Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumas

Pagal šį veiksmą remiami suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai ir kitos suaugusiųjų švietimo srityje veikiančios organizacijos, norinčios organizuoti suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais veiklą.

Veikloje gali dalyvauti labai įvairios organizacijos, pavyzdžiui, suaugusiųjų švietimo mokyklos ir mokymosi centrai, pilietinė visuomenė, nevyriausybinės ir savanorių organizacijos, konsultavimo centrai, bibliotekos, muziejai, kultūros, bendruomenės ir socialiniai centrai, taip pat kitos organizacijos, veikiančios neįgaliųjų, vyresnio amžiaus piliečių, asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, ir kt. labui.

Remiama įvairi veikla, įskaitant suaugusių besimokančių asmenų individualų ir grupinį mobilumą, darbo stebėjimą ir darbuotojų profesinio tobulėjimo kursus, kviestinių ekspertų ir kitą veiklą, kaip paaiškinta toliau.

Prie suaugusiųjų besimokančių asmenų gali būti priskiriami bet kurie asmenys, gaunantys naudos iš suaugusiųjų švietimo srityje veikiančių organizacijų vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų. Įgyvendinant projektus gali būti organizuojama veikla, kurioje daugiausia dėmesio skiriama pilietiškumui, mokymuisi apie Europą, bendruomenės paslaugoms, savanoriškai veiklai, kartų keitimuisi patirtimi, kritiniam mąstymui, aktyviam senėjimui ir kt.

Dalyvaujančiosios organizacijos savo veikla turėtų aktyviai skatinti įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą ir skaitmeninį švietimą, taip pat pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą, Jos turėtų tą daryti naudodamosi konkrečiomis šiuo tikslu Programos teikiamomis finansavimo galimybėmis, didindamos dalyvių sąmoningumą, dalydamosi geriausia patirtimi ir pasirinkdamos tinkamą savo veiklos modelį.

 Veiksmo Tikslai

Šiuo veiksmu siekiama suteikti mokymosi galimybių ir remti suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų ir kitų suaugusiųjų švietimo srityje veiklą vykdančių organizacijų tarptautinimą ir institucinę plėtrą. Veiksmu bus prisidedama prie Įgūdžių darbotvarkės įgyvendinimo ir Europos švietimo erdvės kūrimo. Konkretūs šio veiksmo tikslai išvardyti toliau.

 • Stiprinti europinį mokymo ir mokymosi aspektą;
 • puoselėti įtraukties ir įvairovės, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybes;
 • propaguoti žinias apie bendrą Europos paveldą ir įvairovę;
 • remti profesinių tinklų plėtrą visoje Europoje;
 • didinti Europos formaliojo, neformaliojo ir savaiminio suaugusiųjų švietimo kokybę siekiant ugdyti bendruosius gebėjimus, kaip nustatyta 2018 m. ES sistemoje, įskaitant bazinius įgūdžius (raštingumą, skaičiavimą, skaitmeninius įgūdžius) ir kitus gyvenime svarbius įgūdžius;
 • plėsti ir įvairinti suaugusiųjų švietimo pasiūlą gerinant pedagogų profesinius įgūdžius ir stiprinant suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų pajėgumus;
 • supaprastinti visų suaugusiųjų švietimo formų kokybiškų mokymo ir mokymosi programų įgyvendinimą ir prieinamumą ir pritaikyti jas prie pavienių asmenų ir plačiosios visuomenės poreikių; 
 • stiprinti suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų gebėjimus vykdyti kokybiškus mobilumo projektus;
 • didinti įvairaus amžiaus bei socialinės ir ekonominės kilmės suaugusiųjų dalyvavimą suaugusiųjų švietimo programose, visų pirma skatinant organizacijų, dirbančių su palankių sąlygų neturinčiais besimokančiais asmenimis, smulkių suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų, naujų Programos dalyvių, mažiau patirties turinčių organizacijų ir bendruomeninių visuomeninių organizacijų dalyvavimą.

Kaip naudotis „Erasmus+“ mobilumo galimybėmis?

Suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai ir kitos suaugusiųjų švietimo srityje veikiančios organizacijos paraiškas dėl finansavimo gali teikti dviem būdais:

 • Trumpalaikiai besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai – šie projektai suteikia pareiškėjams galimybę organizuoti įvairią šešių–aštuoniolikos mėnesių trukmės mobilumo veiklą. Trumpalaikiai projektai yra geriausias pasirinkimas organizacijoms, pirmą kartą teikiančioms paraišką pagal programą „Erasmus+“, arba organizacijoms, norinčioms organizuoti tik ribotą veiklą.
 • Besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo akredituotuose projektuose gali dalyvauti tik „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo srityje turinčios organizacijos. Ši speciali finansavimo schema leidžia akredituotoms organizacijoms reguliariai gauti finansavimą mobilumo veiklai, kuria prisidedama prie laipsniško jų „Erasmus“ plano įgyvendinimo. „Erasmus“ akreditaciją gali gauti visos organizacijos, norinčios reguliariai organizuoti mobilumo veiklą. Norint teikti paraišką, ankstesnė dalyvavimo Programoje patirtis nereikalinga. Daugiau informacijos apie šią galimybę žr. šio vadovo skyrių apie „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo srityse.

Organizacijos taip pat gali dalyvauti Programoje neteikdamos paraiškos, jei:

 • prisijungia prie esamo „Erasmus“ mobilumo konsorciumo, kuriam vadovauja jų šalyje akredituotas konsorciumo koordinatorius, priimantis naujus konsorciumo narius;
 • priima dalyvius iš kitos šalies: bet kuri organizacija gali priimti dalyvius, atvykstančius iš užsienio organizacijos partnerės. Tapus priimančiąja organizacija įgyjama vertingos patirties ir tai yra geras būdas kurti partnerystes ir sužinoti daugiau apie Programą prieš patiems teikiant paraišką.

Projekto rengimas

Paraišką teikianti organizacija yra pagrindinė projekto, remiamo pagal 1 pagrindinį veiksmą, dalyvė. Pareiškėjas parengia ir pateikia paraišką, pasirašo dotacijos sutartį, įgyvendina mobilumo veiklą ir teikia ataskaitas savo nacionalinei agentūrai. Tiek paraiškų dėl trumpalaikių projektų, tiek paraiškų dėl „Erasmus“ akreditacijos teikimo procese daugiausia dėmesio skiriama paraišką teikiančios organizacijos poreikiams ir planams.

Mobilumo veikla pagal mobilumo projektą gali būti išvykstamoji ir atvykstamoji. Dauguma galimos veiklos rūšių yra susijusios su išvykstamojo mobilumo veikla. Tai reiškia, kad paraišką teikianti organizacija veiks kaip siunčiančioji organizacija: ji atrinks dalyvius ir išsiųs juos į priimančiąją organizaciją užsienyje. Be to, yra specialių veiksmų, kuriuos vykdydamos paraišką teikiančios organizacijos į savo organizaciją gali pakviesti ekspertus, būsimus mokytojus ir pedagogus. Atvykstančių dalyvių veikla siekiama ne kurti dvipusius mainus, o pritraukti asmenis, galinčius padėti paraišką teikiančiai organizacijai vystytis ir įgyvendinti savo tarptautinimo strategiją.

Visos pagal šį veiksmą remiamos veiklos įgyvendinimas turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus. „Erasmus“ kokybės standartai apima konkrečią projektų užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projektų rezultatais ir t. t. Visas „Erasmus“ kokybės standartų tekstas pateiktas svetainėje „Europa“: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Kalbų mokymasis yra svarbi kiekvieno mobilumo projekto dalis: dotaciją gaunančios organizacijos savo dalyviams turėtų teikti kalbos mokymosi paramą prieš mobilumo veiklą ir jos metu. Šiuo tikslu pagal programą „Erasmus+“ finansuojama internetinė kalbinės paramos platforma, kuria nemokamai gali naudotis visi programos „Erasmus+“ dalyviai.

Kaip rasti partnerių mobilumo veiklai?

Programa „Erasmus+“ suteikia įvairių priemonių ir galimybių rasti partnerių mobilumo veiklai:

 • Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE) yra internetinė partnerių paieškos priemonė. Platformoje galite užregistruoti savo organizaciją, kad galėtumėte skelbti partnerių paieškos skelbimus ir ieškoti kitų organizacijų skelbimų: https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus-adult-education
 • „Erasmus+“ nacionalinės agentūros reguliariai organizuoja mokymo ir bendradarbiavimo veiklą. Tai, be kita ko, „Erasmus+“ pareiškėjams ir dotacijos gavėjams skirti kontaktiniai seminarai, internetiniai renginiai ir kitos partnerių paieškos galimybės. Mokymo ir bendradarbiavimo veiklą galite rasti adresu https://salto-et.net. Norėdami gauti informacijos apie savo nacionalinės agentūros veiklą ir renginius, taip pat turėtumėte reguliariai apsilankyti jos interneto svetainėje;
 • „Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje galite ieškoti visų akredituotų organizacijų ir patvirtintų projektų: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects.

Horizontalieji aspektai

Visi mobilumo projektai turėtų apimti toliau nurodytus visai programai „Erasmus+“ būdingus aspektus.

Įtrauktis ir įvairovė

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, turi užtikrinti įtraukias ir vienodas mobilumo galimybes. Atrenkant besimokančius asmenis, dalyvausiančius projekto veikloje, turėtų būti atsižvelgiama į tokius svarbius veiksnius kaip dalyvių motyvacija, nuopelnai, asmeninis tobulėjimas ir mokymosi poreikiai. O atrenkant dalyvausiančius darbuotojus taip pat reikėtų užtikrinti, kad jų profesinis tobulėjimas būtų naudingas visiems organizacijos besimokantiems asmenims.

Rengdamos, įgyvendindamos ir vykdydamos tolesnę su mobilumu susijusią veiklą, siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos turėtų įtraukti dalyvius į svarbiausių sprendimų priėmimo procesą, kad kiekvienam dalyviui būtų užtikrinta didžiausia nauda ir poveikis.

Dotacijų gavėjai ir kitos švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios dalyvaujančiosios organizacijos raginami aktyviai kurti mobilumo galimybes ir sudaryti palankesnes sąlygas jomis naudotis, pavyzdžiui, akademiniame kalendoriuje nustatant vadinamuosius mobilumo langus ir apibrėžiant įprastus sugrįžusių dalyvių reintegracijos etapus.

Aplinkos požiūriu tvari ir atsakinga praktika

Laikydamosi „Erasmus“ kokybės standartų, organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, turi skatinti aplinkos požiūriu tvarų ir atsakingą savo dalyvių elgesį, didindamos informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Šie principai turėtų atsispindėti rengiant ir įgyvendinant visą Programos veiklą, visų pirma naudojant konkrečią pagal Programą teikiamą finansinę paramą tvariems keliavimo būdams skatinti. Švietimo ir mokymo paslaugas teikiančios organizacijos turėtų įtraukti šiuos principus į savo kasdienį darbą ir aktyviai skatinti besimokančių asmenų ir darbuotojų mąstysenos ir elgesio pokyčius.

Švietimo ir mokymo skaitmeninė pertvarka

Remiantis „Erasmus“ kokybės standartais, pagal Programą visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų mokymosi ir mokymo kokybei gerinti. Skaitmeninių galimybių stažuotėse gali dalyvauti ir dalyviai: tokia mobilumo veikla padeda darbuotojams įgyti skaitmeninių įgūdžių ir padidina jų gebėjimus mokyti ir atlikti kitas užduotis naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis. Tokia veikla gali būti organizuojama bet kokiu prieinamu mobilumo formatu.

Dalyvavimas demokratiniame gyvenime

Programos tikslas – padėti dalyviams atrasti aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime naudą. Remiama mobilumo veikla turėtų sustiprinti dalyvavimo įvairioje pilietinės visuomenės veikloje įgūdžius ir padėti ugdyti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Jei įmanoma, projektais turėtų būti suteikiama galimybių dalyvauti demokratiniame gyvenime, visuomeninėje ir pilietinėje veikloje per formalųjį ar neformalųjį mokymąsi. Projektais turėtų būti gerinamas dalyvių supratimas apie Europos Sąjungą ir bendras europines vertybes, įskaitant demokratijos principus, žmogaus orumą, vienybę ir įvairovę, tarpkultūrinį dialogą ir Europos socialinį, kultūrinį ir istorinį paveldą.

Bendrųjų gebėjimų plėtotė

Programa remiama raida visą gyvenimą ir stiprinami bendrieji gebėjimai1 , reikalingi asmeniniam tobulėjimui ir saviraiškai, įsidarbinamumui, aktyviam pilietiškumui ir socialinei įtraukčiai užtikrinti. Dalyvaujančiosios organizacijos turėtų siūlyti prie konkrečių besimokančių asmenų poreikių pritaikytą mokymo ir mokymosi veiklą, kuri padėtų jiems pasiekti ekonominę nepriklausomybę ir įveikti kliūtis švietimo ir socialinėje srityse.

Veikla

Šiame skirsnyje nurodoma veikla, kurią galima remti programos „Erasmus+“ lėšomis, įgyvendinant tiek trumpalaikius, tiek akredituotus projektus.

Bet kokios veiklos atveju papildoma parama gali būti teikiama mažiau galimybių turinčius dalyvius lydintiems asmenims. Lydintys asmenys gali būti remiami visą arba tam tikrą veiklos vykdymo laikotarpį.

Darbuotojų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Darbo stebėjimas (2–60 d.)
 • Mokymo užduotys (2–365 d.)
 • Kursai ir mokymas (2–30 d., mokesčiai už mokslą – ne daugiau kaip 10 dienų vienam dalyviui)

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus.

Darbo stebėjimas: dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje su tikslu išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegas, ekspertus ir praktikuojančius priimančiosios organizacijos specialistus jų kasdieniame darbe ir su jais bendraudami.

Mokymo užduotys: dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį mokydami besimokančius asmenis priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis su kolegomis.

Kursai ir mokymas: dalyviai gali dalyvauti struktūruotuose kursuose ar panašiuose mokymuose, kuriuos teikia kvalifikuoti specialistai ir kurie grindžiami iš anksto nustatyta mokymosi programa ir rezultatais.

Mokymas turi apimti aiškų tarptautinį komponentą, pavyzdžiui, skatinant dalyvių iš skirtingų šalių mokymosi sąveiką arba integruojant kitus tarptautinio praktikos perdavimo elementus, pavyzdžiui, aktyvų priimančiosios šalies saugusiųjų švietimo darbuotojų dalyvavimą bendraujant su kolegomis iš užsienio ir jiems demonstruojant savo praktiką.

Kursų ir mokymo turinys turi atitikti dalyvaujančių darbuotojų profesinius įgūdžius ir projekto ar akreditacijos tikslus.

Pavyzdžiui, remiama veikla gali apimti viešųjų institucijų arba savanorių organizacijų organizuojamus kursus ir mokymus, veiklą, organizuojamą keičiantis skirtingų šalių organizacijų praktika, taip pat rinkoje prieinamus kursus ir mokymus.  Pasyvi veikla, kaip antai paskaitų, pranešimų ar konferencijų klausymasis, remiama nebus. Konferencijos ir panašūs renginiai gali būti finansuojami tik tuo atveju, jei jų dalyviai didžiąją laiko dalį praleidžia struktūruotuose mokymuose, praktiniuose seminaruose, pratybose, keisdamiesi praktika su kolegomis ar dalyvaudami kitų formų aktyvaus mokymosi užsiėmimuose.

Pareiškėjai turi žinoti, kad kursų rengėjai yra visiškai nepriklausomi nuo programos „Erasmus+“ ir veikia kaip laisvosios rinkos paslaugų teikėjai. Todėl už kursų ir mokymo pasirinkimą atsako pati dotaciją gaunanti organizacija. Siekiant padėti pareiškėjams orientuotis pasirenkant, buvo parengti kokybės standartai: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai ir darbuotojai, dirbantys suaugusiųjų švietimo srityje.

Reikalavimus atitinkantiems mokymo veikloje nedalyvaujantiems darbuotojams priskiriami suaugusiųjų švietimo srities darbuotojai iš suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių organizacijų (pavyzdžiui, skyrių vadovai,  „Erasmus+“ koordinatoriai ir t. t.) arba kitų suaugusiųjų švietimo srityje veikiančių organizacijų (pavyzdžiui, savanoriai, patarėjai,  „Erasmus+“ koordinatoriai, už suaugusiųjų švietimą atsakingi politikos koordinatoriai ir t. t.).

Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą (pavyzdžiui, tai gali būti kviestiniai mokytojai, ekspertai ar savanoriai).

Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos sutartimi, užduoties aprašymu arba panašiu dokumentu). Nacionalinės agentūros nustato skaidrią ir nuoseklią praktiką, pagal kurią apibrėžiami jų nacionalinėmis aplinkybėmis priimtini darbo santykiai ir patvirtinamieji dokumentai.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Mokymosi rezultatų dokumentavimo reikalavimai nustatyti „Erasmus“ kokybės standartuose ir išsamiau išdėstyti projekto dotacijos sutartyje.

Prieš mobilumo veiklą siunčiančioji organizacija, priimančioji organizacija ir dalyvis turi susitarti dėl mokymosi sutarties (arba panašaus dokumento), kurioje nurodomi numatomi dalyvio mokymosi rezultatai. Kursų ir mokymų atveju vietoj mokymosi sutarties gali būti naudojama kursų programa.

Pasibaigus veiklai, dalyvio pasiekti mokymosi rezultatai turi būti pripažįstami išduodant „Europass“ mobilumo dokumentą arba panašų dokumentą. Dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti išduoto dokumento kopiją kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Besimokančių asmenų mobilumas

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Suaugusių besimokančių asmenų grupinis mobilumas (2–30 d., bent du besimokantys asmenys kiekvienoje grupėje)
 • Trumpalaikis suaugusių besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (2–29 d.)
 • Ilgalaikis suaugusių besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (30–365 d.)

Be fizinio mobilumo, visa besimokančių asmenų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus.

Suaugusių besimokančių asmenų grupinis mobilumas. Suaugusių besimokančių asmenų grupė iš siunčiančiosios organizacijos gali kitoje šalyje pasisemti žinių novatoriško mokymosi veiklos, organizuojamos bendradarbiaujant siunčiančiajai ir priimančiajai organizacijai (rinkoje prieinamų mokymo paslaugų pirkimas neremiamas). Tokia veikla gali apimti įvairių formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi metodų ir technikų derinį, pavyzdžiui, tarpusavio mokymąsi, mokymąsi darbo vietoje, savanorišką veiklą ir kitus novatoriškus metodus. Siunčiančiosios organizacijos kvalifikuoti mokytojai turi lydėti besimokančius asmenis visą veiklos laikotarpį ir dalyvauti įgyvendinant mokymosi programą. Grupinio mobilumo veiklos turinys turėtų būti orientuotas į suaugusių besimokančių asmenų bendruosius gebėjimus arba įtrauktį ir įvairovę, skaitmeninį, aplinkos tvarumą ir dalyvavimo aspektą.

Trumpalaikis suaugusių besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Suaugę besimokantys asmenys gali praleisti tam tikrą laikotarpį užsienio priimančiojoje organizacijoje ir pagerinti žinias ir įgūdžius. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Mokymosi programa gali apimti įvairių formaliojo, savaiminio ir neformaliojo mokymosi metodų derinį.

Ilgalaikis suaugusių besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Suaugę besimokantys asmenys gali praleisti ilgesnį laikotarpį užsienio priimančiojoje organizacijoje ir pagerinti žinias ir įgūdžius. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa. Mokymosi programa gali apimti įvairių formaliojo, savaiminio ir neformaliojo mokymosi metodų derinį.

Pažymėtina tai, kad skirtumas tarp grupinės ir individualios veiklos formų grindžiamas ne kelionės ir apgyvendinimo tvarka, o kolektyvinių ar individualių mokymosi programų reikalavimais, kaip paaiškinta skiltyje „Mokymosi rezultatų dokumentavimas“. Todėl grupinei ir individualiai veiklai teikiama skirtingo lygio organizacinė parama, kaip apibrėžta šio skyriaus pabaigoje pateiktose finansavimo taisyklėse. Grupinio mobilumo formatą rekomenduojama taikyti nesudėtingai veiklai, kurioje naudojami esami ištekliai ir turinys, o individualūs formatai labiau tinka veiklai, kuriai reikalingos konkrečios siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos investicijos (įskaitant atvejus, kai keli dalyviai keliaus ir gyvens kartu).

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Reikalavimus atitinkantys dalyviai yra suaugę besimokantys asmenys, dalyvaujantys siunčiančiosios organizacijos suaugusiųjų švietimo programoje ir veikloje2 . Savaiminio ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje reikalavimus atitinkantys besimokantys asmenys gali būti bet kurie asmenys, dalyvaujantys suaugusiųjų švietimo srityje veikiančių organizacijų (pvz., bibliotekų, mokymosi visą gyvenimą centrų, bendruomenių centrų ir kt.) vykdomoje veikloje (įskaitant orientavimo ir konsultavimo paslaugas ar panašią paramą), jei tos organizacijos ir jų veikla nacionaliniu mastu pripažįstamos atitinkančiomis reikalavimus.

Atrenkant dalyvius, visais projektais turėtų būti siekiama aprėpti įtraukų ir subalansuotą dalyvių derinį ir skatinti aktyviai dalyvauti mažiau galimybių turinčius dalyvius, atsižvelgiant į veiksmo tikslus.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Suaugusių besimokančių asmenų grupinis mobilumas turi būti vykdomas priimančiojoje organizacijoje. Veikla gali būti vykdoma kitoje priimančiosios organizacijos šalies vietoje, jei to reikia dėl veiklos turinio ir kokybės. Tokiu atveju dalyvių kelionės iš priimančiosios organizacijos į veiklos vietą išlaidos nebus laikomos tarptautinės mobilumo veiklos išlaidomis. Todėl šiuo tikslu papildomų lėšų prašyti negalima.

Be to, grupinė suaugusių besimokančių asmenų mobilumo veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje, jeigu ta veikla organizuojama ES institucijoje3  ar su ja bendradarbiaujant.

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Mokymosi rezultatų dokumentavimo reikalavimai nustatyti „Erasmus“ kokybės standartuose ir išsamiau išdėstyti projekto dotacijos sutartyje.

Individualaus mobilumo veikla: prieš mobilumo veiklą siunčiančioji organizacija, priimančioji organizacija ir dalyvis turi susitarti dėl mokymosi sutarties (arba panašaus dokumento), kurioje nurodomi numatomi dalyvio mokymosi rezultatai. Pasibaigus veiklai, dalyvio pasiekti mokymosi rezultatai turi būti pripažįstami išduodant „Europass“ mobilumo dokumentą arba panašų dokumentą. Dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti išduoto dokumento kopiją kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Grupinio mobilumo veikla: mokymosi programa turi būti nustatyta visai grupei (individualios mokymosi sutartys nebūtinos). Veiklai pasibaigus, dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti mokymosi programą ir dalyvių (įskaitant lydinčius asmenis) sąrašą kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Kita remiama veikla

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Kviestiniai ekspertai (2–60 d.)
 • Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas (10–365 d.)

Įgyvendinama veikla turi atitikti toliau nurodytus kokybinius reikalavimus.

Kviestiniai ekspertai. Organizacijos gali kviesti bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojus, politikos ekspertus ar kitus kvalifikuotus specialistus iš užsienio, galinčius padėti gerinti mokymą ir mokymąsi priimančiojoje organizacijoje. Pavyzdžiui, kviestiniai ekspertai gali mokyti priimančiosios organizacijos darbuotojus, pristatyti naujus mokymo metodus arba padėti perduoti gerąją organizavimo ir valdymo patirtį.

Būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas. Paraiškas teikiančios organizacijos gali priimti būsimus mokytojus, norinčius stažuotis užsienyje. Priimančioji organizacija gaus paramą veiklai parengti, o dalyvio kelionės ir individualios paramos išlaidas turėtų padengti siunčiančioji institucija (kuri šiuo tikslu taip pat gali teikti paraišką dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“).

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Kviestinis ekspertas gali būti asmuo iš kitos ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės, galintis suteikti praktinių žinių ir mokymą, susijusius su jį kviečiančios organizacijos poreikiais ir tikslais.

Dalyvauti būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimo iniciatyvoje gali dalyviai, įtraukti į mokytojų rengimo programą (arba panašaus pobūdžio pedagogikos programą) arba neseniai ją baigę4  kitoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Reikalavimus atitinkančios veiklos vietos

Kviestinių ekspertų ir būsimų mokytojų veiklos vieta visada yra dotaciją gaunanti organizacija (įskaitant konsorciumo narius).

Mokymosi rezultatų dokumentavimas

Kviestinių ekspertų atveju mokymosi programa, kurią ekspertas pristatys, turi būti suderinta su priimančiąja organizacija prieš pradedant veiklą. Veiklai pasibaigus, dotaciją gaunanti organizacija turi saugoti įvykdytą mokymosi programą kaip įrodymą, kad veikla užbaigta.

Priimamiems mokytojams ir besimokantiems pedagogams taikomi individualus mobilumo mokymosi tikslais reikalavimai.

Parengiamieji vizitai

Kas yra parengiamasis vizitas?

Parengiamasis vizitas – tai siunčiančiosios organizacijos darbuotojų vizitas į būsimą priimančiąją organizaciją, kurio tikslas – geriau pasirengti besimokančių asmenų arba darbuotojų mobilumo veiklai.

Kada gali būti organizuojamas parengiamasis vizitas?

Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir padėti didinti mobilumo veiklos įtrauktį, aprėptį ir gerinti jos kokybę.

Pavyzdžiui, parengiamieji vizitai gali būti organizuojami siekiant geriau pasirengti mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumui, pradėti bendradarbiauti su nauja organizacija partnere arba parengti ilgesnę mobilumo veiklą.

Parengiamieji vizitai gali būti organizuojami rengiantis bet kokio tipo besimokančių asmenų ar darbuotojų mobilumui, išskyrus kursus ir mokymą.

Kas gali dalyvauti parengiamajame vizite?

Parengiamuosius vizitus gali vykdyti bet kuris asmuo, galintis dalyvauti darbuotojų mobilumo veikloje ir dalyvaujantis rengiant projektą.

Išskirtiniais atvejais besimokantys asmenys, dalyvausiantys ilgalaikio mobilumo mokymosi tikslais veikloje, ir mažiau galimybių turintys bet kokios veiklos dalyviai gali dalyvauti su jų veikla susijusiuose parengiamuosiuose vizituose.

Parengiamajame vizite gali dalyvauti ne daugiau kaip trys asmenys, o viena priimančioji organizacija gali surengti ne daugiau kaip vieną parengiamąjį vizitą.

Kur gali vykti parengiamieji vizitai?

Parengiamieji vizitai vyksta būsimos priimančiosios organizacijos patalpose arba bet kurioje kitoje vietoje, kurioje planuojama vykdyti mobilumo veiklą. Taisyklės, taikomos darbuotojų ir besimokančių asmenų mobilumo veiklos vykdymo vietoms, taikomos ir su šia veikla susijusiems parengiamiesiems vizitams.

Trumpalaikiai suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai

Trumpalaikiai besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai yra paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Jais siekiama sudaryti sąlygas organizacijoms lengvai organizuoti kelių rūšių veiklą ir įgyti su Programa susijusios patirties.

Siekiant užtikrinti paprastumą, trumpalaikiuose projektuose ribojamas dalyvių skaičius ir projekto trukmė. Tokiuose projektuose gali dalyvauti tik individualios organizacijos, o ne konsorciumų koordinatoriai. Akredituotos organizacijos negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų, nes joms jau suteikta nuolatinė galimybė gauti finansavimą pagal programą „Erasmus+“.

Paraiškoje dėl trumpalaikių projektų pateikiamas veiklos, kurią planuoja organizuoti paraišką teikianti organizacija, rūšių sąrašas ir aprašymas.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos. Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti šios organizacijos5 :

 • organizacijos, teikiančios formaliojo, savaiminio ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas6 ;
 • vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos suaugusiųjų švietimo srityje veikiančios organizacijos.

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo srityje, negali teikti paraiškų dėl trumpalaikių projektų.

Reikalavimus atitinkančios šalys

Paraišką teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

1 turas (visoms nacionalinėms agentūroms): vasario 20 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

2 turas: Nacionalinės agentūros gali nuspręsti paskelbti antrą (2 turo) terminą. Apie tai nacionalinė agentūra informuos pareiškėjus savo svetainėje. 2 ture pareiškėjai paraišką turi pateikti iki spalio 1 d. 12:00:00 (Briuselio laiku).

Projekto pradžios data

Gali būti pasirinktos šios projektų pradžios datos:

 • 1 turas: nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • 2 turas (jei yra): nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Projekto trukmė

6–18 mėn.

Paraiškų skaičius

Per atrankos turą organizacija gali teikti paraišką tik dėl vieno trumpalaikio projekto suaugusiųjų švietimo srityje.

Organizacijos, kurios per pirmąjį paraiškų teikimo turą gauna dotaciją trumpalaikiam projektui, negali teikti paraiškos per antrąjį to paties kvietimo teikti pasiūlymus turą.

Per bet kurį nepertraukiamą penkerių metų kvietimo laikotarpį organizacijos gali gauti ne daugiau kaip tris dotacijas trumpalaikiams suaugusiųjų švietimo projektams. 2014–2020 m. gautos dotacijos į šį intervalą neįskaičiuojamos.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Visų rūšių suaugusiųjų švietimo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Kad paraiškos atitiktų reikalavimus, jose turi būti numatyta bent vienos rūšies darbuotojų arba besimokančių asmenų mobilumo veikla.

Projekto aprėptis

Paraiška dėl trumpalaikio projekto gali apimti ne daugiau kaip 30 mobilumo veiklos dalyvių.

Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.

Pagalbinės organizacijos

Pagalbinė organizacija – tai organizacija, padedanti dotaciją gaunančiai organizacijai praktiniais projekto įgyvendinimo aspektais, nesusijusiais su pagrindinėmis projekto užduotimis (kaip apibrėžta „Erasmus“ kokybės standartuose).

Bet kuri švietimo ir mokymo srityje veikianti organizacija gali tapti pagalbine organizacija. Pagalbinių organizacijų vaidmenį ir pareigas drauge oficialiai nustato pagalbinės organizacijos ir dotacijų gavėjų organizacijos. Pagalbinė organizacija veikia prižiūrint dotaciją gaunančiai organizacijai, kuri galiausiai lieka atsakinga už įgyvendinamos veiklos rezultatus ir kokybę. Bet koks pagalbinių organizacijų indėlis turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus.

Priimančiosios organizacijos, teikiančios mokymosi turinį ir mentorystę dotaciją gaunančios organizacijos dalyviams, nelaikomos pagalbinėmis organizacijomis, nebent jos tuo pačiu metu padeda dotacijos gavėjui vykdyti kitas projekto valdymo užduotis, kurias paprastai atlieka siunčiančioji organizacija.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos balais iš 100 galimų, vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 60 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš trijų dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Aktualumas(daugiausia: 20 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjo profilis, patirtis, veikla ir tikslinė besimokančių asmenų grupė yra aktualūs suaugusiųjų švietimo srityje;
 • siūlomas projektas yra aktualus veiksmo tikslų atžvilgiu;
 • pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija;
 • siūlomas projektas yra aktualus atsižvelgiant į šiuos konkrečius prioritetus:
  • naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų rėmimą,
  • mažiau galimybių turinčių dalyvių rėmimą.

Projekto parengimo kokybė (daugiausia: 50 balų)

Kokiu mastu:

 • siūlomo projekto tikslai aiškiai ir konkrečiai dera su paraišką teikiančios organizacijos, jos darbuotojų ir besimokančių asmenų poreikiais;
 • siūloma veikla yra tinkama siekiant projekto tikslų;
 • parengtas aiškus kiekvienos siūlomos veiklos darbo planas;
 • projektas apima aplinkos požiūriu tvarią ir atsakingą praktiką;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių (visų pirma EPALE) ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinio mobilumo veiklą ir stiprinti bendradarbiavimą su organizacijomis partnerėmis.

Tolesnės susijusios veiklos kokybė (daugiausia: 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjas nustatė aiškias veiklos įgyvendinimo užduotis ir atsakomybę laikantis „Erasmus“ kokybės standartų;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir logiškų veiksmų, kad jo mobilumo veiklos rezultatai būtų įtraukti į kasdienę organizacijos veiklą;
 • pareiškėjas pasiūlė tinkamą projekto rezultatų vertinimo būdą;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi paraišką teikiančioje organizacijoje, būtų dalijamasi rezultatais su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas.

Suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo akredituoti projektai

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo srityje, gali teikti paraiškas dėl finansavimo pagal specialią tik joms skirtą finansavimo schemą. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu „Erasmus“ planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama biudžeto, reikalingo būsimai veiklai, nustatymui.

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios organizacijos. Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai projekto pradžios dieną turi turėti galiojančią „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo srityje.

Mobilumo konsorciumas

Organizacijos, turinčios mobilumo konsorciumo koordinatoriaus „Erasmus“ akreditaciją, turi teikti paraiškas dėl mobilumo konsorciumo formato.

Paraiškoje turi būti pateiktas mobilumo konsorciumo narių sąrašas ir jame turi būti nurodytas ne tik koordinatorius, bet ir bent viena organizacija narė.

Mobilumo konsorciumo nare gali tapti bet kuri organizacija, atitinkanti tos srities „Erasmus“ akreditacijos tinkamumo kriterijus. Visos numatytos konsorciumo organizacijos narės turi būti iš tos pačios ES valstybės narės arba Programos asocijuotosios trečiosios valstybės kaip ir mobilumo konsorciumo koordinatorius.

Konsorciumo nariams reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją netaikomas.

Mobilumo konsorciume dalyvaujančios organizacijos gali gauti finansavimą pagal ne daugiau kaip dvi su 1 pagrindiniu veiksmu susijusias dotacijų sutartis suaugusiųjų švietimo srityje, sudarytas pagal tą patį kvietimą teikti pasiūlymus. Todėl suaugusiųjų švietimo organizacijos, gaunančios dotaciją trumpalaikiam arba akredituotam projektui, kaip organizacijos narės papildomai gali dalyvauti tik viename suaugusiųjų švietimo srities mobilumo konsorciume. Kitos organizacijos gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejuose mobilumo konsorciumuose.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

vasario 20 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

Projekto pradžios data

Tų pačių metų birželio 1 d.

Projekto trukmė

Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Pagrįstais atvejais dotacijos gavėjai gali prašyti pratęsti savo projektą iki 24 mėnesių. Projekto trukmė bus pratęsta po 12 įgyvendinimo mėnesių, nebent nacionalinė agentūra nuspręstų kitaip.

Paraiškų skaičius

Akredituotos organizacijos gali teikti paraišką tik vieną kartą per atrankos turą.

Galima veikla

Visų rūšių suaugusiųjų švietimo veikla. Išsamus sąrašas ir taisyklės pateikiami skirsnyje „Veikla“.

Kad paraiškos atitiktų reikalavimus, jose turi būti numatyta bent vienos rūšies darbuotojų arba besimokančių asmenų mobilumo veikla.

Projekto aprėptis

Dalyvių, kurie gali būti įtraukti į akredituotus projektus, skaičius neribojamas, išskyrus bet kokius biudžeto paskirstymo etape nustatytus apribojimus.

Biudžeto paskirstymas

Pareiškėjų „Erasmus“ plano kokybė vertinta paraiškų dėl akreditacijos teikimo etapu, todėl biudžeto paskirstymo etapu kokybinis vertinimas nebus atliekamas. Finansavimas bus skiriamas pagal visas reikalavimus atitinkančias dotacijos paraiškas.

Skiriama dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

 • bendro biudžeto, skirto akredituotų pareiškėjų finansavimui,
 • planuojamos veiklos (įskaitant įgyvendinimo biudžeto sąmatą),
 • bazinės ir didžiausios dotacijų,
 • šių finansavimo kriterijų: pareiškėjo veiklos rezultatų, politikos prioritetų ir geografinės pusiausvyros (jei šį kriterijų taiko nacionalinė agentūra).

Išsamias bazinės ir didžiausios dotacijų paskirstymo taisykles, balų skaičių pagal paskirstymo kriterijus, kiekvieno kriterijaus koeficientą, paskirstymo metodą ir bendrą akredituotiems projektams skirtą biudžetą nacionalinė agentūra paskelbs iki kvietimo teikti pasiūlymus galutinio termino.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Trumpalaikiams ir akredituotiems besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo suaugusiųjų švietimo srityje projektams taikomos toliau nurodytos finansavimo taisyklės.

Skirtingos biudžeto kategorijos yra nepriklausomos viena nuo kitos: bet kuriam atskiram dalyviui dotacijos gavėjas gali prašyti visų reikalavimus atitinkančių vienetinių įmokų arba tik kai kurių iš jų (jei likusios išlaidos padengiamos kitaip). Pagal programą „Erasmus+“ gautas lėšas gali papildyti pati dotaciją gaunanti organizacija, jas taip pat galima papildyti kitomis ES lėšomis, dovanomis arba dalyvių įnašais. Jei dotacijos gavėjas prašo dalyvio įnašų, jie turi atitikti atitinkamas „Erasmus“ kokybės standartų nuostatas. Visų pirma tokie įnašai neturi sudaryti kliūčių mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukčiai.

Biudžeto kategorija - Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusios išlaidos, nepatenkančios į kitas išlaidų kategorijas.

Pavyzdžiui, išlaidos, susijusios su: pasirengimu (pedagoginiu, tarpkultūriniu ir kt.), dalyvių kuravimu, stebėsena ir rėmimu mobilumo laikotarpiu, paslaugomis, priemonėmis ir įranga, reikalingomis projektų įgyvendinimui, virtualiesiems mišriosios veiklos komponentams, mokymosi rezultatų pripažinimu, dalijimusi rezultatais ir Europos Sąjungos finansavimo matomumu visuomenei.

Organizacinės paramos lėšomis dengiamos siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų išlaidos (išskyrus darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais atvejus). Dėl gautos dotacijos pasidalijimo susitars abi organizacijos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

100 EUR

 • Vienam darbuotojų mobilumo kursų ir mokymosi tikslais dalyviui
 • Vienam kviestiniam ekspertui
 • Vienam priimtam būsimam mokytojui ar pedagogui

125 EUR

Vienam grupinio mobilumo veikloje dalyvaujančiam besimokančiam asmeniui

350 EUR; nuo 101-ojo dalyvio – 200 EUR vienam tos pačios rūšies veiklos dalyviui

 •  Vienam trumpalaikio suaugusių besimokančių asmenų mobilumo mokymosi tikslais programos dalyviui
 • Vienam darbuotojų mobilumo darbo stebėjimo ir mokymo tikslais dalyviui

500 EUR Vienam ilgalaikio suaugusių besimokančių asmenų mobilumo mokymosi tikslais programos dalyviui

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių ir lydinčių asmenų išlaidoms kelionei iš kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal padengti.

Jeigu kelionės atstumas mažesnis kaip 500 km, dalyvis paprastai  keliauja mažataršėmis transporto priemonėmis.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą skrendant lėktuvu nuo kilmės vietos iki veiklos vietos7  naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę8 .

Suma

Kelionės atstumas

Ekologiška kelionė

Neekologiška kelionė

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km arba daugiau

1735 EUR

1735 EUR

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų9  pragyvenimo išlaidoms vykdant veiklą padengti.

Prireikus:  pragyvenimo išlaidoms gali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su kelione prieš veiklą ir po jos – ne daugiau kaip dvi kelionės dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems neekologiškos kelionės dotaciją, ir ne daugiau kaip šešios papildomos dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems ekologiškos kelionės dotaciją.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal asmenų skaičių, buvimo trukmę ir priimančiąją šalį10 .

Suma

Dalyvių kategorija

1 šalių grupė

2 šalių grupė

3 šalių grupė

Darbuotojai

107–191 EUR

95–169 EUR

84–148 EUR

Besimokantys asmenys

48–127 EUR

41–110 EUR

36–93 EUR

Pirmiau nurodyti leidžiami bazinių normų už veiklos dieną intervalai. Atsižvelgdama į šiuos intervalus, nacionalinė agentūra nuspręs dėl tikslių bazinių normų, taikomų jų valdomiems projektams, ir paskelbs šią informaciją savo interneto svetainėje.

Bazinė norma mokama iki 14-tos veiklos dienos (įskaitant kelionės dienas). Nuo 15-os dienos mokėtina norma bus lygi 70 proc. bazinės normos. Mokėtinos normos bus apvalinamos iki artimiausio viso euro.

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Organizacijų įtraukties rėmimas: išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių.

Suma

125 EUR vienam dalyviui

Dalyvių įtraukties rėmimas: Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“). Parama įtraukčiai taip pat gali būti teikiama mažiau galimybių turintiems darbuotojams, kurie yra lydintys asmenys arba dalyvauja parengiamajame vizite.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Parengiamieji vizitai

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, susijusios su dalyvavimu parengiamajame vizite.

Finansavimo mechanizmas: vieneto įkainis.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

680 EUR vienam dalyviui, ne daugiau kaip trys dalyviai vieno vizito metu

Biudžeto kategorija - Mokesčiai už mokslą

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Lėšos, kuriomis padengiami registracijos mokesčiai, susiję su darbuotojų mobilumo formatu „Kursai ir mokymas“.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal veiklos trukmę.

Suma

80 EUR vienam dalyviui per dieną; vienas darbuotojas gali gauti ne daugiau kaip 800 EUR mokesčiams už mokslą padengti pagal vieną dotacijos sutartį.

Biudžeto kategorija - Kalbinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su kalbų mokymosi medžiagos ir mokymo teikimu dalyviams, kuriems reikia gerinti kalbos, kuria bus studijuojama arba mokomasi.

Kalbinė parama gali būti teikiama asmenims, dalyvaujantiems šių rūšių veikloje: darbo stebėjime, mokymo užduotyse, suaugusių besimokančių asmenų trumpalaikio mobilumo mokymosi tikslais veikloje ir ilgalaikio suaugusių besimokančių asmenų mobilumo mokymosi tikslais veikloje.

Parama mokama tik jei dalyvis negali gauti internetinės kalbinės paramos dėl reikiamos kalbos ar lygio nebuvimo arba dėl tam tikrų kliūčių, su kuriomis susiduria mažiau galimybių turintys dalyviai.  Pastaroji sąlyga netaikoma sustiprintam kalbos mokymui, teikiamam ilgalaikio suaugusių besimokančiųjų asmenų mobilumo mokymosi tikslais projektų dalyviams.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

 

150 EUR vienam dalyviui

Be to, 150 EUR sustiprintam kalbos mokymui vienam ilgalaikio suaugusių besimokančiųjų asmenų mobilumo dalyviui

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų brangių kelionių išlaidos, kurių dėl geografinio atokumo ar kitų kliūčių negalima padengti pagal įprastą kategoriją „Kelionės išlaidos“.  Jei skiriama išmoka išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, ji skiriama vietoj vieneto įkainiais grindžiamos paramos kelionei.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų.

Suma

Finansinės garantijos išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

 • 1 Bendrieji gebėjimai – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_lt ↩ back
 • 2 Reikalavimus atitinkančių suaugusiųjų švietimo programų ir jų veiklos apibrėžtis kiekvienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje. Švietimo darbuotojai (bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, pedagogai, jaunimo darbuotojai ir kt.) ar kiti įdarbinti suaugusieji pagal šį tinkamumo kriterijų nelaikomi suaugusiais besimokančiais asmenimis, nebent jie tuo pačiu metu dalyvauja kaip besimokantys asmenys konkrečioje suaugusiųjų švietimo programoje arba veikloje, įtrauktoje į pirmiau minėtą kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos nustatytą apibrėžtį. Suaugusiųjų švietimo darbuotojai gali dalyvauti šiame skirsnyje aprašytoje darbuotojų mobilumo veikloje. Švietimo darbuotojai, dirbantys kitose švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse, taip pat gali dalyvauti „Erasmus+“ darbuotojų mobilumo veikloje, kaip aprašyta atitinkamose šio Programos vadovo dalyse. ↩ back
 • 3 Europos Sąjungos institucijų buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje. ES institucijų buveinėse vykdoma veikla bus laikoma tarptautinio mobilumo veikla, o finansavimo (kaip aprašyta skirsnyje „Kokios yra finansavimo taisyklės?“) gali būti prašoma visiems dalyviams, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies. ↩ back
 • 4 Neseniai mokslus baigę absolventai programoje gali dalyvauti 12 mėnesių po mokslų baigimo. Jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba. ↩ back
 • 5 Reikalavimus atitinkančių organizacijų apibrėžtį kiekvienoje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir drauge su aktualiais pavyzdžiais paskelbia atitinkamos nacionalinės agentūros interneto svetainėje. ↩ back
 • 6 Nedarant poveikio kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos nustatytoms apibrėžtims, pažymėtina, kad organizacijos, teikiančios profesinio mokymo paslaugas suaugusiems besimokantiems asmenims, paprastai laikomos profesinio mokymo, o ne suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjomis. Daugiau informacijos žr. nacionalinės agentūros svetainėje pateiktų sąvokų apibrėžtis. ↩ back
 • 7 Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km). ↩ back
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt. ↩ back
 • 9 Lydintiems asmenims taikomi darbuotojams nustatyti tarifai. Išimtiniais atvejais, kai lydinčiam asmeniui užsienyje reikia praleisti daugiau kaip 60 dienų, parama papildomoms pragyvenimo išlaidoms nuo 61-os dienos padengti skiriama pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Įtraukties rėmimas“. ↩ back
 • 10 Priimančiųjų šalių grupės:

  1 šalių grupė: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.

  2 šalių grupė: Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Kipras, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Slovėnija.

  3 šalių grupė: Bulgarija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija. ↩ back

Tagged in:  Suaugusiųjų švietimo darbuotojai