Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2023. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát.

A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2023. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Fogalmak magyarázata - Általánosan használt fogalmak

Kísérő személy       

Az a személy, aki védelem, támogatás és segítségnyújtás céljából elkíséri a résztvevőket (tanulókat, munkatársakat/szakembereket/oktatókat/ifjúságsegítőket) a mobilitási tevékenységre, és a mobilitási tapasztalat során gondoskodik hatékony tanulásukról. Egyéni tevékenységeknél kísérő személy kísérheti a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket vagy kiskorúakat és fiatalokat, akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a saját országukon kívül. Csoportos tevékenységek esetén a tanulási folyamat megkönnyítése érdekében az oktatásban részt vevő képesített munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak kell kísérnie a csoportot.

Akkreditáció

Az a folyamat, amely biztosítja, hogy az Erasmus+ program pályázattípusai keretében támogatásra pályázó szervezetek/intézmények megfeleljenek az Európai Bizottság által az adott pályázattípusra nézve meghatározott minőségi előírásoknak vagy előfeltételeknek.

Kapcsolt jogalany  

Az alábbiak tekinthetők kapcsolt jogalanynak (a költségvetési rendelet 187. cikke értelmében):

 • olyan jogi személyek, akik a kedvezményezettekkel olyan jogi vagy tőkekapcsolatban állnak, amely nem korlátozódik a szóban forgó tevékenységre, illetve amelyet nem kizárólag a szóban forgó tevékenység elvégzése céljából hoztak létre;
 • több jogalany, amely megfelel a vissza nem térítendő támogatás odaítélésére vonatkozó feltételeknek, és együttesen egy jogalanyt alkotnak, ez a jogalany lehet az egyetlen kedvezményezett, többek között abban az esetben is, ha kifejezetten a tevékenység végrehajtására hozzák létre.

A kapcsolt jogalanyoknak meg kell felelniük a támogathatósági feltételeknek, a kizárási kritériumoknak, valamint adott esetben a pályázókra vonatkozó kiválasztási kritériumoknak.

Pályázó        

Az a részt vevő szervezet/intézmény vagy fiatalokból álló informális csoport, amely benyújtja a pályázatot. A pályázó pályázhat egyénileg vagy a projektben részt vevő többi szervezet/intézmény nevében. Utóbbi esetben a pályázó egyben a koordinátor is.

Pályázati határidő 

Az a határidő, ameddig a pályázati űrlapot be kell nyújtani a nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez, hogy a pályázat támogathatónak minősüljön.

Társult partnerek  

Ezek olyan, az állami vagy magánszektorból származó partnerek, amelyek hozzájárulnak konkrét projektfeladatok/tevékenységek végrehajtásához, vagy támogatják a projekt előmozdítását és fenntarthatóságát, de a szerződéses irányítási szempontok tekintetében nem minősülnek kedvezményezettnek, és a projekt részeként nem részesülnek finanszírozásban a programból (nem jogosultak költségek felszámítására vagy hozzájárulás igénylésére).

Alapkészségek       

Írás-olvasás, matematika, természettudomány és technológia; ezek a készségek a kulcskompetenciák közé tartoznak.

Kedvezményezett  

Ha az Erasmus+ program keretében támogatásra benyújtott projektet jóváhagyják, a pályázó szervezet/intézmény a projektet kiválasztó nemzeti irodával vagy Végrehajtó Ügynökséggel történő szerződéskötéssel kedvezményezetté válik. Ha a pályázatot más részt vevő szervezetek/intézmények nevében nyújtották be, akkor a partnerek a támogatás társkedvezményezettjei lesznek.

Vegyes mobilitás    

A fizikai mobilitás és egy virtuális elem kombinációja, amely elősegíti a kollaboratív online tanulást/csapatmunkát.

Pályázati felhívás   

A Bizottság által vagy a Bizottság nevében közzétett felhívás arra vonatkozóan, hogy a megadott határidőn belül olyan pályázatokat nyújtsanak be, amelyek megfelelnek az elérni kívánt célkitűzéseknek és az előírt feltételeknek. A pályázati felhívásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) és/vagy a Bizottság/a nemzeti iroda/a Végrehajtó Ügynökség megfelelő honlapján teszik közzé.

Tanúsítvány  

Az Erasmus+ program összefüggésében olyan dokumentum, amelyet adott esetben az oktatás, a képzés és az ifjúság terén valamely tanulási célú tevékenységet elvégző személy számára bocsátanak ki. Ez a dokumentum igazolja a részvételt, illetve adott esetben a résztvevő tanulási eredményeit.

Elírás  

Véletlenül ejtett kisebb hiba vagy figyelmetlenség, amely megváltoztatja a dokumentum értelmét, például elgépelés vagy egy szó, szókapcsolat vagy szám véletlen beszúrása vagy kihagyása.

Társfinanszírozás      

Az az elv, amelynek alapján az uniós támogatásban részesülő projektek költségeinek egy részét a kedvezményezettnek kell viselnie, vagy külső, nem uniós hozzájárulásokból kell fedeznie.

Vállalat         

A polgári vagy kereskedelmi jognak megfelelően alapított jogi személyek, a szövetkezeteket is beleértve, valamint egyéb olyan jogi személyek, amelyekre a köz- vagy magánjog vonatkozik, kivéve a nonprofit jogi személyeket.

Konzorcium

Két vagy több részt vevő szervezet/intézmény társulása egy projekt vagy egy projekt részét képező tevékenység előkészítésére, megvalósítására és utánkövetésére. A konzorcium lehet nemzeti (egy ország szervezeteit/intézményeit tömöríti) vagy nemzetközi (különböző országok részt vevő szervezeteit/intézményeit tömöríti).

Koordinátor/Koordináló szervezet/intézmény         

A partnerszervezetek/partnerintézmények konzorciuma nevében az Erasmus+ program keretében támogatásra pályázó részt vevő szervezet/intézmény. A koordinátornak a támogatási megállapodásban meghatározott különleges kötelezettségei vannak.

Digitális kompetencia      

Része a digitális technológiák tanuláshoz, munkához és a társadalomban való részvételhez történő magabiztos, kritikus gondolkodáson alapuló és felelős használata, illetve az ezekkel kapcsolatos elköteleződés. Magában foglalja az információ- és adatműveltséget, a kommunikációt és együttműködést, a médiaműveltséget, a digitális tartalmak létrehozását (beleértve a programozást), a biztonságot (beleértve a digitális jóllétet és a kiberbiztonsággal kapcsolatos kompetenciákat), a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdéseket, a problémamegoldást és a kritikai gondolkodást.

Vállalkozás  

Gazdasági tevékenységet végző gazdasági egység mérettől, jogi formától és gazdasági szektortól függetlenül.

Az európai képesítési keretrendszer (EKKR) 

Közös európai referenciaeszköz, amellyel a különböző oktatási és képzési rendszerek és azok képesítési szintjei összehasonlíthatók egymással. Célja a képesítések átláthatóságának, összehasonlíthatóságának és hordozhatóságának javítása egész Európában, elősegítve a munkavállalói és tanulói mobilitást, illetve lehetővé téve az egész életen át tartó tanulást, a 2008/C 111/01 európai parlamenti és tanácsi ajánlásban foglaltaknak megfelelően.

ESCO (készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozása)      

25 európai nyelven meghatározza és osztályozza az európai munkaerőpiac, oktatás és képzés szempontjából releváns készségeket, kompetenciákat, képesítéseket és foglalkozásokat. A rendszer foglalkozási profilokat is tartalmaz, így jól láthatók a foglalkozások, készségek, kompetenciák és képesítések közötti kapcsolatok. Az ESCO nyitott IT-formátumban mindenki számára díjmentesen hozzáférhető.

Székhellyel rendelkező    

Arra utal, hogy egy szervezet vagy szerv megfelel bizonyos, nemzeti szinten meghatározott feltételeknek (bejegyzés, kimutatások, közzététel stb.), amelyek alapján a nemzeti hatóságok az adott szervezetet vagy szervet hivatalosan elismerik. Fiatalok informális csoportja esetében a csoport törvényes képviselőjének bejelentett tartózkodási helyét kell figyelembe venni az Erasmus+ program keretében nyújtott támogatásra való jogosultság alkalmazásában.

Európai uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok  

Olyan uniós és nem uniós országok, amelyek olyan nemzeti irodát hoztak létre, amely az Erasmus+ program teljes jogú résztvevője. Az európai uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok listája a pályázati útmutató A. részében, a „Ki vehet részt az Erasmus+ programban?” szakaszban található.

Europass      

Az Europass online platform, az európai készségfejlesztési paktum intézkedése, amely interaktív eszközöket és információkat biztosít az egyének és a szervezetek/intézmények számára a tanulási lehetőségekről, a képesítési keretrendszerekről és képesítésekről, az iránymutatásról, a készségekkel kapcsolatos információgyűjtésről, az önértékelési eszközökről, a készségek és képesítések dokumentálásáról, valamint a tanulási és foglalkoztatási lehetőségekkel való összeköttetésről. Az Europass platform a digitális oktatási cselekvési tervben bejelentetteknek megfelelően eszközöket és szoftvereket is kínál a digitális aláírással ellátott tanúsítványok támogatása érdekében. A platform összekapcsolja a tanulási lehetőségek nemzeti adatforrásait és a nemzeti képesítési adatbázisokat vagy nyilvántartásokat.

Európai nem kormányzati szervezet    

E program alkalmazásában olyan nem kormányzati szervezetekről van szó, amelyek hivatalosan elismert szervezeten keresztül működnek, amely az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban legalább egy éve jogszerűen létrehozott európai szervből/titkárságból, valamint legalább kilenc uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország nemzeti szervezetéből/intézményéből/fiókjából áll. Ezeknek a nemzeti szervezeteknek/intézményeknek/fiókoknak:

 • igazoltan törvényes kapcsolatban  kell állniuk az európai szervvel/titkársággal;
 • az oktatás, a képzés vagy az ifjúság területén kell tevékenykedniük;

Először pályázó      

Olyan szervezet vagy intézmény, amely az elmúlt hét évben projektkoordinátorként (pályázóként) korábban nem részesült támogatásban az e program vagy elődprogramja által támogatott adott pályázattípus keretében.

Vis maior     

Előre nem látható, rendkívüli helyzet vagy esemény, amelyre a résztvevőnek nincs befolyása, és amely nem tulajdonítható a résztvevő hibájának vagy hanyagságának.

Zöld készségek       

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átálláshoz szükséges alapvető készségek, amelyek lehetnek általánosak, mint például a fenntartható mezőgazdaság, a talajvédelem, az energiafelhasználás és a hulladékcsökkentés, vagy technikaibb jellegű készségek, mint például a megújuló energiával kapcsolatos ismeretek.

Fenntartható közlekedési eszközök (zöld közlekedés)        

Fenntartható közlekedés alatt (környezettudatos/környezetkímélő utazás) alatt az az utazás értendő, amely az utazás fő részéhez alacsony kibocsátású közlekedési eszközöket – például buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot – vesz igénybe.

Informális tanulás 

A napi tevékenységekből és tapasztalatokból eredő tanulás, amely a célkitűzések, az idő vagy a tanulás támogatása tekintetében nem szervezett vagy strukturált; a tanuló szempontjából lehet, hogy nem szándékos.

Nemzetközi 

Az Erasmus+ program keretében minden olyan tevékenységre vonatkozik, amelyben legalább egy uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország és legalább egy, a programhoz nem társult harmadik ország részt vesz.

Job shadowing/szakmai látogatás         

Tartózkodás egy külföldi partnerszervezetnél/partnerintézménynél, amely azáltal nyújt képzést a résztvevőknek, hogy azok a részvételen alapuló megfigyelés során figyelemmel követik a fogadó szervezet/intézmény szakembereinek mindennapi szakmai tevékenységét, kicserélik a jó gyakorlatokat, készségekre és ismeretekre tesznek szert és/vagy hosszú távú partnerségeket építenek.

Kulcskompetenciák          

Alapvető tudás, készségek és attitűdök, amelyekre mindenkinek szüksége van az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív társadalmi szerepvállaláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 22-i tanácsi ajánlásban megfogalmazottak szerint.

Tanulási célú mobilitás    

A lakóhely szerinti országtól eltérő országba történő tényleges átköltözés tanulmányok, képzés, illetve nem formális vagy informális tanulás folytatása érdekében.

Tanulási eredmények       

Mindazon tudás, ismeret és gyakorlati képesség, amelyet a tanuló egy adott tanulási folyamat során elsajátít, és amely az ismeretek, készségek és kompetenciák alapján határozható meg.

Jogalany       

Olyan természetes személy vagy a nemzeti jog, az uniós jog vagy a nemzetközi jog alapján létrehozott és ilyenként elismert jogi személy, amely jogi személyiséggel rendelkezik, és amely saját nevében jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat, vagy a költségvetési rendelet 197. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Jogalany kijelölt képviselője (JKK)        

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által irányított pályázattípus esetén a szervezet/intézmény Résztvevői jegyzékben történő hitelesítésével párhuzamosan a szervezet/intézmény jogi képviselőjének (képviselőinek) ki kell neveznie (nevezniük) a jogalany kijelölt képviselőjét (JKK-t). A JKK szerepe kulcsfontosságú: a Bizottság általi jóváhagyást követően a JKK felhatalmazást kap az alábbiakra:

 • a szervezetre/intézményre vonatkozó jogi és pénzügyi információk kezelése;
 • a szervezetnél/intézménynél dolgozó személyek hozzáférési jogainak kezelése (de nem a projekt szintjén);
 • a szervezet/intézmény képviselőinek kijelölése a támogatási megállapodások („Jogi aláírók” – LSIGN) vagy pénzügyi kimutatások („Pénzügyi aláírók” – FSIGN) elektronikus aláírására a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálon keresztül.

A JKK jóváhagyásának valamennyi lépése megtalálható a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálon.

Kevésbé tapasztalt szervezet/intézmény

bármely olyan szervezet vagy intézmény, amely az elmúlt hét évben kettőnél többször nem részesült támogatásban az e program vagy elődprogramja által támogatott adott pályázattípus keretében. Ebbe a kategóriába tartozik az „először pályázók” fent meghatározott kategóriája.

Egész életen át tartó tanulás       

Az egész életen át tartó tanulás az élet minden szakaszában zajló formális, nem formális vagy informális tanulás, amely az ismeretek, készségek, kompetenciák és attitűdök, illetve a társadalomban való részvétel személyes, polgári, kulturális, szociális vagy foglalkoztatási szempontból történő javítását vagy frissítését eredményezi, beleértve a tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatások nyújtását is; magában foglalja a kisgyermekkori nevelést és gondozást, az általános oktatást, a szakképzést, a felsőoktatást, a felnőttoktatást, az ifjúsági munkát és a formális oktatáson és képzésen kívüli egyéb tanulási formákat, és jellemzően előmozdítja az ágazatközi együttműködést és a rugalmas tanulási útvonalakat.

Új résztvevő

Bármely szervezet vagy intézmény, amely korábban sem koordinátorként, sem partnerként nem részesült támogatásban az e program vagy annak elődprogramja által támogatott adott pályázattípusban.

Mikrotanúsítvány  

A mikrotanúsítvány annak elismert bizonyítéka, hogy a tanuló milyen tanulási eredményeket ért el rövid tanulási tapasztalatot követően, az átlátható szabványoknak és követelményeknek megfelelően, valamint értékelés alapján. A bizonyítékot olyan hitelesített dokumentum tartalmazza, amely felsorolja a tanúsítvány birtokosának nevét, az elért tanulási eredményeket, az értékelési módszert, az odaítélő szervet és adott esetben a képesítési keretrendszer szintjét és a megszerzett krediteket. A mikrotanúsítványok a tanuló tulajdonát képezik, megoszthatók, hordozhatóak és nagyobb tanúsítványokkal vagy képesítésekkel kombinálhatók.

Mobilitási/Tanulmányi megállapodás 

A küldő és fogadó szervezet/intézmény, valamint a részt vevő személyek közötti megállapodás, amely a mobilitási időszak relevanciájának és minőségének biztosítása érdekében rögzíti annak céljait és tartalmát. A külföldön töltött időszak fogadó szervezet/intézmény általi elismerésének alapjául is szolgálhat.

Hónap           

Az Erasmus+ program összefüggésében és a támogatások kiszámításának alkalmazásában egy hónap 30 napnak felel meg.

MOOC

A Massive Open Online Course (nyílt, tömeges online kurzusok) rövidítése. Olyan kurzus, amely teljes egészében online kerül megtartásra, bárki számára ingyenesen hozzáférhető, a részvétel nem kötött végzettséghez és semmilyen egyéb korlátozás alá nem esik, és gyakran nagyszámú résztvevője van. Lehetnek személyes elemei – ilyen például a résztvevők helyi találkozóinak előmozdítása –, párosulhat formális értékeléssel, de gyakori a kölcsönös felülvizsgálat, az önértékelés és az automatikus osztályozás. Sok formája létezik. Egyes kurzusok adott szektorokra, célcsoportokra (például szakképzés, oktatók stb.) vagy oktatási módszerekre összpontosítanak. Az Erasmus+ program keretében támogatott MOOC-oknak mindenki számára elérhetőnek kell lenniük, és mind a részvétel, mind a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány vagy digitális tanúsítvány (badge) díjmentes a résztvevők számára. Az oktatási segédanyagok nyílt hozzáférésére vonatkozó követelmény a MOOC-okra és egyéb teljes kurzusokra is vonatkozik.

Nemzeti iroda         

Valamely tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban a program nemzeti szintű végrehajtásának irányításáért felelős szerv. Minden országban egy vagy több nemzeti iroda létezhet.

Nemzeti hatóság    

Valamely tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban a program irányításának nemzeti szintű nyomon követéséért és felügyeletéért felelős hatóság. Minden országban egy vagy több nemzeti hatóság létezhet.

Nemformális tanulás        

A formális oktatáson és képzésen kívül, a tanulási célkitűzések és a tanulási idő tekintetében tervezett tevékenységeken keresztül sorra kerülő tanulás, és ahol a tanulástámogatás valamilyen formája jelen van.

Foglalkozási profil

Egy adott foglalkozásra általában jellemző készségek, kompetenciák, ismeretek és képesítések összessége.

OID    

A szervezeti azonosító (OID) egyedileg azonosítja az Ön által képviselt szervezetet/intézményt az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodák által irányított pályázattípusaiban részt vevő szervezetek/intézmények között. Szervezetének/intézményének OID-ját használhatja, ha a nemzeti irodák által irányított Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei keretében akkreditációra vagy támogatásra pályázik.

Nyílt hozzáférés     

Bizonyos anyagok nyílt közzétételére vonatkozó általános fogalom. A nyílt azt jelenti, hogy a lehető legtöbb ember számára a lehető legtöbb esetben hozzáférhető és használható. Az Erasmus+ program előírja az oktatási segédanyagokhoz való nyílt hozzáférést, és támogatja a kutatási eredmények és adatok nyílt hozzáférését.

Nyílt oktatási segédanyagok       

Szabadon használható, módosítható és megosztható oktatási anyagok (például tankönyvek, munkalapok, óratervek, oktatóvideók, teljes online kurzusok, oktatójátékok). Nyílt licenccel érhetők el vagy nyilvánosan hozzáférhetők (vagyis már nem állnak szerzői jogi védelem alatt). A nyilvánosan nem módosítható és megosztható ingyenes anyagok nem nyílt oktatási segédanyagok.

Nyílt licenc (nyílt engedély)        

Az egyik módja annak, hogy egy szerzői jogi jogosult (alkotó vagy egyéb jogosult) mindenki számára engedélyezze a szellemi termék szabad használatát. Az Erasmus+ program nyílt hozzáférésre vonatkozó követelményének értelmében a nyílt licencnek legalább a használatot, a módosítást és a megosztást lehetővé kell tennie. A nyílt licencet fel kell tüntetni magán a terméken vagy annak terjesztésekor. A nyílt licenccel rendelkező oktatási anyagok nyílt oktatási segédanyagok.

Az Erasmus+ projekttevékenységek résztvevői        

Az Erasmus+ program résztvevői azok a személyek, akik teljeskörűen részt vesznek egy projektben, és a részvételi költségek (nevezetesen az utazási és tartózkodási költségek) fedezésére szolgáló európai uniós támogatásban részesülhetnek. 

Részt vevő szervezet/intézmény           

Olyan szervezet/intézmény vagy fiatalok informális csoportja, amely pályázóként vagy partnerként részt vesz egy Erasmus+ projektben.

Partnerszervezet/-intézmény    

a partnerszervezetek/-intézmények olyan szervezetek/intézmények (társkedvezményezettek), amelyek hivatalosan részt vesznek a projektben, de nem a pályázó szerepét töltik be.

Partnerség  

Intézmények vagy szervezetek egy csoportja közötti megállapodás a közös tevékenységek és projektek végrehajtásáról.

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők          

A kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek azok a személyek, akik gazdasági, szociális, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, migrációs háttér, fogyatékosság, tanulmányi nehézségek vagy bármely más ok miatt – ideértve azokat az okokat, amelyek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke értelmében hátrányos megkülönböztetés alapját képezhetik – olyan akadályokkal szembesülnek, amelyek meggátolják őket abban, hogy ténylegesen kihasználhassák a program által nyújtott lehetőségeket.

Társaktól való tanulás      

Kölcsönös tanulási tevékenység, amely mindegyik fél számára előnyökkel jár, és amelynek keretében a résztvevők megosztják egymással ismereteiket, ötleteiket és tapasztalataikat. A társaktól való tanulás gyakorlatai lehetővé teszik a többi résztvevővel és az ő társaikkal való interakciót, illetve a kölcsönös tanulást és az oktatási, szakmai és/vagy személyes fejlődési célok elérését elősegítő tevékenységekben való részvételt.

Előkészítő látogatás          

A mobilitási tevékenységek megkezdését megelőzően tett látogatások a fogadó szervezet/intézmény országában a tevékenységek magas színvonalának biztosítása érdekében. Idetartozik például az adminisztratív tevékenységek előmozdítása, valamint az érintett szervezetek/intézmények közötti bizalom és megértés kiépítése.

Szakmai továbbképzés     

A résztvevők (tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók) szakmai képességfejlesztésének folyamata a kompetenciák és a szakértelem gyarapítása, és az olyan új készségek elsajátítása révén, amelyeket általában a fejlesztési szükségletek elemzésében határoznak meg. A szakmai továbbképzés a tanulási lehetőségek minden típusát magában foglalja a rendszerezett képzésektől és szemináriumoktól kezdve az informális tanulási lehetőségekig.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv           

Olyan magánvállalkozás, amely a) az etikai előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét, és/vagy b) az üzleti tevékenységén túl társadalmi értékkel bíró tevékenységeket folytat.

Projekt         

Tevékenységek összefüggő sorozata, amelyet meghatározott célkitűzések megvalósítása és eredmények elérése érdekében szerveznek.

Képesítés     

Az értékelési és érvényesítési folyamat formális eredménye, amelyet akkor adnak ki, ha egy illetékes szerv úgy ítéli meg, hogy egy adott egyén tanulási eredményei megfelelnek bizonyos normáknak.

Fogadószervezet/-intézmény    

Az Erasmus+ program egyes pályázattípusai (nevezetesen a mobilitási tevékenységek) esetében az a részt vevő szervezet/intézmény, amely egy vagy több résztvevőt fogad, és az Erasmus+ projekt egy vagy több tevékenységét megszervezi.

Iskola

Bármilyen szintű (az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig) általános képzést, szakképzést vagy műszaki képzést nyújtó intézmény. Annak ellenőrzéséhez, hogy a köznevelés területén mely tevékenységek minősülnek támogathatónak, kérjük, keresse fel az érintett nemzeti iroda weboldalát, amely meghatározza, hogy az egyes országokban milyen iskolák támogathatóak.

Iskolai tanuló          

A kisgyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve a felső középfokú oktatási szintig általános képzést nyújtó intézménybe tanulói minőségben beiratkozott személy vagy az intézményes oktatáson kívül iskolázott, az illetékes hatóságok által a saját területükön a programban való részvételre jogosultnak tekintett személy.

Küldő szervezet/intézmény       

Az Erasmus+ program egyes pályázattípusai (nevezetesen a mobilitási tevékenységek) esetében az a részt vevő szervezet/intézmény, amely egy vagy több résztvevőt küld valamely Erasmus+ projekttevékenységben való részvételre.

Kis- és középvállalkozások (kkv-k)       

Olyan vállalkozások (a „Vállalkozás” fogalommeghatározását lásd fentebb), amelyek kevesebb mint 250 személyt foglalkoztatnak, továbbá az éves forgalmuk nem haladja meg az 50 millió EUR, és/vagy az éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió EUR összeget.

Szociális vállalkozás         

A jogi formájától függetlenül bármely olyan vállalkozás, amelyet a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében vett szabályozott piacon nem jegyeznek, és amely: 1) alapszabálya, alapokmánya vagy egyéb alapszabályszerű, a vállalkozás létrehozásáról szóló dokumentuma értelmében elsődleges célként a mérhető, pozitív társadalmi hatások elérését tűzi ki, nem pedig a tulajdonosok, a tagok és az érdekelt felek számára történő profittermelést; és a vállalkozás: a) olyan innovatív szolgáltatásokat vagy termékeket kínál, amelyek szociális szempontból megtérülnek, és/vagy b) a termékek előállításában vagy a szolgáltatások nyújtásában olyan innovatív módszert alkalmaz, amely megtestesíti a vállalkozás szociális társadalmi célkitűzését; 2) a profitot elsősorban az elsődleges célkitűzése megvalósítása érdekében fekteti be újra, és olyan előre meghatározott eljárásokkal és szabályokkal rendelkezik a részvényeseknek és a tulajdonosoknak történő osztalékfizetésre vonatkozóan, amelyek biztosítják, hogy az osztalékfizetés ne hátráltassa az elsődleges célkitűzés megvalósítását; 3) vállalkozói, elszámoltatható és átlátható irányítással rendelkezik, főként az üzleti tevékenységekben érintett munkavállalók, fogyasztók és/vagy érdekelt felek bevonása révén.

Munkatárs/szakember/oktató  

Az a személy, aki – akár szakemberként, akár önkéntes alapon – minden szinten részt vesz az oktatásban, képzésben vagy nem formális tanulásban. Ide tartoznak a professzorok, a tanárok (beleértve az óvodapedagógusokat is), az oktatók, az iskolavezetők, az ifjúságsegítők, a sporttal, illetve a koragyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó, valamint a nem oktatási céllal közreműködő munkatársak/szakemberek és a tanulás előmozdításában rendszeresen részt vevő egyéb gyakorlati szakemberek.

Törvényes kapcsolat        

Ez a fogalom azt jelenti, hogy az érintett szervezetek/intézmények közötti együttműködés formális/dokumentumokkal alátámasztott kapcsolaton alapul, amely nem korlátozódik arra a projektre, amelyre pályáznak, és amelyet nem kizárólag a végrehajtás céljából hoztak létre. Ez a kapcsolat számos formára kiterjedhet, kezdve a nagyon integrált formától (pl. egy „anyaszervezet” a nemzeti fióktelepeivel/megfelelő jogi személyiséggel rendelkező vagy azzal nem rendelkező kapcsolt szervezetekkel) a lazábbig (pl. egyértelműen meghatározott tagsági módon keresztül működő hálózat, amely például a következőket teszi szükségessé: díjfizetés, tagsági szerződés/megállapodás aláírása, a két fél jogainak és kötelezettségeinek meghatározása stb.)

Tanulmányút          

Olyan út, amelynek során a résztvevő megismerkedik egy másik szervezettel/intézménnyel, illetve annak gyakorlataival és rendszereivel. Lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy közvetlen kapcsolat, valamint a fogadószervezet/-intézmény által alkalmazott módszerek és gyakorlatok megfigyelése alapján tanulási tapasztalatot szerezzen.

A programhoz nem társult harmadik országok         

Olyan országok, amelyek nem vehetnek részt az Erasmus+ program összes tevékenységében, de bizonyos pályázattípusaiban (partnerként vagy pályázóként) részt vehetnek. A programhoz nem társult harmadik országok listája a pályázati útmutató A. részében, a „Ki vehet részt az Erasmus+ programban?” szakaszban található.

Szakmai gyakorlat     

Külföldi vállalkozásnál vagy szervezetnél/intézménynél töltött időszak, amelynek célja a munkaerőpiac által megkövetelt kompetenciák megszerzése, munkatapasztalat szerzése, valamint a másik ország gazdasági és társadalmi kultúrájának alaposabb megismerése.

Transznacionális       

Az Erasmus+ összefüggésében, eltérő rendelkezés hiányában legalább két uniós tagállamot vagy a programhoz társult harmadik országot érintő bármely tevékenységre vonatkozó.

Transzverzális (puha; életviteli) készségek             

Idetartozik a kritikus gondolkodás, a kíváncsiság és a kreativitás, a kezdeményezés, a problémamegoldás és az együttműködés, a multikulturális és interdiszciplináris környezetben való hatékony kommunikáció, a környezethez való alkalmazkodás, a stresszel és bizonytalansággal való megbirkózás képessége. Ezek a készségek a kulcskompetenciák közé tartoznak.

Az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök        

Olyan eszközök, amelyek Unió-szerte segítenek az érdekelt feleknek a tanulási eredmények és a képesítések megértésében, értékelésében és adott esetben elismerésében.

A nemformális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése   

Olyan, az alábbi négy szakaszból álló folyamat, amelynek során egy arra feljogosított testület megerősíti, hogy az egyén elsajátította a vonatkozó szabályoknak megfelelően mért tanulási eredményeket:

 1. az egyén tapasztalatainak feltérképezése beszélgetés során;
 2. dokumentáció, amely igazolja az egyén tapasztalatát;
 3. az ilyen tapasztalatok formális értékelése; és
 4. az értékelés eredményeinek – adott esetben részleges vagy teljes képesítéshez vezető – tanúsítása.

Virtuális együttműködés 

Bármilyen formájú együttműködés, amely információs és kommunikációs technológiai eszközöket használ a program bármely pályázattípusának megkönnyítése és támogatása érdekében.

Virtuális tanulás     

Tudás, készségek és kompetenciák megszerzése információs és kommunikációs technológiai eszközök használatával, amelyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy érdemi transznacionális vagy nemzetközi tanulási tapasztalatokhoz jussanak.

Feladatmodul         

A projektmunka bontásának komponense. A közös egyedi célkitűzésekre irányuló projekttevékenységek egy csoportját jelenti.

Fiatalok        

Az Erasmus+ program vonatkozásában a 13–30 év közötti személyek.