Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumas

Pagal šį veiksmą remiami profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir kitos šios srities veiklą vykdančios organizacijos, norinčios organizuoti profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais veiklą.

Remiama įvairi veikla, įskaitant darbo stebėjimą ir darbuotojų profesinio tobulėjimo kursus, stažuotes (mokomąją praktiką) ir ilgalaikę profesinę praktiką („ErasmusPro“), kviestinių ekspertų ir kitą veiklą, kaip paaiškinta toliau.

Dalyvaujančiosios organizacijos savo veikla turėtų aktyviai skatinti įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą ir skaitmeninį švietimą, taip pat pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą, naudodamosi konkrečiomis šiuo tikslu Programos teikiamomis finansavimo galimybėmis, didindamos dalyvių informuotumą, dalydamosi geriausia patirtimi ir pasirinkdamos tinkamą savo veiklos modelį.

Veiksmo tikslai

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojamos mobilumo veiklos tikslas – suteikti mokymosi galimybių ir remti profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir kitų šios srities veiklą vykdančių organizacijų tarptautinimą ir institucinę plėtrą. Veiksmu remiamas Tarybos rekomendacijos dėl profesinio rengimo ir mokymo ir Osnabriuko deklaracijos1  bei Europos įgūdžių darbotvarkės2  įgyvendinimas. Juo taip pat prisidedama prie Europos švietimo erdvės kūrimo. Konkretūs šio veiksmo tikslai išvardyti toliau.

Gerinti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo kokybę Europoje:

 • stiprinant bendruosius ir universaliuosius gebėjimus, ypač kalbų mokymosi ir skaitmeninius įgūdžius;
 • remiant su konkrečiu darbu susijusių įgūdžių, kurių reikia dabartinėje ir būsimoje darbo rinkoje, ugdymą;
 • dalijantis geriausios patirties pavyzdžiais ir skatinant naujų bei novatoriškų pedagoginių metodų ir technologijų taikymą, taip pat remiant bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų, mentorių ir kitų profesinio mokymo srities darbuotojų profesinį tobulėjimą. 
 • stiprinant profesinio mokymo paslaugų teikėjų gebėjimus vykdyti kokybiškus mobilumo projektus ir gebėjimą užmegzti kokybišką partnerystę plėtojant tarptautinimo strategiją;
 • užtikrinant, kad mobilumas būtų reali galimybė bet kuriam pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programose besimokančiam asmeniui, ir padidinant vidutinę profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumo laikotarpio trukmę siekiant pagerinti mobilumo kokybę ir poveikį;
 • skatinant mobilumo laikotarpiu užsienyje gautų mokymosi rezultatų kokybę, skaidrumą ir pripažinimą, visų pirma taikant Europos priemones ir sistemas.

Stiprinti europinį mokymo ir mokymosi aspektą:

 • puoselėjant įtraukties ir įvairovės, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybes;
 • propaguojant žinias apie bendrą Europos paveldą ir įvairovę;
 • remiant profesinių tinklų plėtrą visoje Europoje.

Kaip naudotis „Erasmus+“ mobilumo galimybėmis?

Profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir kitos profesinio mokymo srityje veikiančios organizacijos paraiškas dėl finansavimo gali teikti dviem būdais:

 • Trumpalaikiai besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai – šie projektai suteikia pareiškėjams galimybę organizuoti įvairią šešių–aštuoniolikos mėnesių trukmės mobilumo veiklą. Trumpalaikiai projektai yra geriausias pasirinkimas organizacijoms, pirmą kartą teikiančioms paraišką pagal programą „Erasmus+“, arba organizacijoms, norinčioms organizuoti tik ribotą veiklą.
 • Akredituotuose besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektuose gali dalyvauti tik „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje turinčios organizacijos. Ši speciali finansavimo schema leidžia akredituotoms organizacijoms reguliariai gauti finansavimą mobilumo veiklai, kuria prisidedama prie laipsniško jų „Erasmus“ plano įgyvendinimo.

„Erasmus“ akreditaciją gali gauti visos organizacijos, norinčios reguliariai organizuoti mobilumo veiklą. Norint teikti paraišką, ankstesnė dalyvavimo Programoje patirtis nereikalinga. Daugiau informacijos apie šią galimybę žr. šio vadovo skyrių apie „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo srityse.

Organizacijos taip pat gali dalyvauti Programoje neteikdamos paraiškos, jei:

 • prisijungia prie esamo „Erasmus+“ mobilumo konsorciumo, kuriam vadovauja jų šalyje akredituotas konsorciumo koordinatorius, priimantis naujus konsorciumo narius;
 • priima dalyvius iš kitos šalies: bet kuri organizacija gali priimti besimokančius asmenis ar darbuotojus, atvykstančius iš užsienyje esančios organizacijos partnerės. Tapus priimančiąja organizacija įgyjama vertingos patirties ir tai yra geras būdas sužinoti daugiau apie Programą prieš patiems teikiant paraišką.

Profesinio mokymo paslaugų teikėjai yra raginami dalyvauti europinėse interneto platformose, pavyzdžiui, EPALE ir „eTwinning“. EPALE suteikia galimybę per savo tinklaraščio įrašus, forumus ar partnerių paieškos priemonę pasiekti kolegas visoje Europoje ir iš jų mokytis; ji padeda kurti praktikos bendruomenes, rasti mokomosios medžiagos ir dalyvauti renginiuose. Platformoje taip pat rasite Europos profesinio mokymo specialistų bendruomenę (https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet) – tai erdvė, kurioje susiburia, bendradarbiauja ir apie naujas europines iniciatyvas sužino profesijos ir specialybės mokytojai bei įmonių instruktoriai. „eTwinning“ yra internetinė bendruomenė, turinti saugią platformą, prieinamą tik „eTwinning“ nacionalinių paramos organizacijų patikrintiems mokytojams. „eTwinning“ suteikia galimybę profesinio mokymo paslaugų teikėjams kurti bendras virtualias klases ir vykdyti projektus su kitais profesinio mokymo paslaugų teikėjais ir organizacijomis partnerėmis (t. y. priimančiosiomis bendrovėmis). Bendrųjų ir specialiųjų dalykų mokytojams suteikiama galimybė diskutuoti ir keistis nuomonėmis su kolegomis bei naudotis įvairiomis profesinio tobulėjimo galimybėmis. Be to, „eTwinning“ aplinkoje lengva rasti partnerių būsimiems projektams.

Projekto rengimas

Paraišką teikianti organizacija yra pagrindinė projekto, remiamo pagal 1 pagrindinį veiksmą, dalyvė. Pareiškėjas parengia ir pateikia paraišką, pasirašo dotacijos sutartį, įgyvendina mobilumo veiklą ir teikia ataskaitas nacionalinei agentūrai. Tiek paraiškų dėl trumpalaikių projektų, tiek paraiškų dėl „Erasmus“ akreditacijos teikimo procese daugiausia dėmesio skiriama paraišką teikiančios organizacijos poreikiams ir planams.

Mobilumo veikla pagal mobilumo projektą gali būti išvykstamoji arba atvykstamoji. Dauguma galimos veiklos rūšių yra susijusios su išvykstamojo mobilumo veikla. Tai reiškia, kad paraišką teikianti organizacija veiks kaip siunčiančioji organizacija: ji atrinks dalyvius ir išsiųs juos į priimančiąją organizaciją užsienyje. Be to, yra atvykstančių dalyvių specialių veiksmų, kuriuos vykdydamos paraišką teikiančios organizacijos gali į savo organizaciją pakviesti ekspertus ar būsimus mokytojus ir pedagogus. Atvykstančių dalyvių veikla siekiama ne kurti dvipusius mainus, o pritraukti asmenis, galinčius padėti paraišką teikiančiai organizacijai vystytis ir įgyvendinti savo tarptautinimo strategiją.

Visos pagal šį veiksmą remiamos veiklos įgyvendinimas turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus. „Erasmus“ kokybės standartai apima konkrečią projektų užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projektų rezultatais ir t. t. Visas „Erasmus“ kokybės standartų tekstas pateiktas svetainėje „Europa“: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools.

Kalbų mokymasis yra svarbi kiekvieno mobilumo projekto dalis: dotaciją gaunančios organizacijos savo dalyviams turėtų teikti kalbos mokymosi paramą prieš mobilumo veiklą ir jos metu. Šiuo tikslu pagal programą „Erasmus+“ finansuojama internetinė kalbinės paramos platforma, kuria nemokamai gali naudotis visi programos „Erasmus+“ dalyviai.

Kaip rasti partnerių mobilumo veiklai?

Programa „Erasmus+“ suteikia įvairių priemonių ir galimybių rasti partnerių mobilumo veiklai:

 • Europos mokyklinio ugdymo platforma (ESEP) yra internetinė partnerių paieškos priemonė profesinio mokymo bei bendrojo ugdymo organizacijoms. Platformoje galite užregistruoti savo organizaciją, kad galėtumėte skelbti partnerių paieškos skelbimus ir ieškoti kitų organizacijų skelbimų: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding;
 • „Erasmus+“ nacionalinės agentūros reguliariai organizuoja mokymo ir bendradarbiavimo veiklą. Tai, be kita ko, „Erasmus+“ pareiškėjams ir dotacijos gavėjams skirti kontaktiniai seminarai, internetiniai renginiai ir kitos partnerių paieškos galimybės. Mokymo ir bendradarbiavimo veiklą galite rasti adresu https://salto-et.net. Norėdami gauti informacijos apie savo nacionalinės agentūros veiklą ir renginius, taip pat turėtumėte reguliariai apsilankyti jos interneto svetainėje;
 • „Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje galite ieškoti visų akredituotų organizacijų ir patvirtintų projektų: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects.

Horizontalieji aspektai

Visi mobilumo projektai turėtų apimti toliau nurodytus visai programai „Erasmus+“ būdingus aspektus.

Įtrauktis ir įvairovė

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, turi užtikrinti įtraukias ir vienodas mobilumo galimybes. Atrenkant besimokančius asmenis, dalyvausiančius projekto veikloje, turėtų būti atsižvelgiama į tokius svarbius veiksnius kaip dalyvių motyvacija, nuopelnai, asmeninis tobulėjimas ir mokymosi poreikiai. O atrenkant dalyvausiančius darbuotojus taip pat reikėtų užtikrinti, kad jų profesinis tobulėjimas būtų naudingas visiems organizacijos besimokantiems asmenims.

Rengdamos, įgyvendindamos ir vykdydamos tolesnę su mobilumu susijusią veiklą, siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos turėtų įtraukti dalyvius į svarbiausių sprendimų priėmimo procesą, kad kiekvienam dalyviui būtų užtikrinta didžiausia nauda ir poveikis.

Dotacijų gavėjai ir kitos švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios dalyvaujančiosios organizacijos raginami aktyviai kurti mobilumo galimybes ir sudaryti palankesnes sąlygas jomis naudotis, pavyzdžiui, akademiniame kalendoriuje nustatant vadinamuosius mobilumo langus ir apibrėžiant įprastus sugrįžusių dalyvių reintegracijos etapus.

Aplinkos požiūriu tvari ir atsakinga praktika

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, turi skatinti aplinkos požiūriu tvarų ir atsakingą savo dalyvių elgesį, didindamos informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Šie principai turėtų atsispindėti rengiant ir įgyvendinant visą Programos veiklą, visų pirma naudojant konkrečią pagal Programą teikiamą finansinę paramą tvariems keliavimo būdams skatinti. Švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios organizacijos turėtų įtraukti šiuos principus į savo kasdienį darbą ir aktyviai skatinti besimokančių asmenų ir darbuotojų mąstysenos ir elgesio pokyčius.

Švietimo ir mokymo skaitmeninė pertvarka

Remiantis „Erasmus“ kokybės standartais, pagal Programą visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų mokymosi ir mokymo kokybei gerinti. Profesinio mokymo įstaigos taip pat turėtų didinti savo mokinių informuotumą apie Programos teikiamas galimybes įgyti ir gerinti aktualius skaitmeninius įgūdžius, įskaitant vadinamąsias skaitmeninių galimybių stažuotes (angl. Digital Opportunity Traineeships), skirtas profesinių mokyklų mokiniams ir absolventams3 . Skaitmeninių galimybių stažuotėse gali dalyvauti ir darbuotojai: tokia mobilumo veikla padeda jiems įgyti skaitmeninių įgūdžių ir padidina jų gebėjimus mokyti ir atlikti kitas užduotis naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis. Tokia veikla gali būti organizuojama bet kokiu prieinamu darbuotojų mobilumo formatu.

Dalyvavimas demokratiniame gyvenime

Programos tikslas – padėti dalyviams atrasti aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime naudą. Remiama mobilumo veikla turėtų sustiprinti dalyvavimo įvairioje pilietinės visuomenės veikloje įgūdžius ir padėti ugdyti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Jei įmanoma, projektais turėtų būti suteikiama galimybių dalyvauti demokratiniame gyvenime, visuomeninėje ir pilietinėje veikloje per formalųjį ar neformalųjį mokymąsi. Projektais turėtų būti gerinamas dalyvių supratimas apie Europos Sąjungą ir bendras europines vertybes, įskaitant demokratijos principus, žmogaus orumą, vienybę ir įvairovę, tarpkultūrinį dialogą ir Europos socialinį, kultūrinį ir istorinį paveldą.

Veikla

Šiame skirsnyje nurodoma veikla, kurią galima remti programos „Erasmus+“ lėšomis, įgyvendinant tiek trumpalaikius, tiek akredituotus projektus.

Bet kokios veiklos atveju papildoma parama gali būti teikiama asmenims, lydintiems mažiau galimybių turinčius dalyvius, nepilnamečius ar jaunus suaugusiuosius, kuriems reikalinga priežiūra. Lydintys asmenys gali būti remiami visą arba tam tikrą veiklos vykdymo laikotarpį.

Darbuotojų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Darbo stebėjimas (2–60 d.)
 • Mokymo užduotys (2–365 d.)
 • Kursai ir mokymas (2–30 d., mokesčiai už mokslą – ne daugiau kaip 10 dienų vienam dalyviui)

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus. 

Darbo stebėjimas: dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje su tikslu išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegas, ekspertus ir praktikuojančius priimančiosios organizacijos specialistus jų kasdieniame darbe ir su jais bendraudami.

Mokymo užduotys: dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį mokydami besimokančius asmenis priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis su kolegomis.

Kursai ir mokymas: dalyviai gali dalyvauti struktūruotuose kursuose ar panašiuose mokymuose, kuriuos teikia kvalifikuoti specialistai ir kurie grindžiami iš anksto nustatyta mokymosi programa ir rezultatais.

Mokymas turi apimti aiškų tarptautinį komponentą, pavyzdžiui, skatinant dalyvių iš skirtingų šalių mokymosi sąveiką arba integruojant kitus tarptautinio praktikos perdavimo elementus, pavyzdžiui, aktyvų priimančiosios šalies profesinio mokymo darbuotojų dalyvavimą bendraujant su kolegomis iš užsienio ir jiems demonstruojant savo praktiką.

Kursų ir mokymo turinys turi atitikti dalyvaujančių darbuotojų profesinius įgūdžius ir projekto ar akreditacijos tikslus.

Pavyzdžiui, remiama veikla gali apimti viešųjų institucijų arba savanorių organizacijų organizuojamus kursus ir mokymus, veiklą, organizuojamą keičiantis skirtingų šalių organizacijų praktika, taip pat rinkoje prieinamus kursus ir mokymus.  Pasyvi veikla, kaip antai paskaitų, pranešimų ar konferencijų klausymasis, remiama nebus. Konferencijos ir panašūs renginiai gali būti finansuojami tik tuo atveju, jei jų dalyviai didžiąją laiko dalį praleidžia struktūruotuose mokymuose, praktiniuose seminaruose, pratybose, keisdamiesi praktika su kolegomis ar dalyvaudami kitų formų aktyvaus mokymosi užsiėmimuose.

Pareiškėjai turi žinoti, kad kursų rengėjai yra visiškai nepriklausomi nuo programos „Erasmus+“ ir veikia kaip laisvosios rinkos paslaugų teikėjai. Todėl už kursų ir mokymo pasirinkimą atsako pati dotaciją gaunanti organizacija. Siekiant padėti pareiškėjams orientuotis pasirenkant, buvo parengti kokybės standartai: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai bei darbuotojai, dirbantys pirminio ar tęstinio profesinio mokymo srityse.

Reikalavimus atitinkantiems mokymo veikloje nedalyvaujantiems darbuotojams priskiriami darbuotojai, dirbantys pirminio ar tęstinio profesinio mokymo srityje kaip profesinio mokymo paslaugų teikėjai (vadovai, už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai, „Erasmus+“ koordinatoriai ir kt.) arba kitose profesinio mokymo srities veiklą vykdančiose organizacijose (pavyzdžiui, instruktoriai vietos bendrovėse partnerėse, patarėjai, „Erasmus+“ koordinatoriai, už profesinį mokymą atsakingi politikos koordinatoriai ir t. t.).

Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą (pavyzdžiui, tai gali būti išorės ir įmonių instruktoriai, ekspertai ar savanoriai).

Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos sutartimi, užduoties aprašymu arba panašiu dokumentu). Nacionalinės agentūros nustato skaidrią ir nuoseklią praktiką, pagal kurią apibrėžiami jų nacionalinėmis aplinkybėmis priimtini darbo santykiai ir patvirtinamieji dokumentai.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Be to, „Erasmus“ akreditaciją turinčios organizacijos taip pat gali siųsti dalyvius į trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, (1–14 regionus, kaip nurodyta A dalyje „Reikalavimus atitinkančios šalys“) darbo stebėjimo ir mokymo tikslais.

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Mokymosi rezultatų dokumentavimo reikalavimai nustatyti „Erasmus“ kokybės standartuose ir išsamiau išdėstyti projekto dotacijos sutartyje.

Prieš mobilumo veiklą siunčiančioji organizacija, priimančioji organizacija ir dalyvis turi susitarti dėl mokymosi sutarties (arba panašaus dokumento), kurioje nurodomi numatomi dalyvio mokymosi rezultatai. Kursų ir mokymų atveju vietoj mokymosi sutarties gali būti naudojama kursų programa.

Pasibaigus veiklai, dalyvio pasiekti mokymosi rezultatai turi būti pripažįstami išduodant „Europass“ mobilumo dokumentą arba panašų dokumentą. Dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti išduoto dokumento kopiją kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Besimokančių asmenų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Dalyvavimas profesinio mokymo įgūdžių konkursuose (1–10 d.)
 • Profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų grupinis mobilumas (2–30 d., bent du profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys kiekvienoje grupėje)
 • Trumpalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (10–89 d.)
 • Ilgalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (90–365 d.)

Be fizinio mobilumo, visa besimokančių asmenų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus. 

Dalyvavimas profesinio mokymo įgūdžių konkursuose: Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys gali dalyvauti tarptautiniuose sektoriniuose renginiuose, kuriuose varžomasi demonstruojant įgūdžius taip siekiant propaguoti ir pripažinti profesinį mokymą, dalytis patirtimi, ekspertinėmis žiniomis ir technologinėmis inovacijomis4 . Finansavimas taip pat skiriamas darbuotojams, mentoriams ar ekspertams, lydintiems besimokančius asmenis.

Profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų grupinis mobilumas: siunčiančiosios organizacijos besimokančių asmenų grupė kartu su kitais dalyviais gali praleisti tam tikrą laiką užsienio profesinėje mokykloje partnerėje. Siunčiančioji organizacija turi parengti mokymosi veiklą bendradarbiaudama su priimančiosios šalies profesinio mokymo paslaugų teikėju partneriu5 . Siunčiančiosios organizacijos bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai ar kiti kvalifikuoti švietimo darbuotojai turi lydėti besimokančius asmenis visą veiklos laikotarpį ir padėti organizuoti jų mokymosi procesą. Prireikus, lydinčiais asmenimis gali būti ir kiti suaugę asmenys, padedantys lydintiems darbuotojams6 .

Trumpalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys gali praleisti tam tikrą laikotarpį mokydamiesi užsienyje profesinėje mokykloje partnerėje, bendrovėje ar kitoje šioje srityje ar darbo rinkoje veikiančioje organizacijoje. Mokymosi laikotarpis turi apimti tvirtą darbu grindžiamą komponentą ir kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Pagrįstais atvejais mažiau galimybių turintiems dalyviams gali būti organizuojama ne trumpesnė kaip 2 dienų mobilumo veikla.

Ilgalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais („ErasmusPro“). Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys gali praleisti tam tikrą laikotarpį mokydamiesi užsienyje profesinėje mokykloje partnerėje, bendrovėje ar kitoje šioje srityje ar darbo rinkoje veikiančioje organizacijoje. Mokymosi laikotarpis turi apimti tvirtą darbu grindžiamą komponentą ir kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa.

Pažymėtina tai, kad skirtumas tarp grupinės ir individualios veiklos formų grindžiamas ne kelionės ir apgyvendinimo tvarka, o kolektyvinių ar individualių mokymosi programų reikalavimais, kaip paaiškinta skiltyje „Mokymosi rezultatų dokumentavimas“. Todėl grupinei ir individualiai veiklai teikiama skirtingo lygio organizacinė parama, kaip apibrėžta šio skyriaus pabaigoje pateiktose finansavimo taisyklėse.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir pameistriai. Dalyviai turi būti užregistruoti mokytis pagal reikalavimus atitinkančią pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą7 .

Neseniai mokslus pagal reikalavimus atitinkančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas baigę absolventai (įskaitant buvusius pameistrius) programoje gali dalyvauti 12 mėnesių po mokslų baigimo. Jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba. Grupinio mobilumo veiklos dalyviai turi būti įsiregistravę į reikalavimus atitinkančią pirminio profesinio mokymo programą8 .

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Be to, „Erasmus“ akreditaciją turinčios organizacijos gali siųsti dalyvius į trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, (1–14 regionus, kaip nurodyta A dalyje „Reikalavimus atitinkančios šalys“) trumpalaikio mobilumo ir ilgalaikio mobilumo („ErasmusPro“) ir dalyvavimo profesinio mokymo įgūdžių konkurse tikslais.

Profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų grupinio mobilumo veikla turi vykti priimančiojoje profesinėje mokykloje. Veikla gali būti vykdoma kitoje priimančiosios organizacijos šalies vietoje, jei to reikia dėl veiklos turinio ir kokybės. Tokiu atveju dalyvių kelionės iš priimančiosios organizacijos į veiklos vietą išlaidos nebus laikomos tarptautinės mobilumo veiklos išlaidomis. Todėl šiuo tikslu papildomų lėšų prašyti negalima.

Be to, grupinė profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumo veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje, jeigu ta veikla organizuojama ES institucijoje9  ar su ja bendradarbiaujant.

Nepriklausomai nuo veiklos vykdymo vietos, grupinėje veikloje turi dalyvauti besimokantys asmenys iš bent dviejų ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Mokymosi rezultatų dokumentavimo reikalavimai nustatyti „Erasmus“ kokybės standartuose ir išsamiau išdėstyti projekto dotacijos sutartyje.

Individualaus mobilumo veikla: prieš mobilumo veiklą siunčiančioji organizacija, priimančioji organizacija ir dalyvis turi susitarti dėl mokymosi sutarties (arba panašaus dokumento), kurioje nurodomi numatomi dalyvio mokymosi rezultatai. Pasibaigus veiklai, dalyvio pasiekti mokymosi rezultatai turi būti pripažįstami išduodant „Europass“ mobilumo dokumentą arba panašų dokumentą. Dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti išduoto dokumento kopiją kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Grupinio mobilumo veikla: mokymosi programa turi būti nustatyta visai grupei (individualios mokymosi sutartys nebūtinos). Veiklai pasibaigus, dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti mokymosi programą ir dalyvių (įskaitant lydinčius asmenis) sąrašą kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Kita remiama veikla

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Kviestiniai ekspertai (2–60 d.)
 • Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas (10–365 d.)

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus. 

Kviestiniai ekspertai. Organizacijos gali kviesti bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojus, politikos ekspertus ar kitus kvalifikuotus specialistus iš užsienio, galinčius padėti gerinti mokymą ir mokymąsi priimančiojoje organizacijoje. Pavyzdžiui, kviestiniai ekspertai gali mokyti priimančiosios organizacijos darbuotojus, pristatyti naujus mokymo metodus arba padėti perduoti gerąją organizavimo ir valdymo patirtį.

Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas. Paraiškas teikiančios organizacijos gali priimti būsimus mokytojus, norinčius stažuotis užsienyje. Priimančioji organizacija gaus paramą veiklai parengti, o dalyvio kelionės ir individualios paramos išlaidas turėtų padengti siunčiančioji institucija (kuri šiuo tikslu taip pat gali teikti paraišką dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“).

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Kviestinis ekspertas gali būti asmuo iš kitos ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės, galintis suteikti praktinių žinių ir mokymą, susijusius su jį kviečiančios organizacijos poreikiais ir tikslais.

Dalyvauti būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimo iniciatyvoje gali dalyviai, įtraukti į mokytojų rengimo programą (arba panašaus pobūdžio pedagogikos programą) arba neseniai ją baigę10  kitoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Kviestinių ekspertų ir būsimų mokytojų ar pedagogų veiklos vieta visada yra dotaciją gaunanti organizacija (įskaitant konsorciumo narius).

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Kviestinių ekspertų atveju mokymosi programa, kurią ekspertas pristatys, turi būti suderinta su priimančiąja organizacija prieš pradedant veiklą. Veiklai pasibaigus, dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti įvykdytą mokymosi programą kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Priimamiems mokytojams ir besimokantiems pedagogams taikomi individualus mobilumo mokymosi tikslais reikalavimai.

Parengiamieji vizitai

Kas yra parengiamasis vizitas?

Parengiamasis vizitas – tai siunčiančiosios organizacijos darbuotojų vizitas į būsimą priimančiąją organizaciją, kurio tikslas – geriau pasirengti besimokančių asmenų arba darbuotojų mobilumo veiklai.

Kada gali būti organizuojamas parengiamasis vizitas?

Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir padėti didinti mobilumo veiklos įtrauktį, aprėptį ir gerinti jos kokybę.

Pavyzdžiui, parengiamieji vizitai gali būti organizuojami siekiant geriau pasirengti mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumui, pradėti bendradarbiauti su nauja organizacija partnere arba parengti ilgesnę mobilumo veiklą.

Parengiamieji vizitai gali būti organizuojami rengiantis bet kokio tipo besimokančių asmenų ar darbuotojų mobilumui, išskyrus kursus ir mokymą.

Kas gali dalyvauti parengiamajame vizite?

Parengiamuosius vizitus gali vykdyti bet kuris asmuo, galintis dalyvauti darbuotojų mobilumo veikloje ir dalyvaujantis rengiant projektą.

Išskirtiniais atvejais besimokantys asmenys, dalyvausiantys ilgalaikio mobilumo mokymosi tikslais veikloje, ir mažiau galimybių turintys bet kokios veiklos dalyviai gali dalyvauti su jų veikla susijusiuose parengiamuosiuose vizituose.

Parengiamajame vizite gali dalyvauti ne daugiau kaip trys asmenys, o viena priimančioji organizacija gali surengti ne daugiau kaip vieną parengiamąjį vizitą.

Kur gali vykti parengiamieji vizitai?

Parengiamieji vizitai vyksta būsimos priimančiosios organizacijos patalpose arba bet kurioje kitoje vietoje, kurioje planuojama vykdyti mobilumo veiklą. Taisyklės, taikomos darbuotojų ir besimokančių asmenų mobilumo veiklos vykdymo vietoms, taikomos ir su šia veikla susijusiems parengiamiesiems vizitams.

Trumpalaikiai profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumo projektai

Trumpalaikiai besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai yra paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Jais siekiama sudaryti sąlygas dotacijos gavėjui lengvai organizuoti kelių rūšių veiklą ir įgyti su Programa susijusios patirties.

Siekiant užtikrinti paprastumą, trumpalaikiuose projektuose ribojamas dalyvių skaičius ir projekto trukmė. Tokiuose projektuose gali dalyvauti tik individualios organizacijos, o ne konsorciumai. Akredituotos organizacijos negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų, nes joms jau suteikta nuolatinė galimybė gauti finansavimą pagal programą „Erasmus+“.

Paraiškoje dėl trumpalaikių projektų pateikiamas veiklos, kurią planuoja organizuoti paraišką teikianti organizacija, rūšių sąrašas ir aprašymas.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos. Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti šios organizacijos11 :

 • organizacijos, teikiančios pirminio arba tęstinio profesinio mokymo paslaugas12 ;
 • vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos profesinio mokymo srityje veikiančios organizacijos;
 • bendrovės ir kitos viešosios arba privačiosios organizacijos, priimančios profesinio mokymo įstaigose besimokančius asmenis ir pameistrius, juos mokančios ar kitaip su jais dirbančios.

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje, negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų.

Reikalavimus atitinkančios šalys

Paraišką teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigtas pareiškėjas, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

1 turas (visoms nacionalinėms agentūroms): vasario 20 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

2 turas: Nacionalinės agentūros gali nuspręsti paskelbti antrą (2 turo) terminą. Apie tai nacionalinė agentūra informuos pareiškėjus savo svetainėje. 2 ture pareiškėjai paraišką turi pateikti iki spalio 1 d. 12:00:00 (Briuselio laiku).

Projekto pradžios data

Gali būti pasirinktos šios projektų pradžios datos:

 • 1 turas: nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • 2 turas (jei yra): nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Projekto trukmė

6–18 mėn.

Paraiškų skaičius

Per vieną atrankos turą organizacija gali teikti paraišką tik dėl vieno trumpalaikio projekto profesinio mokymo srityje.

Organizacijos, kurios per pirmąjį paraiškų teikimo turą gauna dotaciją trumpalaikiam projektui, negali teikti paraiškos per antrąjį to paties kvietimo teikti pasiūlymus turą.

Per bet kurį nepertraukiamą penkerių metų kvietimo laikotarpį organizacijos gali gauti ne daugiau kaip tris dotacijas trumpalaikiams profesinio mokymo projektams. 2014–2020 m. gautos dotacijos į šį intervalą neįskaičiuojamos.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Visų rūšių profesinio mokymo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“. Kad paraiškos atitiktų reikalavimus, jose turi būti numatyta bent vienos rūšies darbuotojų arba besimokančių asmenų mobilumo veikla.

Projekto aprėptis

Paraiška dėl trumpalaikio projekto gali apimti ne daugiau kaip 30 mobilumo veiklos dalyvių.

Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.

Pagalbinės organizacijos

Pagalbinė organizacija – tai organizacija, padedanti dotaciją gaunančiai organizacijai praktiniais projekto įgyvendinimo aspektais, nesusijusiais su pagrindinėmis projekto užduotimis (kaip apibrėžta „Erasmus“ kokybės standartuose).

Bet kuri švietimo ir mokymo srityje veikianti organizacija gali tapti pagalbine organizacija. Pagalbinių organizacijų vaidmenį ir pareigas drauge oficialiai nustato pagalbinės organizacijos ir dotacijų gavėjų organizacijos. Pagalbinė organizacija veikia prižiūrint dotaciją gaunančiai organizacijai, kuri galiausiai lieka atsakinga už įgyvendinamos veiklos rezultatus ir kokybę. Bet koks pagalbinių organizacijų indėlis turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus.

Priimančiosios organizacijos, teikiančios mokymosi turinį ir mentorystę dotaciją gaunančios organizacijos dalyviams, nelaikomos pagalbinėmis organizacijomis, nebent jos tuo pačiu metu padeda dotacijos gavėjui vykdyti kitas projekto valdymo užduotis, kurias paprastai atlieka siunčiančioji organizacija.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos balais iš 100 galimų, vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 60 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš trijų dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Aktualumas (daugiausia: 20 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjo profilis, patirtis, veikla ir tikslinė besimokančių asmenų grupė yra aktualūs profesinio mokymo srityje;
 • siūlomas projektas yra aktualus veiksmo tikslų atžvilgiu;
 • pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija;
 • siūlomas projektas yra aktualus atsižvelgiant į šiuos konkrečius prioritetus:
  • naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų rėmimą,
  • „ErasmusPro“ veiklos dalyvių rėmimą,
  • mažiau galimybių turinčių dalyvių rėmimą.

Projekto parengimo kokybė (daugiausia: 50 balų)

Kokiu mastu:

 • siūlomo projekto tikslai aiškiai ir konkrečiai dera su paraišką teikiančios organizacijos, jos darbuotojų ir besimokančių asmenų poreikiais;
 • siūloma veikla yra tinkama siekiant projekto tikslų;
 • parengtas aiškus kiekvienos siūlomos veiklos darbo planas;
 • projektas apima aplinkos požiūriu tvarią ir atsakingą praktiką;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių (visų pirma „eTwinning“ pirminiam profesiniam mokymui ir EPALE tęstiniam profesiniam mokymui) ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinio mobilumo veiklą ir stiprinti bendradarbiavimą su priimančiosiomis organizacijomis partnerėmis.

Tolesnės susijusios veiklos kokybė (daugiausia: 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjas nustatė aiškias veiklos įgyvendinimo užduotis ir atsakomybę laikantis „Erasmus“ kokybės standartų;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir logiškų veiksmų, kad jo mobilumo veiklos rezultatai būtų įtraukti į kasdienę organizacijos veiklą;
 • pareiškėjas pasiūlė tinkamą projekto rezultatų vertinimo būdą;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi paraišką teikiančioje organizacijoje, būtų dalijamasi rezultatais su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas.

Profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumo akredituoti projektai

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje, gali teikti paraiškas dėl finansavimo pagal specialią tik joms skirtą finansavimo schemą. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu „Erasmus“ planu, todėl teikiant paraišką finansavimui gauti išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama biudžeto, reikalingo būsimai veiklai, nustatymui.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos. Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai projekto pradžios dieną turi turėti galiojančią „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje.

Mobilumo konsorciumas

Organizacijos, turinčios mobilumo konsorciumo koordinatoriaus „Erasmus“ akreditaciją, turi teikti paraiškas dėl mobilumo konsorciumo formato.

Paraiškoje turi būti pateiktas mobilumo konsorciumo narių sąrašas ir jame turi būti nurodytas ne tik koordinatorius, bet ir bent viena organizacija narė.

Mobilumo konsorciumo nare gali tapti bet kuri organizacija, atitinkanti tos srities „Erasmus“ akreditacijos tinkamumo kriterijus. Visos numatytos konsorciumo organizacijos narės turi būti iš tos pačios ES valstybės narės arba Programos asocijuotosios trečiosios valstybės kaip ir mobilumo konsorciumo koordinatorius.

Konsorciumo nariams reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją netaikomas. Mobilumo konsorciume dalyvaujančios organizacijos gali gauti finansavimą ne daugiau kaip dviem su 1 pagrindiniu veiksmu susijusioms dotacijų sutartims profesinio mokymo srityje, sudarytoms pagal tą patį kvietimą teikti pasiūlymus, įgyvendinti. Todėl profesinio mokymo organizacijos, gaunančios dotaciją trumpalaikiam arba akredituotam projektui, kaip organizacijos narės papildomai gali dalyvauti tik viename profesinio mokymo srities mobilumo konsorciume. Kitos organizacijos gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejuose mobilumo konsorciumuose.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

Vasario 20 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

Projekto pradžios data

Tų pačių metų birželio 1 d.

Projekto trukmė

Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Pagrįstais atvejais dotacijos gavėjai gali prašyti pratęsti savo projektą iki 24 mėnesių. Projekto trukmė bus pratęsta po 12 įgyvendinimo mėnesių, nebent nacionalinė agentūra nuspręstų kitaip.

Paraiškų skaičius

Akredituotos organizacijos gali teikti paraišką tik vieną kartą per atrankos turą.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Visų rūšių profesinio mokymo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Kad paraiškos atitiktų reikalavimus, jose turi būti numatyta bent vienos rūšies darbuotojų arba besimokančių asmenų mobilumo veikla.

Projekto aprėptis

Dalyvių, kurie gali būti įtraukti į akredituotus projektus, skaičius neribojamas, išskyrus bet kokius biudžeto paskirstymo etape nustatytus apribojimus.

Įgyvendinant projektus, veiklai su trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, negali būti skiriama daugiau kaip 20 proc. suteiktos dotacijos13 . Taip siekiama paskatinti ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių organizacijas plėtoti išvykstamojo mobilumo veiklą kartu su keliomis trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės. Tikimasi kuo platesnės šios veiklos geografinės aprėpties.

Biudžeto paskirstymas

Pareiškėjų „Erasmus“ plano kokybė vertinta paraiškų dėl akreditacijos teikimo etapu, todėl biudžeto paskirstymo etapu kokybinis vertinimas neatliekamas. Finansavimas bus skiriamas pagal visas reikalavimus atitinkančias dotacijos paraiškas.

Skiriama dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

 • bendro biudžeto, skirto akredituotų pareiškėjų finansavimui,
 • planuojamos veiklos (įskaitant įgyvendinimo biudžeto sąmatą),
 • bazinės ir didžiausios dotacijų,
 • šių finansavimo kriterijų: pareiškėjo veiklos rezultatų, politikos prioritetų ir geografinės pusiausvyros (jei šį kriterijų taiko nacionalinė agentūra).

Išsamias bazinės ir didžiausios dotacijų paskirstymo taisykles, balų skaičių pagal paskirstymo kriterijus, kiekvieno kriterijaus koeficientą, paskirstymo metodą ir bendrą akredituotiems projektams skirtą biudžetą nacionalinė agentūra paskelbs iki kvietimo teikti pasiūlymus galutinio termino.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Trumpalaikiams ir akredituotiems besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo profesinio mokymo srityje projektams taikomos toliau nurodytos finansavimo taisyklės.

Skirtingos biudžeto kategorijos yra nepriklausomos viena nuo kitos: bet kuriam atskiram dalyviui dotacijos gavėjas gali prašyti visų reikalavimus atitinkančių vienetinių įmokų arba tik kai kurių iš jų (jei likusios išlaidos padengiamos kitaip). Pagal programą „Erasmus+“ gautas lėšas gali papildyti pati dotaciją gaunanti organizacija, jas taip pat galima papildyti kitomis ES lėšomis, dovanomis arba dalyvių įnašais. Jei dotacijos gavėjas prašo dalyvio įnašų, jie turi atitikti atitinkamas „Erasmus“ kokybės standartų nuostatas. Visų pirma tokie įnašai neturi sudaryti kliūčių mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukčiai.

Biudžeto kategorija - Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, nepatenkančios į kitas išlaidų kategorijas.

Pavyzdžiui, išlaidos, susijusios su: pasirengimu (pedagoginiu, tarpkultūriniu ir kt.), dalyvių kuravimu, stebėsena ir rėmimu mobilumo laikotarpiu, paslaugomis, priemonėmis ir įranga, reikalingomis projektų įgyvendinimui, virtualiesiems mišriosios veiklos komponentams, mokymosi rezultatų pripažinimu, dalijimusi rezultatais ir Europos Sąjungos finansavimo matomumu visuomenei.

Organizacinės paramos lėšomis dengiamos siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų išlaidos (išskyrus darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais atvejus). Dėl gautos dotacijos pasidalijimo susitars abi organizacijos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

100 EUR

 • Vienam darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais dalyviui
 • Vienam kviestiniam ekspertui
 • Vienam priimtam būsimam mokytojui ar pedagogui
 • Vienam profesinio mokymo įgūdžių konkurso dalyviui
 • Vienam grupinio mobilumo veikloje dalyvaujančiam besimokančiam asmeniui

350 EUR; nuo 101-ojo dalyvio – 200 EUR vienam tos pačios rūšies veiklos dalyviui

 • Vienam profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų trumpalaikio mobilumo mokymosi tikslais dalyviui
 • Vienam darbuotojų mobilumo darbo stebėjimo ir mokymo tikslais dalyviui

500 EUR

 • Vienam profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ilgalaikio mobilumo mokymosi tikslais dalyviui („ErasmusPro“)
 • Vienam bet kokios atskiros veiklos, vykdomos trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, dalyviui

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių ir lydinčių asmenų išlaidoms kelionei iš kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal padengti.

Jeigu kelionės atstumas mažesnis kaip 500 km, dalyvis paprastai  keliauja mažataršėmis transporto priemonėmis.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą skrendant lėktuvu nuo kilmės vietos iki veiklos vietos14  naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę15 .

Suma

Kelionės atstumas

Ekologiška kelionė

Neekologiška kelionė

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km arba daugiau

1735 EUR

1735 EUR

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų16  pragyvenimo išlaidoms vykdant veiklą padengti.

Prireikus pragyvenimo išlaidoms gali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su kelione prieš veiklą ir po jos – ne daugiau kaip dvi kelionės dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems neekologiškos kelionės dotaciją, ir ne daugiau kaip šešios papildomos dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems ekologiškos kelionės dotaciją.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal asmenų skaičių, buvimo trukmę ir priimančiąją šalį17 .

Suma

Dalyvių kategorija

1 šalių grupė

2 šalių grupė

3 šalių grupė

Darbuotojai

107–191 EUR

95–169 EUR

84–148 EUR

Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys

48–127 EUR

41–110 EUR

36–93 EUR

Pirmiau nurodyti leidžiami bazinių normų už veiklos dieną intervalai. Atsižvelgdama į šiuos intervalus, nacionalinė agentūra nuspręs dėl tikslių bazinių normų, taikomų jų valdomiems projektams, ir paskelbs šią informaciją savo interneto svetainėje.

Bazinė norma mokama iki 14-tos veiklos dienos (įskaitant kelionės dienas). Nuo 15-os dienos mokėtina norma bus lygi 70 proc. bazinės normos. Mokėtinos normos bus apvalinamos iki artimiausio viso euro.

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Organizacijų įtraukties rėmimas: išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių.

Suma

125 EUR vienam dalyviui

Dalyvių įtraukties rėmimas: Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“). Parama įtraukčiai taip pat gali būti teikiama mažiau galimybių turintiems darbuotojams, kurie yra lydintys asmenys arba dalyvauja parengiamajame vizite.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Parengiamieji vizitai

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, susijusios su dalyvavimu parengiamajame vizite.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

680 EUR vienam dalyviui, ne daugiau kaip trys dalyviai vieno vizito metu

Biudžeto kategorija - Mokesčiai už mokslą

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Lėšos, kuriomis padengiami registracijos mokesčiai, susiję su darbuotojų mobilumo formatu „Kursai ir mokymas“.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal veiklos trukmę.

Suma

80 EUR vienam dalyviui per dieną; vienas darbuotojas gali gauti ne daugiau kaip 800 EUR mokesčiams už mokslą padengti pagal vieną dotacijos sutartį.

Biudžeto kategorija - Kalbinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su kalbų mokymosi medžiagos ir mokymo teikimu dalyviams, kuriems reikia gerinti kalbos, kuria bus studijuojama arba mokomasi.

Kalbinė parama gali būti teikiama asmenims, dalyvaujantiems šių rūšių veikloje: darbo stebėjime, mokymo užduotyse, profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų trumpalaikio mobilumo mokymosi tikslais veikloje ir ilgalaikio profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumo mokymosi tikslais veikloje („ErasmusPro“).

Parama mokama tik jei dalyvis negali gauti internetinės kalbinės paramos dėl reikiamos kalbos ar lygio nebuvimo arba dėl tam tikrų kliūčių, su kuriomis susiduria mažiau galimybių turintys dalyviai. Pastarosios sąlygos netaikomos sustiprintam kalbos mokymui, teikiamam „ErasmusPro“ dalyviams.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

150 EUR vienam dalyviui

Be to, 150 EUR sustiprintam kalbos mokymui vienam „ErasmusPro“ dalyviui

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų brangių kelionių išlaidos, kurių dėl geografinio atokumo ar kitų kliūčių negalima padengti pagal įprastą kategoriją „Kelionės išlaidos“.  Jei skiriama išmoka išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, ji skiriama vietoj vieneto įkainiais grindžiamos paramos kelionei.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų.

Suma

Finansinės garantijos išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 ↩ back
 • 3 Bet kokia profesinio mokymo įstaigos mokinio mobilumo veikla bus laikoma skaitmeninių galimybių stažuote, kai stažuotojas vykdo veiklą, susijusią su: skaitmenine rinkodara (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdymu, saityno analize); skaitmeniniu grafiniu, mechaniniu ar architektūros projektavimu; mobiliųjų programėlių, programinės įrangos, programinių scenarijų ar interneto svetainių kūrimu; IT sistemų ir tinklų diegimu, priežiūra ir valdymu; kibernetiniu saugumu; duomenų analize; duomenų gavyba ir vizualizavimu; robotų ir dirbtinio intelekto prietaikų programavimu ir mokymu. Į šią kategoriją neįeina bendro pobūdžio pagalba klientams, užsakymų vykdymas, duomenų įvedimas ar biuro užduotys. ↩ back
 • 4 Daugiau informacijos apie profesinio mokymo įgūdžių konkursus pateikiama D dalyje „Sąvokų žodynas“. ↩ back
 • 5 Grupinės veiklos programos, kurias visiškai arba daugiausia sudaro komercinė veikla, pavyzdžiui, kursai kalbų mokykloje arba kita komercinė „paruošta“ veikla, nėra tinkamos finansuoti. Veiklą priimančiojoje profesinėje mokykloje partnerėje galima papildyti mokymosi darbo vietoje praktika įmonėje. Jei tikslinga pagal veiklos mokymosi programą, besimokantieji dalį mobilumo laikotarpio gali praleisti bendrose išvykose į gamtą, kultūros vietas, tarptautinius konkursus ar vykdydami panašią mokymosi veiklą. Tačiau toks turinys visada turi būti antraeilis pagrindinės mokymosi veiklos atžvilgiu ir įtrauktas į abiejų profesinio mokymo paslaugų teikėjų parengtą tarpusavio mokymosi programą. ↩ back
 • 6 Bet kokiu atveju už visišką taikytinų taisyklių ir siunčiančiosios bei priimančiosios šalių teisės aktų laikymąsi atsako siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos. ↩ back
 • 7 Reikalavimus atitinkančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas kiekvienoje ES valstybėje narėje arba Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje. ↩ back
 • 8 Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija nuspręs, ar visos ar tik kai kurios pirminio profesinio mokymo programos atitinka grupinės mobilumo veiklos reikalavimus. ↩ back
 • 9 Europos Sąjungos institucijų buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje. ES institucijų buveinėse vykdoma veikla bus laikoma tarptautinio mobilumo veikla, o finansavimo (kaip aprašyta skirsnyje „Kokios yra finansavimo taisyklės?“) gali būti prašoma visiems dalyviams, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies. ↩ back
 • 10 Neseniai mokslus baigę absolventai programoje gali dalyvauti 12 mėnesių po mokslų baigimo. Jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba. ↩ back
 • 11 Reikalavimus atitinkančias organizacijas kiekvienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir drauge su aktualiais pavyzdžiais paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje. ↩ back
 • 12 Profesinio mokymo paslaugų teikėjai, kurių veiklą prižiūri kitos šalies nacionalinės valdžios institucijos, paraiškas teikia prižiūrinčiosios šalies nacionalinei agentūrai. Tikslesnės informacijos kreipkitės į priimančiosios šalies arba atitinkamos nacionalinės institucijos šalies nacionalinę agentūrą. ↩ back
 • 13 Biudžeto kategorijos „Dalyvių įtraukties rėmimas“ ir „Išimtinės brangios kelionės išlaidos“ į šią sumą neįskaičiuojamos. ↩ back
 • 14 Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km). ↩ back
 • 15 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt. ↩ back
 • 16 Lydintiems asmenims taikomi darbuotojams nustatyti tarifai. Išimtiniais atvejais, kai lydinčiam asmeniui užsienyje reikia praleisti daugiau kaip 60 dienų, parama papildomoms pragyvenimo išlaidoms nuo 61-os dienos padengti skiriama pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Įtraukties rėmimas“. ↩ back
 • 17 ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių priimančiųjų šalių grupės

  1 šalių grupė: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.

  2 šalių grupė: Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Kipras, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Slovėnija.

  3 šalių grupė: Bulgarija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija.

  Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, priimančiųjų šalių grupės

  1 šalių grupė: Japonija, Izraelis, Pietų Korėja, Gruzija, Argentina, Armėnija, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Bahreinas, Azerbaidžanas, Sudanas, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Jungtiniai Arabų Emyratai, Honkongas, Libanas, Vietnamas, Meksika, Taivanas, Moldova, Malaizija, Tanzanija, Kanada, Singapūras, Australija, Tailandas, Farerų Salos, Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė.

  2 šalių grupė: Indija, Kazachstanas, Brazilija, Kongo Demokratinė Respublika, Čilė, Nigerija, Uganda, Liberija, Džibutis, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Uzbekistanas, Turkmėnistanas, Dominikos Respublika, Jamaika, Baltarusija, Libija, Sirija, Kuba, Jemenas, Kenija, Ruanda, Seišeliai, Antigva ir Barbuda, Brunėjus, Juodkalnija, Malavis, Barbadosas, Sent Lusija, Grenada, Dominika, Urugvajus, Albanija, Kinija, Filipinai, Peru, Venesuela, Panama, Gana, Čadas, Gajana, Egiptas, Marokas, Kiribatis, Omanas, Bosnija ir Hercegovina, Iranas, Mozambikas, Senegalas, Mauricijus, Kataras, Jordanija, Indonezija, Laosas, Pietų Afrikos Respublika, Etiopija, Bangladešas, Ekvadoras, Paragvajus, Kosta Rika, Dramblio Kaulo Krantas, Siera Leonė, Gabonas, Haitis, Bahamos, Papua Naujoji Gvinėja, Mikronezija, Ukraina, Kirgizija, Rusija, Palestina.

  3 šalių grupė: Nepalas, Maldyvai, Tadžikistanas, Nikaragva, Zambija, Gvinėja, Kongas, Botsvana, Belizas, Samoa, Maršalo Salos, Palau, Tuvalu, Nauru, Kuko Salos, Niujė, Naujoji Zelandija, Pakistanas, Butanas, Salvadoras, Surinamas, Gvatemala, Hondūras, Somalis, Trinidadas ir Tobagas, Alžyras, Kolumbija, Gambija, Fidžis, Saliamono Salos, Vanuatu, Kambodža, Zimbabvė, Burundis, Mongolija, Kamerūnas, Rytų Timoras, Šri Lanka, Madagaskaras, Malis, Togas, San Tomė ir Prinsipė, Tonga, Bolivija, Beninas, Lesotas, Makao, Tunisas, Irakas, Burkina Fasas, Pusiaujo Gvinėja, Centrinės Afrikos Respublika, Bisau Gvinėja, Namibija, Komorai, Eritrėja, Mianmaras, Afganistanas, Nigeris, Mauritanija, Žaliasis Kyšulys, Kosovas, Esvatinis, Pietų Sudanas. ↩ back

Tagged in:  Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai