Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

A felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/ szakemberek/ oktatók mobilitása

Ez a pályázattípus azon felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek tanulási célú mobilitási tevékenységeket kívánnak szervezni a felnőtt tanulók és az oktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára.

A tevékenységek széles köre támogatást élvez, többek között a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló szakmai látogatások és szakmai továbbképzések, a kevesebb lehetőséggel rendelkező felnőtt tanulók (különösen az alacsonyan képzett felnőtt tanulók) és a meghívott szakértők egyéni és csoportos mobilitása, valamint az alábbiakban ismertetett egyéb tevékenységek.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeik révén aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezeti fenntarthatóságot és a digitális oktatást. Ezt a program által e célokra biztosított konkrét finanszírozási lehetőségek felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával és a tevékenységeik megfelelő tervezésének kiválasztásával kell megtenniük.

A pályázattípus célkitűzései

Az Erasmus+ keretében finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy tanulási lehetőséget biztosítsanak az egyének számára, valamint támogassák felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus hozzá fog járulni a készségfejlesztési program végrehajtásához és az európai oktatás létrehozásához. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:

 • az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése;
 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.
 • a formális, informális és nemformális felnőttoktatás minőségének javítása az uniós keretrendszerben (2018) meghatározott kulcskompetenciák – többek között az alapkészségek (írni-olvasni tudás, számolni tudás, digitális készségek) és az élethez szükséges egyéb készségek – fejlesztése érdekében
 • a felnőttoktatási kínálat kiterjesztése és diverzifikálása az oktatók professzionalizálása és a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásfejlesztése révén
 • a magas színvonalú oktatási és tanulási programok végrehajtásának és hozzáférhetőségének egyszerűsítése a felnőttoktatás valamennyi formájában, valamint azoknak az egyén és a társadalom igényeihez való igazítása
 • a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásának fejlesztése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
 • a felnőttoktatásban való részvétel növelése életkortól és társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül, különösen a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szervezetek/intézmények, a kis felnőttoktatási szolgáltatók, a program új résztvevői és kevésbé tapasztalt szervezetei/intézményei, valamint a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények részvételének előmozdítása révén.

Hogyan lehet pályázni az Erasmus+ keretében rendelkezésre álló mobilitási lehetőségekre?

A felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:

 • A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei lehetőséget biztosítanak a pályázó szervezetek/intézmények számára arra, hogy egy hat–tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programot először kipróbáló szervezetek/intézmények, vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
 • A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált mobilitási projektjei kizárólag a felnőttoktatás területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeresen részesüljenek finanszírozásban olyan mobilitási tevékenységekhez, amelyek hozzájárulnak az Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához. Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeresen kíván mobilitási tevékenységeket szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ (2014–2020) program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató „Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén” című fejezetében.

A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:

 • Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
 • Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerintézményből érkező résztvevőket. A fogadó szervezet szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó partnerségeket alakítson ki, és többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.

Projekttervezés

A pályázó szervezet/intézmény egy KA1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.

A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Ezenkívül léteznek olyan különleges tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy szervezetükhöz/intézményekhez szakértőket és gyakorló tanárokat és oktatókat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében. Az Erasmus+ a partnerkeresés megkönnyítése érdekében külföldi partnerek keresésére szolgáló eszközöket támogat, ezekre példa az EPALE

A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_hu

Az alábbi szakasz tájékoztatást nyújt arról, hogy a mobilitási formák és tartalmak hogyan kapcsolódnak egymáshoz a minőségi mobilitási tevékenységek biztosítása érdekében.

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.

Az oktatást és képzést biztosító részt vevő szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.

Digitális átállás az oktatás és képzés területén

A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. Emellett a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók részesülhetnek a „Digitális lehetőségek” gyakornoki programból: mobilitási tevékenységek, amelyek lehetővé teszik számukra digitális készségek elsajátítását és a digitális eszközök segítségével történő képzéshez, tanításhoz és egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitásuk fejlesztését. Ezeket a tevékenységeket a rendelkezésre álló, munkatársakra/szakemberekre/oktatókra vonatkozó mobilitási formák bármelyikével meg lehet szervezni.

Részvétel a demokratikus életben

A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott mobilitási tevékenységeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein, valamint a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A projekteknek lehetőség szerint formális vagy nem formális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Továbbá javítaniuk kell az Európai Unió és a közös európai értékek megértését, különös tekintettel a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

A kulcskompetenciák fejlesztése

A program a személyes fejlődéshez és kiteljesedéshez, a foglalkoztathatósághoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a társadalmi befogadáshoz szükséges kulcskompetenciák1  egész életen át tartó fejlesztését és megerősítését támogatja. A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tanulók sajátos igényeihez igazított képzési és tanulási tevékenységeket kell kínálniuk, hogy ezáltal segítsék őket a gazdasági függetlenség elérésében, valamint az oktatás és a társadalmi kapcsolatok terén előttük álló akadályok lebontásában.

Tevékenységek

Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.

Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Rendelkezésre álló formátumok

 • Szakmai látogatás (2–60 nap)
 • Oktatási vagy képzési tevékenység (2–365 nap)
 • Tanfolyamok és képzések (2–30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap tandíj)

 A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Job shadowing/szakmai látogatás: a résztvevők egy másik országban található fogadó szervezetnél/intézménynél tölthetnek időt azzal a céllal, hogy új gyakorlatokat tanuljanak és új ötleteket gyűjtsenek megfigyelés és a társakkal, szakértőkkel vagy más szakemberekkel való interakció révén a fogadó szervezetnél végzett napi munkájuk során.

Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása: a résztvevők bizonyos ideig taníthatnak vagy képzést biztosíthatnak tanulóknak egy másik országban működő fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy a feladataik elvégzése és a társakkal való csere révén tanuljanak.

Tanfolyamok és képzések: a résztvevők egy előre meghatározott tanulási programon és tanulási eredményeken alapuló strukturált tanfolyamon vagy hasonló típusú képzésben vehetnek részt, amelyet szakképzett szakemberek nyújtanak. A képzésen legalább két különböző országból származó résztvevőknek kell részt venniük, és lehetővé kell tenni a résztvevők számára, hogy interakcióba lépjenek más tanulókkal és az oktatókkal. Az olyan teljesen passzív tevékenységek, mint az előadások, beszédek vagy tömegkonferenciák meghallgatása, nem kapnak támogatást.

A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy valamennyi tanfolyamszervező teljes mértékben független az Erasmus+ programtól, és szolgáltatóként működik egy szabad piacon. A tanfolyamok és továbbképzések kiválasztása ezért a pályázó szervezet/intézmény felelőssége. Az alábbi minőségi előírások segítik a pályázókat választásuk során: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az oktatók, és minden egyéb, a felnőttoktatás területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.

A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják a felnőttoktatás területén dolgozó munkatársakat/szakembereket, akik a felnőttoktatási szolgáltatókhoz (a menedzsment részét képező munkatársak/szakemberek), vagy a felnőttoktatás területén aktív szervezetekhez/intézményekhez tartoznak (például önkéntesek, a felnőttoktatás területéért felelős szakpolitikai koordinátorok stb.).

A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.

Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

Tanulói mobilitás

Rendelkezésre álló formátumok

 • Felnőtt tanulók csoportos mobilitása (2–30 nap, csoportonként legalább két tanuló)
 • Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása (2–30 nap)

A fizikai mobilitás mellett a tanulók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Felnőtt tanulók csoportos mobilitása: a küldő szervezet/intézmény felnőtt tanulóinak egy csoportja időt tölthet egy másik országban, hogy kihasználja a küldő és a fogadó szervezetek/intézmények együttműködésén keresztül szervezett innovatív tanulás előnyeit (a kereskedelmi forgalomban elérhető képzési szolgáltatások beszerzése nem támogatható). A tevékenységek magukban foglalhatnak különböző formális, informális és nem formális tanulási módszereket és technikákat, például a társaktól való tanulást, a munkaalapú tanulást, az önkéntességet és más innovatív megközelítéseket. A küldő szervezet/intézmény képzett oktatóinak a tevékenység teljes időtartama alatt kísérniük kell a tanulókat, és részt kell venniük a tanulási program végrehajtásában. A csoportos mobilitási tevékenységek tartalmának a felnőtt tanulók kulcskompetenciáira vagy a befogadásra és a sokszínűségre, a digitális és környezeti fenntarthatóságra, valamint a program részvételi dimenzióira kell összpontosítania.

Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása: a felnőtt tanulók bizonyos időt külföldön tölthetnek egy fogadó szervezetnél, hogy fejlesszék tudásukat és készségeiket. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A tanulási program magában foglalhat különböző formális, informális és nemformális tanulási módszereket, például a tantermi tanulást, a munkaalapú tanulást, a szakmai látogatást, a megfigyelést és más innovatív megközelítéseket.

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők a kevesebb lehetőséggel rendelkező felnőtt tanulók, különösen az alacsonyan képzett felnőtt tanulók. A részt vevő tanulóknak a küldő iskola oktatási programjába beiratkozottnak kell lenniük2 .

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

A felnőtt tanulók csoportos mobilitásának egy fogadó szervezetnél/intézménynél kell megvalósulnia. Kivételes esetben a tevékenységek a fogadó szervezet/intézmény országában más helyszínen is elvégezhetők, amennyiben azt a tevékenység tartalma és minősége indokolja. Ebben az esetben a résztvevőknek a fogadó szervezetből/intézményből a helyszínre történő utazását nem tekintik transznacionális mobilitási tevékenységnek. Ezért erre a célra nem lehet kiegészítő támogatást igényelni.

Emellett a felnőtt tanulók csoportos mobilitására az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is sor kerülhet, ha a tevékenységet uniós intézményben vagy azzal együttműködésben szervezik3 .

Egyéb támogatott tevékenységek

Rendelkezésre álló formátumok

 • Meghívott szakértők (2–60 nap)
 • Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10–365 nap)
 • Előkészítő látogatások

Meghívott szakértők: a szervezetek/intézmények oktatókat, tanárokat, szakpolitikai szakértőket és egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok közreműködjenek a fogadó szervezeten belül a tanulás, az oktatás és a képzés fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak a fogadó szervezet munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Előkészítő látogatások: a szervezetek/intézmények előkészítő látogatást szervezhetnek fogadó partnerük számára a mobilitás kezdete előtt. Az előkészítő látogatások nem önálló tevékenységek, hanem a munkatársak/szakemberek/oktatók vagy a tanulók mobilitását támogató intézkedések. Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia. Előkészítő látogatások szervezhetők például új partnerszervezettel megkezdett együttműködéshez, vagy a hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítéséhez. A tanfolyamokon és képzéseken kívül bármilyen típusú tanulói vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásra való felkészülés céljából előkészítő látogatásokat lehet szervezni.

Támogatható résztvevők

Meghívott szakértő lehet bármely, másik uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó személy, aki a meghívó szervezet/intézmény igényei és célkitűzései szempontjából releváns szakértelmet és képzést tud nyújtani.

A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el4 .

Előkészítő látogatásokat bonyolíthatnak le azok a munkatársak/szakemberek/oktatók, akik közvetlenül részt vesznek a projekttevékenységek megszervezésében, és munkakapcsolatot ápolnak a küldő szervezettel/intézménnyel, vagy egy mobilitási konzorcium vezetőjével. Kivételes esetben a kevesebb lehetőséggel rendelkező, lehetséges résztvevők előkészítő látogatásokon vehetnek részt a tevékenységeik esetében.

Támogatható helyszínek

Előkészítő látogatásokra az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban kerülhet sor.

A meghívott szakértők és gyakorló tanárok tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).

Rövid távú projektek a felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására

A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára, hogy egyszerű módon megszervezzenek néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzenek a programmal kapcsolatban.

A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumvezetők pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.

A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A következő szervezetek/intézmények5  pályázhatnak:

 • Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek6
 • Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

A felnőttoktatás területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények azonban nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok

A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

1. forduló (valamennyi nemzeti iroda számára): február 23. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

2. forduló: a második határidőt a nemzeti irodák határozhatják meg (2. forduló). Ebben az esetben a nemzeti iroda a honlapján keresztül tájékoztatja a pályázókat. A 2. forduló esetében a pályázóknak október 4-én (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A projektek indulásának időpontja

A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:

 • forduló: június 1. és december 31. között a tárgyévben
 • forduló (ha nyitott): a következő évben január 1. és május 31. Között

A projekt időtartama

6–18 hónap

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a felnőttoktatás területén.

Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatást kapó szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.

A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a felnőttoktatás területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységtípusok

A felnőttoktatás területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A projekt hatóköre

A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.

Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

Támogató szervezetek/intézmények

Az e pályázattípus kedvezményezettjeit támogató szervezetként/intézményként az oktatással és képzéssel foglalkozó bármely szervezet részt vehet a programban. A támogató és a kedvezményezett szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a tanulók célcsoportjai a felnőttoktatás területe szempontjából;
 • releváns a projektterv a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • releváns a projektterv a következő konkrét prioritások szempontjából: 
  • az új résztvevők és a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények támogatása;
  • a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása.

A projektterv minősége (maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a tervezett projekt célkitűzései a pályázó szervezet/intézmény, illetve annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
 • megfelelő a tervezett tevékenységek tartalma és a különböző tevékenységek típusú közötti egyensúly a projekt célkitűzéseinek eléréséhez;
 • áll rendelkezésre egyértelmű terv az egyes javasolt tevékenységek megvalósításához;
 • építi be a projekt a környezeti fenntarthatóságot és felelősségvállalást;
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek (különösen az EPALE) használatát a fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítése, valamint a partnerszervezetekkel/-intézményekkel folytatott együttműködés javítása érdekében;

Az utánkövetési tevékenységek minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • határozta meg egyértelműen a pályázó a tevékenységeknek az Erasmus minőségi előírásaival összhangban történő végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket;
 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
 • felel meg a pályázó által a projekteredmények értékelésére javasolt módszer;
 • irányzott elő a pályázó konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a pályázó szervezeten/intézményen belül, megossza az eredményeket a nyilvánosággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.

Akkreditált projektek a felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására

A felnőttoktatásban részt vevő, Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények a kizárólag számukra nyitva álló speciális finanszírozási forma keretében pályázhatnak támogatásra. A pályázatok a korábban jóváhagyott Erasmus-terven alapulnak, így nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. Javasolt, hogy a pályázatok ehelyett a következő tevékenységekhez szükséges költségvetés meghatározására összpontosítanak.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A felnőttoktatásban részt vevő, érvényes Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények pályázhatnak.

Mobilitási konzorcium

A mobilitásikonzorcium-vezetők számára odaítélt Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási konzorciumoknak szóló pályázattípus keretében kell pályázniuk.

A pályázat részeként rendelkezésre kell bocsátani a mobilitási konzorcium tagjainak listáját, amelynek a vezetőn kívül legalább egy tagszervezetet/-intézményt tartalmaznia kell.

Bármely szervezet/intézmény, amely megfelel az Erasmus-akkreditációra vonatkozó támogathatósági feltételeknek ugyanazon a területen, mobilitási konzorcium tagjává válhat. Minden tervezett konzorciumi tagnak ugyanabból az uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból kell származnia, mint a mobilitási konzorcium koordinátorának.

A konzorcium tagjai esetében nem követelmény az Erasmus-akkreditáció megléte.

A mobilitási konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények ugyanazon pályázati felhíváson belül legfeljebb két, KA1. pályázati kategóriába tartozó támogatási megállapodás keretében kaphatnak támogatást a felnőttoktatás területén. A rövid távú projektekre vagy akkreditált projektekre támogatást elnyerő felnőttoktatási szervezetek/intézmények saját támogatott projektjükön felül tehát csak egy további felnőttoktatási mobilitási konzorciumban vehetnek részt tagszervezetként/-intézményként. Más szervezetek/intézmények legfeljebb két mobilitási konzorciumban vehetnek részt.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

február 23. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

A projekt indulásának időpontja

ugyanazon év június 1.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. 12 hónap elteltével minden kedvezményezettnek lehetősége lesz arra, hogy projektjét összesen 24 hónapra meghosszabbítsa.

A pályázatok száma

Az akkreditált szervezetek/intézmények minden pályázati fordulóban csak egyszer pályázhatnak.

Támogatható tevékenységtípusok

A felnőttoktatás területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A projekt hatóköre

Az akkreditált projektekbe bevonható résztvevők száma nem korlátozott – a költségvetés elosztásának szakaszában meghatározott esetleges korlátozásokat leszámítva.

A költségvetés elosztása

A pályázó Erasmus-tervének minőségét az akkreditációs kérelem szakaszában értékelték, ezért a költségvetés elosztásának szakaszában nem kerül sor minőségi értékelésre. Minden támogatható támogatási kérelem támogatásban részesül.

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés
 • a kért tevékenységek (beleértve a végrehajtásukhoz szükséges becsült költségvetést)
 • az alaptámogatás és a támogatás maximális összege
 • a következő elosztási kritériumok: a pályázó teljesítménye, szakpolitikai prioritások és földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

Finanszírozási szabályok

A rövid távú projektekre és az akkreditált projektekre a következő finanszírozási szabályok vonatkoznak.

Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyeket nem fednek le más költségkategóriák.

Például: előkészítés (pedagógiai, interkulturális és egyéb), a résztvevők mobilitás alatt történő mentorálása, nyomon követése és támogatása, a vegyes tevékenységek virtuális elemeihez szükséges szolgáltatások, eszközök és berendezések, a tanulási eredmények elismerése, az eredmények terjesztése, valamint az európai uniós finanszírozás láthatóvá tétele a nyilvánosság számára.

A szervezési támogatás fedezi mind a küldő, mind a fogadó szervezetek/intézmények felmerült költségeit (kivéve a munkatársak/szakemberek/oktatók tanfolyamokon és továbbképzéseken történő részvételre irányuló mobilitását). Az elnyert támogatás elosztásáról a két szervezet/intézmény állapodik meg.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

100 EUR

 • A csoportos mobilitásban részt vevő tanulónként.
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók tanfolyamokon és továbbképzéseken történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után
 • Szakértőnként 
 • Fogadott, gyakorló tanáronként/oktatónként

350 EUR; 200 EUR az ugyanazon tevékenységben részt vevő századik résztvevő után

 •  Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása résztvevői után 
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai látogatáson és oktatási/képzési tevékenységben történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után

Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők (és a kísérő személyek) kiindulási helye és a tevékenység helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne között légvonalban mért távolságot7  kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor segítségével8 .

Összeg

Utazási távolság Standard utazás Környezettudatos/környezetkímélő utazás
10 – 99 km-es távolság esetén 23 EUR  
100 – 499 km-es távolság esetén 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km-es távolság esetén 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km-es távolság esetén 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km-es távolság esetén 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km-es távolság esetén 820 EUR  
8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén 1500 EUR  

Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők és a kísérő személyek9  tartózkodási költségei a tevékenység során.

Szükség esetén: tartózkodási költségek számolhatók el a tevékenység előtti és utáni utazási időre; ez legfeljebb két utazási nap lehet a standard utazási támogatásban, és legfeljebb hat utazási nap lehet a környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban részesülők és kísérőik esetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a személyek száma, az ott-tartózkodás időtartama, valamint a fogadó ország10  alapján.

Összeg

Résztvevői kategória országcsoport országcsoport országcsoport
Munkatársak/szakemberek/oktatók 90 - 180 EUR 80 - 160 EUR 70 - 140 EUR
Tanulók 35 – 120 EUR 30– 104 EUR 25– 88 EUR

A fentiek a tevékenységek egyes napjai után járó alapösszegek. Valamennyi nemzeti iroda maga dönt az engedélyezett tartományokon belüli pontos alapösszegekről.

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő. A kifizetendő összeg a tevékenység 15. napjától az alapösszeg 70%-ával egyenértékű. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

Összeg

100 EUR/résztvevő

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazással és a tartózkodással kapcsolatos indokolt költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Előkészítő látogatások

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatásokban történő részvétel során az utazást és a tartózkodást fedező költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltségek.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

575 EUR/résztvevő, látogatásonként legfeljebb három résztvevő esetében

Képzési és kurzusdíjak

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A tanfolyamok és továbbképzések beiratkozási költségeit fedező támogatás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a tevékenység időtartama alapján.

Összeg

80 EUR/résztvevő/nap; egy támogatási megállapodáson belül az egyes munkatársak/szakemberek/oktatók legfeljebb 800 EUR összegű támogatásban részesülhetnek képzési és kurzusdíjak fedezésére.

Nyelvi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A nyelvtanulást segítő anyagok és a képzés költségei azon résztvevők esetében, akiknek fejleszteniük kell nyelvtudásukat a tevékenység alatt a tanulásban vagy képzésben használt nyelv tekintetében.

Nyelvi támogatás a 30 napnál hosszabb, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásban, valamint a tanulók egyéni mobilitásában részt vevő tanulóknak nyújtható. A támogatás csak akkor fizethető ki, ha a résztvevő az előírt nyelv vagy szint hiánya miatt nem részesülhet online nyelvi támogatásban.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

150 EUR/résztvevő

Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők és a kísérő személyek magas utazási költségei, amelyek a földrajzi távolság vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” támogatás keretében.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át.

Összeg

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 80%-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

 • 1 Kulcskompetenciák – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_hu
 • 2 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható felnőttoktatási programjainak és az alacsonyan képzett felnőtt tanulók fogalmát az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a releváns nemzeti iroda weboldalán. Főszabály szerint azok a személyek, akik nem végezték el legalább középfokú oktatás felső szintjét, alacsonyan képzett felnőtt tanulóknak minősülnek.
 • 3 Az Európai Unió intézményeinek székhelyei Brüsszelben, Frankfurtban, Luxembourgban, Strasbourgban és Hágában találhatók. Az Európai Unió székhelyein megrendezett tevékenységek transznacionális mobilitásnak minősülnek, és (a „Finanszírozási szabályok” szakaszban ismertetettek szerint) finanszírozás kérhető minden résztvevő számára, függetlenül a származási országuktól.
 • 4 A frissen végzettek legfeljebb az oklevélszerzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával.
 • 5 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható szervezeteinek/intézményeinek fogalmát az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a releváns nemzeti iroda weboldalán.
 • 6 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felnőtt tanulók számára szakképzést nyújtó szervezetek jellemzően szakképzési szolgáltatóknak minősülnek, nem pedig felnőttoktatási szolgáltatóknak, az illetékes nemzeti hatóság által megállapított fogalommeghatározások sérelme nélkül. További információkért kérjük, tanulmányozza országa nemzeti irodájának honlapján az alkalmazandó fogalommeghatározásokat.
 • 7 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 9 A kísérő személyekre a munkatársak/szakemberek/oktatók esetében megállapított összegek alkalmazandók. Kivételes esetekben, amikor a kísérő személynek 60 napnál tovább kell külföldön tartózkodnia, a 60. napon túl felmerülő kiegészítő tartózkodási költségek az „Esélyegyenlőségi támogatás” költségvetési sorból fedezendők.
 • 10

  Fogadó országok csoportjai:

  1. országcsoport: Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország;

  2. országcsoport: Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország;

  3. országcsoport: Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia.

Tagged in:  Felnőttoktatásban dolgozó szakemberek