Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Fogalmak magyarázata - Általánosan használt fogalmak

Kísérő személy

Az a személy, aki védelem, támogatás és segítségnyújtás céljából elkíséri a résztvevőket (tanulókat, munkatársakat/szakembereket/oktatókat, fiatalokat vagy ifjúságsegítőket) a mobilitási tevékenységre, és a mobilitási tapasztalat során segíti hatékony tanulásukat. Egyéni tevékenységeknél kísérő személy kísérheti a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket vagy kiskorúakat és fiatalokat, akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a saját országukon kívül. Az oktatás és képzés területén végzett csoportos tevékenységek esetében a tanulási folyamat megkönnyítése érdekében a csoportot az oktatásban részt vevő képesített munkatársnak/szakembernek/oktatónak kell kísérnie.

Akkreditáció

Az a folyamat, amely biztosítja, hogy az Erasmus+ program pályázattípusai keretében támogatásra pályázó szervezetek/intézmények megfeleljenek az Európai Bizottság által az adott pályázattípusra nézve meghatározott minőségbiztosítási szabályoknak vagy előfeltételeknek.

Kapcsolódó szervezet

Az alábbiak tekinthetők kapcsolódó szervezetnek (a költségvetési rendelet 187. cikke értelmében):

 • olyan jogi személyek, akik a kedvezményezettekkel olyan jogi vagy tőkekapcsolatban állnak, amely nem korlátozódik a szóban forgó tevékenységre, illetve amelyet nem kizárólag a szóban forgó tevékenység elvégzése céljából hoztak létre;
 • több jogalany, amely megfelel a vissza nem térítendő támogatás odaítélésére vonatkozó feltételeknek, és együttesen egy jogalanyt alkotnak, ez a jogalany lehet az egyetlen kedvezményezett, többek között abban az esetben is, ha kifejezetten a tevékenység végrehajtására hozzák létre.

A kapcsolódó szervezeteknek meg kell felelniük a támogathatósági és a kizárási kritériumoknak, valamint adott esetben a pályázókra vonatkozó kiválasztási kritériumoknak is, de nem számítanak bele a konzorcium összetételére vonatkozó minimális támogathatósági feltételekbe (ha vannak ilyenek).

Pályázó

Az a részt vevő szervezet/intézmény vagy fiatalokból álló informális csoport, amely benyújtja a pályázatot. A pályázó pályázhat egyénileg vagy a projektben részt vevő többi szervezet/intézmény nevében. Utóbbi esetben a pályázó egyben a koordinátor is.

Az EACEA Végrehajtó Ügynökség által irányított pályázattípusok esetében a pályázók azok a résztvevők, akik a támogatási megállapodás kedvezményezettjeivé és kapcsolódó szervezeteivé válnak.

Pályázati határidő

A pályázat nemzeti irodához vagy Végrehajtó Ügynökséghez való érvényes benyújtásának végleges határideje.

Társult partnerek

Ezek olyan, az állami vagy magánszektorból származó partnerek, amelyek hozzájárulnak konkrét projektfeladatok/tevékenységek végrehajtásához, vagy támogatják a projekt előmozdítását és fenntarthatóságát, de a szerződéses irányítási szempontok tekintetében nem minősülnek kedvezményezettnek, és a projekt részeként nem részesülnek finanszírozásban a programból (nem jogosultak költségek felszámítására vagy hozzájárulás igénylésére).

Alapkészségek

Írás-olvasás, matematika, természettudomány és technológia; ezek a készségek a kulcskompetenciák közé tartoznak.

Kedvezményezett

Ha az Erasmus+ program keretében támogatásra benyújtott projektet jóváhagyják, a pályázó szervezet(ek)/intézmény(ek) a projektet kiválasztó nemzeti irodával vagy Végrehajtó Ügynökséggel történő szerződéskötéssel kedvezményezetté válik (válnak). Ha a pályázatot más részt vevő szervezetek/intézmények nevében nyújtották be, akkor a partnerek a támogatás társkedvezményezettjei lesznek.

Vegyes mobilitás

A fizikai mobilitás és egy virtuális elem kombinációja, amely elősegíti a kollaboratív online tanulást/csapatmunkát.

Pályázati felhívás

A Bizottság által vagy a Bizottság nevében közzétett felhívás arra vonatkozóan, hogy a megadott határidőn belül olyan pályázatokat nyújtsanak be, amelyek megfelelnek az elérni kívánt célkitűzéseknek és az előírt feltételeknek. A pályázati felhívásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) és/vagy a Bizottság/a nemzeti iroda/a Végrehajtó Ügynökség megfelelő honlapján teszik közzé.

A részvételt tanúsító oklevél

Az Erasmus+ program összefüggésében olyan dokumentum, amelyet adott esetben az oktatás, a képzés és az ifjúság terén valamely tanulási célú tevékenységet elvégző személy számára bocsátanak ki. Ez a dokumentum igazolja a részvételt, illetve adott esetben a résztvevő tanulási eredményeit.

Elírás

Véletlenül ejtett kisebb hiba vagy figyelmetlenség, amely megváltoztatja a dokumentum értelmét, például elgépelés vagy egy szó, szókapcsolat vagy szám véletlen beszúrása vagy kihagyása.

Társfinanszírozás

Az az elv, amelynek alapján az uniós támogatásban részesülő projektek költségeinek egy részét a kedvezményezettnek kell viselnie, vagy külső, nem uniós hozzájárulásokból kell fedeznie.

Vállalat

A polgári vagy kereskedelmi jognak megfelelően alapított jogi személyek, a szövetkezeteket is beleértve, valamint egyéb olyan jogi személyek, amelyekre a köz- vagy magánjog vonatkozik, kivéve a nonprofit jogi személyeket.

Konzorcium

Két vagy több részt vevő szervezet/intézmény társulása egy projekt vagy egy projekt részét képező tevékenység előkészítésére, megvalósítására és utánkövetésére. A konzorcium lehet nemzeti (egy ország szervezeteit/intézményeit tömöríti) vagy nemzetközi (különböző országok részt vevő szervezeteit/intézményeit tömöríti).

Koordinátor/Koordináló szervezet/intézmény

A partnerszervezetek/-intézmények konzorciuma nevében az Erasmus+ program keretében támogatásra pályázó részt vevő szervezet/intézmény.

A koordinátornak a támogatási megállapodásban meghatározott különleges kötelezettségei vannak.

Digitális kompetencia

Része a digitális technológiák tanuláshoz, munkához és a társadalomban való részvételhez történő magabiztos, kritikus gondolkodáson alapuló és felelős használata, illetve az ezekkel kapcsolatos elköteleződés. Magában foglalja az információ- és adatműveltséget, a kommunikációt és együttműködést, a médiaműveltséget, a digitális tartalmak létrehozását (beleértve a programozást), a biztonságot (beleértve a digitális jóllétet és a kiberbiztonsággal kapcsolatos kompetenciákat), a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdéseket, a problémamegoldást és a kritikai gondolkodást.

Vállalkozás

Gazdasági tevékenységet végző gazdasági egység mérettől, jogi formától és gazdasági szektortól függetlenül.

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)

Nyolc képesítési szintből álló, emelkedő jártassági szinteket képviselő tanulási eredményekben kifejezett közös viszonyítási keretrendszer. Ez megfeleltetési eszközként szolgál a különböző képesítési rendszerek és szintjeik között. Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének (EKKR) célja a képesítések átláthatóságának, összehasonlíthatóságának és hordozhatóságának javítása (HL 2017/C 189/03).

ESCO (készségek, kompetenciák, Képesítések és Foglalkozások Többnyelvű Európai Osztályozása)

25 európai nyelven meghatározza és osztályozza az európai munkaerőpiac, oktatás és képzés szempontjából releváns készségeket, kompetenciákat, képesítéseket és foglalkozásokat. A rendszer foglalkozási profilokat is tartalmaz, így jól láthatók a foglalkozások, készségek, kompetenciák és képesítések közötti kapcsolatok. Az ESCO nyitott IT-formátumban mindenki számára díjmentesen hozzáférhető.

Székhellyel rendelkező

Arra utal, hogy egy szervezet/intézmény vagy szerv megfelel bizonyos, nemzeti szinten meghatározott feltételeknek (bejegyzés, kimutatások, közzététel stb.), amelyek alapján a nemzeti hatóságok az adott szervezetet/intézményt vagy szervet hivatalosan elismerik. Fiatalok informális csoportja esetében a csoport törvényes képviselőjének bejelentett tartózkodási helyét kell figyelembe venni az Erasmus+ program keretében nyújtott támogatásra való jogosultság alkalmazásában.

Európai Uniós Tagállamok és a Programhoz társult harmadik országok

Olyan uniós és nem uniós országok, amelyek olyan nemzeti irodát hoztak létre, amely az Erasmus+ program teljes jogú résztvevője. Az európai uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok listája a pályázati útmutató A. részében, a „Ki vehet részt az Erasmus+ programban?” szakaszban található.

Europass

 Az Europass online platform, az európai készségfejlesztési paktum intézkedése, amely interaktív eszközöket és információkat biztosít az egyének és a szervezetek/intézmények számára a tanulási lehetőségekről, a képesítési keretrendszerekről és képesítésekről, az iránymutatásról, a készségekkel kapcsolatos információgyűjtésről, az önértékelési eszközökről, a készségek és képesítések dokumentálásáról, valamint a tanulási és foglalkoztatási lehetőségekkel való összeköttetésről.

Az Europass platform a digitális oktatási cselekvési tervben bejelentetteknek megfelelően a tanulmányokkal kapcsolatos digitális európai tanúsítványok révén eszközöket és szoftvereket is kínál a digitális aláírással ellátott tanúsítványok támogatása érdekében. A platform összekapcsolja a tanulási lehetőségek nemzeti adatforrásait és a nemzeti képesítési adatbázisokat vagy nyilvántartásokat.

Európai Nem Kormányzati Szervezet

E program alkalmazásában olyan hivatalosan is elismert formában működő nem kormányzati szervezetekről van szó, amelyek az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban legalább egy éve jogszerűen létrehozott európai szervből/titkárságból, valamint legalább kilenc uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország nemzeti szervezetéből/intézményéből/tagszervezetéből állnak. Ezeknek a nemzeti szervezeteknek/intézményeknek/tagszervezeteknek:

 • igazoltan hivatalos kapcsolatban1  kell állniuk az európai szervvel/titkársággal;
 • az oktatás, a képzés vagy az ifjúság területén kell tevékenykedniük;

Először pályázó

Olyan részt vevő szervezet/intézmény, amely az elmúlt hét évben projektkoordinátorként (pályázóként) nem részesült támogatásban az e program vagy elődprogramja által támogatott adott pályázattípus keretében.

Vis maior

Előre nem látható, rendkívüli helyzet vagy esemény, amelyre a résztvevőnek nincs befolyása, és amely nem tulajdonítható a résztvevő hibájának vagy hanyagságának.

Zöld készségek

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átálláshoz szükséges alapvető készségek, amelyek lehetnek általánosak, mint például a fenntartható mezőgazdaság, a talajvédelem, az energiafelhasználás és a hulladékcsökkentés, vagy technikaibb jellegű készségek, mint például a megújuló energiával kapcsolatos ismeretek.

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Olyan utazás, amely az utazás fő részéhez alacsony kibocsátású közlekedési eszközöket – például buszt, vonatot, kerékpárt vagy közös autóhasználatot – vesz igénybe.

Fogadó szervezet/intézmény

Az a (fő) szervezet/intézmény, amely saját erőforrásainak és szakértelmének felhasználásával tanulási tartalmat biztosít a mobilitási tevékenységek résztvevői számára. A fogadó szervezet/intézmény együttműködik a küldő szervezettel/intézménnyel a várható tanulási eredmények és az azok eléréséhez alkalmazandó módszerek meghatározása érdekében. Ezt követően végrehajtja a tanulási programot, és a tevékenység során nyomon követést és mentorálást biztosít.

Informális tanulás

A napi tevékenységekből és tapasztalatokból eredő tanulás, amely a célkitűzések, az idő vagy a tanulás támogatása tekintetében nem szervezett vagy strukturált; a tanuló szempontjából lehet, hogy nem szándékos.

Nemzetközi

Az Erasmus+ program keretében minden olyan tevékenységre vonatkozik, amelyben legalább egy uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország és legalább egy, a programhoz nem társult harmadik ország részt vesz.

Job shadowing/szakmai látogatás

Tartózkodás egy külföldi partnerszervezetnél/-intézménynél, amely azáltal nyújt képzést a résztvevőknek, hogy azok a részvételen alapuló megfigyelés során figyelemmel követik a fogadó szervezet/intézmény szakembereinek mindennapi szakmai tevékenységét, kicserélik a jó gyakorlatokat, készségekre és ismeretekre tesznek szert és/vagy hosszú távú partnerségeket építenek.

Kulcskompetenciák

Az ismeretek, készségek és attitűdök azon alapkészlete, amelyre mindenkinek szüksége van a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a foglalkoztathatósághoz, a társadalmi beilleszkedéshez, a fenntartható életmódhoz, a békés társadalmakban való sikeres élethez, az egészségtudatos életvezetéshez és az aktív polgári szerepvállaláshoz, az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó fő kompetenciákról szóló, 2018. május 22-i 2018/C 189/01 tanácsi ajánlásban meghatározottakkal összhangban.

Tanulási célú mobilitás

A tartózkodási országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés.

Tanulási eredmények

Mindazon tudás, ismeret és gyakorlati képesség, amelyet a résztvevő egy adott tanulási folyamat során elsajátít, és amely az ismeretek, készségek és kompetenciák alapján határozható meg.

Jogalany

Olyan természetes személy vagy a nemzeti jog, az uniós jog vagy a nemzetközi jog alapján létrehozott és ilyenként elismert jogi személy, amely jogi személyiséggel rendelkezik, és amely saját nevében jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat, vagy a költségvetési rendelet 197. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Jogalany kijelölt képviselője (JKK)

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípus esetén a szervezet/intézmény résztvevői nyilvántartásban történő hitelesítésével párhuzamosan a szervezet/intézmény jogi képviselőjének (képviselőinek) ki kell neveznie (nevezniük) a jogalany kijelölt képviselőjét (JKK-t). A JKK szerepe kulcsfontosságú: a Bizottság általi jóváhagyást követően a JKK felhatalmazást kap az alábbiakra:

 • a szervezetre/intézményre vonatkozó jogi és pénzügyi információk kezelése;
 • a szervezetnél/intézménynél dolgozó személyek hozzáférési jogainak kezelése (de nem a projekt szintjén);
 • a szervezet/intézmény képviselőinek kijelölése a támogatási megállapodások („Jogi aláírók” – LSIGN) vagy pénzügyi kimutatások („Pénzügyi aláírók” – FSIGN) elektronikus aláírására a finanszírozási és pályázati portálon keresztül.

A JKK jóváhagyásának valamennyi lépése megtalálható a finanszírozási és pályázati portálon.

Kevésbé tapasztalt szervezet/intézmény

Bármely olyan részt vevő szervezet/intézmény, amely az elmúlt hét évben kettőnél többször nem részesült támogatásban az e program vagy elődprogramja által támogatott adott pályázattípus keretében. Ebbe a kategóriába tartozik az „először pályázók” fent meghatározott kategóriája.

Egész életen át tartó tanulás

Az élet minden szakaszában zajló formális, nem formális vagy informális tanulás, amely az ismeretek, készségek, kompetenciák és attitűdök, illetve a társadalomban való részvétel személyes, polgári, kulturális, szociális vagy foglalkoztatási szempontból történő javítását vagy frissítését eredményezi, beleértve a tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatások nyújtását is; magában foglalja a kisgyermekkori nevelést és gondozást, az általános oktatást, a szakképzést, a felsőoktatást, a felnőttoktatást, az ifjúsági munkát és a formális oktatáson és képzésen kívüli egyéb tanulási formákat, és jellemzően előmozdítja az ágazatközi együttműködést és a rugalmas tanulási útvonalakat.

Új résztvevő szervezet/intézmény

Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely korábban sem koordinátorként, sem partnerként nem részesült támogatásban az e program vagy annak elődprogramja által támogatott adott pályázattípusban.

Mikrotanúsítvány

A mikrotanúsítvány annak elismert bizonyítéka, hogy a tanuló milyen tanulási eredményeket ért el rövid tanulási tapasztalatot követően, az átlátható szabványoknak és követelményeknek megfelelően, valamint értékelés alapján.

A bizonyítékot olyan hitelesített dokumentum tartalmazza, amely felsorolja a tanúsítvány birtokosának nevét, az elért tanulási eredményeket, az értékelési módszert, az odaítélő szervet és adott esetben a képesítési keretrendszer szintjét és a megszerzett krediteket. A mikrotanúsítványok a tanuló tulajdonát képezik, megoszthatók, hordozhatóak és nagyobb tanúsítványokkal vagy képesítésekkel kombinálhatók.

Mobilitási/Tanulmányi megállapodás

A küldő és fogadó szervezet/intézmény, valamint a részt vevő személyek közötti megállapodás, amely a mobilitási időszak relevanciájának és minőségének biztosítása érdekében rögzíti annak céljait és tartalmát. A külföldön töltött időszak fogadó szervezet/intézmény általi elismerésének alapjául is szolgálhat.

Hónap

Az Erasmus+ program összefüggésében és a támogatások kiszámításának alkalmazásában egy hónap 30 napnak felel meg.

MOOC

A Massive Open Online Course (nyílt, tömeges online kurzusok) rövidítése. Olyan kurzus, amelyet teljes egészében online tartanak, bárki számára ingyenesen hozzáférhető, a részvétel nem kötött végzettséghez, és semmilyen egyéb korlátozás alá nem esik, és gyakran nagyszámú résztvevője van. Lehetnek személyes elemei – ilyen például a résztvevők helyi találkozóinak előmozdítása –, párosulhat formális értékeléssel, de gyakori a kölcsönös felülvizsgálat, az önértékelés és az automatikus osztályozás. Sok formája létezik. Egyes kurzusok adott szektorokra, célcsoportokra (például szakképzés, oktatók stb.) vagy oktatási módszerekre összpontosítanak. Az Erasmus+ program keretében támogatott MOOC-oknak mindenki számára elérhetőnek kell lenniük, és mind a részvétel, mind a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány vagy digitális tanúsítvány (badge) díjmentes a résztvevők számára. Az oktatási segédanyagok nyílt hozzáférésére vonatkozó követelmény a MOOC-okra és egyéb teljes kurzusokra is vonatkozik.

Nemzeti Iroda

Valamely tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban a program nemzeti szintű végrehajtásának irányítására kijelölt felelős szerv. Minden országban egy vagy több nemzeti iroda létezhet.

Nemzeti Hatóság

Valamely tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban a program irányításának nemzeti szintű nyomon követéséért és felügyeletéért felelős hatóság. Minden országban egy vagy több nemzeti hatóság létezhet.

Nemformális tanulás

Olyan tanulást jelent, amely olyan tervezett tanulási tevékenységeken keresztül valósul meg, ahol jelen van valamilyen formájú tanulástámogatás, de amely nem képezi a formális oktatási és képzési rendszer részét.

Foglalkozási profil

Egy adott foglalkozásra általában jellemző készségek, kompetenciák, ismeretek és képesítések összessége.

OID

A szervezeti azonosító (OID) egyedileg azonosítja az Ön által képviselt szervezetet/intézményt az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodák által kezelt pályázattípusaiban részt vevő szervezetek/intézmények között. Szervezetének/intézményének OID-ját használhatja, ha a nemzeti irodák által kezelt Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei keretében akkreditációra vagy támogatásra pályázik.

Nyílt Hozzáférés

Bizonyos anyagok nyílt közzétételére vonatkozó általános fogalom. A nyílt azt jelenti, hogy a lehető legtöbb ember számára a lehető legtöbb esetben hozzáférhető és használható. Az Erasmus+ program előírja az oktatási segédanyagokhoz való nyílt hozzáférést, és támogatja a kutatási eredmények és adatok nyílt hozzáférését.

Nyílt Oktatási Segédanyagok

Szabadon használható, módosítható és megosztható oktatási anyagok (például tankönyvek, munkalapok, óratervek, oktatóvideók, teljes online kurzusok, oktatójátékok). Nyílt licenccel érhetők el vagy nyilvánosan hozzáférhetők (vagyis már nem állnak szerzői jogi védelem alatt). A nyilvánosan nem módosítható és megosztható ingyenes anyagok nem nyílt oktatási segédanyagok.

Nyílt licenc (nyílt engedély)

Az egyik módja annak, hogy egy szerzői jogi jogosult (alkotó vagy egyéb jogosult) mindenki számára engedélyezze a szellemi termék szabad használatát. Az Erasmus+ program nyílt hozzáférésre vonatkozó követelményének értelmében a nyílt licencnek legalább a használatot, a módosítást és a megosztást lehetővé kell tennie. A nyílt licencet fel kell tüntetni magán a terméken vagy annak terjesztésekor. A nyílt licenccel rendelkező oktatási anyagok nyílt oktatási segédanyagok.

Az Erasmus+ projekttevékenységek résztvevői

Azok a személyek, akik teljeskörűen részt vesznek egy projektben, és a részvételi költségek (nevezetesen az utazási és megélhetési költségek) fedezésére szolgáló európai uniós támogatásban részesülhetnek.   

Részt vevő szervezet/intézmény

Olyan szervezet/intézmény vagy fiatalok informális csoportja, amely koordinátorként vagy partnerként részt vesz egy Erasmus+ projektben.

Partnerszervezet/-intézmény

A nemzeti irodák által kezelt pályázattípusoknál a partnerszervezetek/-intézmények olyan szervezetek/intézmények (társkedvezményezettek), amelyek hivatalosan részt vesznek a projektben, de nem a koordinátor szerepét töltik be.

Partnerség

Intézmények vagy szervezetek egy csoportja közötti megállapodás a közös tevékenységek és projektek végrehajtásáról.

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők

A kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek azok a személyek, akik gazdasági, szociális, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, migrációs háttér, fogyatékosság, tanulmányi nehézségek vagy bármely más ok miatt – ideértve azokat az okokat, amelyek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke értelmében hátrányos megkülönböztetés alapját képezhetik – olyan akadályokkal szembesülnek, amelyek meggátolják őket abban, hogy ténylegesen kihasználhassák a program által nyújtott lehetőségeket.

Társaktól való tanulás

Kölcsönös tanulási tevékenység, amely mindegyik fél számára előnyökkel jár, és amelynek keretében a résztvevők megosztják egymással ismereteiket, ötleteiket és tapasztalataikat. A társaktól való tanulás gyakorlatai lehetővé teszik a többi résztvevővel és az ő társaikkal való interakciót, illetve a kölcsönös tanulást és az oktatási, szakmai és/vagy személyes fejlődési célok elérését elősegítő tevékenységekben való részvételt.

Előkészítő látogatás

A mobilitási tevékenységek megkezdését megelőzően tett látogatások a fogadó szervezet/intézmény országában a tevékenységek magas színvonalának biztosítása érdekében. Idetartozik például az adminisztratív tevékenységek előmozdítása, valamint az érintett szervezetek/intézmények közötti bizalom és megértés kiépítése.

Szakmai továbbképzés

A résztvevők (tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók) szakmai képességfejlesztésének folyamata a kompetenciák és a szakértelem gyarapítása, és az olyan új készségek elsajátítása révén, amelyeket általában a fejlesztési szükségletek elemzésében határoznak meg. A szakmai továbbképzés a tanulási lehetőségek minden típusát magában foglalja a rendszerezett képzésektől és szemináriumoktól kezdve az informális tanulási lehetőségekig.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás Iránt Elkötelezett Profittermelő Szerv

Olyan magánvállalkozás, amely a) az etikai előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét, és/vagy b) az üzleti tevékenységén túl társadalmi értékkel bíró tevékenységeket folytat.

Projekt

Tevékenységek összefüggő sorozata, amelyet meghatározott célkitűzések megvalósítása és eredmények elérése érdekében szerveznek.

Képesítés

Az értékelési és érvényesítési folyamat formális eredménye, amelyet akkor adnak ki, ha egy illetékes szerv úgy ítéli meg, hogy egy adott egyén tanulási eredményei megfelelnek bizonyos normáknak.

Fogadó szervezet/intézmény

Az Erasmus+ projekt résztvevőit fogadó és tevékenységeket szervező részt vevő szervezet/intézmény.

Iskola

Bármilyen szintű (az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig) általános képzést, szakképzést vagy műszaki képzést nyújtó intézmény. Annak ellenőrzéséhez, hogy a köznevelés területén mely tevékenységek minősülnek támogathatónak, kérjük, keresse fel az érintett nemzeti iroda weboldalát, amely meghatározza, hogy az egyes országokban milyen iskolák támogathatóak.

Iskolai tanuló

A kisgyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve a felső középfokú oktatási szintig általános képzést nyújtó intézménybe tanulói minőségben beiratkozott személy vagy az intézményes oktatáson kívül iskolázott, az illetékes hatóságok által a saját területükön a programban való részvételre jogosultnak tekintett személy.

Küldő szervezet/intézmény

Az Erasmus+ projekt valamely tevékenységének egy vagy több résztvevőjét küldő részt vevő szervezet/intézmény.

Kis- és középvállalkozások (kkv-k)

Olyan vállalkozások (a „Vállalkozás” fogalommeghatározását lásd fentebb), amelyek kevesebb mint 250 személyt foglalkoztatnak, továbbá az éves forgalmuk nem haladja meg az 50 millió EUR, és/vagy az éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió EUR összeget.

Szociális vállalkozás

A jogi formájától függetlenül bármely olyan vállalkozás, amelyet a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (21) bekezdése értelmében vett szabályozott piacon nem jegyeznek, és amely: 1. alapszabálya, alapokmánya vagy egyéb alapszabályszerű, a vállalkozás létrehozásáról szóló dokumentuma értelmében elsődleges célként a mérhető, pozitív társadalmi hatások elérését tűzi ki, nem pedig a tulajdonosok, a tagok és az érdekelt felek számára történő profittermelést; és a vállalkozás: a) olyan innovatív szolgáltatásokat vagy termékeket kínál, amelyek szociális szempontból megtérülnek, és/vagy b) a termékek előállításában vagy a szolgáltatások nyújtásában olyan innovatív módszert alkalmaz, amely megtestesíti a vállalkozás szociális társadalmi célkitűzését; 2. a profitot elsősorban az elsődleges célkitűzése megvalósítása érdekében fekteti be újra, és olyan előre meghatározott eljárásokkal és szabályokkal rendelkezik a részvényeseknek és a tulajdonosoknak történő osztalékfizetésre vonatkozóan, amelyek biztosítják, hogy az osztalékfizetés ne hátráltassa az elsődleges célkitűzés megvalósítását; 3. vállalkozói, elszámoltatható és átlátható irányítással rendelkezik, főként az üzleti tevékenységekben érintett munkavállalók, fogyasztók és/vagy érdekelt felek bevonása révén.

Munkatárs/szakember/oktató

Az a személy, aki – akár szakemberként, akár önkéntes alapon – minden szinten részt vesz az oktatásban, képzésben vagy nem formális tanulásban. Ide tartoznak a professzorok, a tanárok (beleértve az óvodapedagógusokat is), az oktatók, az iskolavezetők, az ifjúságsegítők, a sporttal, illetve a koragyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó, valamint az oktatás területén kívül tevékenykedő munkatársak/szakemberek és a tanulás előmozdításában rendszeresen részt vevő egyéb gyakorlati szakemberek.

Hivatalos kapcsolat

Ez a fogalom azt jelenti, hogy az érintett szervezetek/intézmények közötti együttműködés formális/dokumentumokkal alátámasztott kapcsolaton alapul, amely nem korlátozódik arra a projektre, amelyre pályáznak, és amelyet nem kizárólag a végrehajtás céljából hoztak létre. Ez a kapcsolat számos formára kiterjedhet, kezdve a nagyon integrált formától (pl. egy „anyaszervezet/intézmény” a nemzeti tagszervezeteivel/megfelelő jogi személyiséggel rendelkező vagy azzal nem rendelkező kapcsolódó szervezeteivel) a lazábbig (pl. egyértelműen meghatározott tagsági szabályozás mentén működő hálózat, amely például a következőket teszi szükségessé: díjfizetés, tagsági szerződés/megállapodás aláírása, a két fél jogainak és kötelezettségeinek meghatározása stb.)

Tanulmányút

Olyan út, amelynek során a résztvevő megismerkedik egy másik szervezettel/intézménnyel, illetve annak gyakorlataival és rendszereivel. Lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy közvetlen kapcsolat, valamint a fogadó szervezet/intézmény által alkalmazott módszerek és gyakorlatok megfigyelése alapján tanulási tapasztalatot szerezzen.

A Programhoz nem társult harmadik országok

Olyan országok, amelyek nem vehetnek részt az Erasmus+ program összes tevékenységében, de bizonyos pályázattípusaiban (partnerként vagy pályázóként) részt vehetnek. A programhoz nem társult harmadik országok listája a pályázati útmutató A. részében, a „Ki vehet részt az Erasmus+ programban?” szakaszban található.

Szakmai gyakorlat

Külföldi vállalkozásnál vagy szervezetnél/intézménynél töltött időszak, amelynek célja a munkaerőpiac által megkövetelt kompetenciák megszerzése, munkatapasztalat szerzése, valamint a másik ország gazdasági és társadalmi kultúrájának alaposabb megismerése.

Transznacionális

Az Erasmus+ összefüggésében, eltérő rendelkezés hiányában legalább két uniós tagállamot vagy a programhoz társult harmadik országot érintő bármely tevékenységre vonatkozó.

Transzverzális (puha; életviteli) készségek

Idetartozik a kritikus gondolkodás, a kíváncsiság és a kreativitás, a kezdeményezés, a problémamegoldás és az együttműködés, a multikulturális és interdiszciplináris környezetben való hatékony kommunikáció, a környezethez való alkalmazkodás, a stresszel és bizonytalansággal való megbirkózás képessége. Ezek a készségek a kulcskompetenciák közé tartoznak.

Az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök

Olyan eszközök, amelyek Unió-szerte segítenek az érdekelt feleknek a tanulási eredmények és a képesítések megértésében, értékelésében és adott esetben elismerésében.

A nemformális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése

Olyan, az alábbi négy szakaszból álló folyamat, amelynek során egy arra feljogosított testület megerősíti, hogy az egyén elsajátította a vonatkozó szabályoknak megfelelően mért tanulási eredményeket:

 1. az egyén tapasztalatainak feltérképezése beszélgetés során;
 2. dokumentáció, amely igazolja az egyén tapasztalatát;
 3. az ilyen tapasztalatok formális értékelése; valamint
 4. az értékelés eredményeinek – adott esetben részleges vagy teljes képesítéshez vezető – tanúsítása.

Helyszín

Az a fizikai helyszín, ahol sor kerül a tevékenységre.

Virtuális együttműködés

Bármilyen formájú együttműködés, amely információs és kommunikációs technológiai eszközöket használ a program bármely pályázattípusának megkönnyítése és támogatása érdekében.

Virtuális tanulás

 Tudás, készségek és kompetenciák megszerzése információs és kommunikációs technológiai eszközök használatával, amelyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy érdemi transznacionális vagy nemzetközi tanulási tapasztalatokhoz jussanak.

Munkacsomag

A projektmunka bontásának komponense. A közös egyedi célkitűzésekre irányuló projekttevékenységek egy csoportját jelenti.

Fiatalok

Az Erasmus+ program vonatkozásában a 13–30 év közötti személyek.

 • 1 A „hivatalos kapcsolat” fogalommeghatározását a fogalomgyűjtemény tartalmazza. ↩ back