Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Egyéb fontos szerződéses rendelkezések

Pénzügyi garancia

Ha a kedvezményezett pénzügyi kapacitását gyengének ítélik, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség az előfinanszírozással kapcsolatos pénzügyi kockázatok mérséklése érdekében előzetes biztosítéknyújtást követelhet a 60 000 EUR összegnél magasabb összegű támogatást elnyert kedvezményezettől. A pénzügyi garancia összege legfeljebb az előfinanszírozási kifizetés(ek) összegét teheti ki.

A garancia célja az, hogy valamely bank vagy pénzügyi intézmény visszavonhatatlan készfizető kezességet nyújtson, vagy a kedvezményezett támogatási megállapodásból eredő kötelezettségeiért első felszólításra felelőssé tehető legyen.

A pénzügyi garanciát euróban kell elhelyezni tagállamban székhellyel rendelkező, elismert banknál vagy pénzügyi intézménynél. Ha a kedvezményezett székhelye harmadik országban van, akkor a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség engedélyezheti, hogy a garanciát harmadik országban székhellyel rendelkező bank vagy pénzügyi intézmény nyújtsa, ha úgy ítéli meg, hogy ez a bank vagy pénzügyi intézmény a tagállamok valamelyikében bejegyzett bankokkal vagy pénzügyi intézményekkel azonos pénzügyi biztonságot és feltételeket kínál.

Ez a garancia helyettesíthető harmadik személy által nyújtott egyetemleges felelősségen alapuló kezességgel vagy a támogatási megállapodásban érintett részt vevő szervezetek/intézmények egyéni felelősségen alapuló kezességével.

A garancia felszabadítására az előfinanszírozásnak a kedvezményezett javára teljesített időközi kifizetés, illetve egyenlegkifizetés útján történő fokozatos kimerítését követően, a támogatási megállapodásban megállapított feltételekkel összhangban kerül sor. Amennyiben az egyenlegkifizetés visszafizetés formájában történik, a garanciát vagy a kedvezményezett értesítését követően szabadítják fel, vagy kifejezetten hatályban marad az egyenlegkifizetésig, illetve ha az egyenlegkifizetés visszafizetés formájában történik, a terhelési értesítés kedvezményezettel való közlését követő három hónapig.

Alvállalkozás és a közbeszerzési szerződés odaítélése

A kedvezményezett bizonyos (a jog, a számvitel, az adóügyek, az emberi erőforrások, az informatika stb. területéhez kapcsolódó) szakmai készségeket igénylő és a pályázati feladatok részét képező speciális technikai szolgáltatások esetében alvállalkozót vonhat be, vagy megvalósítási szerződést alkalmazhat. A kedvezményezettnél az ilyen szolgáltatások kapcsán felmerülő költségek elszámolható költségnek minősülhetnek, amennyiben azok megfelelnek a támogatási megállapodásban szereplő valamennyi egyéb feltételének.

Ha a projekt megvalósításához áruk, munkák vagy szolgáltatások beszerzésére van szükség (szerződés), a kedvezményezett köteles a szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb, tehát a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatnak vagy adott esetben a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatnak odaítélni, ügyelve az összeférhetetlenség elkerülésére és arra, hogy a dokumentumokat ellenőrzések esetére megőrizzék.

Amennyiben a kedvezményezett 60 000 EUR-nál nagyobb értékű megvalósítási szerződést köt, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség az előző bekezdésben említetteken kívül további egyedi szabályokat állapíthat meg a kedvezményezettre vonatkozóan. Ezeket az egyedi szabályokat a nemzeti irodák vagy a Végrehajtó Ügynökség honlapjain teszik közzé.

Tájékoztatás az odaítélt támogatásokról

Az átláthatóság elvének és az utólagos közzététel követelményének megfelelően az uniós támogatások kedvezményezettjeinek listáját a Bizottság, a Végrehajtó Ügynökség és/vagy a nemzeti irodák honlapján kell közzétenni, mégpedig azon pénzügyi év lezárását követő év első félévében, amely pénzügyi évre a támogatást odaítélték.

Ezek az információk egyéb megfelelő médiumban, többek között az Európai Unió Hivatalos Lapjában is közzétehetők.

A nemzeti irodák és a Végrehajtó Ügynökség a következő információkat teszik közzé:

 • a kedvezményezett neve és elérhetősége;
 • az odaítélt támogatás összege;
 • a támogatás jellege és célja.

A pályázó indokolt és kellően alátámasztott kérésére a Bizottság eltekint a közzétételtől, amennyiben e közzététel veszélyeztethetné az érintett egyéneknek az Európai Unió Alapjogi Chartája által védett jogait és szabadságait, vagy sérti a kedvezményezettek kereskedelmi érdekeit.

Természetes személyek közzétett személyes adatait a finanszírozás odaítélése évének végétől számított két év elteltével el kell távolítani.

Ugyanez vonatkozik a jogi személyek hivatalos nevében szereplő személyes adatokra is (például olyan egyesületek vagy vállalkozások, amelyeknek nevében az alapítók neve szerepel).

Ezt az információt a természetes személyeknek kifizetett ösztöndíjak és a leginkább rászoruló természetes személyeknek (menekültek, munkanélküliek) kifizetett egyéb közvetlen támogatások esetében nem kell közzétenni. A kedvezményezett szervezetek/intézmények sem jogosultak a fent felsorolt információkat közzétenni az Erasmus+ keretében mobilitási támogatást elnyerő személyekkel kapcsolatban.

Nyilvánosság

A projekt láthatóságára és a projekteredmények terjesztésére és hasznosítására vonatkozó (az értékelési szempontok közé tartozó) követelményeken kívül a közzétételi kötelezettségek minimuma minden támogatott projektre vonatkozik.

A kedvezményezetteknek minden közleményben és kiadványban – legyen szó ezek bármilyen formájáról vagy bármilyen médiumról, az internetet is beleértve –, valamint a támogatással megvalósuló tevékenységek alkalmával egyértelműen el kell ismerniük az európai uniós támogatást.

Ennek során be kell tartaniuk a támogatási megállapodás rendelkezéseit. Amennyiben ezeket a rendelkezéseket nem tartják be teljes mértékben, a kedvezményezettnek odaítélt támogatás csökkenthető.

Ellenőrzések és vizsgálatok

A nemzeti irodák, a Végrehajtó Ügynökség és/vagy az Európai Bizottság technikai és pénzügyi ellenőrzéseket és vizsgálatokat hajthatnak végre a támogatás felhasználásával kapcsolatosan. Az egyösszegű támogatás, az egységköltségek vagy az átalányfinanszírozás időszaki felmérése érdekében ellenőrizhetik a kedvezményezett (vagy társkedvezményezettek) hivatalos nyilvántartásait is. A kedvezményezett (vagy társkedvezményezettek) törvényes képviselője aláírásával vállalja, hogy igazolja a támogatás szabályos felhasználását. Az Európai Bizottság, a Végrehajtó Ügynökség, a nemzeti irodák és/vagy az Európai Számvevőszék, az OLAF, az EPPO vagy egy általuk meghatalmazott szerv a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség által végrehajtott egyenlegkifizetést vagy visszafizettetést követő öt éven – a 60 000 EUR összeget nem meghaladó támogatások esetében három éven – keresztül bármikor ellenőrizheti a támogatás felhasználását. A kedvezményezetteknek ezért ebben az időszakban meg kell őrizniük a nyilvántartásokat, az eredeti igazoló dokumentumokat, a statisztikai nyilvántartásokat és a támogatással kapcsolatos egyéb dokumentumokat.

A közvetlenül az EACEA Végrehajtó Ügynökség által kezelt projektek esetében az érintett pályázattípus, az odaítélt támogatás nagysága és a támogatás formája szerint különböző típusú ellenőrzési eljárásokat lehet alkalmazni.

Az ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó részletes rendelkezésekről a támogatási megállapodások tájékoztatnak.

Adatvédelem

A nemzeti irodáknak, a Végrehajtó Ügynökségnek és az Európai Bizottságnak a pályázati űrlap vagy a támogatási megállapodásban szereplő valamennyi személyes adatot a következőkkel összhangban kell kezelniük:

 • Az Európai Bizottság bármely hivatalos iránymutatása vagy utasítása által megkövetelt vagy az Erasmus+ program végrehajtásához szükséges valamennyi adatkezelés esetében: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.)[1] a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg);
 • Az Európai Bizottság bármely hivatalos iránymutatása vagy utasítása által nem megkövetelt vagy az Erasmus+ program végrehajtásához nem szükséges valamennyi, egyéb célú adatkezelés esetében:
  • az általános adatvédelmi rendelet (GDPR vagy a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet[2]) a következők tekintetében:
   • az adatkezelő vagy -feldolgozó által az EU-ban/EGT-ben kezelt valamennyi személyes adat;
   • az adatkezelés megkezdésekor az EU-ban/EGT-ben tartózkodó érintettekre vonatkozó valamennyi személyes adat;
  • az összes többi adatkezelésre vonatkozó nemzeti adatvédelmi jogszabályok.

Ezekben az esetekben az ezen egyéb célokból történő adatkezelés eszközeiről és céljairól döntő szerv az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében az Európai Bizottságot mint elszámoltatható és felelős adatkezelőt helyettesíti.

A pályázónak a pályázati űrlapon szereplő kérdésekre adott válaszai – kivéve a nem kötelezően megválaszolandó kérdéseket – szükségesek ahhoz, hogy a pályázatot az Erasmus+ pályázati útmutatóval összhangban értékeljék és kezeljék. A személyes adatokat az érintett uniós támogatási programért felelős osztály vagy egység (amelynek feladata az adatok ellenőrzése) csak erre a célra dolgozza fel. A nyomon követéssel és ellenőrzéssel megbízott szerveknek, illetve a program vagy a pályázattípusok értékelésével megbízott szerveknek való továbbítás sérelme nélkül sor kerülhet a személyes adatok továbbítására az uniós joggal összhangban, ha azokra a pályázatok értékelésében vagy a támogatáskezelési eljárásban érintett harmadik feleknek szükségük van. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából a személyes adatok továbbíthatók a belső ellenőrző szolgálatoknak, az Európai Számvevőszéknek, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testületnek és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, továbbá a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselői és végrehajtó ügynökségei között. A pályázók jogosultak saját személyes adataikhoz hozzáférni, illetve azokat helyesbíteni. Amennyiben a pályázónak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, a projektet támogatásra kiválasztó irodához kell fordulnia. Konfliktus esetén a pályázónak bármikor jogában áll az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni.

A személyes adatoknak az Erasmus+ program keretében történő kezelésére vonatkozóan a Bizottság és a Végrehajtó Ügynökség honlapján az elérhetőségeket is tartalmazó részletes adatvédelmi nyilatkozat található: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/erasmus-and-data-protection_en

Az EACEA által kezelt pályázattípusok esetében: https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf 

A pályázat benyújtása előtt a pályázónak tájékoztatnia kell azokat a személyeket a fent említett adatvédelmi nyilatkozatról, akiknek a személyes adatait a pályázat tartalmazza.

A Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusok keretében felhívjuk a pályázók, illetve – amennyiben a pályázó jogalany – annak adminisztrációs, irányító vagy felügyelő testületének tagjai, illetve az abban képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési joggal rendelkező személyek, vagy a pályázó adósságaiért korlátlan kezességet vállaló természetes vagy jogi személyek figyelmét arra, hogy személyes adataikat (ezek természetes személyek esetében a vezetéknév és a keresztnév, jogi személyek esetében a cím, a jogi forma, illetve a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési hatáskörrel rendelkező személyek vezetékneve és keresztneve) az Ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselője rögzítheti a korai felismerési és kizárási rendszerben (EDES), amennyiben az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben említett helyzetek valamelyikében vannak.