versterking van [fn]sleutelcompetenties[ft/]Sleutelcompetenties — https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_nl[/fn]  die nodig zijn voor persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, actief burgerschap en sociale integratie. Deelnemende organisaties moeten onderwijs- en opleidingsactiviteiten aanbieden die zijn toegespitst op de specifieke behoeften van lerenden om hen te helpen economisch onafhankelijk te worden en de obstakels waar zij tegenaan lopen in onderwijs en sociale contacten weg te nemen.

Activiteiten

In dit gedeelte worden de soorten activiteiten beschreven die kunnen worden ondersteund met Erasmus+-middelen, zowel als onderdeel van kortlopende projecten als van geaccrediteerde projecten.

Voor elke activiteit kan aanvullende steun worden verleend voor begeleiders van kansarme deelnemers. De begeleiders kunnen worden gesteund tijdens de gehele duur van de activiteit of tijdens een gedeelte ervan.

Personeelsmobiliteit

Subsidiabele activiteiten

 • Job shadowing (2 tot 60 dagen)
 • Onderwijs- en opleidingsopdrachten (2 tot 365 dagen)
 • Cursussen en opleiding (2 tot 30 dagen, maximaal 10 dagen cursusgelden per deelnemer)

Naast de fysieke mobiliteit kunnen alle activiteiten voor personeelsmobiliteit worden gecombineerd met virtuele activiteiten. De bovenvermelde minimale en maximale duur geldt voor het onderdeel fysieke mobiliteit.

De uitgevoerde activiteiten moeten aan de volgende kwalitatieve vereisten voldoen:

Job shadowing: de deelnemers kunnen een periode bij een gastorganisatie in een ander land doorbrengen om nieuwe praktijken te leren en nieuwe ideeën te verzamelen aan de hand van observatie en interactie met collega’s, deskundigen of andere praktijkmensen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden bij de gastorganisatie.

Onderwijs- of opleidingsopdrachten: de deelnemers kunnen een periode onderwijs of opleiding geven aan lerenden bij een gastorganisatie in een ander land, om op die manier te leren hoe zij hun taken moeten vervullen en om met collega’s van gedachten te wisselen.

Cursussen en opleiding: de deelnemers kunnen een gestructureerde cursus volgen of een vergelijkbare vorm van opleiding die wordt verstrekt door gekwalificeerde beroepsbeoefenaren en die gebaseerd is op een leerprogramma en leeruitkomsten die vooraf zijn vastgelegd.

De opleiding moet een duidelijke transnationale component bevatten, bijvoorbeeld door het stimuleren van leren door interactie tussen deelnemers uit verschillende landen of door het integreren van andere elementen van transnationale overdracht van praktijken, zoals een sterke betrokkenheid van personeel in volwasseneneducatie uit het gastland om te interageren en praktijken uit te wisselen met collega’s uit het buitenland.

De inhoud van de cursussen en opleidingen moet relevant zijn voor de beroepsvaardigheden van het deelnemende personeel en voor de doelstellingen van het project of de accreditatie.

De ondersteunde activiteiten kunnen bijvoorbeeld cursussen en opleidingen omvatten die worden georganiseerd door openbare instellingen of vrijwilligersorganisaties, activiteiten georganiseerd in het kader van de uitwisseling van praktijken tussen organisaties in verschillende landen, alsook in de handel verkrijgbare cursussen en opleidingen.  Volledig passieve activiteiten zoals het luisteren naar lezingen of toespraken of het bijwonen van massaconferenties worden niet ondersteund. Conferenties en gelijknamige evenementen kunnen alleen voor financiering in aanmerking komen als de deelnemers het grootste deel van hun tijd besteden aan gestructureerde opleidingen, workshops, praktische oefeningen, uitwisseling van praktijken met collega’s of andere vormen van actief leren.

De aanvragers worden erop gewezen dat alle cursusorganisatoren volledig onafhankelijk zijn van het Erasmus+-programma en dat zij optreden als dienstverleners in een vrije markt. De begunstigde organisatie is dan ook verantwoordelijk voor de keuze van de cursussen en opleiding. De volgende kwaliteitsnormen zijn beschikbaar om aanvragers te begeleiden bij hun keuze: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

In aanmerking komende deelnemers

Voor deze activiteiten komen onder meer leerkrachten in aanmerking, evenals opleiders en alle andere niet-onderwijzende deskundigen en personeelsleden die in de volwasseneneducatie werkzaam zijn.

Niet-onderwijzend personeel dat in aanmerking komt, omvat personeel werkzaam in volwasseneneducatie, hetzij bij aanbieders van volwasseneneducatie (bv. Leidinggevenden, Erasmus+-coördinatoren), hetzij in andere organisaties die actief zijn in de volwasseneneducatie (bv. vrijwilligers, adviseurs, Erasmus+-coördinatoren, beleidscoördinatoren belast met volwasseneneducatie enzovoort).

Deelnemers moeten werkzaam zijn bij de uitzendende organisatie of regelmatig werken met de uitzendende organisatie om de kernactiviteiten van de organisatie te helpen uitvoeren (bijvoorbeeld als externe opleiders, experten of vrijwilligers).

In alle gevallen moeten de taken die de deelnemer verbinden met de uitzendende organisatie, zodanig worden gedocumenteerd dat het nationale agentschap dit verband kan verifiëren (bijvoorbeeld aan de hand van een arbeids- of vrijwilligersovereenkomst, een taakbeschrijving of een soortgelijk document). De nationale agentschappen stellen in hun nationale context een transparante en consistente werkwijze vast betreffende aanvaardbare werkrelaties en bewijsstukken.

In aanmerking komende locaties

De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land.

Documentatie van de leerresultaten

De vereisten voor de documentatie van de leerresultaten zijn vastgelegd in de kwaliteitsnormen voor Erasmus en worden verder uitgewerkt in de subsidieovereenkomst van het project.

Vóór de mobiliteitsactiviteit moeten de uitzendende organisatie, de gastorganisatie en de deelnemer overeenstemming bereiken over een leerovereenkomst (of een vergelijkbaar document) waarin de verwachte leerresultaten van de deelnemer worden gespecificeerd. Voor cursussen en opleidingen kan een opleidingsprogramma worden gebruikt in plaats van een leerovereenkomst.

Na de activiteit moeten de door de deelnemer bereikte leerresultaten worden erkend door afgifte van een Europass-mobiliteitsdocument of een vergelijkbaar document. De begunstigde organisatie moet een kopie van het afgegeven document bewaren als bewijs dat de activiteit is voltooid.

Mobiliteit van lerenden

Subsidiabele activiteiten

 • Groepsmobiliteit van lerende volwassenen (2 tot 30 dagen, minstens twee lerenden per groep)
 • Kortlopende leermobiliteit van lerende volwassenen (2 tot 29 dagen)
 • Langlopende leermobiliteit van lerende volwassenen (30 tot 365 dagen)

Naast de fysieke mobiliteit kunnen alle mobiliteitsactiviteiten van lerenden worden gecombineerd met virtuele activiteiten. De bovenvermelde minimale en maximale duur geldt voor het onderdeel fysieke mobiliteit.

De uitgevoerde activiteiten moeten aan de volgende kwalitatieve vereisten voldoen:

Groepsmobiliteit van lerende volwassenen: een groep lerende volwassenen van de uitzendende organisatie kan tijd doorbrengen in een ander land om te kunnen profiteren van innovatief onderwijs georganiseerd met behulp van samenwerking tussen de uitzendende en de gastorganisatie (de aankoop van in de handel verkrijgbare opleidingsdiensten wordt niet ondersteund). De activiteiten kunnen een combinatie van verschillende formele, informele en niet-formele leermethoden en technieken omvatten, zoals intercollegiaal leren, werkplekleren, vrijwilligerswerk en andere innovatieve benaderingen. De lerenden moeten tijdens de volledige looptijd van de activiteit worden begeleid door bevoegde opleiders van de uitzendende organisatie en zij moeten deelnemen aan de uitvoering van het leerprogramma. De inhoud van activiteiten in het kader van groepsmobiliteit moet gericht zijn op sleutelcompetenties van lerende volwassenen of de dimensies van het programma met betrekking tot inclusie en diversiteit, digitale vaardigheden, milieuduurzaamheid en participatie.

Kortlopende leermobiliteit van lerende volwassenen: lerende volwassenen kunnen een periode bij een gastorganisatie in het buitenland doorbrengen teneinde hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Voor elke deelnemer moet een individueel leerprogramma zijn vastgesteld. Het leerprogramma kan een combinatie van verschillende formele, informele en niet-formele leermethoden omvatten.

Langlopende leermobiliteit van lerende volwassenen: lerende volwassenen kunnen een langere periode bij een gastorganisatie in het buitenland doorbrengen teneinde hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Voor elke deelnemer moet een individueel leerprogramma zijn vastgesteld. Het leerprogramma kan een combinatie van verschillende formele, informele en niet-formele leermethoden omvatten.

Er zij op gewezen dat het verschil tussen groeps- en individuele activiteitsvormen niet gebaseerd is op de reis- en verblijfsvoorzieningen, maar eerder op de vereisten voor collectieve of individuele leerprogramma’s, zoals hieronder is beschreven in “Documentatie van de leerresultaten”. Dienovereenkomstig wordt voor groeps- en individuele activiteiten een verschillend niveau van organisatorische steun verleend, zoals gedefinieerd in de financieringsregels aan het eind van dit hoofdstuk. De groepsmobiliteitsvorm wordt aanbevolen voor eenvoudige activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande middelen en inhoud, terwijl individuele vormen geschikter zijn voor activiteiten waarvoor specifieke investeringen van de uitzendende en ontvangende organisaties nodig zijn (ook in gevallen waarin meerdere deelnemers samen reizen en verblijven).

In aanmerking komende deelnemers

In aanmerking komende deelnemers zijn lerenden die profiteren van programma’s of activiteiten [fn]voor volwasseneneducatie[ft/]De definitie van in aanmerking komende programma’s en activiteiten voor volwasseneneducatie in elke EU-lidstaat of elk met het programma geassocieerd derde land zal worden vastgesteld door de bevoegde nationale autoriteit en wordt gepubliceerd op de website van het relevante nationale agentschap.Leden van het onderwijspersoneel (leerkrachten, opleiders, vormingswerkers, jeugdpersoneel enz.) of andere werkende volwassenen worden in het kader van dit subsidiabiliteitscriterium niet als lerende volwassenen beschouwd tenzij zij tegelijkertijd als lerenden deelnemen in specifieke programma’s of activiteiten voor volwasseneneducatie die zijn opgenomen in de bovengenoemde definitie van de bevoegde nationale autoriteit. Personeel in volwasseneneducatie kan deelnemen aan mobilteitsactiviteiten voor personeel die hierboven in dit deel zijn beschreven. Evenzo kan onderwijspersoneel dat werkzaam is op andere gebieden van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport deelnemen aan Erasmus+-mobiliteitsactiviteiten voor personeel, zoals beschreven in de relevante delen van deze programmagids.[/fn] bij de uitzendende organisatie.

In het kader van informele en niet-formele volwasseneneducatie kunnen in aanmerking komende lerenden personen omvatten die profiteren van activiteiten (met inbegrip van begeleidings- en adviesdiensten of soortgelijke ondersteuning) die worden aangeboden door organisaties die actief zijn op het gebied van volwasseneneducatie (zoals bibliotheken, centra voor een leven lang leren, gemeenschapscentra enz.), indien die organisaties en hun activiteiten in hun nationale context als subsidiabel worden erkend.

Bij de selectie van de deelnemers moeten alle projecten streven naar een inclusieve en evenwichtige mix van deelnemersprofielen en een volwaardige betrokkenheid van kansarme deelnemers, overeenkomstig de doelstellingen van de actie.

In aanmerking komende locaties

De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land.

De groepsmobiliteit van lerende volwassenen moet plaatsvinden bij de gastorganisatie. Bij uitzondering kunnen activiteiten plaatsvinden op een andere locatie in het land van de gastorganisatie, op voorwaarde dat dit gerechtvaardigd is op basis van de inhoud en de kwaliteit van de activiteit. In dat geval worden de verplaatsingen die de deelnemers maken om van de ontvangende organisatie naar de locatie te reizen niet beschouwd als een transnationale mobiliteitsactiviteit. De daarbij gemaakte reiskosten en andere kosten worden niet vergoed. Er mag in dit verband geen aanvullende financiering worden aangevraagd.

Bovendien kan groepsmobiliteit van lerende volwassenen plaatsvinden in een plaats waar een instelling van de Europese Unie is gevestigd indien de activiteit wordt georganiseerd bij of in samenwerking met een [fn]EU-instelling[ft/]De zetels van de instellingen van de Europese Unie bevinden zich in Brussel, Frankfurt, Luxemburg, Straatsburg en Den Haag. Activiteiten bij EU-zetels worden beschouwd als transnationale mobiliteit en hiervoor kan financiering (zoals beschreven in het deel “Wat zijn de financieringsregels?”) worden aangevraagd voor alle deelnemers, ongeacht hun land van oorsprong.[/fn]

Documentatie van de leerresultaten

De vereisten voor de documentatie van de leerresultaten zijn vastgelegd in de kwaliteitsnormen voor Erasmus en worden verder uitgewerkt in de subsidieovereenkomst van het project.

Individuele mobiliteitsactiviteiten: vóór de activiteit moeten de uitzendende organisatie, de gastorganisatie en de deelnemer overeenstemming bereiken over een leerovereenkomst (of een vergelijkbaar document) waarin de verwachte leerresultaten van de deelnemer worden gespecificeerd. Na de activiteit moeten de door de deelnemer bereikte leerresultaten worden erkend door afgifte van een Europass-mobiliteitsdocument of een vergelijkbaar document. De begunstigde organisatie moet een kopie van het afgegeven document bewaren als bewijs dat de activiteit is voltooid.

Groepsmobiliteitsactiviteiten: er moet een leerprogramma worden vastgesteld voor de hele groep (individuele leerovereenkomsten zijn niet vereist). Na de activiteit moet de begunstigde organisatie het leerprogramma en een deelnemerslijst (met inbegrip van begeleiders) bewaren als bewijs dat de activiteit is voltooid.

Andere ondersteunde activiteiten

Subsidiabele activiteiten

 • Uitgenodigde deskundigen (2 tot 60 dagen)
 • Optreden als gastheer voor leerkrachten en vormingswerkers in opleiding (10 tot 365 dagen)

De uitgevoerde activiteiten moeten aan de volgende kwalitatieve vereisten voldoen:

Uitgenodigde deskundigen: organisaties kunnen buitenlandse opleiders, leerkrachten, beleidsdeskundigen of andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaren uitnodigen die kunnen bijdragen tot de verbetering van onderwijs, opleiding en leren bij de ontvangende organisatie. Uitgenodigde deskundigen kunnen bijvoorbeeld opleiding geven aan het personeel van de ontvangende organisatie, nieuwe onderwijsmethoden demonstreren of goede praktijken in organisatie en management helpen overbrengen.

Optreden als gastheer voor leerkrachten en vormingswerkers in opleiding: aanvragende organisaties kunnen als gastheer optreden voor leerkrachten in opleiding die een stageperiode in het buitenland willen vervullen. De gastorganisatie zal steun ontvangen om de activiteit op te zetten, terwijl de reiskosten en individuele steun voor de deelnemer moeten worden verstrekt door de uitzendende instelling (die daarvoor Erasmus+-financiering mag aanvragen).

In aanmerking komende deelnemers

Uitgenodigde deskundigen zijn mensen uit een andere EU-lidstaat of uit een met het programma geassocieerd derde land die expertise en opleiding kunnen verstrekken op een gebied dat relevant is voor de behoeften en doelstellingen van de organisatie die hen uitnodigt.

Optreden als gastheer voor leerkrachten en vormingswerkers in opleiding is een mogelijkheid voor deelnemers die zijn ingeschreven in of pas zijn [fn]afgestudeerd[ft/]Pas afgestudeerden komen tot 12 maanden na hun afstuderen in aanmerking voor deelname. Indien de deelnemers na het afstuderen een verplichte burgerdienst of militaire dienst hebben vervuld, wordt deze periode verlengd met de duur van die dienst.[/fn] aan een lerarenopleiding (of een vergelijkbaar onderwijsprogramma voor opleiders of vormingswerkers) in een andere EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land.

In aanmerking komende locaties

De locatie voor uitgenodigde deskundigen en leerkrachten in opleiding is altijd die van de begunstigde organisatie (met inbegrip van consortiumleden).

Documentatie van de leerresultaten

Voor uitgenodigde deskundigen moet het leerprogramma dat de deskundige zal uitvoeren vóór de activiteit met de gastorganisatie worden overeengekomen. Na de activiteit moet de begunstigde organisatie het uitgevoerde leerprogramma bewaren als bewijs dat de activiteit is voltooid.

Voor leerkrachten en vormingswerkers in opleiding die als gast worden ontvangen, zijn de vereisten voor individuele mobiliteitsactiviteiten van lerenden van toepassing.

Voorbereidende bezoeken

Wat is een voorbereidend bezoek?

Een voorbereidend bezoek is een bezoek aan een toekomstige gastorganisatie door personeel van de uitzendende organisatie om een mobiliteitsactiviteit voor lerenden of personeel beter voor te bereiden.

Wanneer kan een voorbereidend bezoek worden georganiseerd?

Elk voorbereidend bezoek moet duidelijk worden gemotiveerd en bijdragen aan een verbetering van de inclusiviteit, het toepassingsgebied en de kwaliteit van mobiliteitsactiviteiten.

Voorbereidende bezoeken kunnen bijvoorbeeld worden georganiseerd om de mobiliteit van kansarme deelnemers beter voor te bereiden, de samenwerking aan te gaan met een nieuwe partnerorganisatie of langere mobiliteitsactiviteiten voor te bereiden.

Voorbereidende bezoeken kunnen worden georganiseerd als voorbereiding voor eender welk type mobiliteit van lerenden of personeelsmobiliteit, met uitzondering van “cursussen en opleiding”.

Wie kan aan een voorbereidend bezoek deelnemen?

Voorbereidende bezoeken kunnen worden verricht door alle personen die in aanmerking komen voor mobiliteitsactiviteiten voor personeel en die betrokken zijn bij de organisatie van het project.

Lerenden die aan langlopende leermobiliteit zullen deelnemen en kansarme deelnemers aan elk soort activiteit kunnen bij wijze van uitzondering deelnemen aan voorbereidende bezoeken voor hun activiteiten.

Aan een voorbereidend bezoek mogen maximaal drie personen deelnemen en per gastorganisatie mag er maximaal één voorbereidend bezoek worden georganiseerd.

Waar kunnen voorbereidende bezoeken plaatsvinden?

Voorbereidende bezoeken vinden plaats bij de toekomstige gastorganisatie of op een andere locatie waar mobiliteitsactiviteiten zijn gepland. De regels die gelden voor de locaties van mobiliteitsactiviteiten voor lerenden en personeel, gelden ook voor de voorbereidende bezoeken in verband met die activiteiten.

Kortlopende projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel in volwasseneneducatie

Kortlopende projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel zijn een eenvoudige, ongecompliceerde manier om gebruik te maken van Erasmus+. Deze projecten stellen organisaties in staat vlot enkele activiteiten op te zetten en zo ervaring te krijgen met het programma.

Om het eenvoudig te houden, wordt in kortlopende projecten een limiet gesteld aan het aantal deelnemers en aan de looptijd van het project. Dit format staat uitsluitend open voor individuele organisaties en dus niet voor consortiumcoördinatoren. Geaccrediteerde organisaties kunnen geen aanvraag voor kortlopende projecten indienen, aangezien zij al permanent toegang hebben tot Erasmus+-financiering.

De aanvraag voor kortlopende projecten omvat een lijst en een beschrijving van de activiteiten die de aanvragende organisatie van plan is te organiseren.

Subsidiabiliteitscriteria

In aanmerking komende organisaties: wie kan een aanvraag indienen?

De volgende organisaties komen in [fn]aanmerking[ft/]De definitie van in aanmerking komende organisaties in elke EU-lidstaat of elk met het programma geassocieerd derde land zal worden vastgesteld door de bevoegde nationale autoriteit en samen met relevante voorbeelden worden gepubliceerd op de website van het relevante nationale agentschap[/fn] om financiële steun aan te vragen:

 • Organisaties die formele, informele en niet-formele volwasseneneducatie [fn]aanbieden[ft/]Zonder afbreuk te doen aan de door de bevoegde nationale autoriteit vastgestelde definities, wijzen wij erop dat organisaties die beroepsonderwijs en -opleiding aanbieden aan lerende volwassenen doorgaans worden beschouwd als aanbieders van beroepsonderwijs en ‑opleiding, en niet als aanbieders van volwasseneneducatie. Zie voor meer informatie de toepasselijke definities op de website van uw nationale agentschap[/fn]
 • Lokale en regionale overheden, coördinerende instanties en andere organisaties die een rol spelen op het gebied van volwasseneneducatie

Organisaties met een Erasmus-accreditatie in volwasseneneducatie mogen geen aanvraag voor kortlopende projecten indienen.

Begunstigde landen

Aanvragende organisaties moeten gevestigd zijn in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land.

Waar een aanvraag indienen?

Aanvragen worden ingediend bij het nationale agentschap van het land waar de aanvragende organisatie is gevestigd.

Termijnen voor indiening aanvraag

Ronde 1 (voor alle nationale agentschappen): 20 februari om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd)

Ronde 2: nationale agentschappen kunnen beslissen om een tweede termijn te openen (ronde 2). In dat geval zal het nationaal agentschap de aanvragers hierover via zijn website informeren. Voor ronde 2 moeten de aanvragers hun aanvragen uiterlijk op 1 oktober om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd) indienen.

Startdatums projecten

Voor projecten is de volgende keuze van startdatums mogelijk:

 • Ronde 1: tussen 1 juni en 31 december van hetzelfde jaar
 • Ronde 2 (indien open): tussen 1 januari en 31 mei van het volgende jaar

Looptijd project

6 tot 18 maanden

Aantal aanvragen

Per selectieronde mag een organisatie een aanvraag indienen voor slechts één kortlopend project op het gebied van volwasseneneducatie.

Organisaties die in het kader van de eerste aanvraagronde een subsidie voor een kortlopend project ontvangen, mogen geen aanvraag indienen voor de tweede ronde van dezelfde oproep tot het indienen van voorstellen.

Binnen een periode van vijf opeenvolgende oproepjaren mogen organisaties maximaal drie subsidies voor kortlopende projecten op het gebied van volwasseneneducatie ontvangen. In de periode 2014‑2020 ontvangen subsidies tellen niet mee voor deze limiet.

Subsidiabele activiteiten

Alle soorten activiteiten voor volwasseneneducatie. Zie het deel “Activiteiten” voor een uitvoerige lijst en regels.

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragen ten minste één mobiliteitsactiviteit voor personeel of lerenden omvatten.

Reikwijdte van het project

Een aanvraag voor een kortlopend project kan maximaal 30 deelnemers in mobiliteitsactiviteiten omvatten.

Voorbereidende bezoeken en de deelname van begeleiders worden hierin niet meegerekend.

Ondersteunende organisaties

Een ondersteunende organisatie is een organisatie die de begunstigde organisatie bijstaat bij de praktische aspecten van de projectuitvoering die geen betrekking hebben op kerntaken van het project (zoals omschreven in de kwaliteitsnormen voor Erasmus).

Elke organisatie die actief is op het gebied van onderwijs en opleiding kan een ondersteunende organisatie worden. De rol en de verplichtingen van de ondersteunende organisaties moeten formeel worden vastgesteld tussen de ondersteunende organisaties en de begunstigde organisatie. De ondersteunende organisatie handelt onder toezicht van de begunstigde organisatie, die eindverantwoordelijk blijft voor de resultaten en kwaliteit van uitgevoerde activiteiten. Alle bijdragen van de ondersteunende organisaties moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen voor Erasmus.

Gastorganisaties die leerinhoud en mentorschap aanbieden aan de deelnemers van de begunstigde organisatie worden niet als ondersteunende organisaties beschouwd, tenzij zij tegelijkertijd de begunstigde ondersteunen bij andere projectbeheerstaken die normaal gesproken door de uitzendende organisatie worden uitgevoerd.

Toekenningscriteria

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door toekenning van een aantal punten op een totaal van 100 punten aan de hand van de onderstaande criteria en wegingsfactoren. Om in aanmerking te komen voor toekenning moeten de aanvragen de volgende drempelwaarden overschrijden:

 • ten minste 60 van de 100 punten; en
 • ten minste de helft van het maximumaantal punten in elk van de drie categorieën van de toekenningscriteria.

Relevantie (maximaal20 punten)

De mate waarin:

 • het profiel van de aanvrager, zijn ervaring en activiteiten, en de doelgroep van lerenden relevant zijn voor volwasseneneducatie;
 • het projectvoorstel relevant is voor de doelstellingen van de actie;
 • Het voorstel is relevant voor de eerbiediging en bevordering van gedeelde EU-waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, en de bestrijding van elke vorm van discriminatie.
 • het projectvoorstel relevant is voor de volgende specifieke prioriteiten:
  • ondersteuning van nieuwkomers en minder ervaren organisaties;
  • ondersteuning van kansarme deelnemers.

Kwaliteit van het projectontwerp  (maximaal 50 punten)

De mate waarin:

 • de voorgestelde projectdoelstellingen op een duidelijke en concrete manier beantwoorden aan de behoeften van de aanvragende organisatie, haar personeel en lerenden;
 • de voorgestelde activiteiten geschikt zijn voor de verwezenlijking van de projectdoelstellingen;
 • er een duidelijk werkplan is voor elk van de voorgestelde activiteiten;
 • het project gebruikmaakt van milieuduurzame en verantwoorde praktijken;
 • het project gebruikmaakt van digitale hulpmiddelen (met name Epale) en leermethoden om de fysiekemobiliteitsactiviteiten aan te vullen en de samenwerking met de als gastheer optredende partnerorganisaties te verbeteren.

Kwaliteit van vervolgacties (maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • de aanvrager de taken en verantwoordelijkheden in verband met de uitvoering van de activiteiten duidelijk heeft vastgesteld overeenkomstig de kwaliteitsnormen voor Erasmus;
 • de aanvrager concrete en logische stappen heeft voorgesteld om de resultaten van de mobiliteitsactiviteiten in de reguliere werkzaamheden van de organisatie te integreren;
 • de aanvrager een passende manier heeft voorgesteld om de projectresultaten te evalueren;
 • de aanvrager concrete en effectieve stappen heeft voorgesteld om de resultaten van het project bekend te maken in de aanvragende organisatie, de resultaten met andere organisaties en het publiek te delen, en de financiering van de Europese Unie publiekelijk te erkennen.

Geaccrediteerde projecten voor de mobiliteit van lerenden en personeel in volwasseneneducatie

Organisaties met een Erasmus-accreditatie in de volwasseneneducatie kunnen financiële steun aanvragen in het kader van een bijzonder financieringsonderdeel dat alleen voor hen beschikbaar is. Aanvragen worden gebaseerd op het eerder goedgekeurde Erasmus-plan. Dit betekent dat het niet nodig is een uitvoerige lijst en beschrijving van de geplande activiteiten in te dienen. De aanvragen zijn eerder gericht op een raming van de begroting die nodig is voor de volgende reeks activiteiten.

Subsidiabiliteitscriteria

In aanmerking komende organisaties: wie kan een aanvraag indienen?

Aanvragers moeten op de startdatum van het project in het bezit zijn van een geldige Erasmus-accreditatie in volwasseneneducatie.

Mobiliteitsconsortium

Organisaties met een Erasmus-accreditatie voor coördinatoren van een mobiliteitsconsortium moeten een aanvraag indienen voor het format voor mobiliteitsconsortia.

De aanvraag moet een lijst met de leden van het mobiliteitsconsortium bevatten, waarin de coördinator is opgenomen en ten minste één andere organisatie die lid is van het consortium.

Elke organisatie die voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria voor een accreditatie voor Erasmus op hetzelfde gebied, kan lid worden van een mobiliteitsconsortium. Alle geplande ledenorganisaties van een consortium moeten afkomstig zijn uit dezelfde EU-lidstaat of hetzelfde met het programma geassocieerde derde land als de coördinator van het mobiliteitsconsortium.

De leden van het consortium hoeven geen Erasmus-accreditatie te hebben.

Organisaties die deel uitmaken van een mobiliteitsconsortium, kunnen in het kader van dezelfde oproep tot het indienen van voorstellen financiële steun ontvangen uit maximaal twee kernactie 1-subsidieovereenkomsten op het gebied van volwasseneneducatie. Dit betekent dat organisaties voor volwasseneneducatie die een subsidie ontvangen voor een kortlopend project of een geaccrediteerd project, daarnaast nog aan slechts één mobiliteitsconsortium voor volwasseneneducatie kunnen deelnemen als lid van het consortium. Andere organisaties kunnen deelnemen aan maximaal twee mobiliteitsconsortia.

Waar een aanvraag indienen?

Aanvragen worden ingediend bij het nationale agentschap van het land waar de aanvragende organisatie is gevestigd.

Termijn voor indiening aanvraag

20 februari om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd)

Startdatum project

1 juni van hetzelfde jaar

Looptijd project

Alle geaccrediteerde projecten hebben een aanvankelijke looptijd van 15 maanden. Indien dit gerechtvaardigd is, kunnen begunstigden verzoeken om een verlenging van hun project tot een totale duur van 24 maanden. Verlengingen vinden 12 maanden na aanvang van de uitvoering plaats, tenzij het nationaal agentschap anders beslist.

Aantal aanvragen

Geaccrediteerde organisaties mogen slechts eenmaal per selectieronde een aanvraag indienen.

Mogelijke activiteiten

Alle soorten activiteiten voor volwasseneneducatie. Zie het deel “Activiteiten” voor een uitvoerige lijst en regels.

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragen ten minste één mobiliteitsactiviteit voor personeel of lerenden omvatten.

Reikwijdte van het project

Het aantal deelnemers dat aan geaccrediteerde projecten mag meedoen, is onbeperkt, met uitzondering van eventuele beperkingen die zijn bepaald in de fase van de begrotingstoewijzing.

Begrotingstoewijzing

De kwaliteit van het Erasmusplan van de aanvrager is beoordeeld tijdens de aanvraagfase van de accreditatie en er vindt dus geen kwalitatieve beoordeling plaats in de fase van begrotingstoewijzing. Aan alle in aanmerking komende subsidieaanvragen wordt financiële steun toegekend.

Het toegekende subsidiebedrag zal afhangen van een aantal elementen:

 • de totale beschikbare begroting die aan geaccrediteerde aanvragers kan worden toegewezen;
 • de aangevraagde activiteiten (met inbegrip van de geraamde begroting die nodig is om ze te kunnen uitvoeren)
 • het basis- en maximale subsidiebedrag
 • de volgende toewijzingscriteria: prestaties van de aanvrager, beleidsprioriteiten en geografisch evenwicht (indien toegepast door het nationaal agentschap)

Vóór de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag zal het nationaal agentschap gedetailleerde regels inzake basis- en maximumsubsidiebedragen, de scores van de toewijzingscriteria, de weging van elk criterium, de toewijzingsmethode en de beschikbare begroting voor geaccrediteerde projecten publiceren.

Wat zijn de financieringsregels?

De volgende financieringsregels zijn van toepassing op kortetermijnprojecten en geaccrediteerde projecten voor de mobiliteit van leerlingen en personeel in de volwasseneneducatie.

De verschillende begrotingsrubrieken staan los van elkaar: voor elke individuele deelnemer kan de begunstigde alle in aanmerking komende bijdragen per eenheid of slechts een deel daarvan aanvragen (indien de overige kosten op een andere manier worden gedekt). Middelen uit Erasmus+ kunnen worden aangevuld door de begunstigde organisatie zelf, andere EU-middelen, donaties of bijdragen van de deelnemers. Indien de begunstigde om bijdragen van de deelnemers vraagt, moeten deze in overeenstemming blijven met de relevante bepalingen van de kwaliteitsnormen voor Erasmus. Met name mogen dergelijke bijdragen geen belemmeringen vormen voor de inclusie van kansarme deelnemers.

Begrotingsrubriek - Organisatorische steun

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project die niet worden gedekt door andere kostenrubrieken.

Bijvoorbeeld: voorbereiding (pedagogisch, intercultureel enz.), mentorschap, monitoring en ondersteuning van deelnemers tijdens de mobiliteit, de nodige diensten, instrumenten en uitrusting voor de projectuitvoering, de virtuele onderdelen van gemengde activiteiten, de erkenning van leerresultaten, het delen van resultaten en het zichtbaar maken van de financiering van de Europese Unie voor het publiek.

Organisatorische steun dekt de kosten die worden gemaakt door zowel de uitzendende als de ontvangende organisatie (met uitzondering van personeelsmobiliteit voor cursussen en opleidingen). De verdeling van het ontvangen bedrag zal worden overeengekomen door de twee organisaties.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers.

Bedrag

100 EUR

 • Per deelnemer in personeelsmobiliteit voor cursussen en opleiding
 • Per uitgenodigde deskundige
 • Per leerkracht of vormingswerker in opleiding die als gast wordt ontvangen

125 EUR

 • Per lerende bij groepsmobiliteit.

350 EUR; 200 EUR vanaf honderd deelnemers aan eenzelfde soort activiteit

 •  Per deelnemer aan kortlopende leermobiliteit van lerende volwassenen
 • Per deelnemer aan personeelsmobiliteit voor job shadowing en onderwijs- of opleidingsopdrachten

500 EUR Per deelnemer aan langlopende leermobiliteit van lerende volwassenen

Begrotingsrubriek – Reiskosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Tegemoetkoming in de kosten die deelnemers en begeleiders maken om van de plaats van oorsprong naar de locatie van de activiteit en terug te reizen.

Onder de 500 km zal de deelnemer in de regel met emissiearme vervoermiddelen reizen.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de reisafstand en het aantal personen.

De aanvrager moet de afstand in vogelvlucht tussen de plaats van oorsprong en de locatie van de [fn]activiteit[ft/]Indien bijvoorbeeld iemand uit Madrid (Spanje) deelneemt aan een activiteit in Rome (Italië), moet de aanvrager de afstand van Madrid naar Rome berekenen (1 365,28 km) en vervolgens de toepasselijke reisafstandcategorie selecteren (d.w.z. tussen 500 en 1 999 km). [/fn] aangeven met behulp van de door de Europese Commissie [fn]ondersteunde afstandscalculator[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_nl[/fn].

Bedrag

Reisafstand

Groen reizen

Niet-groen reizen

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285 EUR

211 EUR

500 – 1 999 km

417 EUR

309 EUR

2000 – 2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000 – 3 999 km

785 EUR

580 EUR

4000 – 7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km of meer

1 735 EUR

1 735 EUR

Begrotingsrubriek - Individuele steun

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Verblijfkosten voor deelnemers en [fn]begeleiders[ft/]Voor begeleiders zijn de bedragen voor personeel van toepassing. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de begeleider gedurende meer dan 60 dagen in het buitenland moet verblijven, worden extra verblijfkosten vanaf de 61e dag ondersteund uit de begrotingsrubriek “Steun voor inclusie”.[/fn] gedurende de activiteit.

Indien nodig: zijn verblijfkosten subsidiabel voor de reistijd vóór en na de activiteit, met een maximum van twee reisdagen voor deelnemers en begeleiders die een subsidie voor niet-groen reizen ontvangen en een maximum van zes reisdagen in het geval van een subsidie voor groen reizen.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal personen, de duur van het verblijf en het [fn]ontvangende land[ft/]

Groepen van ontvangende landen:

Landengroep 1: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden

Landengroep 2: Tsjechië, Estland, Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta, Portugal, Slovenië, Slowakije, Letland

Landengroep 3: Bulgarije, Kroatië, Litouwen, Hongarije, Polen, Noord-Macedonië, Roemenië, Servië, Turkije[/fn]

Bedrag

Categorie deelnemers

Landengroep 1

Landengroep 2

Landengroep 3

Personeel

107-191 EUR

95-169 EUR

84-148 EUR

Lerenden

48-127 EUR

41-110 EUR

36-93 EUR

De bovenvermelde bedragen zijn de toegestane bandbreedtes voor de basisbedragen per activiteitsdag. Binnen deze grenzen beslist ieder nationaal agentschap over de exacte basisbedragen voor de projecten die onder zijn beheer vallen en publiceert het deze informatie op zijn website.

Het basisbedrag wordt uitbetaald tot en met de 14e dag van de activiteit (inclusief reisdagen). Vanaf de 15e dag is het te betalen bedrag 70 % van het basisbedrag. De verschuldigde bedragen worden afgerond tot op de dichtstbijzijnde volledige euro.

Begrotingsrubriek - Steun voor inclusie

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Inclusiesteun voor organisaties: kosten in verband met de organisatie van mobiliteitsactiviteiten voor kansarme deelnemers.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal kansarme deelnemers.

Bedrag

125 EUR per deelnemer

Inclusiesteun voor deelnemers: Extra kosten die rechtstreeks verband houden met kansarme deelnemers en hun begeleiders (met inbegrip van gerechtvaardigde reis- en verblijfkosten, voor zover voor deze deelnemers geen subsidie is aangevraagd in het kader van de rubrieken “reiskosten” of “individuele steun”). Steun voor inclusie kan ook worden verleend aan kansarme personeelsleden die de rol van begeleider hebben of deelnemen aan een voorbereidend bezoek.

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet door de deelnemer worden gerechtvaardigd en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

Bedrag

100 % van de subsidiabele kosten

Begrotingsrubriek - Voorbereidende bezoeken

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten ter dekking van reis- en verblijfkosten voor deelname aan een voorbereidend bezoek.

Financieringsmechanisme: eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers.

Bedrag

680 EUR per deelnemer, met een maximum van drie deelnemers per bezoek

Begrotingsrubriek - Cursusgelden

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten ter dekking van inschrijvingsgelden voor de personeelsmobiliteitsvorm “cursussen en opleiding”.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de duur van de activiteit.

Bedrag

80 EUR per deelnemer per dag; een individueel personeelslid kan maximaal 800 EUR aan cursusgelden ontvangen binnen één subsidieovereenkomst.

Begrotingsrubriek – Taalondersteuning

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten voor het aanbieden van materiaal en opleiding voor taalverwerving aan deelnemers die hun kennis willen verbeteren van de taal die ze zullen gebruiken om te studeren of een opleiding te volgen tijdens de activiteit.

Taalondersteuning komt in aanmerking voor deelnemers aan de volgende soorten activiteiten: job shadowing, onderwijs- en opleidingsopdrachten, kortlopende leermobiliteit van lerende volwassenen en langlopende leermobiliteit van lerende volwassenen.

De ondersteuning wordt alleen uitbetaald indien de deelnemer geen online taalondersteuning kan ontvangen wegens onbeschikbaarheid van de vereiste taal of het vereiste niveau, of vanwege specifieke belemmeringen voor kansarme deelnemers.  Bovenstaande voorwaarden gelden niet voor versterkte ondersteuning voor deelnemers aan langlopende leermobiliteit van lerende volwassenen.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers.

Bedrag

150 EUR per deelnemer

Bovendien: 150 EUR versterkte taalondersteuning per deelnemer aan langlopende leermobiliteit van lerende volwassenen.

Begrotingsrubriek - Buitengewone kosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten voor een financiële garantie, indien het nationaal agentschap daarom verzoekt.

Hoge reiskosten van deelnemers en hun begeleiders die vanwege de afgelegen ligging of andere belemmeringen niet kunnen worden gedekt met de “standaardreissubsidie”.  Indien deze worden toegekend, vervangen de buitengewone kosten voor dure reizen de steun voor reiskosten op basis van eenheidskosten.

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten.

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet door de deelnemer worden gerechtvaardigd en door het nationale agentschap worden goedgekeurd. Hoge reiskosten gelden wanneer de ondersteuning van de reiskosten op basis van de eenheidskosten minder dan 70 % van de reiskosten van de deelnemers omvat.

Bedrag

Kosten voor een financiële garantie: 80 % van de subsidiabele kosten

Hoge reiskosten: 80 % van de subsidiabele reiskosten

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten: 100 % van de subsidiabele kosten

Tagged in:  Personeel in het volwassenenonderwijs