Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Azzjoni Erasmus Mundus

L-azzjoni Erasmus Mundus tinkludi:

 • Lott 1: Master Konġunt tal-Erasmus Mundus (EMJM) u
 • Lott 2: Miżuri tat-Tfassil tal-Erasmus Mundus (EMDM).

Din l-azzjoni għandha l-għan li trawwem l-eċċellenza u l-internazzjonalizzazzjoni madwar id-dinja tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja permezz ta’ programmi ta’ studju – fil-livell ta’ Master – li jitwasslu u jiġu rrikonoxxuti b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) stabbiliti fl-Ewropa, u miftuħa għal istituzzjonijiet f’pajjiżi oħrajn tad-dinja.

Il-Master Konġunt tal-Erasmus Mundus u l-Miżuri tat-Tfassil tal-Erasmus jirrappreżentaw żewġ lottijiet indipendenti. Ma hemm l-ebda obbligu li jiġi implimentat EMDM qabel EMJM. L-għoti ta’ EMDM ma jimplikax finanzjament awtomatiku taħt EMJM u t-tlestija ta’ proġett EMDM ma hijiex kriterju tal-għoti għal EMJM.

Lott 1: Master Konġunt tal-Erasmus Mundus (EMJM)

L-EMJM jappoġġa programmi ta’ studju tranżnazzjonali integrati ta’ livell għoli fil-livell ta’ Master1  imwassla minn konsorzju internazzjonali ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) minn pajjiżi differenti madwar id-dinja u, fejn rilevanti, minn sħab edukattivi u/jew mhux edukattivi oħra b’għarfien espert speċifiku u interess fl-oqsma ta’ studju/dominji professjonali kkonċernati.

L-EMJMs huma programmi ta’ eċċellenza u għandhom jikkontribwixxu għall-integrazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja (EHEA). L-ispeċifiċità tal-EMJMs tinsab fil-grad għoli ta’ għaqda/integrazzjoni fost l-istituzzjonijiet parteċipanti u l-eċċellenza tal-kontenut akkademiku tagħhom.

Objettivi tal-EMJM

L-EMJM għandu l-għan li jsaħħaħ l-attraenza u l-eċċellenza tal-edukazzjoni għolja Ewropea fid-dinja u li jattira talent lejn l-Ewropa, permezz ta’ taħlita ta’:

 1. kooperazzjoni akkademika istituzzjonali sabiex tintwera l-eċċellenza Ewropea fl-edukazzjoni għolja, u
 2. mobbiltà individwali għall-istudenti kollha li jieħdu sehem fl-EMJM, b’boroż ta’ studju ffinanzjati mill-UE għall-aħjar studenti li japplikaw

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għall-Master Konġunt tal-Erasmus Mundus?

Kriterji tal-eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus, il-proposti ta’ proġetti għal Master Konġunt tal-Erasmus Mundus iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati) jeħtiġilhom:

 • ikunu entitajiet legali (korpi pubbliċi jew privati).
 • ikunu istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (HEIs) stabbiliti f’wieħed mill-pajjiżi eliġibbli, jiġifieri Stat Membru tal-UE, pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-Programm.

Il-HEIs stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm irid ikollhom iċ-ċertifikat ECHE (Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja).

L-ECHE ma hijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, iżda dawn se jkollhom jikkonformaw mal-prinċipji tagħha.

Assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet ta’ HEIs, organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati (inklużi l-entitajiet affiljati tagħhom) li jikkontribwixxu direttament u b’mod attiv għat-twassil tal-EMJM (Master Konġunt tal-Erasmus Mundus), stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-Programm, jistgħu jipparteċipaw ukoll iżda mhux bħala koordinaturi.   

Barra minn hekk, il-programm ta’ studju tal-EMJM jista’ jibbenefika wkoll mill-involviment ta’ sħab assoċjati (fakultattiv).

Fl-istadju tal-applikazzjoni2 , is-sħab sħaħ tal-HEIs iridu juru li ssodisfaw ir-rekwiżiti tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità (QA) tal-ġuriżdizzjoni tagħhom għall-programm konġunt. Dan jista’ jirriżulta jew (i) milli jkunu implimentaw b’suċċess l-Approċċ Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-Programmi Konġunti (jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tippermetti dan), (ii) jew ikunu bbażati fuq akkreditazzjoni/evalwazzjoni speċifika tal-programm konġunt, (iii) jew ta’ kull komponent nazzjonali li abbażi tiegħu jkun kompost il-EMJM.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Kompożizzjoni tal-konsorzju (Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti)

Il-proposti jridu jiġu sottomessi minn konsorzju ta’ mill-inqas tliet HEIs (benefiċjarji; mhux entitajiet affiljati) minn tliet pajjiżi differenti, li minnhom ikun hemm mill-inqas żewġ Stati Membri differenti tal-UE u/jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.                                       

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet)

L-attivitajiet iridu jsiru fil-Pajjiżi eliġibbli.

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti għandhom idumu 74 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Il-Lawrji ta’ Master Konġunt tal-Erasmus Mundus (EMJMDs) u l-Master Konġunt (EMJMs) li kienu ffinanzjati qabel jistgħu japplikaw biss għal tiġdid mhux aktar kmieni mis-sena qabel ma jintemm il-kuntratt. Fl-ebda ċirkostanza ma jistgħu jibdew żewġ edizzjonijiet ta’ Master iffinanzjat minn żewġ ftehimiet ta’ għotja differenti fl-istess sena akkademika.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB

Qabel ma tapplika, jekk jogħġbok ara l-FAQs rilevanti fl-FTOP.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-15 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Kif napplika?

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

Il-EMJMs huma mistennija jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

 1. Jinkludu  kurrikulu mfassal b’mod konġunt u integrat b’mod sħiħ li jaderixxi mal-Istandards għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-Programmi Konġunti fiż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja (EHEA)3   applikabbli fid-data tal-applikazzjoni tal-EMJM. Dawn l-istandards ikopru l-aspetti ewlenin kollha tal-programmi konġunti, f’termini ta’ tfassil konġunt, implimentazzjoni, twassil u assigurazzjoni tal-kwalità.

Lil hinn mill-Istandards għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-Programmi Konġunti, il-EMJMs jagħmlu enfasi fuq il-proċeduri ta’ implimentazzjoni konġunti/komuni li ġejjin:

 • Rekwiżiti konġunti ta’ ammissjoni tal-istudenti u l-applikazzjoni, l-għażla, il-politika tat-tariffa, il-monitoraġġ, ir-regoli/proċeduri tal-evalwazzjoni tal-eżami/tal-prestazzjoni;
 • It-tfassil ta’ programm konġunt u attivitajiet integrati ta’ tagħlim/taħriġ inkluża politika tal-lingwa miftiehma b’mod konġunt u proċess konġunt għar-rikonoxximent ta’ perjodi ta’ studju fi ħdan il-konsorzju;
 • Servizzi komuni offruti lill-istudenti (eż. korsijiet tal-lingwa, appoġġ għall-viża);
 • Attivitajiet konġunti ta’ promozzjoni u sensibilizzazzjoni biex tiġi żgurata l-viżibbiltà tal-programm madwar id-dinja kif ukoll tal-iskema ta’ boroż ta’ studju Erasmus Mundus. L-istrateġija promozzjonali għandha tinkludi sit web speċifiku integrat u komprensiv (bl-Ingliż, kif ukoll bil-lingwa(i) tat-tagħlim ewlenija jekk differenti) li jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar il-programm għall-istudenti u għall-partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn bħal impjegaturi futuri;
 • Ġestjoni amministrattiva u finanzjarja konġunta mill-konsorzju;
 • Il-lawrji konġunti huma mħeġġa, jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tippermetti dan.
 1. Jitwasslu minn konsorzju ta’ HEIs u, fejn rilevanti, sħab edukattivi u/jew mhux edukattivi oħra, stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm. Il-konsorzju jrid jinvolvi mill-inqas tliet HEIs minn tliet pajjiżi differenti, li mill-inqas tnejn minnhom iridu jkunu Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Il-HEIs kollha li jkunu sħab sħaħ (mill-Istati Membri tal-UE jew minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jew minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm) iridu jkunu istituzzjonijiet li jagħtu lawrja fil-livell ta’ Master u jagħtu jew lawrja konġunta jew multipla li turi t-tlestija b’suċċess tal-programm EMJM lill-istudenti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-lawrja. Qabel ir-reġistrazzjoni tal-ewwel studenti tal-EMJM, għandu jiġi żgurat l-impenn istituzzjonali meħtieġ min-naħa tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fil-konsorzju tal-EMJM sabiex jiġu żgurati inkorporazzjoni u appoġġ istituzzjonali solidu. Dan l-impenn jieħu l-forma ta’ Ftehim ta’ Sħubija EMJM, li jrid jiġi ffirmat mill-istituzzjonijiet sħab kollha (inkluż sħab assoċjati jekk jitqiesu rilevanti). Il-HEIs parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm għandhom jimpenjaw ruħhom għall-prinċipji tal-ECHE f’dan il-Ftehim ta’ Sħubija. Dan il-Ftehim ta’ Sħubija tal-EMJM se jkollu jkopri l-aspetti akkademiċi, operazzjonali, amministrattivi u finanzjarji kollha relatati mal-implimentazzjoni tal-EMJM u l-ġestjoni tal-boroż ta’ studju għall-EMJM (ara hawn taħt). L-abbozz ta’ Ftehim ta’ Sħubija irid jiġi pprovdut fl-istadju tal-applikazzjoni.

Il-programm ta’ studju tal-EMJM jista’ jibbenefika wkoll mill-involviment ta’ sħab assoċjati (fakultattiv). Dawn l-organizzazzjonijiet jikkontribwixxu b’mod indirett għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi u/jew jappoġġaw it-tixrid u s-sostenibbiltà tal-EMJM. Din il-kontribuzzjoni tista’ pereżempju tieħu l-forma ta’ trasferiment ta’ għarfien u ħiliet, il-provvista ta’ korsijiet komplementari jew l-għoti ta’ appoġġ għal possibbiltajiet għal sekondar jew kollokament. Għall-eliġibbiltà u l-aspetti tal-ġestjoni kuntrattwali, dawn ma jitqisux bħala benefiċjarji tal-finanzjament tal-Programm.

 1. Reġistrazzjoni ta’ studenti eċċellenti madwar id-dinja. L-għażla, ir-reklutaġġ u l-monitoraġġ tal-istudenti individwali jaqgħu taħt ir-responsabbiltà unika tal-konsorzju tal-EMJM. L-għażla tal-istudenti trid tiġi organizzata b’mod trasparenti, imparzjali u ekwu. Fost dawn l-istudenti, numru minnhom jistgħu jibbenefikaw minn borża ta’ studju tal-EMJM.

ll-EMJM jirreġistra studenti fil-livell ta’ Master li jkunu kisbu l-ewwel lawrja ta’ edukazzjoni għolja jew li juru livell ekwivalenti ta’ apprendiment rikonoxxut skont il-leġiżlazzjoni u l-prattiki nazzjonali fil-pajjiżi/fl-istituzzjonijiet li jagħtu l-lawrji. L-ewwel ġenerazzjoni ta’ studenti rreġistrati m’għandhiex tibda tistudja aktar tard mis-sena akkademika wara s-sena tal-għażla tal-proġett.

Sabiex tiġi ggarantita trasparenza sħiħa, u biex jiġu ddefiniti d-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-istudenti kollha rreġistrati, iż-żewġ partijiet (jiġifieri l-istudenti rreġistrati u l-konsorzju EMJM) jeħtiġilhom jiffirmaw Ftehim tal-Istudenti mar-reġistrazzjoni tal-istudenti fil-programm. Il-mudell tal-Ftehim tal-Istudenti jrid jiġi ppubblikat fuq is-sit web tal-EMJM.

 1. Jinkludi l-mobbiltà fiżika obbligatorja għall-istudenti rreġistrati kollha: Il-binarji ta’ mobbiltà u l-mekkaniżmu għar-rikonoxximent tal-perjodi ta’ studju fost l-istituzzjonijiet sħab iridu jkunu ġew miftiehma fi ħdan il-konsorzju fl-istadju ta’ applikazzjoni tal-proġett.

L-EMJM irid jinkludi l-mobbiltà fiżika obbligatorja għall-istudenti kollha rreġistrati (detenturi ta’ boroż ta’ studju tal-EMJM jew le) li tikkonsisti f’minimu ta’ żewġ perjodi ta’ studju f’żewġ pajjiżi, li minnhom mill-inqas wieħed irid ikun Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm. Dawn iż-żewġ pajjiżi jridu jkunu differenti mill-pajjiż ta’ residenza tal-istudent fl-istadju ta’ reġistrazzjoni. Kull wieħed miż-żewġ perjodi ta’ studju obbligatorji jrid jikkorrispondi għal ammont ta’ xogħol ta’ mill-inqas semestru akkademiku wieħed (30 kreditu tal-ECTS jew ekwivalenti)4 .Perjodi ta’ mobbiltà obbligatorji ma jistgħux jiġu ssostitwiti mill-mobbiltà virtwali. Il-bqija tal-perjodi ta’ studju jistgħu jiġu organizzati liberament. Il-perjodi ta’ studju kollha tal-programm ta’ Master iridu jsiru fil-HEIs sħab sħaħ, jew taħt is-superviżjoni diretta tagħhom.

Il-perjodi obbligatorji ta’ mobbiltà ma jistgħux jinbidlu b’mobbiltà virtwali (l-apprendiment mill-bogħod).

5. Il-promozzjoni tal-iskambju tal-persunal u tal-akkademiċi mistiedna biex jikkontribwixxu għal attivitajiet ta’ tagħlim, taħriġ, riċerka u attivitajiet amministrattivi.

6. It-tlestija b’suċċess tal-programm EMJM konġunt trid twassal jew għall-għoti ta’ lawrja konġunta (jiġifieri diploma waħda mogħtija minn tal-inqas żewġ HEIs minn pajjiżi differenti, li tal-inqas waħda minnhom trid tkun Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm), jew lawrji multipli (jiġifieri tal-inqas żewġ diplomi mogħtija minn żewġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja minn pajjiżi differenti, li tal-inqas waħda minnhom trid tkun Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm), jew kombinazzjoni tat-tnejn.

Il-lawrja/i mogħtija lill-gradwati jridu jappartjenu għas-sistemi tal-lawrji ta’ edukazzjoni għolja tal-pajjiżi li fihom huma bbażati l-HEIs. Il-lawrja/i għandhom jiġu rrikonoxxuti b’mod reċiproku mill-HEIs sħab sħaħ kollha li jagħtu l-lawrji. Il-konsorzji għandhom jipprovdu lill-istudenti b’Suppliment konġunt għad-Diploma fi tmiem l-istudji tagħhom, li jkopri l-kontenut kollu tal-programm ta’ Master.

Fl-istadju tal-applikazzjoni, il-proposti tal-EMJM iridu jippreżentaw programmi ta’ studju konġunti żviluppati bis-sħiħ, li huma lesti biex jitħaddmu u jiġu rreklamati madwar id-dinja minnufih wara li jintgħażlu. Ma hemm ebda limitu f’termini ta’ dixxiplini.

Il-punti hawn taħt għandhom jiġu inklużi fl-applikazzjoni bħala riżultati tanġibbli ewlenin mistennija matul l-implimentazzjoni tal-proġett:

 • Sit web tal-proġett
 • Materjal ta’ promozzjoni
 • Mudell tal-Ftehim dwar l-istudenti
 • Mudell(i) tal-lawrja
 • Minuti ffirmati tal-laqgħat tal-għażla
 • Rapporti interni/esterni ta’ rieżami tal-kwalità
 • Pjan ta’ sostenibbiltà/negozju.

L-applikanti huma rrakkomandati li jillimitaw in-numru ta’ kategoriji ta’ riżultati għal massimu ta’ 15 b’kollox.

Minbarra l-kontribuzzjoni finanzjarja biex jitħaddmu l-programmi ta’ Master konġunti (ara t-taqsima ta’ hawn taħt dwar ir-regoli ta’ finanzjament), kwalunkwe proġett iffinanzjat mill-EM li jintemm fil-perjodu 2021-2027 (inklużi dawk li bdew matul il-perjodu 2014-2020) jista’ jkompli jħaddem il-kors bħala Master tal-Erasmus Mundus sa tliet edizzjonijiet addizzjonali wara t-tmiem tal-azzjoni, diment li l-valutazzjoni tal-ftehimiet ta’ għotja mwettqa mill-EACEA fl-istadju tar-rapportar finali se tirriżulta f’punteġġ ta’ 75 jew aktar. Il-Masters ikkonċernati għandhom jimpenjaw ruħhom li (i) ikomplu jirrispettaw l-objettivi, il-kamp ta’ applikazzjoni, l-impatt mistenni tal-azzjoni, (ii) jinvolvu ruħhom biex jiżguraw il-kontinwità mal-programm ta’ Masters iffinanzjat qabel u (iii) jipprovdu rapport tal-attività fi tmiem il-perjodu kkonċernat.

Impatt mistenni

Fil-livell tas-sistema

 • Titrawwem il-kooperazzjoni akkademika fi ħdan l-EHEA u lil hinn billi jiġu appoġġati t-tagħlim u l-kwalifiki konġunti, it-titjib fil-kwalità, il-promozzjoni tal-eċċellenza akkademika;
 • Tissaħħaħ id-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni għolja permezz tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fl-Ewropa u barra minnha, u permezz tal-mobbiltà għall-aħjar studenti madwar id-dinja;
 • Jiżdiedu s-sinerġiji bejn l-edukazzjoni għolja, l-innovazzjoni u r-riċerka;
 • Jitneħħew l-ostakli għall-apprendiment, jittejjeb l-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja u mmexxija mill-innovazzjoni u b’hekk issir aktar faċli għall-istudenti biex jiċċaqilqu bejn il-pajjiżi;
 • Jingħata rispons għall-ħtiġijiet tas-soċjetà u tas-suq tax-xogħol;
 • Jingħata kontribut għall-iżvilupp ta’ politiki innovattivi dwar l-edukazzjoni.

Fil-livell istituzzjonali

 • L-HEIs Ewropej u mhux Ewropej jingħataw aktar opportunitajiet għal kooperazzjoni akkademika strutturata u sostenibbli madwar id-dinja;
 • Tittejjeb il-kwalità tal-programmi fil-livell ta’ Master u l-arranġamenti ta’ superviżjoni;
 • Jiżdiedu l-internazzjonalizzazzjoni u l-kompetittività tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • Jiġi appoġġat il-ħolqien ta’ networks ġodda u tissaħħaħ il-kwalità ta’ dawk eżistenti;
 • Tiżdied l-attraenza tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti lejn studenti b’talent;
 • Jingħata kontribut għall-politiki tal-internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs billi tiġi żviluppata sensibilizzazzjoni internazzjonali permezz tal-kurrikuli tagħhom u t-tfassil ta’ strateġiji komprensivi ta’ internazzjonalizzazzjoni (kooperazzjoni istituzzjonali u mobbiltà transfruntiera tal-persuni).

Fil-livell individwali

 • Tittejjeb l-impjegabbiltà tal-istudenti parteċipanti,
 • Jittejbu l-kompetenzi u l-ħiliet ewlenin tal-istudenti;
 • Jinħolqu mentalitajiet u approċċi ġodda għall-istudji akkademiċi permezz ta’ esperjenza internazzjonali, interdixxiplinari, intersettorjali u interkulturali;
 • Jissaħħu il-kapaċitajiet ta’ networking u komunikazzjoni tal-istudenti;
 • Tiżdied il-kontribuzzjoni individwali għall-ekonomija u s-soċjetà bbażati fuq l-għarfien.

Kriterji għall-għoti

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Sfond u objettivi ġenerali

L-għanijiet kumplessivi u l-objettivi speċifiċi tal-proġett u r-rilevanza tagħhom fir-rigward tal-EMJM.

Il-Valuri tal-UE:

Il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.

Analiżi tal-ħtiġijiet u objettivi speċifiċi

 • Ir-raġunament tal-proġett u l-analiżi tal-ħtiġijiet li fuqhom hija mibnija l-proposta;
 • Kwistjonijiet/sfidi/lakuni u objettivi speċifiċi li l-proġett għandu l-għan li jindirizza f’termini akkademiċi, u fir-rigward tal-ħtiġijiet tas-soċjetà u tas-suq tax-xogħol.

Komplementarjetà ma’ azzjonijiet u innovazzjonijiet oħrajn

 • Strateġija sabiex jitrawmu l-eċċellenza u l-innovazzjoni;
 • Appoġġ għall-istrateġija ta’ modernizzazzjoni u internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs sħab;
 • Il-karattru uniku u l-valur miżjud tal-proġett meta mqabbel mal-offerta eżistenti tal-programmi ta’ Master;
 • Strateġija biex jiżdiedu l-attraenza, l-integrazzjoni, l-internazzjonalizzazzjoni, u tingħata kontribuzzjoni għall-objettivi ta’ politika taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Kunċett u metodoloġija 

 • L-għada/integrazzjoni tal-EMJM, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti deskritti fit-taqsima “Stabbiliment ta’ proġett”. B’mod partikolari, il-proposta tiddeskrivi: 
 • Il-programm akkademiku u kif l-eċċellenza u l-elementi innovattivi fl-esperjenza tal-apprendiment se jkunu żgurati fil-konsorzju kollu;
 • L-organizzazzjoni ta’ perjodi ta’ studju inklużi r-rekwiżiti minimi ta’ mobbiltà u r-rikonoxximent reċiproku tal-eżiti/krediti tal-apprendiment;
 • Il-prinċipji u r-rekwiżiti għall-applikazzjoni, l-għażla, il-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-kors, u l-allokazzjoni tal-boroż ta’ studju tal-istudenti;
 • Is-servizzi offruti lill-istudenti;
 • Il-kontribuzzjoni tal-persunal mobbli u tal-akkademiċi mistiedna għal attivitajiet ta’ tagħlim, taħriġ, riċerka u amministrattivi;
 • Miżuri ta’ appoġġ speċifiċi għall-iffaċilitar ta’ aċċess ugwali u inklużiv għall-parteċipanti, u r-reġistrazzjoni ta’ studenti/persunal/akkademiċi mistiedna bi ħtiġijiet individwali marbuta ma’ insuffiċjenzi fiżiċi, mentali, intellettwali jew sensorji fit-tul.

Strateġija għall-assigurazzjoni tal-kwalità, monitoraġġ u evalwazzjoni

 • Il-miżuri interni u esterni ta’ assigurazzjoni tal-kwalità tal-programm ta’ Master;
 • Sa liema punt il-kurrikulu imfassal b’mod konġunt u integrat bis-sħiħ jaderixxi mal-Istandards għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-Programmi Konġunti fiż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja;
 • Il-lawrja/i konġunta/i li għandhom jitwasslu u r-rikonoxximent tagħha/tagħhom mill-HEIs li jkunu sħab sħaħ tal-għoti, kif ukoll is-suppliment tad-diploma konġunta.

Timijiet tal-proġetti, persunal u esperti

Timijiet tal-proġetti u kif se jaħdmu flimkien sabiex jimplimentaw il-proġett.

Kosteffettività u ġestjoni finanzjarja 

Il-ġestjoni tal-finanzjament tal-UE, il-mobilizzazzjoni tal-finanzjament komplementari, u l-pjan tal-baġit.    

Ġestjoni tar-riskju

L-identifikazzjoni tar-riskji fl-implimentazzjoni tal-proġett, u l-ippjanar ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni adegwati.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

Stabbiliment tal-konsorzju

 • Raġunament għall-kompożizzjoni tal-konsorzju u l-komplementarjetajiet tas-sħab; il-valur miżjud tagħhom għall-implimentazzjoni tal-EMJM u kif kull sieħeb jibbenefika mill-parteċipazzjoni tiegħu fil-proġett;
 • Il-karattru innovattiv tal-konsorzju u l-inklużjoni ta’ sħab b’livelli differenti ta’ esperjenza bl-azzjoni Erasmus Mundus. Jekk applikabbli:
  • kif ġie msaħħaħ il-konsorzju Erasmus Mundus eżistenti
  • kif hija organizzata l-kooperazzjoni mal-atturi mhux edukattivi u għal liema skop
 • Id-definizzjoni tar-rwoli u l-kompiti ta’ kull sieħeb, u l-livell ta’ involviment fl-attivitajiet tal-proġett.      

Ġestjoni tal-konsorzju u teħid tad-deċiżjonijiet

 • Arranġamenti ta’ kooperazzjoni, korpi ta’ tmexxija u għodod ta’ ġestjoni b’mod partikolari li jikkonċernaw il-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja;
 • Impenn istituzzjonali tal-istituzzjonijiet sħab għall-implimentazzjoni tal-EMJM;
 • L-adegwatezza tal-abbozz tal-Ftehim ta’ Sħubija għal ġestjoni effettiva tal-EMJM.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

Impatt u ambizzjoni 

 • L-impatt fil-livell tas-sistema (fid-dinja akkademika u barra minnha, inklużi l-pubbliku ġenerali u s-soċjetà), fil-livell istituzzjonali (organizzazzjonijiet sħab), u fil-livell individwali (b’enfasi partikolari fuq l-impjegabbiltà);
 • Projezzjonijiet f’termini tan-numru ta’ studenti rreġistrati fil-perjodu ta’ żmien tal-proġett. Miżuri li jiżguraw bilanċ bejn il-pajjiżi fir-reklutaġġ tal-istudenti.       

Komunikazzjoni, tixrid u viżibbiltà

 • Strateġija ta’ promozzjoni biex tattira studenti eċċellenti minn madwar id-dinja: gruppi fil-mira, il-kompiti tas-sħab, u kif l-istudenti se jkunu mħeġġa jikkontribwixxu għall-identità/komunità tal-Erasmus+;
 • L-istrateġija għat-tixrid, l-isfruttament u l-viżibbiltà.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni

 • L-istrateġija ta’ żvilupp u ta’ sostenibbiltà ta’ nofs it-terminu/fit-tul lil hinn mill-perjodu ta’ finanzjament tal-UE, inkluża l-mobilizzazzjoni ta’ sorsi oħrajn ta’ finanzjament;
 • Sinerġiji/komplementari ma’ attivitajiet oħrajn (iffinanzjati mill-UE u mhux mill-UE) li jistgħu jibnu fuq ir-riżultati tal-proġett

Sabiex jitqiesu għall-finanzjament, l-applikazzjonijiet iridu jilħqu punteġġ ta’ mill-inqas 70 punt, u jridu jikkonformaw mal-punteġġ minimu meħtieġ sabiex wieħed jgħaddi minn kull wieħed mill-erba’ kriterji tal-għoti (jiġifieri minimu ta’ 22 punt għall-kategorija “Rilevanza tal-proġett”, minimu ta’ 15-il punt għall-kategorija “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”; minimu ta’ 10 punti għall-kategoriji “Kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “Impatt”).

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”. Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

L-għotja tal-EMJM tiġi kkalkulata abbażi tat-tliet komponenti li ġejjin:

 • il-kontribuzzjoni għall-kostijiet istituzzjonali għall-implimentazzjoni tal-programm;
 • in-numru massimu ta’ boroż ta’ studju għall-istudenti li għandhom jingħataw matul id-durata kollha tal-ftehim.
 • iż-żieda maħsuba sabiex tkopri l-ħtiġijiet individwali tal-istudenti b’diżabilità

Din il-kontribuzzjoni hija maħsuba sabiex tiffinanzja mill-inqas erba’ edizzjonijiet tal-programm tal-Master, li kull waħda minnhom ddum bejn sena u sentejn akkademiċi (60, 90 jew 120 kreditu ECTS).

Kontribuzzjoni għall-kostijiet istituzzjonali tal-EMJM

Din tieħu l-forma ta’ kost unitarju għal kull student irreġistrat u hija maħsuba biex tkopri parti mill-kostijiet marbuta mal-implimentazzjoni tal-programm EMJM.

Il-kostijiet unitarji jinkludu l-kostijiet tal-persunal (tagħlim, vjaġġar), il-lekċerers mistiedna, il-promozzjoni, it-tixrid, il-kostijiet organizzazzjonali (inkluża l-kopertura sħiħa tal-assigurazzjoni għall-istudenti rreġistrati, l-appoġġ finanzjarju għall-istudenti rreġistrati bi bżonnijiet individwali fil-każ li ma jkunux koperti mill-mekkaniżmu supplimentari (ara hawn taħt), l-assistenza bl-akkomodazzjoni, u servizzi oħrajn tal-istudenti), il-kostijiet amministrattivi, u l-kostijiet l-oħrajn kollha meħtieġa sabiex jiġi implimentat programm ta’ Master ta’ suċċess.

Proġetti magħżula ma jistgħux jitolbu tariffi għall-applikazzjoni tal-istudenti. Barra minn hekk, il-proġetti ma jistgħux jitolbu tariffi għat-tagħlim jew kostijiet obbligatorji oħrajn relatati mal-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-kors għad-detenturi ta’ boroż ta’ studju tal-Erasmus Mundus.

Il-kontribuzzjoni massima għall-kostijiet istituzzjonali hija: EUR 750/xahar x DR x NRES

Fejn:

 • DR = durata massima f’xhur tal-programm ta’ Master (eż. 12-il xahar, 18-il xahar, 24 xahar)
 • NRES = in-numru ta’ studenti rreġistrati (detenturi ta’ borża ta’ studju u dawk li ma humiex) previst għad-durata kollha tal-ftehim ta’ għotja.

Kun af li għall-kalkolu tal-għotja, in-NRES se jkun limitat għal 100 (esklużi boroż ta’ studju addizzjonali għal reġjuni tad-dinja fil-mira, jekk applikabbli).

Boroż ta’ studju għall-istudenti

Il-borża ta’ studju se tkun kontribuzzjoni għall-kostijiet imġarrba mill-istudenti benefiċjarji u għandha tkopri l-kostijiet tal-ivvjaġġar, tal-viża, tal-installazzjoni u tas-sussistenza. Din tiġi kkalkulata abbażi ta’ kost unitarju ta’ kull xahar għall-perjodu kollu meħtieġ mid-detentur ta’ borża ta’ studju rreġistrat sabiex ilesti l-programm ta’ studju (prorata tan-numru ta’ jiem reali). Dan il-perjodu jkopri l-istudju, ir-riċerka, l-attivitajiet ta’ kollokament, it-tħejjija u d-difiża tat-teżi, f’konformità mar-rekwiżit tal-Master konġunt. Matul dan il-perjodu, il-borża ta’ studju tista’ tingħata biss b’mod sħiħ, u lil studenti full-time.

Il-borża ta’ studju tingħata għal reġistrazzjoni full-time, u se tkopri d-durata kollha tal-programm ta’ Master (jiġifieri 12-il xahar, 18-il xahar, 24 xahar). Durata mnaqqsa tal-borża ta’ studju hija applikabbli f’każ ta’ rikonoxximent ta’ apprendiment preċedenti (b’durata minima ta’ borża ta’ studju ta’ sena akkademika waħda).

L-istudenti li qabel ikunu kisbu borża ta’ studju tal-EMJM ma humiex eliġibbli biex japplikaw għal borża ta’ studju addizzjonali taħt il-EMJM.

Il-boroż ta’ studju tal-EMJM jistgħu jiġu offruti lil studenti minn madwar id-dinja kollha. Madankollu, il-konsorzji għandhom jiżguraw bilanċ ġeografiku – jiġifieri mhux aktar minn 10 % tan-numru totali ta’ boroż ta’ studju mogħtija matul l-implimentazzjoni tal-proġett għandhom jingħataw lil kandidati mill-istess nazzjonalità (din ir-regola ma tapplikax għall-boroż ta’ studju addizzjonali għal reġjuni tad-dinja fil-mira, jekk applikabbli).

Kalkolu tal-borża ta’ studju massima għal kull student:

Il-borża ta’ studju hija kkalkulata bħala: EUR 1,400/xahar x DS

Fejn DS = durata tal-programm ta’ Master.

Kalkolu tal-ammont massimu ta’ borża ta’ studju tal-EMJM għad-durata tal-ftehim ta’ għotja:

L-ammont massimu tal-borża ta’ studju huwa kkalkulat bħala: EUR 1,400/xahar x DR x NRS

Fejn:

 • DR = durata massima f’xhur tal-programm ta’ Master (eż. 12-il xahar, 18-il xahar, 24 xahar)
 • NRS = numru ta’ boroż ta’ studju previsti għad-durata kollha tal-ftehim ta’ għotja (massimu ta’ 60, esklużi boroż ta’ studju addizzjonali għal reġjuni tad-dinja fil-mira, jekk applikabbli)

Kontribuzzjoni għall-ħtiġijiet individwali tal-istudenti b’diżabilità

Il-kontribuzzjoni għall-ħtiġijiet individwali hija eliġibbli jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet ġenerali tal-eliġibbiltà stabbiliti fil-ftehim ta’ għotja. Dawn se jintużaw għal studenti rreġistrati (dawk li għandhom borża ta’ studju jew dawk mingħajrha) b’diżabilità (eż. insuffiċjenzi fiżiċi, mentali, intellettwali jew sensorji fit-tul), bħal dawk relatati mal-akkwist ta’ oġġetti jew servizzi speċjali (eż. assistenza minn persuni terzi, adattament tal-ambjent tax-xogħol, kostijiet addizzjonali tal-ivvjaġġar/tat-trasport).

L-appoġġ sabiex jiġu koperti tali ħtiġijiet individwali ta’ studenti rreġistrati, se jieħu l-forma tal-kostijiet unitarji ta’ ħtiġijiet speċjali li ġejjin:

(a) EUR 3,000

(b) EUR 4,500

(c) EUR 6 000

(d) EUR 9,500

(e) EUR 13,000

(f) EUR 18,500

(g) EUR 27,500

(h) EUR 35,500

(i) EUR 47,500

(j) EUR 60,000

Kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-kost unitarju għal kull student:

L-istudenti rreġistrati se jiddikjaraw liema tip ta’ oġġetti/servizzi huma meħtieġa u l-kost tagħhom. Il-kost unitarju applikabbli se jiġi identifikat bħala r-rata li tikkorrispondi għal ispejjeż stmati jew li hija immedjatament inqas. Dan il-kost unitarju huwa kontribuzzjoni, u ma huwiex maħsub sabiex ikopri bis-sħiħ il-kostijiet reali.

NB: kostijiet taħt l-inqas rata (jiġifieri inqas minn EUR 3 000) ma humiex se jkunu eliġibbli għal appoġġ addizzjonali u se jkollhom jiġu koperti mill-kontribuzzjoni għall-kostijiet istituzzjonali tal-EMJM jew minn sorsi oħrajn ta’ finanzjament tal-istituzzjonijiet benefiċjarji.

Kalkolu tal-kontribuzzjoni massima allokata lill-EMJM għad-durata tal-ftehim ta’ għotja:

Fl-istadju tal-applikazzjoni, abbażi tal-istima tagħhom, l-applikanti se jitolbu massimu ta’ żewġ kostijiet unitarji, li jikkorrispondu għall-ogħla kostijiet unitarji disponibbli, jiġifieri massimu ta’ 2 x EUR 60,000. Dan l-ammont se jintuża biex jiġu allokati l-kostijiet unitarji lill-istudenti kkonċernati.

Fl-istadju tal-implimentazzjoni, il-kostijiet unitarji se jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjoni unitarja ta’ kull xahar, ikkalkulata kif ġej:

{unità ta’ bżonnijiet speċjali x (1/numru ta’ xhur)}

In-numru ta’ xhur fil-formula ta’ hawn fuq għandu jikkorrispondi għan-numru ta’ xhur li fihom intużaw jew ġew prodotti oġġetti jew servizzi ta’ bżonnijiet speċjali għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, skont in-natura tal-oġġetti jew tas-servizzi. Għal kostijiet ta’ darba, in-numru ta’ xhur għandu jikkorrispondi għal 1.

Fondi addizzjonali għal studenti minn reġjuni tad-dinja fil-mira

L-applikanti jistgħu japplikaw għal fondi addizzjonali għal studenti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-reġjuni li ġejjin: Ir-Reġjuni 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 iffinanzjati mill-istrumenti ta’ azzjoni esterna tal-UE.

L-EMJMs proposti għall-finanzjament jistgħu jirċievu sa 18 borża ta’ studju addizzjonali (inklużi l-kostijiet istituzzjonali korrispondenti) iffinanzjati mill-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali – Ewropa Globali (NDICI), u sa 2 boroż ta’ studju addizzjonali (inklużi l-kostijiet istituzzjonali korrispondenti) iffinanzjati mill-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA III) għad-durata kollha tal-kors ta’ Master. Dawn il-boroż ta’ studju addizzjonali huma offruti biex jirrispondu għall-prijoritajiet stabbiliti tal-azzjoni esterna tal-UE fir-rigward tal-edukazzjoni għolja u jqisu l-livelli differenti ta’ żvilupp ekonomiku u soċjali fil-pajjiżi terzi rilevanti mhux assoċjati mal-Programm. Dawn il-boroż ta’ studju se jiġu allokati lill-EMJMs magħżula għal finanzjament skont il-klassifikazzjoni tagħhom f’ordni dekrexxenti, u billi jitqies il-baġit disponibbli.

Aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli taħt kull pakkett baġitarju se tiġi ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP). Il-fondi se jkollhom jintużaw b’mod ġeografikament ibbilanċjat u l-istituzzjonijiet huma mħeġġa jirreklutaw studenti fl-ifqar pajjiżi terzi u f’dawk l-inqas żviluppati li ma humiex assoċjati mal-Programm.

Il-miri ġeografiċi u s-sehem tal-baġit indikattiv stabbiliti għal din l-azzjoni huma dawn li ġejjin:

 • Reġjun 1 (Il-Balkani tal-Punent): Se tingħata attenzjoni partikolari lill-boroż ta’ studju fl-oqsma tat-tibdil fil-klima, l-ambjent u l-enerġija, it-teknoloġiji diġitali, l-inġinerija, it-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • Reġjun 3 (Viċinat tan-Nofsinhar): 8 % tal-baġit disponibbli min-NDICI.
 • Reġjun 5 (l-Asja): 23 % tal-baġit disponibbli min-NDICI. Se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati.
 • Reġjun 6 (l-Asja Ċentrali): 9 % tal-baġit disponibbli min-NDICI. Se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati.
 • Reġjun 7 (il-Lvant Nofsani): 3 % tal-baġit disponibbli min-NDICI. Se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati.
 • Reġjun 8 (il-Paċifiku): 1 % tal-baġit disponibbli min-NDICI. Se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati.
 • Reġjun 9 (l-Afrika sub-Saħarjana): 31 % tal-baġit disponibbli min-NDICI. Se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati. Għandha ssir enfasi speċjali wkoll fuq il-pajjiżi prijoritarji tal-migrazzjoni. L-ebda pajjiż ma jista’ jkollu aċċess għal aktar minn 8 % tal-finanzjament previst għar-Reġjun.
 • Reġjun 10 (l-Amerka Latina): 24 % tal-baġit disponibbli min-NDICI.Massimu ta’ 30 % għall-Brażil u l-Messiku flimkien.
 • Reġjun 11 (il-Karibew): 1 % tal-baġit disponibbli min-NDICI.

Il-baġits u l-prijoritajiet fil-mira reġjonali japplikaw b’mod indikattiv fil-livell tal-proġett u se jiġu mmonitorjati fl-istadju tal-implimentazzjoni.

Kalkolu tal-għotja finali

L-għotja finali se tiġi kkalkulata fl-istadju finali tar-rapportar abbażi tan-numru ta’ boroż ta’ studju mogħtija, in-numru ta’ studenti rreġistrati u n-numru reali ta’ kostijiet unitarji allokati għall-ħtiġijiet individwali, sakemm l-ammont totali ma jaqbiżx l-għotja massima mogħtija. Il-proġetti se jkollhom il-flessibbiltà li jittrasferixxu fondi bejn boroż ta’ studju (minbarra boroż ta’ studju supplimentari għal reġjuni tad-dinja fil-mira, jekk applikabbli) u ħtiġijiet individwali skont il-ħtiġijiet reali u f’konformità mal-ftehim ta’ għotja. Trasferimenti bejn l-intestaturi tal-baġit u bejn l-istrumenti ta’ finanzjament ma humiex permessi. 

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Lott 2: Miżuri tat-Tfassil tal-Erasmus Mundus

Il-Miżuri tat-Tfassil tal-Erasmus Mundus għandhom isaħħu l-kapaċitajiet tal-universitajiet biex jimmodernizzaw u jinternazzjonalizzaw il-kurrikuli u l-prattiki tat-tagħlim tagħhom, jgħaqqdu r-riżorsi tagħhom, u għas-sistemi tal-edukazzjoni għolja biex jiżviluppaw mekkaniżmi komuni relatati mal-assigurazzjoni tal-kwalità, l-akkreditazzjoni u r-rikonoxximent tal-lawrji u l-krediti. Dan l-appoġġ huwa maħsub ukoll sabiex jesplora u jisfrutta l-opportunitajiet offruti mill-Approċċ Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità ta’ Programmi Konġunti. Abbażi tal-grad għoli ta’ għaqda/integrazzjoni fost l-istituzzjonijiet parteċipanti, programmi tranżnazzjonali integrati bħal dawn għandhom jikkontribwixxu għall-integrazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja (EHEA).

Objettiv tal-Miżuri tat-Tfassil tal-Erasmus Mundus

L-objettiv ewlieni tal-Miżuri tat-Tfassil tal-Erasmus Mundus huwa li jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ programmi ta’ studju fil-livell ta’ Master ġodda, innovattivi, ta’ livell għoli, integrati u tranżnazzjonali. Dawn il-miżuri ta’ tfassil għandhom jinvolvu (a) l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, u/jew (b) l-istituzzjonijiet minn dawn il-pajjiżi, u/jew (c) oqsma tematiċi sottorappreżentati tal-Erasmus Mundus (ara l-Katalgu tal-Erasmus Mundus)5 . Il-benefiċjarji għandhom jipprovdu livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal-livell 7 tal-klassifikazzjoni standard internazzjonali tal-edukazzjoni ISCED 2011.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għall-Miżuri tat-Tfassil tal-Erasmus Mundus?

Kriterji tal-eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti ta’ proġetti għal Miżuri ta’ Tfassil tal-Erasmus Mundus iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti jridu:

 • ikunu entitajiet legali (korpi pubbliċi jew privati).
 • ikunu istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (HEIs) stabbiliti f’wieħed mill-pajjiżi eliġibbli, jiġifieri Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-Programm.      

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Il-HEIs stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm irid ikollhom iċ-ċertifikat ECHE (Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja).

Ma hijiex meħtieġa ECHE għall-HEIs parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, iżda dawn se jkollhom jikkonformaw mal-prinċipji tagħha.

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet)

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi eliġibbli.

Durata tal-proġett

Normalment il-proġetti għandhom idumu 15-il xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Qabel ma tapplika, jekk jogħġbok ara l-FAQs rilevanti fl-FTOP

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-15 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Kif napplika?

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

L-EMDM jappoġġaw it-tfassil ta’ programmi ta’ studju ta’ livell għoli fil-livell ta’ Master6 , li jitwassal b’mod konġunt minn konsorzju internazzjonali ta’ HEIs minn pajjiżi differenti madwar id-dinja u, fejn rilevanti, sħab oħra edukattivi u/jew mhux edukattivi b’għarfien espert speċifiku u interess fl-oqsma ta’ studju/oqsma professjonali kkonċernati.

L-EMDM huma proġetti monobenefiċjarji. Il-benefiċjarju se jibda l-attivitajiet ta’ kuntatt u kollaborazzjoni bil-ħsieb li jistabbilixxi programm ta’ Master f’konformità mad-definizzjoni ta’ “programm ta’ Master integrat” (ara t-taqsima EMJM “Stabbiliment ta’ proġett”). Fl-istadju tal-applikazzjoni, il-benefiċjarju għandu jidentifika l-organizzazzjonijiet parteċipanti. Madankollu, dawn mhux se jieħdu sehem fil-proċess firmatarju tal-ftehim ta’ għotja. L-attivitajiet ippjanati se jiġu deskritti taħt il-Parti B tal-formola tal-applikazzjoni u f’pakkett ta’ ħidma uniku.

Sal-aħħar tal-perjodu ta’ finanzjament, il-Master imfassal b’mod konġunt għandu:

 • Joffri kurrikulu kompletament integrat imwassal minn konsorzju ta’ HEIs (magħmul minn tal-inqas tliet HEIs minn tliet pajjiżi differenti, li mill-inqas tnejn minnhom iridu jkunu Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm);
 • Jimmira li jirrekluta studenti eċċellenti madwar id-dinja;
 • Jinkludi l-mobbiltà fiżika obbligatorja għall-istudenti kollha reklutati;
 • Iwassal jew għal lawrja konġunta (jiġifieri diploma waħda unika mogħtija f’isem tal-inqas żewġ HEIs minn pajjiżi differenti, li tal-inqas wieħed minnhom irid ikun Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm), jew lawrji multipli (jiġifieri mill-inqas żewġ diplomi maħruġa minn żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja minn pajjiżi differenti, li mill-inqas wieħed minnhom irid ikun Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm), jew kombinazzjoni tat-tnejn.

Il-proġett huwa mistenni wkoll li jkun fassal il-mekkaniżmi konġunti li ġejjin:

 • Rekwiżiti konġunti ta’ ammissjoni għall-istudenti u regoli/proċeduri ta’ applikazzjoni, għażla, monitoraġġ, eżami/evalwazzjoni tal-prestazzjoni;
 • Programm konġunt u attivitajiet integrati ta’ tagħlim/taħriġ;
 • Pjan għal servizzi komuni offruti lill-istudenti (eż. korsijiet tal-lingwa, appoġġ għall-viża);
 • Strateġija konġunta ta’ promozzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni;
 • Strateġija konġunta ta’ ġestjoni amministrattiva u finanzjarja;
 • Politika dwar lawrja konġunta;
 • Abbozz ta’ ftehim ta’ sħubija konġunta li jinvolvi mill-inqas tliet HEIs minn tliet pajjiżi differenti, li mill-inqas tnejn minnhom għandhom ikunu Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm. Dan il-ftehim huwa maħsub sabiex ikopri l-aspetti akkademiċi, operazzjonali, amministrattivi u finanzjarji kollha relatati mal-implimentazzjoni tal-programm ta’ Master.
 • Abbozz ta’ Ftehim konġunt tal-Istudenti.

L-entrati msemmija hawn fuq għandhom li jiġu inklużi fl-applikazzjoni bħala riżultati tanġibbli ewlenin mistennija fi tmiem l-implimentazzjoni tal-proġett.

Il-programm ta’ Master li qiegħed jiġi żviluppat huwa mistenni li jissottoskrivi għall-Istandards għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-Programmi Konġunti fiż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja (EHEA)7 .

Huwa mħeġġeġ li mill-inqas iniedu kwalunkwe proċess ta’ akkreditazzjoni/evalwazzjoni qabel it-tmiem tal-proġett, u jesploraw l-opportunitajiet offruti mill-Approċċ Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità ta’ Programmi Konġunti (jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tippermetti dan).

Impatt mistenni

 • L-HEIs Ewropej u mhux Ewropej jingħataw opportunitajiet għall-iżvilupp ta’ sħubijiet ġodda;
 • Tittejjeb il-kwalità u titrawwem l-innovazzjoni fil-programmi fil-livell ta’ Master u fl-arranġamenti ta’ superviżjoni;
 • Jiżdiedu l-internazzjonalizzazzjoni u l-kompetittività tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • Tiżdied l-attraenza tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti lejn studenti b’talent;
 • Jingħata kontribut għall-politiki tal-internazzjonalizzazzjoni tal-universitajiet billi tiġi żviluppata sensibilizzazzjoni internazzjonali permezz tal-kurrikuli tagħhom u t-tfassil ta’ strateġiji komprensivi ta’ internazzjonalizzazzjoni (kooperazzjoni istituzzjonali u mobbiltà transfruntiera tal-persuni).

Kriterji għall-għoti

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 40 punt)

Sfond u objettivi ġenerali

L-għanijiet u l-objettivi ġenerali tal-proġett u r-rilevanza tagħhom fir-rigward tal-Miżura ta’ tfassil tal-Erasmus Mundus u b’mod partikolari l-objettiv li jiġu żviluppati programmi ta’ studju tranżnazzjonali integrati ġodda u ta’ livell għoli fil-livell ta’ Master.

Il-Valuri tal-UE:

Il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.

Analiżi tal-ħtiġijiet u objettivi speċifiċi

 • Ir-raġunament għat-tfassil ta’ programm ta’ Master integrat ħafna.
 • Il-kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ sħubijiet ġodda u l-potenzjal li jiġu involuti (a) l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, u/jew (b) l-istituzzjonijiet minn dawn il-pajjiżi, u/jew (c) l-oqsma tematiċi tal-Erasmus Mundus sottorappreżentati.

Komplementarjetà ma’ azzjonijiet u innovazzjonijiet oħrajn

L-ambizzjoni tal-proġett meta mqabbla mal-offerta ta’ programmi ta’ Master eżistenti u l-kontribuzzjoni għall-attraenza tal-EHEA.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

Kunċett u metodoloġija 

L-adegwatezza u l-fattibbiltà tal-attivitajiet ippjanati biex jinkisbu l-objettivi u l-eżiti mistennija.

Il-ġestjoni tal-proġetti u l-assigurazzjoni tal-kwalità

 • Il-miżuri previsti biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja u titlesta fil-ħin.
 • Il-passi ppjanati għat-tnedija ta’ proċess ta’ akkreditazzjoni/evalwazzjoni għall-kors ta’ Master propost, jekk possibbli billi jittieħed vantaġġ mill-opportunitajiet offruti mill-Approċċ Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-Programmi Konġunti.

Timijiet tal-proġetti, persunal u esperti  

 • Ir-riżorsi operazzjonali previsti (inklużi l-organizzazzjonijiet parteċipanti) b’rabta mal-attivitajiet u l-eżiti ppjanati.
 • Definizzjoni tar-rwoli u d-distribuzzjoni tal-kompiti fit-tim tal-proġett.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

Stabbiliment tal-konsorzju       

 • Ir-rwol mistenni tal-organizzazzjonijiet parteċipanti. Il-kontribuzzjoni tagħhom għall-implimentazzjoni tal-proġett, u t-tfassil tal-programm ta’ Master.
 • Ir-raġunament għall-parteċipazzjoni, il-valur miżjud u l-komplementarjetà tagħhom.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

Impatt u ambizzjoni

L-impatt mistenni u l-ambizzjoni tal-proġett tal-EMDM il-ġdid.

Komunikazzjoni, tixrid u viżibbiltà

Attivitajiet previsti għall-promozzjoni u t-tixrid tal-programm tal-Master il-ġdid u l-eżiti tal-proġett.

Sostenibbiltà u kontinwazzjoni

Passi previsti sabiex jitnieda/jiġi implimentat b’suċċess il-programm ta’ Master il-ġdid (inkluża l-approvazzjoni istituzzjonali) u miżuri previsti sabiex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tiegħu (inkluża l-identifikazzjoni ta’ sorsi possibbli ta’ finanzjament).

Sabiex jitqiesu għall-finanzjament, l-applikazzjonijiet iridu jiksbu punteġġ ta’ mill-inqas 60 punt, u jridu jikkonformaw mal-punteġġ minimu meħtieġ għall kull wieħed mill-erba’ kriterji tal-għoti (jiġifieri minimu ta’ 20 punt għall-kategorija “Rilevanza tal-proġett” u 10 punti għall-kategorija “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”; “Kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “Impatt”).

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”. Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa.

L-għotja tal-UE għal kull proġett hija kif ġej: EUR 60 000.

Il-kontribuzzjoni ta’ somma f’daqqa se tkopri l-kostijiet marbuta direttament mal-attivitajiet meħtieġa sabiex jiġi stabbilit il-programm ta’ Master il-ġdid, bħal laqgħat u konferenzi, studji/stħarriġ, proċess ta’ akkreditazzjoni/evalwazzjoni, eċċ. Il-kontribuzzjoni tista’ tintuża wkoll sabiex tkopri l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni, il-kostijiet amministrattivi u l-attivitajiet subkuntrattati, sa fejn rilevanti għall-implimentazzjoni tal-Miżuri ta’ Tfassil tal-Erasmus Mundus.

Il-parametri tal-għotja se jiġu stabbiliti fil-Ftehim ta’ Għotja.

Għall-pagament finali tal-għotja, il-benefiċjarji jeħtieġ li jipprovdu evidenza li l-attivitajiet u l-eżiti previsti fl-applikazzjoni tagħhom twettqu b’mod sħiħ u sodisfaċenti.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Erasmus Mundus